zelf vervulde profetieën

De Bijbel staat vol profetieën en God laat daarmee zien dat Zijn Woord getrouw en vast is. Als kinderen van God weten wij dat God mensen kan gebruiken, maar dat wij God niet op eigen initiatief een handje hoeven te helpen. Abraham en Sara was een zoon beloofd en hun initiatief met de slavin van Sara bracht Ismaël voort, de stamvader van de Arabieren, aardsvijand van het Joodse volk. De beloofde zoon was echter Isaäk! De Here God komt hoe dan ook tot Zijn doel en wij moeten geen eigen initiatieven ontplooien om Zijn profetieën te helpen vervullen. Aan het hiernavolgende verhaal kunnen we zien hoe zo’n houding uit kan pakken…

Islamitische profetieën

In de Islam zijn drie profetieën die met onze tijd van doen hebben. In het Islamitische jaar 1327 sprak een imam (Islamitische geestelijke) deze profetieën uit voor een gehoor van duizenden mensen en deze werden opgeschreven en gelden vandaag als behorende tot de geestelijke boeken (Hadith) van de Islam. We moeten er hierbij rekening mee houden dat voor de Islam onze Christelijke kalender niet geldt. (althans niet in geestelijke zaken, wel voor werk, wonen, geldzaken etc) De Christelijke kalender telt 2016 jaren sinds de geboorte van de Heer Jezus Christus. De Islamitische kalender begint met jaar 1 in ‘ons’ jaar 622. Een Islamitisch jaar is 354,367 dagen per jaar. (dus niet zoals bij ons gemiddeld 365,2425 dagen)cIslamitische jaren lopen dus sneller dan de Gregoriaanse (onze) jaren. Vandaag de dag leven zij met deze kalender in het jaar 1437/1438.

de eerste profetie: 1979

De eerste profetie zou worden vervuld in het jaar 1400: ‘de Mahdi zal zich openbaren en de wereld overnemen’. In dat jaar volgens onze kalender is het 1979. Wat gebeurde er in dat jaar? Perzië werd geleid door de Shah van Perzië, die op goede voet stond met Amerika, westerse landen en Israël. In dat jaar echter nam Ayatollah Khomeiny de macht over en studenten vielen de Amerikaanse ambassade aan en namen de ambassadeleden gedurende 444 dagen in gijzeling. In Amerika was Jimmy Carter president en de mititaire top adviseerde Carter en zei hem, dat ze in dat gebied mensen paraat hadden voor een onmiddelijke militaire actie. “we kunnen er binnenvallen en al die gijzelaars snel vrij hebben” zeiden de generaals, maar Carter zei ‘nee, ik heb zelf een plan met een geheime missie’. Jimmy Carter moest toen opnieuw verkozen worden omdat zijn eerste termijn er op zat en hij hoopte dat zijn aktie hem veel stemmen zou opleveren. Carter stuurde een speciale missie met helicopters. Toen die wegvlogen dwarrelde het zand om de rotoren heen en ook erin en de helicopters crashten. Het resultaat was dat de gijzelaars bleven zitten en dat Jimmy Carter een nederlaag leed en dus niet herkozen werd.

We will nuke you

Na Carter kwam Ronald Reagan in het ambt van president van Amerika. Hij stuurde de ayatollah’s een boodschap: ‘als ik mijn hand op de Bijbel leg (bij de eed-afname) en jullie vraag de gijzelaars vrij te laten en jullie doen dat niet, dan zullen we jullie met kernwapens vernietigen’. Het duurde niet lang voor Perzië (inmiddels bekend als Iran) de gijzelaars vrij liet. Wat was het plan van ayatollah Khomeiny? Hij kende de profetie dat in dat jaar de Mahdi zich zou openbaren en hij wilde die profetie eigenmachtig vervullen. Dus greep hij juist in dat jaar de macht en vernederde door de gijzeling de grootste militaire macht ter wereld, Amerika. Ruhollah Khomeini hoopte de eer te krijgen om de Mahdi te worden, maar dat gebeurde niet. Kreeg hij vanuit het Vaticaan de opdracht om dit te doen? Van de nieuwe Wereld Orde? Of geloofde hij werkelijk zelf dat hij de Mahdi was? We weten het niet.

De tweede profetie: 2001

De tweede profetie zou vervuld worden in 1421. ‘Ons’ jaar 2001. Wat zou er volgens deze profetie gebeuren? Er zou een man komen die technologie zou gebruiken om de (Westerse) samenleving aan te vallen. Hij zou de ongelovigen (ieder ander dan de Moslim) vernietigen. Déze man zou de Mahdi zijn. Wat gebeurde er in dat jaar? Dat hoef je haast niemand uit te leggen; het was de aanslag op de twin-towers in New York. De profetie is waarom Osama Bin Laden de aanval op 11 september 2001 plande en uitvoerde: een aanval op de economische macht van de supermachten. (al dan niet met hulp en medeweten van de machtigen van de NWO op de achtergrond) Osama Bin Laden wilde de Mahdi worden en hij zat zo vol haat dat hij de uitvoerder van dit plan wilde worden. Als Mahdi zou hij de westerse mogendheden verslaan en de Islam zou de wereld gaan overheersen als DE wereldreligie.

Werkelijk doel van de aanslagen

Het probleem met deze aktie was dat de vrije wereld volgens de profetie zou worden verslagen, maar dat gebeurde niet. Opnieuw een falende Islamitische profetie, waar een mens zelf probeerde er invulling aan te geven. Zonder dat zij dit zelf weten gaan deze mensen zorgen voor de agenda van het beest. Hun daden kwamen goed uit en werden aangemoedigd en gesponsord door de NWO, de werkelijke macht in deze wereld: de macht van de duisternis door iluminatie en het Vaticaan. Allerlei wetten werden wereldwijd ingevoerd als gevolg van deze terroristische aanslag, voorbereidingen voor het inperken van de vrijheid door het beest.

De jongen die eeuwen in een grot leefde

Osama Bin Laden kende echter ook nog een andere profetie uit de negende eeuw over de 11 jarige zoon van een Moslimleider, voor wiens leven gevreesd werd en daarom verborg men deze jongen in een grot. Shi’itische Moslims geloven dat de Mahdi deze zelfde jongen is, die honderden jaren in die grot verborgen en beschermd bleef. Toen Osama Bin Laden zijn greep naar de wereldmacht zag mislukken, verstopte hij zich … in grotten. Hopend dat hij tòch door Moslims als de Mahdi zou worden herkend als het kind wat al die eeuwen in de grooten werd bewaard tot dit moment… Ook Osama Bin Laden probeerde de vervulling te zijn van een profetie, uitgesproken en opgeschreven door mensen, die niet onder de leiding van Gods Heilige Geest stonden.

‘Ladies and Gentlemen: We got him!!’

De derde profetie gaat over Obama. Ja, Barack Hoessein Obama. En ook hij geloofde dat hij de langverwachte Mahdi is. Probleempje: toen hij aan de macht kwam was de nog steeds gedoodverfde Mahdi Osama Bin Laden er nog. Dus liet Obama zijn inlichtingendiensten zoeken naar Osama Bin Laden en toen die gevonden werd, werd hij meteen geëxecuteerd. Er kwam weer ruimte voor ‘de echte Mahdi’… Daarbij vergat Obama dat iedereen die zich voorstelt als de Mahdi, uiteindelijk de dood zal ontmoeten…

de wereldreligie: de Islam?

De Islam gelooft dat de Mahdi het wereldkalifaat zal leiden, maar op de achtergrond zijn het de Illuminatie en het Vaticaan die aan de touwtjes trekken. De nieuwe wereldreligie wordt momenteel opgezet door paus Franciscus en hij haalt alle religies binnen in ‘de schoot van de moederkerk’. De Islam zal de wereldreligie niet gaan domineren; de één-wereld religie wordt een compleet nieuw type religie waar de Islam wel deel van uit zal maken, maar de Islam zal het niet domineren. Wel zal de Islam een rol spelen in het tot stand laten komen ervan.

time

de derde profetie

Dit is de grote eindtijd profetie in de Islam en de profetie spreekt over de zon, opkomend vanuit het Westen. Sommige Moslims leggen deze profetie zó uit dat de stand van de aardas zal veranderen waardoor de zon niet meer in het oosten opkomt maar in het Westen. Dat zou dan het sein zijn voor alle moslims in de wereld om de wereld over te nemen. Dit zou dus een letterlijke vervulling van die profetie zijn. Er is echter ook een geestelijke uitleg van die profetie en dat is dat ‘de zon’ de leider is, die vanuit het Westen zal opkomen. En deze man zal de Islam vanuit het Oosten naar het Westen brengen. In de tijd van deze profetie bestond ‘het Westen’ uit de landen van Europa, maar vandaag de dag is het Westen de Verenigde Staten van Amerika, samen met Europa. Volgens de profetie zal de verlichting van de Islam beginnen in het Westen (USA = uiterste Westen) en daardoor worden Moslims in staat gesteld zich in Westerse landen te settelen en daar de boodschap van de Islam te verspreiden. Dit zou een aparte betekenis geven aan het importeren van miljoenen Moslims naar Europa en ook naar Amerika.

Een rijzende zon in het Witte huis

Toen Obama in 2008 president werd van de Verenigde Staten van Amerika begrepen vele moslims het; er was immers voorzegd dat er een Moslim in het Witte huis zou komen. Een Moslim in het Witte huis! In het nieuwe (aangepaste!) presidentiële zegel van Obama is in het midden een opkomende zon te zien. Rondom staan de woorden Obama for America. Een rijzende zon in het Westen? Zou Obama de derde profetie kennen en proberen die zelf te vervullen? De kans is heel erg groot. Obama draagt een ring met daarop de Islamitische geloofsbelijdenis.

the-seal-of-obama

Een lange zwarte man als opperbevelhebber van het sterkste leger

Er zijn meer profetieën in de Islam. In de zeventiende eeuw kwam deze proffetie: “in de eindtijd, voordat de uiteindelijke verlosser, de Mahdi arriveert, zal een lange zwarte man aan het hoofd staan het grootste land ter wereld en opperbevelhebber zijn van het machtigste leger ter aarde. Deze heerser zal een duidelijk teken dragen van de derde Imam, wiens naam was ‘Hoessein’.” Barach Hoessein Obama…

Obama’s handelswijze bevestigt dit streven

Is president Obama de beloofde strijder van de Islamitische wereldreligie die komen zal? Want dan beginnen we iets te begrijpen van de tactiek van deze man om Iran niets in de weg te leggen bij het maken van kernwapens, hoewel wetend dat zij deze wapens -zodra ze kunnen- zullen inzetten tegen Amerika (de grote satan) en Israël (de kleine satan). Obama haat Israël. Hij minacht hun premier en hij zou er geen traan om laten als Israël wordt uitgeroeid. En Amerika? Ach, Obama is geen Amerikaan. Hij werd geboren in Kenia en heeft vele, vele miljoenen uitgegeven aan het verdoezelen van de valsheid van zijn geboorte uitreksel uit Hawaï. Obama is een Moslim en hij haat Amerika net zoveel als de meeste Moslims doen en Obama laat het land na twee termijnen zo zwaar berooid achter dat de schulden nooit meer terug kunnen worden betaald. En juist in de positie waarin hij is kan hij ervoor zorgen dat Amerika wordt ‘uitgeschakeld’. En Amerika die al decennia lang Israël laat zakken en Israël bedriegt, staat zeker een vernietiging te wachten!

De vernietiging van Amerika

Obama heeft heel duidelijk gemaakt dat hij het Witte huis niet zal verlaten als Donald Trump wint. Want als Trump president wordt, verdwijnt de hoop van Obama dat ‘zijn’ profetie uitkomen zal. Hillary Clinton is deel van de Illuminatie, het beest. Hoewel met een ander doel, zal zij hetzelfde uitvoeren als wat Obama wil. Obama heeft aan Iran te kennen gegeven dat hij na zijn aftreden naar Iran wil komen, hopend op een grootste inhuldiging van deze ‘profetie-vervuller’. Obama wil eer als degene die als ‘voorbereider’ de komst van de Mahdi mogelijk heeft gemaakt. Deze man wordt niet geleid door God. Misschien zal God Obama gebruiken om Zijn straf aan Amerika uit te voeren, maar dan niet dankzij, maar ondanks Obama. Amerika heeft geen echte rol in de eindtijd dus de uitschakeling van deze super-macht staat voor de deur en Obama zal het land leiden naar de rand van waar de vernietiging van Amerika zal beginnen.

Irak

De Mahdi zal komen uit Irak, althans: dat is wat de Moslims geloven. Men gelooft dat de Mahdi door Allah zelf is opgeleid en niet via verkiezingen aan de macht zal komen. Obama weet dat de Mahdi uit Irak zal komen en hij wilde dus niet dat het Amerikaanse leger in Irak voet aan de grond heeft. Dat is de reden waarom Obama in 2011 het Amerikaanse leger liet terugtrekken uit Irak, zodat hij niet bekend zou worden als iemand die de Mahdi belette te komen.

Islamitische Staat, opgericht door Obama

Tegelijkertijd liet Obama een enorm wapenarsenaal en transportmiddelen achter voor zijn Moslimbroeders. Het leger wat daarmee werd gevormd wordt tegenwoordig Islamitische Staat genoemd. (Obama noemt het overigens standaard ISIL, aangevend dat de Levand ook Israël betreft. Zijn haat tegen Israël is enorm). We zien op tv IS leden rijden in hagelnieuwe Toyota trucks. Het tekent de hoogmoedige valsspelerij van Obama dat hij Japan ervan betichtte dat zij Japanse wagens geleverd zouden hebben. Obama wist heel goed dat die voertuigen met Amerikaans (geleend) geld in Amerika waren gekocht voor het Amerikaanse leger en dat ze (nog hagelnieuw) werden achtergelaten voor ‘vrijheidsstrijders’.

Obama’s privé leger

Obama zei dat hij de voertuigen en militaire middelen had achtergelaten voor de Koerden in Noord Irak, zodat zij zichzelf konden verdedigen. Maar de Koerden hadden niet de militaire codes waarmee de hypermoderne tanks en hun geschut worden bediend! De Koerden kregen niet de high tech training die nodig was om met dit materieel om te gaan. Die codes en de training werd gegeven aan de toen nog toekomstige IS. Opstandige Moslims, waarmee Obama zijn eigen leger maakt. Het is niet voor niets dat Obama openlijk verkondigde dat hij IS bestrijdt maar dat IS jaren lang ongestoord kon doorgaan op hun roof en moordtochten. Maar toen Rusland ingreep werden er binnen enkele maanden zware slagen aan IS toegebracht.

De haat tegen Rusland

Rusland werkt niet mee met Obama’s plannen en ook niet met de NWO plannen. Daarom wordt de NAVO vanuit Amerika bevolen om Rusland te blijven uitdagen. Daarom worden Rusland nog steeds sancties en andere pesterijen opgelegd. Dit ongehoorzame Rusland moet een lesje leren. En daarnaast: oorlog is de beste manier om van je schulden af te komen..

Obama, also known as Gog

De 13 jarige jongen Nathan die van uit de dood terugkwam en een wonderlijk getuigenis achterliet, vertelde over Gog en Magog. Aan hem werd gevraagd wie Gog was. De jongen zei: “Obama. Hij zal Israël aanvallen en op de bergen van Israël aan zijn eind komen. Daar wordt hij ook begraven”. Kan het zijn dat Magog de door Obama opgerichte Islamitische Staat is, die dood en verderf zaait en Israël langzamerhand omsingelt en dat Obama inderdaad Gog is? Net zoals gebeurde met die andere mannen die ‘de grote man van het wereld-kalifaat’ wilden worden zal Obama ook sterven. Het ware beter voor Obama als hij het Boek met de echte profetieën eens ging lezen en aanvaarden, in plaats van het boek met de valse profeet en de valse profetieën.

Drie valse profetieën

Dit waren drie Islamitische profetieën. Twee ervan hebben reeds gefaald met Ruhollah Khomeini en Osama Bin Laden. De derde profetie zal falen als Obama sterft als Moslim in het door hem zo gehate land Israël. Het Vaticaan heeft op de achtergrond steeds de touwtjes in handen, de afstammelingen van Ismaël misbruikend voor hun doel en daarvandaan komt straks de eenheidsreligie. Het Vaticaan is de in Openbaring genoemde hoer en de NWO van de Illuminatie is het beest, verpersoonlijkt door een man die op zal komen vanuit het vroegere Romeinse rijk. Er zal een wereldwijde controle komen nadat eerst een wereldwijde chaos wordt gecreëerd. (vergelijk de vrijheidsbeperkende wetten na 9/11) Hoe lang zal het nog duren voor het beest zijn lelijke smoel zal laten zien en de wereld in het verderf wordt gestort? Halleluja, we weten vanuit het betrouwbare Woord van God dat dit niet voor eeuwig zal zijn. De heerschappij van het beest zal zeer kort zijn en het beest zal overwonnen worden door Jezus Christus, de terugkomende Triomfator Koning der koningen!

Bron: Bob Barber

Reacties zijn gesloten.