Een zeer vreemd topic

Vandaag eens een studie zonder einde. Een aantal vragen zonder antwoord. Goed om eens over na te denken? De stelling is vandaag dat de tempel niet op de plaats van de huidige Tempelberg stond en ik geef daarvoor argumenten. Daarna geef ik de tegenargumenten. De lezer mag zelf beslissen!

Vreemd?

De Heer Jezus heeft gezegd dat van de tempel geen steen op de andere steen gelaten zou worden. En toch is er nog steeds de Westelijke muur, ook bekend als Klaagmuur. Weliswaar is dit strikt genomen geen muur van de eigenlijke tempel, maar een gedeelte van de muur die het plateau omvat waarop de tempel eens stond, maar toch: ik heb dit altijd vreemd gevonden.

“En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.”

Matteus 24:2

het probleem met de Islam

De precieze locatie van de Joodse tempel is onderwerp voor discussie, omdat een eventuele derde tempel, gebouwd op de Tempelberg, in plaats van (of naast) de Islamitische Koepel van de Rots gigantische problemen zou opleveren. De Islam zou het simpelweg nooit accepteren, gezien het feit dat Joden zelfs niet eens op de Tempelberg mogen bidden. Zelfs Joden met gevouwen handen en gesloten ogen worden er niet getolereerd. En dan wel een tempel?

De plek volgens de Bijbel

Mogelijk biedt de Bijbel een oplossing voor dit probleem. In 2 Kronieken 3:1 lezen we “Toen begon Salomo met de bouw van de tempel te Jeruzalem op de berg Moria, waar de Here aan zijn vader David verschenen was; op de plaats die David daarvoor had bestemd, op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan.” Hier wordt vermeld wat men nodig heeft om de werkelijke locatie van de tempel van Salomo en elke tempel van God die daarna kwam te localiseren. Wat deze passage zegt is interessant, maar wat het niet zegt is minstens zo interessant.

Makkelijk eroverheen te lezen

De Here God doet meestal directe uitspraken en Hij verspilt nooit woorden. Als Salomo de tempel bouwde op de berg Moria waarom voegt de Heer er dan nog aan toe dat het een andere berg is? Jazeker, dat doet Hij. De Here God vermeldt er namelijk meteen bij dat Salomo begon met bouwen van de tempel daar “waar de Heer verscheen aan zijn vader David, in de plaats, die David in de dorsvloer van de Jebusiet Arauna had voorbereid.” Een beetje serieuze Bijbelstudie zal onthullen dat de berg Moria niet de plaats was waar de Heer aan David verscheen en waar David de materialen bijeenzocht voor de tempel. Het was ook niet de locatie van de dorsvloer van Arauna de Jebusiet. Dus: waar verscheen de Heer dan wel aan David en waar lag dan die dorsvloer?

De bergen van Moria

De benaming ‘Moria’ komt in de Bijbel slechts twee keer voor, namelijk in het genoemde Bijbelgedeelte en in Genesis 22:2 “En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die Ik u noemen zal.” Dus: het land Moria en aldaar op één der bergen…

Tegenspraak in de Bijbel?

Maar hoe kan het dan dat in het eerder genoemde Bijbelvers wordt gesproken over ‘de berg Moria’? Maakt de Bijbel hier een fout? Volgens de concordantie (Strong no. 4179) staat de oorspronkelijke tekst in het meervoud. Het is dus niet juist vertaald; er wordt niet één specifieke berg genoemd, maar een bergketen. Alle bergen in en rond Jeruzalem behoren tot de bergen van Moria! Dit omvat de Olijfberg, de berg Moria, Golgotha, de berg Sion, en nog andere bergen. De berg Moria is dus slechts één van die bergen!

Dit moet toch de tempelmuur zijn….

De tempel werd in het jaar 70 verwoest en daarna lag Jeruzalem in puin. De bewoners waren vermoord of weggevoerd. In de eeuwen daarna waagden sommigen zich terug in die regio. Zij vonden op de berg Moria de muur rondom het grote plein en redeneerden dat dit de muur van het tempelcomplex moest zijn. Onmogelijk? Kijk eens naar hoe men de berg Sinaï ‘vond’…

Dit moet dan wel de berg Sinaï zijn….

In de 4e eeuw na Christus kreeg de Romeinse keizer Constantijn een droom, waarin hij de berg Sinaï meende te zien. De keizer stuurde zijn moeder Helena daarna naar Egypte en zij heeft in de Sinaï woestijn een berg aangewezen, die tot op heden doorgaat voor de echte berg Sinaï. De mening van die moeder werd echter niet door iedereen gedeeld: Hebreeuwse Schriftgeleerden wierpen tegen dat de berg van Helena helemaal niet voldeed aan de beschrijving in de Thorah. Er was geen vlakte bij de berg waar het volk Israël (een paar miljoen mensen en hun dieren) konden verblijven, waarvandaan die mensen de top van de berg moesten kunnen zien. Verder moest er een beek stromen (of gestroomd hebben) en de stenen grensmarkeringen die Mozes rond de berg plaatste zouden er nog moeten staan. Larry Williams en Bob Cornuke¹ vonden in 1988 de door het Joodse volk gevolgde route naar Jebel el-Lawz: de ware berg in Midian, in Saoudi Arabië. Mozes had zelf reeds veertig jaar in Midian gewoond en daar als schaapherder gewerkt. De twee vonden de bittere bronnen van Mara en de oase met palmbomen en waterbronnen zoals de Bijbel die in Exodus 15 noemt. De Arabieren in die streek spraken over ‘de berg van Mozes’ en die berg vonden zij ook: een berg waarvan de top zwart was verkleurd: “De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig.” Exodus 19:18 De mannen vonden zelfs restanten van het altaar waarop het gouden kalf gestaan had. Toch worden in 2015 nog steeds toeristen rondgeleid op ‘de berg Sinaï’, met een natte vinger aangewezen door de moeder van een keizer….

¹ Bron: boek: ‘Het goud van de Exodus’van auteur Howard Blum

Zou het een vergissing zijn?

Zo gezien is het niet ondenkbaar dat de gevonden muren op de berg Moria werden aangezien voor het tempelcomplex. Op de berg Moria is een kleine ruïne van een Romeins fort. Er zouden daar volgens historische gegevens 4.000 Romeinse soldaten zijn gelegerd. Een onmogelijkheid in dat kleine gebied. Maar het enorme complex wat zij aantroffen zou dat misschien het oorspronkelijke Romeinse fort kunnen zijn geweest? Ik zeg niet dat het zo is, maar overweeg die mogelijkheid eens?

De berg Sion

Laten we nu teruggaan naar 2 Kronieken 3:1 De tempel werd dus volgens de Bijbel gebouwd op de plek waar “de Here aan zijn vader David verschenen was”. Waar was dat? Dat was op de berg Sion, de locatie van de oospronkelijke stad Jebus. Het was de stad waar de Jebusieten woonden en dus ook de berg waar de door David gekochte dorsvloer van de Jebusiet Arauna (ook wel Ornan) lag. 2 Samuël 24:24-25 “Maar de koning zei tegen Arauna: Nee, ik wil het beslist voor de volle prijs van u kopen, want ik wil de HEERE, mijn God, geen brandoffers brengen die niets kosten. Zo kocht David de dorsvloer en de runderen voor vijftig sikkel zilver. Vervolgens bouwde David daar voor de HEERE een altaar, en bracht brandoffers en dankoffers.” David bouwde daar behalve het altaar ook zijn paleis en noemde het ‘de vesting Sion, de stad van David’. Opmerkelijk is dat de berg Moria slechts twee maal wordt genoemd in de Bijbel en de berg Sion honderdeenenzestig maal!

Complete verwoesting.

Toen de Babyloniërs Jeruzalem veroverden en het volk van Juda in ballingschap wegvoerden, kwamen zij terug en verwoestten de stad door brand en zij ploegden alles om tot er niets meer te vinden was van de stad Jeruzalem. Micha: “Zo zegt de HEERE van de legermachten: Sion zal als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem zal tot puinhopen worden en de berg van dit huis tot hoogten in het woud.” Jeremia 26:18 – Micha 3:11 Dit sluit aan bij wat de Heer Jezus zei, dat ‘geen steen op de ander zal blijven’. En inderdaad deden ook de Romeinen wat de Babyloniërs voor hen gedaan hadden: Jeruzalem werd door de Romeinen verwoest (omgeploegd/verbrand) en het volk van de joden als natie uitgewist. De dichter Joost van den Vondel (1587-1679) schreef in zijn stuk ‘Jeruzalem verwoest: “Een koninklijke stad verdelgd met staal en vuur, Een aardrijk omgewroet, een kerkhof vet van dooden”.

Sion? Niet Moria?

Merkwaardig is dat de verwoesting door Micha voorzegd, moest gebeuren op de berg Sion. Tot tweemaal toe vermeldt de Schrift dat de berg Sion als een akker geploegd zou worden. Waarom moest alles op die berg verwoest worden als men het op de tempel gemunt had? Die tempel stond immers een stukje verderop, op de berg Moria? Opvallend detail: paus Franciscus heeft een stuk grond geclaimd op de berg Sion.

de bouw van de eerste tempel

In 2 Samuël 7 en 1 Kronieken 17 vinden we het verslag van Davids voornemen als hij in rust woont in zijn paleis op de berg Sion, in zijn stad Jeruzalem: “Zie, ik verblijf in een huis van ceder hout, maar de ark van het verbond van de HEERE onder tentkleden.” Koning David zat in zijn huis toen hij het idee kreeg om een tempel voor de Heere te bouwen. Waar stond David’s huis? Zoals we eerder zagen: op de berg Sion! 1 Kronieken 22: 1 “Toen zei David: Dit hier is het huis van de HEERE God, en dit is het brandofferaltaar voor Israël”. Dit is een belangrijke uitspraak want hier bevestigt David door de Heilige Geest dat op die berg het huis van de HEERE God is.

horizon-lijn2

Tegenargumenten

Tot zo ver argumenten die ervoor pleiten dat de tempel van Salomo en in de tijd van de Heer Jezus niet op de aangewezen plaats op de Tempelberg stond, maar een stuk verderop, op een andere berg. Maar er zijn natuurlijk ook tegenargumenten en de eerste komt meteen al bij me op:

Het belangrijkste tegen-argument

Kom op zeg…. Zou het Joodse volk, vanwaaruit zoveel Nobelprijswinnaars en geleerden voortkomen, dit alles dan niet weten en bestudeerd hebben??

De ligging van de berg Sion

“De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige berg. Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote Koning! God is in haar paleizen; Hij is er bekend als een veilige vesting.” Psalm 48:1-4 Voor zover ik heb kunnen nagaan ligt de berg Sion in het zuiden en de berg Moria in het oosten. Of is het niet Sion aan de Noordzijde van Jeruzalem, maar letterlijk de berg Sion aan (gezien vanaf) de Noordzijde? Maar ook de boze, Lucifer zegt er iets over: “ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden” Jesaja 14:13 Hier lijkt de berg weer echt in het Noorden te worden aangeduid.

De naam Sion is verhuisd

Op een andere website vond ik ondermeer dit: Ten zuiden van de ommuurde Oude Stad van Jeruzalem liggen twee heuvels. De heuvel die in de zuidoostelijke richting ligt is de oorspronkelijke Berg Sion. Op deze heuvel lag de Stad van David. Deze heuvel liep in noordelijke richting over in de Berg Moria of Tempelberg. De naam Sion verplaatste zich van de stad van David naar de hoger gelegen Tempelberg. Maar daar bleef het niet bij. Na de verwoesting van de tempel verhuisde de naam Sion opnieuw. Nu werd de heuvel ten zuidwesten van de stad Sion genoemd. Tot op de dag van vandaag is dat zo gebleven.

Wat is de waarheid?

Gevoelsmatig ga ik er nog steeds van uit dat de tempel ooit op de (huidige) Tempelberg stond en daar ook opnieuw gebouwd zal worden. De gevonden argumenten dat de tempel mogelijk ooit op een andere berg stond vond ik echter te interessant om ze niet te delen.

ancient Jerusalem

Gebruikte sites:


Christipedia
Bijbelse plaatsen
Biblewalks
Return to God
Netours
Catholic endtime truths


Reacties zijn gesloten.