Evangeliserende engelen

(de eindtijd in vogelvlucht) deel 1

En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Openbaring 14 vers 6-7

Iets nieuws?

Engelen van God brengen immers niet het Evangelie. Dat hebben zij althans in de geschiedenis van de mensheid nooit gedaan. Vanaf de schepping tot nu aan toe is het Evangelie van Gods genade altijd gebracht door mensen, die daartoe door God geroepen waren. Toch zal er gedurende de grote verdrukking een tijd zijn waarin engelen het Evangelie van het Koninkrijk Gods zullen brengen aan hen, die op het oppervlak der aarde wonen. Waarom?

Een profetie van de Heer Jezus Zelf

In Johannes 9 vers 4 staat een profetie die de Heer Jezus Zelf uitsprak en waar eigenlijk vaak overheen gelezen wordt. De Heer Jezus zegt hier: ‘…..er komt een nacht, waarin niemand werken kan’. We kunnen hieruit twee dingen concluderen:

  1. het was ‘dag’ toen de Heer dit sprak, bij Zijn eerste komst naar de aarde.
    De Schriften getuigen dan ook van Hem: Hij is het Licht, letterlijk: ‘het Licht der wereld’ (Johannes 1 vers 4-5, vers 9, vers 14, 3 vers 19-21, en 8 vers 12) De ‘oude dag’ van de periode van de wet eindigde met de kruisiging van Christus. Kolossenzen 2 vers 14 ‘toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen…door het aan het kruis te nagelen’. Efeze 2 vers 15-18 “…doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden buiten werking gesteld heeft”
  2. Nu komt de nacht… Houd er rekening mee dat voor de Heer en Israël een dag begint op de avond met de eerste twaalf uren het duister van de nacht en de volgende twaalf uren het zonlicht van de dag. Zie Genesis 1 vers 5, 8, 13, 19, 23, en 31. “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de … dag.” Wij leven nu in de geestelijke ‘nacht’ en we naderen de ‘dag van God’ 2 Petrus 3 vers 12 “vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten.”
    (Zie hiervoor ook Romeinen 13:11-14 en 1 Tessalonicenzen 5:4-7)

De Heer Jezus zegt dat de nacht komt en dat het geestelijk steeds donkerder worden zal, zodat het moment komt dat niemand werken kan. Ik geloof dat dit werkelijk waar is. De mens gaat nu de donkerste uren van de nacht tegemoet.

De Sabbat

De zevende dag van de week werd door de Here God apart gesteld als een dag om te rusten Genesis 2:2-3 De Here God plaatste deze Sabbat in de Wet die Hij aan Israël gaf in de woestijn. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Heer Uw God…. (Exodus 20 vers 9-10) De Sabbat was een onderdeel van het verbond wat de Here God sloot met het volk Israël. Exodus 31 vers 16 De Israëlieten zullen de sabbat onderhouden, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond.

De Sabbat van het volk van God

2 Petrus 3 vers 8 zegt ons dat één dag voor de Heer is als duizend jaren voor de mens en we kunnen dus de lijn trekken dat er zesduizend jaren zijn waarop de mens op de aarde zal werken, maar op het eind van de zesde dag zal alle arbeid stoppen en de zevende dag, het tijdperk van het Messiaanse rijk, is de Sabbatsrust voor het volk van God Hebreeen 4:9

De brengers van het Evangelie

Het Evangelie betekent ‘goed nieuws’. In het beginne was dat het goede nieuws dat God een dierenoffer aanvaardde als losprijs voor de zondeschuld. Adam was toegewijd aan deze opdracht en via zijn zonen werd dit doorgegeven tot aan Noach toe. Mensen van God brachten dus het goede nieuws tot aan de zondvloed. Na de zondvloed zette de geslachtslijn van Sem de opdracht voort tot aan Abraham toe. Ook Abraham gaf het door via zijn zonen Isaäc en Jacob. Jacob bracht zijn familie naar Egypte waar zij een volk werden.

Na Egypte

Toen zij uit Egypte werden bevrijd door de Here God was het Mozes die de boodschap van de verlossing bracht. Het Woord van God werd zo door het volk Israël gebracht tot aan de komst van de Heer Jezus op aarde. Exodus 19:5-6 Helaas heeft het Joodse volk vanaf toen gefaald in hun opdracht om een licht voor de volkeren te zijn door het brengen van het evangelie. Toch bleef er altijd een restant onder de Israëlieten die vast bleven houden aan de opdracht. 1 Koningen 19:18 (En ook tot op de dag van vandaag is er nog steeds een trouw en gelovig restant onder het Joodse volk. Romeinen 11:5)

De gemeente

Het was uit dit restant dat de Heer Jezus Zijn twaalf discipelen koos en Zijn gemeente vormde en hen de opdracht gaf om de boodschap van het Evangelie aan de wereld te brengen. Matteüs 28 vers 18-20 “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” (zie ook Handelingen 1:8)

De gemeente faalt eveneens

Opnieuw, net zoals Israël vervallen was in lauwheid en faalde in hun opdracht, zo ook verviel de gemeente uiteindelijk in de lauwheid die de kerk van Laodicea zo kenmerkt. Het grootste deel van wat ‘het Christendom’ wordt genoemd faalt in de opdracht om het Evangelie te verspreiden over de hele wereld. Maar, (prijst de Heer!) ook hier is altijd een restant onder de Christenen geweest die de Heer van harte liefhebben en die getrouw de blijde boodschap van het Evangelie door blijven geven. Wat een zegen is het om door de Heilige Geest ervan verzekerd te worden dat jij deel mag uitmaken van dit ‘restant’! Romeinen 8:14

De opname

Spoedig zal de huidige ‘tijd van de gemeente’ (tijdperk van de genade) eindigen als de gemeente (de werkelijke gelovigen, die zijn wedergeboren door hun geloof in Jezus Christus) zal worden weggenomen van de aarde. We vinden dit ondermeer in Openbaring 4:5 waar beschreven wordt hoe de ware gelovige ziet wat er gebeurt in de hemel en wij zien dit onmiddellijk na de opname van de gemeente.

De eerste 3½ jaar: verzoeking

De eerste helft van de grote verdrukking is de periode waaraan de Heer Jezus refereert als ‘de ure der verzoeking’. (openbaring 3:10) Het griekse woord, wat vertaald is met ‘verzoeking’ is het woord ‘peirasmos’. Dit woord betekent letterlijk ‘test’, ‘beoordeling’, ‘uitproberen’. Volgens de Heer Jezus worden de gelovigen dus bewaard voor deze ‘verzoeking’. Geen werkelijk gelovig kind van God zal achterblijven op deze aarde als de grote verdrukking een aanvang neemt met de ‘verzoeking’.

[warning]

Maar… als de boodschap van het evangelie door de Heer Zelf is toevertrouwd aan de gemeente, wie zal dan na de opname van de gemeente nog het evangelie verkondigen?

[/warning]

Wie neemt de evangelieverkondiging over?

De eerste helft van de grote verdrukking, als de aarde geschokt achter blijft na de opname en de afschuwelijke periode van de verdrukking binnengaat, wordt in detail beschreven in Openbaring 6. We lezen vervolgens in Openbaring 7 dat de Heer 144.000 mensen zal redden en verzegelen die de opdracht zullen krijgen om het evangelie aan de wereld te brengen. De wereld zal niet zonder verkondigers van het evangelie zijn! Deze 144.000 mensen (uit elke stam van Israël afkomstig) zullen, samen met de twee getuigen (openbaring 11:3) de fakkel opnemen en het evangelie gedurende de eerste helft van de grote verdrukking gaan verkondigen, de taak overnemend van de verdwenen gelovigen.

Miljoenen en miljoenen mensen zullen de boodschap aannemen en zich bekeren tot de Heer Jezus Christus en Hem om vergeving vragen. Openbaring 7:9-17 Matteus 24:9-14

Eerst de hele wereld bereikt?

Misverstand: soms menen gelovigen, dat wij als Christenen de opdracht, om het Evangelie over de hele wereld te brengen, eerst zullen moeten vervullen voordat het einde komt. Maar let op!

[warning]

De Heer Jezus bracht, doordat Zijn volk Hem afwees, het Evangelie van het Koninkrijk. Matteus 4:17 Toen Hij werd afgewezen, veranderde het Evangelie: Christenen brengen het Evangelie van de genade en redding door Jezus’ lijden en sterven en Zijn overwinning over de dood! Handelingen 5:42 Maar deze Evangelieverkondiging zal na de opname veranderen en weer opnieuw het Evangelie van het Koninkrijk van God worden! En daar gaat het over in Matteus 24:14

[/warning]

Het zullen de twee getuigen en de 144.000 Joodse evangelisten zijn die dit Schriftgedeelte zullen vervullen! Als we zo de geschiedenis van de mensheid doorlopen, zien we hoe altijd ‘mensen van God’ het evangelie hebben gebracht. Maar… dat gaat veranderen!

Volgende week: wat gebeurt er na de opname van de gemeente gedurende de zeven jaren van de grote verdrukking?

Reacties zijn gesloten.