de antichrist: …. de paus?

Het beest, de mens der zonde, de antichrist. Benamingen waarmee de persoon wordt aangeduid die in de laatste jaren van de eindtijd de macht zal ontvangen. Hij verovert de macht niet, maar (zeer uitzonderlijk) de machthebbers van de wereld vinden hem de meest geschikte persoon om wereldleider te worden. Als we horen over ‘het beest’ kan de gedachte ontstaan dat deze man een kwaadaardige overheersende man is die zonde propageert. Er staat echter in de Bijbel dat het hem door sluwheid zal gelukken om de macht te krijgen. (Daniël 8:25) Hij komt als een vredebrenger en men zal hem vertrouwen. We moeten dus vooral goed opletten als een mens heel belangrijk wordt, die zich juist zal profileren als vredestichter.

En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat,
had een boog en hem werd een kroon gegeven
en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.

Openbaring 6:2

Misschien wel een Nobelprijswinnaar?
De Nobelprijs voor de vrede: dat kan al snel in deze wereld. Obama kreeg bijvoorbeeld de Nobelprijs voor de vrede, nog voor hij iets als president had kunnen doen. (Wat hij daarna deed paste in elk geval ook niet bij de Nobelprijs voor de vrede) Die prijs is trouwens toch al flink gedevalueerd sinds Jasser Arafat hem ook ontving… Ook bijvoorbeeld Jimmy Carter (één van de grootste antisemieten die er is) kreeg de Nobelprijs voor de vrede. We zien hierin dat mensen bejubeld kunnen worden als vredestichters, maar dat ze in werkelijkheid echt niet uit op vrede hoeven te zijn.

Wie zal het zijn en: kennen wij hem?
Hoewel ik niet de antichrist, maar mijn Heer en Heiland Jezus Christus met heel mijn hart verwacht, denk ik er soms toch wel eens over na wie deze man, dit ‘beest’ zal blijken te zijn. Zelf denk ik dat paus Franciscus daarvoor op dit moment de beste kaarten heeft. Op 23 september 2015 vertrok de paus vanuit Cuba naar de Verenigde Staten. Hij sprak daar de VN toe en kwam met uitleg van Agenda 21 (‘duurzame ontwikkeling’). De doelstellingen in dat plan zijn op zichzelf goed: de honger de wereld uit, geen discriminatie etc.etc. maar de manier waarop dit bereikt gaat worden zal een wereldregering zijn die elke burger van deze wereld zal monitoren en als slaaf behandelen. Prima zolang men gehoorzaamt maar afschuwelijk zodra men tegenspreekt of niet mee werkt. Tijdens de toespraak die de paus gaf voor de VN zei hij dat hij in zijn eigen naam kwam spreken. In Johannes 5:43 zegt de Heer Jezus: “Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.”

Geplet zilver wordt uit Tarsis gebracht en goud uit Ufaz, het is het werk van de vakman en van de handen van de goudsmid, blauwpurper en roodpurper is hun gewaad; het werk van deskundigen zijn zij geheel en al.

Doch de Here is de waarachtige God, Hij is de levende God en een eeuwig Koning; voor zijn toorn beeft de aarde en de volken kunnen zijn gramschap niet verdragen.

Jeremia 10:9-10

pope wealth

Het beest, de antichrist, de mens der zonde
Als we de benaming antichrist verdelen in twee stukken wordt het woord ‘anti’ in het Grieks vertaald met ‘in plaats van’ (dus niet ‘tegen’!) Samengevoegd betekent het woord antichrist dus ‘in plaats van Christus’. Onwillekeurig denk ik dan toch aan paus Franciscus wiens officiële titel letterlijk is “plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde”. In Openbaring 17:8 lezen we over hem: ‘het beest wat was en niet is en toch zijn zal’. Vaak wordt gedacht aan het Romeinse rijk, wat er ooit was, maar er niet meer is, maar eigenlijk toch weer wel in het hedendaagse Europa. Het kan echter ook betekenen de Roomse kerk, die eeuwenlang enorme macht had (‘was’) maar die wereldlijke macht compleet kwijtraakte (‘niet is’) en toch: de ‘vorst’ van het kleinste land ter wereld Vaticaanstad: de wereldleiders vragen hem of ze op audiëntie mogen komen en kussen dan zijn ring. (‘toch zal zijn’) De baas worden over de hele wereld. Dat is altijd al een verlangen geweest van de Roomse pausen. De paus kroonde een keizer, maar zelf al die macht bezitten… De Bijbel zegt ons dat deze toekomstige wereldleider tijdens de grote verdrukking zijn paleis zal hebben tussen de zee (de dode zee) en de heilige berg. Daniël 11: 45 Laat nu net de Rooms Katholieke kerk reeds bezittingen hebben op de Olijfberg in Jeruzalem!

Strateeg, redenaar en ‘vredelievend’
Deze persoon zal zich in de eindtijd openlijk stellen tegenover God en de Heer Jezus. In het begin spreekt hij over vrede en rechtvaardigheid (en het klimaat…) maar later werpt hij zijn masker af en wordt duidelijk dat hij de tegenstander Gods is. De antichrist zal in de wereld geweldige macht krijgen; letterlijk elke wereldleider geeft zijn macht aan deze man. De man zal een strateeg zijn en een kundig redenaar, die mensen kan betoveren met zijn spreken, zodat hij zeer geliefd zal zijn. In een wereld, bang voor kernoorlog, zal hij vrede brengen en de mensen zullen hem letterlijk aanbidden. En stel dat er eerst een kernoorlog komt (dat denk ik) hoe vreselijk beangst zullen de mensen dan zijn? Hoe zullen zij dan deze man toejuichen als hij aan die oorlog een einde maakt? Hoe zullen zij tegen elkaar bewonderend zeggen ‘wie kan oorlog tegen hèm voeren?’

Schijnvrede
De vrede die de antichrist zal brengen zal echter een schijnvrede blijken te zijn. De juichende mensenmassa zal toch al snel worden geconfronteerd met nieuwe oorlogen, hongersnoden en rampen. 1 Thess. 5:3 De natuurrampen die zullen gebeuren zullen hem er misschien toe brengen God de schuld te gaan geven en zich openbaar tegen God te keren. Onvoorstelbaar dat de mensen dan de ogen nog niet open gaan!

homofilie
De paus verkreeg vrij plotseling wereldberoemdheid door zijn opvallende uitspraken over homofilie. In het kort: de paus zegt dat hij de homofiele mens niet veroordeelt (dat moet ook niet) en dat de gemeenschap derhalve homofilie en het homofiele huwelijk moet accepteren als zijnde normaal. Paus Franciscus is van mening dat de kerk zich niet obsessief moet bezighouden met thema’s als homoseksualiteit en abortus. Hij vindt dat de kerk haar mening mag verkondigen, maar zich niet op een “spirituele manier” moet inmengen in het leven van homoseksuelen en lesbiennes en hen geen “bekrompen regels” op te leggen.

Verlossing door… de RK kerk
Ook zegt hij dat een directe relatie met Jezus Christus niet kan, ongewenst is en zelfs gevaarlijk: de mens kan alleen verlost worden door lidmaatschap van de RK kerk… Een beetje zelf gaan liefhebberen in het geloof kan echt niet volgens de paus. We hebben de kerk nodig als we verlost willen worden voor tijd en eeuwigheid. Dit is een vreselijke stelling als je bedenkt hoe vaak de Bijbel zegt dat wij vrij tot God mogen gaan door Zijn Zoon Jezus Christus. In één van zijn toespraken stelde de paus de Heer Jezus Christus gelijk aan de afgod Allah toen hij een rijtje opsomde die aan elkaar gelijk zouden zijn: “Jezus Christus, Jehovah, Allah…..”

De kerk is nodig
De Paus vindt dat als wij Jezus van de Kerk scheiden er sprake zou zijn van een ‘absurde tweedeling’. ‘De Kerk is als een moeder die Jezus teder vasthoudt en Hem met vreugde en gulheid aan iedereen geeft’… Hier wordt de Heer Jezus teruggebracht als de hulpeloze baby in Bethlehem: machteloos om iets te doen zonder Zijn moeder. En het is niet de Heer Jezus, maar Zijn moeder bij wie je moet zijn voor de verlossing van je ziel. Als je de Heer Jezus los ziet van de (RK) kerk dan is Hij volgens deze pauselijke ‘herder’ niet meer dan ‘een idee, een morele leer, een gevoel’… Volgens de paus is onze band met Jezus Christus overgeleverd aan onze eigen verbeelding en onze stemming, als het niet ‘onder de leiding van de kerk’ zou zijn. (dus Jezus Christus is niet bij machte om de mens te leiden; dit kan alleen de kerk….) ‘Wij zouden het zonder de kerk niet kunnen begrijpen en zonder de kerk zouden wij niet aan Jezus Christus kunnen toebehoren.’ De paus is een gevaarlijke dwaalleraar.

Hoe kun je behouden worden volgens de paus
De paus deed nog een opmerkelijke uitspraak: ‘God zal mild zijn voor ongelovigen. Want niet het geloof, of het ongeloof geeft de doorslag, maar hoe je leeft’. Wie gewetensvol leeft zal in de hemel komen volgens de paus, ook al was hij bij leven ongelovig. Het offer van de Heer Jezus; dat niemand komt tot de Vader dan door de Zoon: het is terzijde geschoven en uitsluitend hoe je als mens leeft doet er toe. Hoevelen zullen door de paus worden gerustgesteld en daardoor onwetend reizend naar de hel zijn?

Twee staten ‘oplossing’
Israël werd als staat erkend door de Verenigde Naties in 1948. De Rooms Katholieke kerk erkende Israël echter pas als staat in 1993, 45 jaar later! (wel met de toevoeging dat Israël een ‘bezettende macht’ is) De paus accepteerde echter meteen het niet volkenrechtelijk erkende ‘palestina’ als staat, zonder dat de palestijnen deel namen aan vredesbesprekingen die zij boycotten. Daarmee stelt de paus Israël voor het dilemma dat zij nu vredesbesprekingen moeten voeren met een ‘staat’. Geen nood, de paus wil Israël verdelen; de zgn ‘tweestaten oplossing’. Het Joodse San Hedrin beschuldigde de paus bij verstek van de misdaad om hun land en hun geliefde hoofdstad te verdelen zonder hen ook maar zelfs te raadplegen. De paus zou moeten weten dat de Here God het niet zal toestaan dat mensen Zijn land verdelen! Franciscus en de palestijnse ‘president’ Abbas lieten tijdens hun ontmoeting weten dat ze hopen op een ‘rechtvaardige en langdurige vrede tussen Palestina en Israël’. Dit ondanks het feit dat Abbas overal verkondigt dat er nooit vrede met Israël zal zijn en jonge palestijnen ophitst om weerloze burgers neer te steken. En dat het gehele land Israël door de palestijnen wordt opgeëist; compleet vrij van Joden.

Dwalingen
Volgens paus Franciscus is de verwachting van de terugkeer van Jezus niet meer dan een ‘herinnering’ van ons geloof. Tja, als hij zichzelf ziet als Jezus Christus op aarde, waarom zouden wij dan nog omhoog kijken? De Roomse kerk vereert vele heiligen. Laatst was ik in een klein plaatsje in Duitsland waar een kapelletje stond ter ere van Sint Josef, die op gebed had geholpen. Vooral Maria, de moeder van de Heer Jezus, heeft een centrale plaats gekregen in de Roomse kerk. Zozeer zelfs dat men beter tot Maria kan bidden; zij wordt gezien als onze voorspraak in de hemel en zoals eerder gezegd: de paus vindt een directe relatie met Jezus Christus ‘gevaarlijk’. Als Maria, Jozef of andere ‘heiligen’ het even te druk hebben dan is er nog een keur aan andere overleden personen die heilig verklaard zijn waartoe de gebeden gericht mogen worden.

De onfeilbaarheid van de Paus
De Bijbel beschrijft de mens als nakomeling van Adam zó: “Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, maar de vrucht van zijn handelingen.” (Jeremia 17 : 9 en 10) Dit mag duidelijk zijn: de Bijbel zegt dat er niemand is die goed doet, zelfs niet één. Romeinen 3: 10-12 “Er is geen rechtvaardige, zelfs niet één, niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen verdorven; niemand is er die het goede doet, zelfs niet één.” De Roomse kerk is het hier niet mee eens. De Kerk heeft de paus al tijdens het Eerste Vaticaans Concilie in 1870 ‘onfeilbaar’ verklaard. Weliswaar met de aantekening dat dit alleen geloofs- en moraalkwesties betreft. Overigens is in dit concilie al sprake van ‘opperherder van de universele kerk’. Dat je het maar even weet!

Is hij het nu of niet?
Nu het einde van de genadetijd snel nadert en tegelijkertijd deze paus plotseling wereldwijd bekendheid krijgt en bewondering oogst door zijn plannen om de wereld te hervormen en ‘vrede’ tussen Israël en palestina te creeëren door het land te verdelen, begint hij naar mijn idee meer en meer te lijken op de geprofeteerde antichrist. Een welwillende kerkvorst die de controle wil ontvangen op de Nieuwe Wereld Orde voor het welzijn van de gehele mensheid. Wie is in een betere positie om de hele wereld naar hem te laten luisteren en het hele wereld-systeem te beïnvloeden dan de paus in Rome, die wordt gezien als de religieuze leider van meer dan anderhalf miljard mensen in de wereld van vandaag?

Zeker weten?
Let wel: ik zeg dat hij een kandidaat is voor de rol van antichrist; meer niet. Het kan immers bijvoorbeeld ook nog de man zijn die de mahdi genoemd wordt: een moslim-antichrist. Het kan ook iemand zijn die nog helemaal niet in beeld is. Laten we scherp blijven, want dat we in spannende tijden leven is zeker. We leven in de meest spannende tijd die je maar kunt bedenken: we zien hoe duistere machten zich samenbundelen, wetend dat er nog maar weinig tijd is en daardoor weten we ook dat de komst van de Heer Jezus nabij is. Hij zal komen als de Koning der koningen en vrede en rechtvaardigheid meebrengen voor de wereld, die nu zo lijdt.


Maranatha!


Reacties zijn gesloten.