Een nieuw lied!

Muziek is de universele taal van de mensheid.
(Henry Wadsworth Longfellow, Amerikaans dichter 1819-1892)

Dit moet waar zijn, want de hele mensheid zingt, bewust of onbewust. Terwijl sommigen professioneel zingen voor een publiek, zingen anderen rustig voor zichzelf terwijl ze bezig zijn met hun dagelijkse activiteiten. Maar op een of ander moment, onder veel verschillende omstandigheden van het leven, zingen allen, zowel mannen als vrouwen. Belangrijk daarbij is waarover we zingen. Een lied kan troosten en blijdschap schenken. ‘Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek’. (Hans Christian Andersen, Deens dichter en sprookjesschrijver 1805-1875) Paulus moedigt ons aan het zingen tot een dagelijkse gewoonte te maken: “en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte” Efeziërs 5:19

Wilt u weten of een land goed geregeeerd wordt en goed van zeden is?
Luister naar zijn muziek.
(Confucius, Chinees filosoof 551 v.C. – 479 v.C.)

De liederen van deze wereld

De gevallen mens begon al heel vroeg in met het schrijven en componeren van liederen, zowel om zichzelf te rechtvaardigen in hun gevallen staat, als om zichzelf te bemoedigen in hun slechtheid. Of zou het toeval zijn dat zoveel van de hedendaagse liederen over ongeoorloofde liefdesaffaires gaan? (‘Your daddy ain’t your daddy, but your daddy don’t know‘, ‘sex on the beach, come on everybody!!’, ‘Cheater’, ‘Treat Her Like A Prostitute’ en ‘Torn Between Two Lovers’ om maar wat te noemen.) Zeer veel liederen dienen alleen om de mensheid verder en verder weg te drijven van God die ons allemaal heeft geschapen.

God luistert mee!

Ja, de Here God Zelf let wel op wat de gevallen mensheid zingt. Muziek, muziekinstrumenten en zang worden steeds opnieuw genoemd in de Bijbel en soms ook in een kwaad daglicht. “Dan bestaat hun feest in citer en harp, tamboerijn, fluit en wijn, maar op het doen des Heren letten zij niet en het werk zijner handen zien zij niet.” Jesaja 5:12 Ik zou erop willen wijzen dat liederen zijn samengesteld uit woorden, en daarom is ook het volgende van toepassing op de liederen die mensen componeren en zingen: “Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden”. Mattheüs 12: 36-37 Men moet dus heel voorzichtig zijn met wat men zingt, want er komt een dag des oordeels. Denk er over na!

De liederen van de rechtvaardigen

Net zoals mensen liederen hebben geschreven die hun ‘levensstijl’ promoten, zo hebben ware gelovigen door de eeuwen heen liederen gecomponeerd om God de eer te geven. Ik ben geboren in een christelijk gezin en opgevoed met het bijwonen van de zondagsschool en kerk. Toen ik een klein jongetje was leerde ik op zondagschool liederen die mij het Evangelie uitlegden, zoals ‘Jezus houdt van alle kind’ren, alle kind’ren groot en klein’, ík ben zo blij; Jezus redde mij!’, ‘Heb je een stuurman nodig, wend je dan tot Jezus’, ‘ik ben een heel klein kaarsje, schijnend in de nacht’ en ‘zachtjes en teder roept Jezus de Zijnen’. Liederen bestaan uit woorden en woorden hebben de macht om de levens van mensen te veranderen, ten voor- en nadele. Als klein kind herinner ik me de liederen die in onze gemeente werden gezongen..

‘Daar is kracht in het bloed van het Lam’
‘Op een heuvel daarginds, stond een ruw houten kruis’
‘Rots der eeuwen, troost in smart, laat mij schuilen aan Uw hart’

De waarde van de liederen

Tijdens mijn kindertijd werd mijn hart geraakt door de boodschap van de liederen. Geleidelijk, gedurende een periode van jaren, begonnen de gezongen liederen, onder de overtuigende kracht van de Heilige Geest van God, in mijn hart en ziel door te dringen met hun boodschap van de reddende genade van de Heer. Langzaam begon ik mijn verloren toestand te begrijpen en daarmee mijn behoefte om gered te worden. Tegen de tijd dat ik oud genoeg was om serieus te luisteren naar het Woord dat gepredikt werd in onze gemeente, was ik er volledig van overtuigd dat er redding is door het vergoten bloed van Jezus Christus en dat er geen andere weg tot behoud is dan door geloof in het offer dat Hij voor de mensheid op Golgotha had gebracht. Lees Jesaja 53.

‘Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer’
‘Ik zie een poort wijd open staan waardoor het licht komt stromen’
‘Welk een Vriend is onze Jezus’
‘Volle verzeek’ring, Jezus is mijn!’

Een nieuw lied

De tijd komt dat alle verloste gelovigen een nieuw lied zullen zingen tot eer Vader en Zoon. Wanneer krijgen we dit “nieuwe lied”? Openbaring 4 beschrijft de opname van de Gemeente als Johannes het bevel krijgt ‘klimt hierheen op’; het bevel wat de Gemeente straks ook zal krijgen. De deur van de hemel staat open! In Hoofdstuk 5 lezen we dan over de boekrol met zeven zegels, waarvan wordt gevraagd wie waardig is het te openen. Er is er maar Eén die dit kan: het Lam wat is geslacht als offer voor de zonden van de mensen: Jezus Christus.

“En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie”
Openbaring 5:8-9

De Gemeente in de hemel

Merk op dat juist nadat de opname is gebeurd en de periode van de verdrukking is begonnen op de aarde, dat Johannes dit gebeuren van de vierentwintig oudsten wordt getoond. Degenen die dit “nieuwe lied” zingen, worden duidelijk geïdentificeerd als zijnde de “vierentwintig oudsten”. Johannes ziet de vierentwintig oudsten zittend op vierentwintig tronen rond de troon van God Zelf. (Openb.4:4) En in 5:9-10 staat in de woorden van dit ‘nieuwe lied’ dat de vierentwintig oudsten koningen en priesters zijn geworden voor onze God, en zij zullen op aarde regeren’. Dit is precies dezelfde belofte die de Heer Jezus aan de Gemeente heeft gegeven. Deze vierentwintig oudsten zijn representatief voor de gehele Gemeente!

De woorden van het nieuwe lied 1e helft

Openbaring 5:9-10 laat een tweedelig ‘nieuw lied’ horen dat de opgenomen heiligen zullen zingen vlak nadat de opname heeft plaatsgevonden. Het eerste deel van dit “nieuwe lied” richt de lof op de Heer Jezus Christus: “Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie”. Dit “nieuwe lied” beschrijft het Evangelie, namelijk dat Christus stierf als een offer voor Adam’s gevallen ras, en ongeacht iemands afkomst, taal, volk en natie kan een persoon worden gered door het offer van Christus te accepteren en Hem door het geloof te ontvangen als Verlosser en Heer. Dit deel van het “nieuwe lied” benadrukt dat redding alleen door het vergoten bloed van Christus Jezus is. Niemand kan worden gered behalve door het bloed van Christus. “En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.” Hebreeën 9:22

De woorden van het nieuwe lied 2e helft

Het tweede deel van het “nieuwe lied” richt dan de aandacht op de opgenomen heiligen: “en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.” Openb. 5:10. Dit onthult ons dat de Here God de afgelopen 2000 jaar van deze huidige bedeling een heel nieuw ras van mensen heeft geschapen: “de zonen van God”. 2 Korinthiërs 5:17; 1 Johannes 3:2 Zijn doel bij het creëren van dit nieuwe ras is om te garanderen dat elke natie en elk mens in het toekomstige Koninkrijk van Christus (het duizendjarig Vrederijk) heersers zullen hebben die niet kunnen worden gecorrumpeerd, en niet zullen zijn onderworpen aan de fouten, vergissingen, en regelrechte zonden. Iets wat we van onze huidige menselijke heersers niet kunnen zeggen…

De verandering

Ten tijde van de opname zal elke ware gelovige een nieuw lichaam ontvangen: (de Here Jezus Christus) … die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.” Filippenzen 3:21 Wat een glorieuze toekomst wacht de verloste mensen van God en de toekomstige mensheid op aarde! Ere zij God! Kun jij je een koninkrijk voorstellen zonder oorlogen, zonder misdaad en zonder haat en dat de bevolking op aarde in gerechtigheid en vrede met elkaar zal leven? Dat is precies het Koninkrijk dat komt! En het komt er aan!

Bazuingeschal: Klim hierheen op!

Probeer je het plotselinge geluid van de bazuin (1 Tessalonicenzen 4:16) voor te stellen, waarna de doden in Christus worden opgewekt en de levenden in Christus worden veranderd en beiden worden opgenomen in de hemel. Lees nu ter vergelijk Openbaring 4:1 “Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet.” We lezen in Exodus 19:16,19 dat ook het volk Israël wordt geroepen met bazuingeschal. In de prachtige lofzang van Salomo, Hooglied, lezen we het verlangen van de bruidegom die uitroept: “Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom!” Hooglied 2:10 Hoe zal dat zijn als wij de roep van de bazuin horen en wij de hemelse Bruidekom ons tegemoet zien komen?

De dood overwonnen

Als jij die dit leest een echte gelovige is, ben je dan klaar om te zingen? De Heer Jezus kan op elk moment van elke dag of nacht Zijn Gemeente van de aarde wegrukken. (de ‘opname’) “En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?” 1 Korinthiërs 15:54-55 Dan wordt werkelijkheid wat al triomferend in Hosea 13:14 staat: “Zou Ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen? Dood, waar zijn uw pestziekten, dodenrijk, waar is uw verderf?” De dood is verslagen!

Hoor jij er nog niet bij?

Maar als jij, die dit leest, niet in geloof zijn of haar hoofd gebogen heeft: er is nog tijd! Lees, geloof en handel dan zoals beschreven in onderstaande Schriftgedeelten.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.”

Johannes 3:16-18

“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”

Efez 2:8-10

“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

1 Johannes 1:9


Ik wil je echt in de hemel ontmoeten wanneer onze Heer komt, en Hij komt spoedig!
Moge onze genadige Heer elke lezer zegenen!