een voorzegging van 27 eeuwen geleden

Wie ziet Jesaja hier?

de hemeltroon
Jesaja 6: 1 t/m 4 De roeping van Jesaja.

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook.

Wie ziet Jesaja hier? Het lijkt een makkelijke vraag: Hij ziet de Here God. Maar let op, in welke periode dit plaats vindt; de serafs roepen het: namelijk dat ‘de ganse aarde vol is van Zijn heerlijkheid!’ Destijds, in de tijd van Jesaja, kon bepaald niet gezegd worden dat de aarde vol was van Zijn heerlijkheid, en het kan ook zeker niet van onze tijd gezegd worden, dus…

Jesaja ziet hier in de toekomst!

Wat kan dit anders zijn dan het nu nog toekomstige tijdperk waarin de Here Jezus, de Koning der koningen, de aarde terug heeft gebracht onder Gods hemelrijk en de tempel in al zijn glorie weer aanwezig is. Geen wonder dan dat de dorpelposten beefden vanwege het luide roepen der Serafs!

In Exodus 20 zien we het hoe het gaat als de Here zich wil openbaren aan het volk. Mozes ontvangt de wet en dan lezen we vanaf vers 18: En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. En zij zeiden tot Mozes: spreek gij met ons, dan zullen wij horen; maar God spreke niet met ons, opdat wij niet sterven.


Als je dit ontzag, deze vrees voor de grootheid van God ziet, kun je Jesaja begrijpen als hij het uitroept:

Mozes met de tien geboden

(vers 5) Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is, – en mijn ogen hebben de Koning, de HERE der heerscharen, gezien.

Koning Jezus

Jesaja weet dat hij de troon Gods zag en vermeldt erbij dat hij de Koning zag, de Here der heerscharen. Hij realiseert zich heel goed dat hij een beeld zag van de Here God, maar zijn toevoeging ‘de Koning’, betekent dat hij de Heer Jezus zag, bekleed met koninklijke waardigheid! Zo liet God zijn profeet een blik werpen in een verre toekomst die reeds is opgetekend in Gods plan, waarin de Heer Jezus Koning is!

Waarom doet God dit??

Jesaja 6 vers 9 en 10:

Toen zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort aldoor – maar verstaat niet, en ziet aldoor – maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde.

Een merkwaardige opdracht, want: in plaats van bekering van het volk komt er een bedekking over hun verstand! Waarom doet God dit?? Ook Jesaja zal zich dit hebben afgevraagd. Maar als we lezen wat Jesaja in de hoofdstukken die aan dit hoofdstuk voorafgingen, heeft moeten profeteren… Dat ging over de koningen (en het volk) die zover waren afgeweken van Gods wetten, dat er alleen nog boosheid in hun hart was. Zij deden wat slecht was in de ogen van de Here God. De verkeerde keuzes die het volk maakte leidde tot deze bedekking over hun verstand.

Nog zo’n bedekking over hun verstand…

Er is eveneens sprake van een bedekking over het verstand van het Joodse volk, waar het hun Messias de Heer Jezus aangaat. De Here Jezus spreekt hierover tijdens zijn rondwandeling op aarde.

Lucas 8:10 ‘En Hij zeide: U, (de discipelen) is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te kennen, maar aan anderen (worden zij gepredikt) in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen’.

Jezus lerende

Romeinen 11:8 God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.

In de dagen van de Here Jezus op aarde ging het erom of men in het geloof de Weg die de Here Zelf was, ook aannam. Zij hebben Jezus Christus als hun Verlosser afgewezen en daarom werd het voor hen bestemde aardse Messiaanse koninkrijk uitgesteld. Het gevolg van de verkeerde keus was ook hier de bedekking over hun verstand. En in plaats van het beloofde Messiaanse (aardse) Koninkrijk vormde God Zich een alternatief Koninkrijk, geen aards, maar een hemels Koninkrijk: de gemeente van de Heer Jezus Christus.

Maar God zij dank: uitstel = geen afstel!!

De belofte van dit aardse Messiaanse Koninkrijk is toen verschoven naar een (toen nog) verre toekomst.

[warning]

Een bedekking

over ons verstand!!

Ook heden is dat nog het geval: wie niet in geloof de Here Jezus aanneemt heeft geen macht een kind van God te worden, maar blijft zitten met een bedekt verstand. Romeinen 1:28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken (dat is ook een bedekking van het verstand!) om te doen wat niet betaamt… Dit laatste is een zeer voorzichtige weergave van onze hedendaagse verdorven en heidense samenleving…

[/warning]

Er is hoop!

Johannes 1 vers 12: Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven. Wat een geweldig voorrecht is het als we de Here hebben aangenomen; ook ons worden dan de geheimenissen van Gods Rijk openbaar!

Het volk Israël: verstoten? Voorgoed verloren?

Jesaja 6:llb t/m 13 Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland verwoest is tot een wildernis, en de HERE de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is. Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden. Evenals van een terebint en een eik na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn.

pistacia  terebinthus

Ook de terebint wordt hier genoemd. Bomen, die een hoge leeftijd kunnen bereiken en als ze dan geveld worden een groot wortelbed hebben waaruit, als je die wortels niet weghaalt opnieuw een scheut opkomt. Een oud lied, nr 99a uit de Johannes de Heer bundel vertelt dat uit Jesse (Isa!) een rijsje was ontsproten.. Dit rijsje is stil gaan bloeien, voortkomend uit een oude stam. Dit wijst ons in overdrachtelijke zin naar de afkomst van de Here Jezus, voor zover het het menselijk geslacht betreft. Immers, Hij kwam uit de stam Juda via Jesse en David.

Maar het wijst ons ook op het restant van Zijn volk, wat God altijd bewaren zal!

Die verharding duurt tot…

Romeinen 11:25b ‘…een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat…

Wanneer gebeurt dat?

Dit zal gebeuren als de gemeente van de Heer Jezus Christus
wordt opgenomen in de hemel!

Bijzondere tijden

Wij leven in bijzondere tijden. Als kind van God worden wij opgeroepen om Zijn komst te verwachten. Sommige Christenen zijn daarin lauw en wachten ‘totdat ze het zien gebeuren’. Gelukkig zijn er ook andere Christenen, die de komst van de Heer Jezus (eerst voor Zijn gemeente en ‘straks’ voor Zijn volk Israël als Koning der koningen) met vurige en grote blijdschap verwachten.

Je kunt vandaag de dag de krant naast de Bijbel leggen. Onze generatie ziet gebeuren wat in eeuwenoude profetieën is voorzegd. We hebben tegenwoordig ook het internet; eveneens een grote bron van informatie. Ook die informatie zou je naast de Bijbel kunnen leggen om te vergelijken.

Maar pas op…

Verander de volgorde niet! Leg ‘de krant’ of ‘internet’ niet OP de Bijbel! Want God spreekt tot ons niet door de krant of door het internet, maar door Zijn Woord! Zijn Woord, de Bijbel, moet centraal staan als wij de komst van de Heer Jezus willen verwachten! Lees je Bijbel, bestudeer God’s Woord! Laat niet alle informatie die wij zo gemakkelijk kunnen verkrijgen daarvoor in de plaats komen!
Maranatha! Jezus, kom!Lees je bijbel!!

Reacties zijn gesloten.