De aarde in opstand tegen haar Schepper

“Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.” (1 Korintiërs 2:14).

De gevallen mensheid wil niet dat God de aarde regeert. Sinds de zondeval is de mens vastbesloten om te doen wat recht is in zijn eigen ogen. De mens denk God niet nodig te hebben; zelfs het zelf beter te kunnen. Dit is een houding die leidt tot catastrofes. De menselijke overheid is dodelijk gebrekkig. Vele malen is geprobeert om een utopische aarde te creëren. Humanistisch, kapitalistisch, communistisch, socialistisch. Via allerlei religies: Boedhhistisch, Islamitisch, een religieus ‘Christendom’, Hindoeïstisch en ga maar door. Alle pogingen om het op hun manier “los van God” te doen hebben alleen maar geleid tot rampzalige mislukkingen.

Nimrod

De eerste poging van de menselijke regering was Nimrod’s poging om een toren naar de hemel op te bouwen (lees Genesis hoofdstuk 11). De Heer wist dat dit in een ramp zou eindigen voor de mensheid, zodat Hij de één-wereld-bouwers uit elkaar haalde door het geven van meerdere talen waardoor ze uit elkaar gingen en de aarde bevolkten.

Wereldregering

Maar de mens heeft duizenden jaren sinds die tijd doorgebracht met het krampachtig vasthouden aan ‘zelf doen’. De één-wereld-orde wordt opnieuw achter de schermen door een ‘elite’ doorgezet. Die één-wereld regering komt er, maar wanneer de dingen een bepaald punt van verdorvenheid beginnen te bereiken heeft de Here God altijd nog ingegrepen. Een goed voorbeeld was Sodom en Gomorra. (Lees Genesis, hoofdstuk 19 om te leren over zowel de verdorvenheid en de reactie van God)

De dagen van Noach en Lot

Jezus Zelf zet het profetische podium voor de toekomst wanneer God opnieuw zal ingrijpen. Hij verwees naar de dagen van Noach (oordeel de wereldwijde zondvloed) en de dagen van Lot (oordeel over Sodom en Gomorra). Hij zei: “… zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden, maar de dag dat Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zwavel uit hemel en vernietigde hen allen” (Lucas 17). Een oordeel over een zondige samenleving waarin alles ‘business as usual’ is. Het is echter geen beschrijving van het moment aan het einde van de grote verdrukking waarin Jezus fysiek komt naar de aarde, zoals voorzegd in Openbaring 19:11. Op dat moment, zal namelijk maar liefst tweederde van de bevolking van de aarde zijn gestorven in de apocalyptische oordelen van Gods wraak. Het zal dan beslist niet zijn ‘business as usual’, zoals de Heer hier beschrijft.

Een beeld van de opname

Jezus’ beschrijving van Lot’s verwijderering uit die veroordeelde stad Sodom is vrijwel zeker een beeld van de Opname. De Gemeente (de kerk) werd geboren met Pinksteren (in handelingen, hoofdstuk 2). Lot, de neef van Abraham, hoewel niet een perfect voorbeeld van een godvruchtig leven, werd niettemin door de Here God beschouwd als een “rechtvaardige”. Dat wil zeggen, de Heer zag Lot als rechtvaardig, een gelovige, iemand die Gods bestuur over zijn leven en Zijn heilsplan had aanvaard. Lot en zijn familie woonde in een samenleving waarvan God zei dat hun zonde zeer zwaar was. De mensen daar waren door en door slecht. Overigens, homoseksualiteit was, in die maatschappij volkomen aanvaard. De mannen van Sodom eisten zelfs de engelen op om seks met hen te hebben. Lot, de rechtvaardige, werd verwijderd voordat het oordeel over Sodom kwam. De Heer Jezus gaf aan dat dit is precies wat er zal gebeuren bij het toekomstige oordeel. Het zal gebeuren bij de Opname.

De aarde verduisterd

Hierdoor wordt elk beeld van God uit het geweten van de aardbewoners gehaald. Niemand meer die protesteert; die als zout het bederf tegengaat. Miljoenen zullen verdwijnen in een milliseconde, een “atomos” van de tijd. De grote naties van de wereld, die zijn beschenen door het licht van het Evangelie, maar tegelijk in meer vuiligheid en verdorvenheid leven dan ooit zullen worden teruggeworpen op hun eigen hooghartige denkbeelden en zij zullen zien waar dit op uitloopt.

De grote naties van de wereld

De USA (Amerika). Amerika ziet zichzelf als wereldleidende natie en absoluut oppermachtig. Amerika heeft zichzelf de rol van wereld-politieman toebedeeld. Dat lijkt mooie, maar daardoor is Amerika sinds de 2e wereldoorlog al talloze oorlogen begonnen of is er in betrokken. Het doel, het brengen van democratie, wordt niet gehaald: de meeste landen (Afghanistan, Irak, Libië etc) blijven in wanorde achter, geregeerd door horden opstandelingen. Amerika heeft decennia geleefd op leningen. De staatsschuld is zo hoog opgelopen dat het nooit meer terugbetaald kan worden. De kredietverstrekkers kunnen stoppen met financieren maar dan weten ze zeker dat ze niets meer terug zien van hun investeringen. Derhalve financieren zij de rente aan zichzelf waardoor de schulden alleen maar verder oplopen. De kans dat Amerika een economische break-down krijgt is bijzonder groot en Amerika zal in haar val zeker de Europese Unie meenemen.

De Europese Unie

De EU heeft altijd gekeken naar het grote voorbeeld Amerika. Een supermacht worden door aaneensluiting van staten; een economische reus en machtig in de handel! Het resultaat dat de eenwording van Europa is echter dat de superstaat Europa het absolute alleenrecht heeft over de landelijke regeringen. De bevolking van de aangesloten staten kiezen democratisch hun regering, die vervolgens de orders vanuit Brussel opvolgt. Omdat de ‘eenheid’ ten koste van alles moet worden gewaarborgd, worden arme landen ten koste van alles binnen de EU gehouden. Daardoor zijn de sterke landen hun economische positie aan het kwijtraken. Daarnaast heeft de beurscrash van 2008 grote financiële consequenties gehad in de EU. De EU wankelt en kraakt; een reus op lemen voeten.

Rusland

Na de val van de Sovjet Unie in 1989 heeft de NAVO beloftes gedaan dat geen oorspronkelijke Sovjet landen bij de NAVO zouden worden ingelijfd. De inkt was nog niet droog of de eerste Oostblok landen werden aan Europa en de NAVO toegevoegd. Rusland is sindsdien enigszins overeind gekrabbeld. Rusland heeft opnieuw een leger om rekening mee te houden. Daarnaast is Rusland bezig (omdat Europa en Amerika dat niet wilden) een economische band met o.a. China te maken. Omdat Amerika en de EU dit een bedreiging vinden voor hun eigen macht organiseerden zij de staatsgreep in Oekraïne, waarna Rusland in elk geval de Krim veilig stelde. De Krim was altijd al Russisch vanwege de open havens en de bevolking is ook Russisch. De bevolking gaf in een referendem aan bij Rusland te willen horen. Sindsdien wordt Rusland van van alles beschuldigd en praktisch tot oorlog uitgedaagd. In Syrië kwamen de grootmachten een half jaar geleden militair tegenover elkaar te staan.

China

China is bezig met het opbouwen van een sterke economische basis voor één doel: om uiteindelijk ook de status van supermacht te bereiken. De enorme Chinese bevolking vormt door hun aantallen in potentie een grote bedreiging maar de militaire macht is nog niet op sterkte. Desalniettemin heeft China betwiste eilanden tot het eigen grondgebied verklaart en reageert furieus op elke ‘schending’ door Japan of Amerika.

Israël

Israël staat temidden van alle landen en wordt door steeds meer landen gehaat. Steeds minder landen zijn solidair met deze piepkleine staat, die is gelegen temidden van miljoenen en miljoenen vijanden vol haat jegens de Joden. Israël zal volgens het Woord van God de katalysator worden die de aardbewoners zal leiden tot een opstand tegen de Schepper Zelf. Zo zullen alle legers van de wereld te brengen naar Armageddon. Hier is wat Degene, die het einde vanaf het begin weet, te zeggen heeft over Israël en alle andere volken aan het einde der dagen:

“Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.” Zacharia 12:3

De vijanden van Israël

De Arabische islamitische staten willen al sinds 1948 (en zelfs al daarvoor, want zij waren aanhangers van Hitler) de Joden van de aarde verwijderen. Tot dusverre zijn zij in die opzet niet geslaagd; aanvallen op de kleine staat Israël eindigden in een blamage voor de aanvallers. De Arabische staten zijn bang voor de militaire macht van Israël, hoewel de werkelijke oorzaak van het Arabisch falen gelegen is in de bescherming van God van Zijn volkje Israël. De diplomaten van alle landen, de zogenoemde ‘internationale gemeenschap’ is vanwege de kostbare olie altijd op zoek naar een manier om de vijandige Arabieren gunstig te stemmen. De telkens weer gemaakte keuze is het aanbieden van grondgebied van Israël, op het altaar van de Midden-Oosten vrede. Dit terwijl Israël weinig of geen inspraak heeft in het aanbod.

De wereld van nu

In onze wereld worden de rijken rijker en de armen worden nog steeds armer, ondanks dat de regerende socialistische elite het tegendeel belooft en beweert. Terrorisme zal alomtegenwoordig zijn, en in toenemende mate, net zoals de apostel Paulus voorspelde toen hij zei dat mensen en bedriegers van kwaad tot erger zouden gaan, en net zoals Jezus profeteerde toen Hij zei dat de dingen zouden zijn als in de dagen van Noach, een tijd waarin geweld de hele aarde had gevuld: “De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.” Genesis 6: 11-12 De Heer Jezus voorzegde dat, hoewel de aarde verdorven zal zijn, de mensen gewoon verder gaan: ‘business as usual’. Alsof er niets aan de hand is leven zij door, onbewust van wat er gebeuren gaat. Daniël de profeet zei in Daniël hoofdstuk 12, dat ‘de kennis zal vermeerderen’: grote vooruitgang zou worden gemaakt in de technologie, reizen en communicatie en dat is ook wat wij momenteel zien door de hedendaagse technologieën.

De wereld is hard op weg naar de grote verdrukking. De meeste mensen zien het niet maar laat het jou niet verrassen!

Want zo lief heeft God de wereld gehad
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft
opdat een ieder die in Hem gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Reacties zijn gesloten.