De Ontmoeting

“want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.”

1 Thessalonicenzen 4 vers 16-18.

Noord-Korea laat Amerikaanse journalisten vrij

Inmiddels al oud nieuws, maar ik vertel het omdat er zo’n mooie symboliek in zit. Nog geen jaar geleden is de voormalige president van Amerika, Bill Clinton, in het diepste geheim naar Noord Korea gevlogen in een poging twee veroordeelde Amerikaanse journalisten vrij te krijgen. Na een gesprek met de Noord-Koreaanse president Kim Jong-il maakte deze bekend dat de twee dames gratie krijgen en worden vrijgelaten. Zij waren veroordeeld tot twaalf jaar dwangarbeid omdat ze illegaal het land zouden zijn binnengekomen.


Eén van de twee journalisten stond de pers te woord toen zij weer veilig in Amerika waren aangekomen en zij vertelde hoe een en ander in zijn werk was gegaan. De vrouwen zaten op dat moment opgesloten in een gevangenis, toen de deur van hun cel plotseling openging en bewakers hen naar buiten begeleidden. De bewakers vertelden de vrouwen dat zij naar ‘een ontmoeting’ zouden worden gebracht. Hen werd niet verteld wat dat voor ontmoeting was en in Noord Korea kan dat ook het ergste betekenen. Toen ze een gebouw binnengingen ging er een deur open en stond daar plotseling voor hen de voormalige president Bill Clinton, die hen begroette. Op het moment dat zij hem zagen, begrepen ze dat hun tijd van gevangenschap voorbij was en dat ze eindelijk vrij waren en terug zouden mogen keren naar huis. Ze keerden met het vliegtuig en de president met zijn gevolg terug naar Amerika, waar zij hartelijk werden verwelkomd door familie, vrienden en vele anderen.

De geestelijke gelijkenis

De wereld van vandaag de dag is voor Christenen (en voor het Joodse volk) een gevangenis geworden. De slechtheid van de mens is niet langer verborgen, maar wordt trots getoond. Tot in de hoogste regionen wordt er gesnoven, drugs gebruikt, opgelicht, gestolen, geaborteerd en seksuele zonden worden openlijk bedreven onder het motto ‘alles mag’. Niet langer is onze samenleving een veilige plaats; we moeten de deuren goed afsluiten, huizen en voertuigen beveiligen met alarminstallaties, we kunnen in het donker niet veilig over straat. Rovers dringen de huizen van weerloze bejaarden binnen om ze te mishandelen en beroven, op straat vinden overvallen plaats, de misdaadcijfers stijgen maar door. Een gezonde moraal bestaat niet meer of is zeer laag; verdraagzaamheid heeft geleid tot het toelaten van extreme zonden; we kijken nergens meer gek van op zo langzamerhand. Een mens moet vandaag de dag voortdurend op zijn hoede zijn. Je kunt ook niet meer de afstandsbediening van de tv in kinderhanden geven; de vuiligheid komt zómaar je huis binnen. We bidden of de Heer ons en onze geliefden wil beschermen; we voelen steeds duidelijker dat we in een vreemde, vijandige wereld leven. Niet een wereld waarin je je als kind van God thuis kunt voelen.

“Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen.”

(2 Timotheus 3 vers 1-5)

gevangenen

Als gelovige weten we dat wij vreemdelingen en bijwoners (logées) zijn. Hebreeën 11:13 We zingen ‘this World is not our home; I’m just passing through’ want ons burgerschap is niet van hier. “Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen”. Filippenzen 3 vers 20-21. 2 Korintiërs 5 vers 20 zegt dat wij niet alleen burgers zijn, wij zijn méér: wij zijn afgezanten van Christus! Een afgezant is een ambassadeur: hij vertegenwoordigt zijn koning in een vreemd land. Wij gelovigen zijn de ambassadeurs van Christus in deze wereld, en we wonen in een ‘vreemd land’.

Een ambassadeur kan altijd besluiten terug te keren naar zijn vaderland; dat kunnen wij niet. Alleen de dood kan dit ‘dienstverband’ verbreken. “Heeft niet de mens een zware dienst op aarde, en zijn zijn dagen niet als die van een dagloner?” Job 7 vers 1 Wij zijn dus gevangenen in ons ‘vreemde land’ met een groot verlangen naar ons echte huis in de hemelen, waar wij Thuishoren.

De ontmoeting

Op een dag of nacht, heel binnenkort, zal er een bericht worden gestuurd vanuit de Hemel met de opdracht om ons vanuit onze aardse gevangenis op te halen voor een ontmoeting. Engelen van God zullen ons vergezellen als we uit onze gevangenis worden bevrijd en Michaël, de aartsengel zal er zeker bij zijn, want hij is degene die zal zorgen voor hen, die in Christus gestorven zijn (zie ook Judas 1:9) en hij zal degene zijn die de aarde zal bevelen (1 Tessalonicenzen 4:16) de lichamen van de in Christus gestorvenen vrij te geven.

Als de gestorvenen in Christus uit de dood zijn opgestaan met verheerlijkte lichamen, zullen de lichamen van de dan levende kinderen van God in een oogwenk worden veranderd, verheerlijkt, precies zoals de lichamen die de gestorvenen kregen. We hoeven niet in onze gevangeniskleding mee!! “En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.”1 Korintiërs 15 vers 49-50 Hierna zullen wij door de engelen worden meegenomen naar de hoogste atmosfeer, ver boven de aarde, voor ‘de ontmoeting’.

Als we daar aankomen zullen we zien dat de deur open staat, want de Here Zelf opende die deur al vele eeuwen geleden. “en zie, er was een deur geopend in de hemel” Openbaring 4 vers 1 Die deur staat open in de hemel om Gods kinderen binnen te laten. Zodra we door die deur gaan zullen we de Heer Jezus zien, onze geliefde Heiland en hemelse Bruidegom; Hij op wie wij hebben gewacht en naar Wie wij hebben uitgekeken. We verlangden ernaar Hem te ontmoeten sinds de dag dat wij ons vertrouwen in Hem hebben gesteld. En op datzelfde ogenblik zullen wij zijn als Hem, want we zullen Hem zien zoals Hij is. 1 Johannes 3:2 Wij zullen ons met blijde verbazing realiseren dat we ‘vrij’ zijn en dat de Heer Jezus met Zijn engelen ons heeft bevrijd van onze aardse gevangenis en dat we Thuis zijn. Vrij ook van de banden van de zonde, die we altijd hebben gevoeld want: ..”wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn”. Johannes 8 vers 36 Alle banden waarmee wij op aarde gebonden waren, zullen zijn afgevallen en we zullen volkomen vrij zijn! Halleluja!!

Onze Hemelse Vader

Daarna zullen wij samen met de Heer naar het Vaderhuis gaan. En als we daar aankomen zullen we onze Hemelse Vader mogen ontmoeten, die onze verlossing bewerkte met en door de Heer Jezus en dat alles werd al besloten vóór de grondlegging der wereld.

[note]

“Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. Want in Hem heeft Hij ons uitgekozen, al voor de grondlegging van de wereld, om heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in liefde. Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden door Jezus Christus, volgens zijn wilsbesluit, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begiftigd heeft in de geliefde. In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonden, dankzij zijn rijke genade. Daarmee heeft Hij ons overladen in al zijn wijsheid en inzicht. Want Hij heeft ons het geheim van zijn wil bekend gemaakt, overeenkomstig het besluit dat Hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid van de tijden: alles in Christus onder één hoofd samen te brengen, alles in de hemelse regionen en alles op aarde, in Hem. In Hem hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beslissing van Hem die alles tot stand brengt naar zijn wilsbesluit, opdat wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gevestigd, tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. In Hem hebt ook u het woord van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding; in Hem bent u ook tot het geloof gekomen; u bent verzegeld met de beloofde heilige Geest, het voorschot op onze erfenis, tot verlossing van het volk dat Hij zich verworven heeft, en tot lof van zijn heerlijkheid.” Efeziërs 1 vers 3-14

[/note]

[important]

Wij zullen de vreugde ervaren voor onze God neer te buigen en Hem, die op Zijn troon zit, te aanbidden. Onze ogen zullen dan zien wat we ons nu alleen in geloof kunnen veronderstellen. “Hierover zegt de Schrift: Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben.” 1 Korintiërs 2 vers 9

[/important]

Maar uiteindelijk zullen wij de nu nog onvoorstelbare zoete en intieme relatie met de Heer Jezus ervaren, als zijnde Zijn bruid. Efeziërs 5:25-27 “Mannen, heb uw vrouw lief, zoals ook Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd om haar heilig en rein te maken, door het waterbad en het woord, om haar tot zich te voeren in haar luister, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en onbesmet.”

De koningsdochter is stralend,
in gouddoorstikt gewaad;
de bruid wordt naar de koning geleid,
hofdames in haar gevolg;
omstuwd door geestdriftig juichende mensen
gaan zij het paleis van de koning binnen.

Psalm 45 vers 14-16.

Beste lezer: ben je er klaar voor? Zoals deze twee gevangen vrouwelijke journalisten plotseling en voor hen volkomen onverwacht werden opgehaald voor ‘een ontmoeting’, zo zal op een dag de oproep van de Heer Jezus klinken over de wereld, om Zijn kinderen te verzamelen. Marcus 13:34-37 ? en Matteus 25:6

Als jij niet gered bent door het offer van Jezus Christus dan behoor je tot degenen die verbijsterd en in verwarring achter zullen blijven. Jij zult dan niet de oproep horen en het bazuingeschal en je zult niet worden meegenomen naar deze ‘ontmoeting’. Je zult achter blijven op deze wereld, die steeds chaotischer en gevaarlijker zal worden. De condities waaronder je nu leeft zullen snel verslechteren en uiteindelijk zal de aarde een ‘hel’ worden om in te leven. Het leven zal een terreur worden, dag en nacht en de verschrikkingen die over de wereld komen zullen adembenemend angstig (en in veel gevallen dodelijk) zijn. Dit is het lot van iedereen die verloren is in zijn zonden als de Heer zo plotseling zal komen.

Gods manier om jou te behouden voor deze verschrikkingen is zo simpel dat de meeste mensen er moeite mee hebben om het te geloven. Maar alsjeblieft: geloof het wèl! Luister met je hart in plaats van met je hoofd. Romeinen 10:8-10

Lees ook eens

Johannes 3:16,

Johannes 3:36,

Johannes 5:24,

Johannes 14:6,

Als je meer wilt weten over Gods aanbod aan jou mail me dan. Ik ken de Heer Jezus en wil je graag meer over Hem vertellen. Het liefste zou ik jou ook verwelkomen in Gods gezin. Misschien wel net op het nippertje!

Reacties zijn gesloten.