change we can believe in!

‘Change’ is de slogan waarmee Obama zijn race naar het presidentschap begon. Change, verandering. Ook wij zullen een verandering meemaken, als de Heer Jezus Zijn gemeente Thuis haalt bij de opname van de Gemeente….

 • Wij zullen worden zoals Christus! ‘…die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt’ Filippenzen 3 vers 20-21

 • Wij zullen worden “ingehaald” naar het nieuwe Jeruzalem waar Christus zit aan de rechterhand van de Hemelse Vader:
  ‘..In het huis mijns Vaders zijn vele woningen; anders zou Ik het u gezegd hebben; want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.’ Johannes 14 vers 1-3

 • ‘Ik zal u tot Mij nemen’: hoe gaat dat? ‘want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.’1 Tessalonicenzen 4 vers 16-17

 • Wij zullen onthuld worden aan de hele schepping als ‘zonen van God. ‘Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.’ Romeinen 8 vers 19-20

 • We zullen noch joden, noch heidenen, noch slaven of onafhankelijk, noch man noch vrouw, maar een totaal nieuwe ‘schepping’ van de mens zijn. ‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.’ 2 Korintiërs 5 vers 17 ‘Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.’ Galaten 3 vers 28

 • We hebben “de geest van Christus” die straks niet langer “gesluierd” zal zijn en onderdrukt door het vlees.” Wij echter hebben de gezindheid van Christus.’1 Korintiërs 2 vers 16

 • Want wij zullen het “beeld van Christus” dragen in plaats van het beeld van het vlees! ‘Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen’ Romeinen 8 vers 29-30, ‘En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.’1 Korintiers 15 vers 49, ‘Het is ons, die met onverhuld gelaat de glorie van de Heer als in een spiegel aanschouwen, gegeven om herschapen te worden tot een steeds heerlijker gelijkenis met Hem, door de Geest van de Heer.’ 2 Korintiërs 3 vers 18 (Willibrordvert)

 • We zullen terugkeren naar de dagen van onze jeugd (de bloei van ons leven). ‘Zijn lichaam wordt frisser dan in zijn jeugd, hij keert terug tot de dagen zijner jonkheid. Hij bidt tot God, en Deze neemt hem in welgevallen aan, zodat hij zijn aangezicht met gejubel aanschouwt en Hij de sterveling zijn gerechtigheid hergeeft.’ Job 33 vers 25-26.

 • We zullen nooit meer ziekte, ouderdom of gebrek kennen. ‘Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; 43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht’ 1 Korintiërs 15 vers 42-43

 • We zullen gelijk zijn aan de engelen van God. ‘En Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw huwen en worden ten huwelijk genomen, 35 maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. 36 Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn.’ Lukas 20 vers 34-36

 • We worden bediend door de engelen van God. ‘Zijn zij (engelen)niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?‘ Hebreeën 1 vers 13-14

 • We zullen alles erven van de dingen die God voor ons heeft bereid als “zonen van God” ‘Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.’ Romeinen 8 vers 16-17 Een belofte die ons verstand te boven gaat: ‘Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.’ (wow!!) 1 Korintiërs 2 vers 9

 • Wij zullen koningen en priesters worden. ‘Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.’ Openbaring 1 vers 6

 • We zullen heen en weer gaan tussen de aarde, waar wij als koningen over de volken zullen regeren met Christus, en het Nieuwe Jeruzalem boven de aarde is ons eeuwig huis. ‘En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar; en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn; en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden.’ Openbaring 21 vers 2; Openbaring 21 vers 24-26

ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als ik deze dingen overdenk ervaar ik sensatie in mijn hart. Wat we hier lezen is maar het topje van de ijsberg; immers het zal ons verstand te boven gaan; hoe mooi en goed het zal zijn kunnen we nu niet geheel overzien. Maar laten we er niettemin bij stilstaan dat dit ons voorland, onze toekomst is! Laten onze gedachten niet alleen zijn bij ons werk, onze sport, ons gezin en alles wat ons verder bezig houdt, maar laten we ernst maken met de verwachting van de komst van de Heer Jezus. Zodat Zijn komst ons niet overvalt en onvoorbereid zal aantreffen.

‘Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.’ 2 Petrus 1 vers 10

Reacties zijn gesloten.