De Wederhouder weggenomen: de wereld aan zichzelf overgegeven

In Gods ogen zijn Christenen de enige goede mensen in de wereld.

Wow! Zeg ik daarmee dat ik als Christen, in mijn leven beter ben dan degeen die Christus niet claimt als Redder en Heer? Nee, absoluut niet!

Een Christen is vanuit zichzelf zeker niet beter dan een niet-Christen.

“Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet.”

(de apostel Paulus in de Romeinenbrief 7:18)

Verklaring

Dat de Here God een Christen ziet als ‘goed’ komt niet door de Christen zelf, maar uitsluitend door de Heer Jezus Christus. Door het offer van de Heer Jezus en Zijn overwinning op de dood wordt een mens een wederom geboren Christen. Vanaf dat moment is alle verontreiniging door zonden weggedaan en ziet God die mens als volkomen rein. Zo gezien is dus deze wereld vol van haat, egoïsme en zonde en het enige ‘goede’ in deze wereld zijn in Gods ogen Zijn door Jezus Christus vrijgekochte kinderen. (onder Christenen versta ik niet iedereen die met ‘Christen’ wordt aangeduid, maar alleen de werkelijk wedergeboren kinderen van God)

Het kwaad in deze wereld

De zonde zal niet blijvend heersen in deze wereld. De satan zal uiteindelijk worden overwonnen en alle kwaad zal van deze wereld worden weggedaan. In onze dagen zien we het kwaad zo duidelijk uitgestald in de gezichten van hongerenden, vluchtenden, rouwenden: hen aangedaan door oorlogszucht, moordzucht en egoïsme. Kinderen worden massaal in de baarmoeder vermoord. De rijken van deze wereld worden nog steeds rijker en zij kunnen miljoenen (laatst zelfs 51,3 miljoen!) betalen voor een enkele diamant, terwijl het merendeel van de mensen van enkele euro’s (of minder!) per dag moet zien rond te komen. Het huwelijk, door de Here God ingesteld als een heilig verbond tussen man en vrouw, is gedegradeerd. (Minder dan de helft van alle eerstgeborenen in Nederland heeft een gehuwde vader en moeder!) Het huwelijk is nu in trek bij homo’s en lesbiënnes. Homo’s, mensen die bi- of transseksueel zijn: het wordt steeds normaler. Maar wat tegenwoordig normaal is, daar werd vijftig jaar geleden hooguit fluisterend en beschaamd over gesproken.

Gods toorn alleen over het kwaad

Gods toorn en oordeel over de zonde zal echter niet beginnen voor het enige goede in deze wereld is verwijderd. Zodra de Christenen worden verwijderd in de Opname (lees 1 Korintiërs 15:51-55 en 1 Thessalonicenzen 4:13-18), zullen de dingen op aarde drastisch veranderen. We krijgen een profetische blik op deze verwijdering van de Christenen van de aarde in deze woorden van Paulus aan de Tessalonicenzen:

“En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.” (2 Tessalonicenzen 2: 6-7 ).

De Wederhouder

Wie is deze ‘wederhouder’ en wie wordt weerhouden? De ‘hij’ die zich wil openbaren maar die wordt tegengehouden is ‘de tegenstander, die zich verheft tegen God’ (vers 4) en die graag de macht over deze wereld geheel en al wil bezitten. Wie is in staat om de wereld voor het totale kwaad te behoeden door op te staan tegen deze machten der duisternis? Dat kan alleen God, werkend door Zijn Geest in Zijn kinderen. Het woord “hij” in vers 7 verwijst dan ook naar God de Heilige Geest, wonende in elk kind van God. Op het moment dat de Gemeente (alle Christenen in de wereld) wordt weggerukt omdat Gods toorn zal beginnen, zal derhalve ook de Heilige Geest worden weggenomen.

Dat kan niet

Een veel gehoord argument is dat, als de Heilige Geest is weggenomen, er niemand meer tot bekering zou kunnen komen, terwijl de Bijbel juist spreekt over ‘een schare die niemand tellen kan’ die nog tot geloof zal komen. De Heilige Geest werd aan de gelovigen gegeven tijdens Pinksteren; de uitstorting van de Heilige Geest. Johannes 14:26 “..de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb”.

Het kon eerder ook

Klopt het dat de Heilige Geest voor die Pinksteren niet sprak tot de mensen? Zeker wel! We lezen van meerdere Oud Testamentische gelovigen die vervuld waren door de Heilige Geest. Zo smeekt David in Psalm 51 vers 13: “.. neem Uw Heilige Geest niet van mij” en in Marcus 12 vers 36 lezen we dat David sprak door de Heilige Geest. En in Lucas 1:41 lezen we “Elisabet werd vervuld met de Heilige Geest” en in vers 67 lezen we hetzelfde over haar man Zacharias. Lucas 2 vers 25 vertelt ons over Simeon die uitzag naar de geboorte van de Messias “..en de Heilige Geest was op hem”. We zien dat de Heilige Geest voor Pinksteren werd gegeven aan mensen persoonlijk, terwijl toen dit op Pinksteren gebeurde alle gelovigen de Heilige Geest, de Trooster, ontvingen. Als dus de Heilige Geest de Wederhouder is Die weggenomen wordt dan zal Hij vanaf het moment van de opname niet meer werken op precies dezelfde manier als nu, maar wel zal Hij werken in de mensen zoals Hij dat deed in de tijd voor de uitstorting van de Geest.

Een duistere wereld

De Heilige Geest, die in de Christenen woont, is dus het enige “goede” in de wereld en door de opname van de Gemeente Zal al dit ‘goede’worden weggenomen uit deze wereld. Een ieder die “wedergeboren” is (zie Johannes 3: 3) zal gaan naar de hemelse woningen die de Heer Jezus voor hen bereidde toen Hij is opgevaren naar de rechterhand van God de Vader (lees Johannes 14: 1-3 ). Tot deze groep geredden behoren zowel doden als levenden: een ieder die Jezus Christus heeft aanvaard voor de redding van zijn/haar ziel.

De wereld wordt snel duisterder

Zodra de Heilige Geest niet meer het geweten van de mensheid zo krachtig beïnvloedt als nu op dit moment gebeurt (Christenen zijn door de inwoning van de Heilige Geest een ‘zoutend zout’ en ‘lichtend licht’ in deze wereld) zullen acties en reacties van de mensheid exponentieel worden versneld waardoor de wereld zeer snel duisterder en slechter wordt.

Christenen gaan de verdrukking in toch?

Je hoort vaak mensen zeggen dat Christenen door de grote verdrukking heengaan want:

‘we zijn geen haar beter dan de rest’.

Dat klopt maar zoals ik hierboven heb uitgelegd: God ziet dat anders.

‘Christenen is ook verdrukking aangezegd’

Dat klopt eveneens, maar er is sprake van twee verschillende soorten verdrukking. “In de wereld lijdt gij verdrukking” (Johannes 16:23 en zie ook Handelingen 11:19, 14:22, 20:23, Romeinen 5:3, 12:12 en zo voort) Als Christenen zullen wij inderdaad verdrukking kennen zoals ook thans overal in de wereld te zien is. Maar dit is niet ‘de grote verdrukking’, want dat is de toorn van God over een onberouwelijke wereld. De apostel Paulus schrijft hierover aan de Tessalonicenzen: want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus” (1 Tessalonicenzen 5:9).


beautiful
Reacties zijn gesloten.