Een verwerpelijk denken

Gisteravond heb ik geluisterd naar opgenomen radio-uitzendingen van de evangeliste Corrie ten Boom. Ze noemde in die uitzendingen vaak de Romeinen brief. ‘Mooi!’ dacht ik. ‘Morgen ga ik dus de Romeinen brief lezen. Ik heb namelijk de vreemde gewoonte een Bijbelboek uit het Oude Testament te lezen en daarna een Bijbelboek uit het Nieuwe Testament. Ik was al door het Nieuwe Testament heen en vroeg me al af met welk boek ik nu weer zou beginnen.
Voordat ik begon te lezen, ging ik bidden. Ik vraag dan of de Here God mij wil onderwijzen vanuit Zijn Woord; of Hij mij de ogen wil openen om te zien wat Hij me wil laten zien. De Heilige Geest helpt ons hierbij. Ook vroeg ik om een nieuw onderwerp voor appie.punt.nl.

Ik begon de Romeinen brief te lezen en dacht al snel: ‘hè, nee, niet dit onderwerp; dat heb ik net gehad en ik werd er niet vrolijk van!’. Door lezend dacht ik: ‘nee, dit zeker niet!!’ Wat deed ik dus? Ik las nog verder door. Maar het was net, alsof ik de Here God kon horen glimlachen. (zo je dat al zou kunnen horen) Alsof de Here God tegen me zei: ‘je vroeg Me toch om een onderwerp? En Ik geef je toch een onderwerp?’ Mijn zielige tegenspartelen hielp niet. Al verder lezend wist ik eigenlijk al best welk stuk de Heer wilde dat ik zou nemen…

De kern van de brief

16? Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.? 17? Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Amen! Daar kan ik wat mee! De Heer Jezus heeft immers gezegd dat wie zich voor Hem schaamt; de Heer Jezus zal Zich dan voor die mens schamen als die in aanwezigheid komt van de Vader.? ? (Marcus 8:38)

De schuld der heidenen en hun straf

18? Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden,? 19? daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard.

Ieder mens kent de waarheid; de mens die de Wet van Gd niet kent, weet toch intuïtief dat stelen en moorden zonde is. De Here God heeft Zijn wet al in de harten van de mensen gezet. Niemand zal een excuus hebben.

romeinen 1 vers 20

20? Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.? Wij zien de Here God niet; toch kunnen wij Zijn grootheid zien in Zijn schepping.
21? Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.? Hoe is het mogelijk! Mensen, die God’s almacht zien in Zijn schepping, Zijn prachtige natuur; zij hebben voor zichzelf een andere redenatie aangenomen.
22? Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden,? 23? en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.? De mensen die beweren wijs te zijn, de geleerden, de professoren, hebben God’s rol doorgestreept in de schepping. De Majesteit van God werd omlaaggehaald naar het begripsniveau van de mens, die God niet meer de eer geeft; liever nog keert men zich tot afgodsbeelden in de gestalte van een mens of een dier. Zelfs Christenen spreken vaak niet meer met groot ontzag over God. Ze noemen de naam van Jezus alsof Hij met hen op school heeft gezeten. Het is niet vaak meer de Here God of de Heer Jezus…
24? Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt.? 25? Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Daarom?? Ik schrik ervan als ik het lees! Ja, de mensheid is op een hellend vlak terechtgekomen; we horen de premier spreken over normen en waarden en zo, maar komt dit omdat wij God Zijn rechtmatige plaats als Schepper hebben ontzegt? De Bijbel zegt het! De leugen wordt geloofd; niet de Schepper, maar het schepsel staat centraal in de tegenwoordige leer op de scholen. Als je niets meer bent dan slim geworden oersoep en direct afstamt van een dier, waarom zou je dan niet als een beest gedragen?

26? Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.? 27? Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.

Oei. Ik trek even bleek weg. Kan ik niet stoppen bij vers 25? Maar het staat er wel! Wat mij opvalt is het woord wellust. Is het normaal als man en vrouw openlijk op straat ‘de liefde bedrijven’? Ik zet het niet voor niets tussen aanhalingstekens…) Dat is geen liefde, maar wellust. Kijk eens naar de onbeschaamde openlijke seksualiteit van vandaag de dag. De pornografie; bij digitale tv moet je extra betalen voor films of sport; porno is gratis in het pakket inbegrepen… Gaat het bij de gay-pride nog om mensen van hetzelfde geslacht, die gewoon van elkaar houden? Of gaat het om perversie? De seksuele revolutie doorbrak in eerste instantie onnodige taboes. Daarna werden echter alle taboes doorbroken. Alles kon. In de jaren ’50 van de vorige eeuw werd nog in de schoolboekjes gevonden dat God de Schepper is van hemel en aarde; in de jaren ’60 werd de evolutieleer met grote kracht ingevoerd op de scholen. De seksuele revolutie kwam eveneens in de jaren ’60…

28? En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt:? 29? vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid;? 30? oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam;? 31? onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid.

Hier wordt onze huidige maatschappij helaas wel goed neergezet. Zijn we dan allemaal zulke slechte mensen? Nee, Goddank niet. Komen deze dingen voor in onze samenleving? Ja, zeer zeker wel. Waarom? De Bijbel geeft ons een klinkklare reden, of u het geloven wilt of niet! Omdat zij (wij)? God niet wilden erkennen!!

32? Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

En hier staat de reden waarom ik eigenlijk liever verder wilde lezen, op zoek naar inspiratie voor een nieuw topic. Want als je vaststelt, dat de mensheid verdorven is, maak je je niet populair. De enthousiaste bijval is voor vrijheid – blijheid, voor het ‘moet kunnen’. De Bijbel gaat hier dwars in tegen de heersende gedachtengang van deze tijd, die leert dat de mens kan groeien naar een hogere spiritualiteit en dat de mens vanuit zichzelf eigenlijk een liefdevol wezen is. De Bijbel leert ons anders: er is niemand, die goed doet, zelfs niet één. En een ieder, die God, de Schepper van hemel en aarde niet de eer geeft die Hem toekomt? loopt het risico dat zijn denken beïnvloed wordt door het verwerpelijke denken van deze tijd. Ik kan geen andere conclusie trekken. Laten wij God de eer geven die Hem toekomt en in nederigheid en dankbaarheid naar Hem toegaan, die onze Vader wil zijn in plaats van onze Rechter. Door de Heer Jezus vrijgekocht van onze zondeschuld moeten wij ingaan tegen de heersende mentaliteit. We kunnen niet anders, zeker niet als we dit Bijbelgedeelte overdenken. De Bijbel zegt ook over de eindtijd dat de tegenstelling steeds duidelijker zal worden: Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie? vuil? is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Openbaring 22:11

zo klein en zo volmaakt

Reacties zijn gesloten.