Wereldleiders vergaderen bij de heidense poort van Baäl

“Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten:
De tenten van Edom en de Ismaelieten, Moab en de Hagrieten.”
Psalm 83: 6-7

De poort voor de afgod

Een vijftien meter hoge replica van de toegangspoort van de Tempel van Bel (de in de Bijbel genoemde Mesopotamische afgod Baal) werd op 12 februari 2017, speciaal voor de top van de wereldregering in Dubai, opgericht. De oorspronkelijke Romeinse toegangspoort stond 1800 jaar in Palmyra, Syrië, totdat de poort werd vernietigd door ISIS in oktober 2015. De reproductie verscheen voor het eerst in Londen op 19 april 2016 tijdens de UNESCO Week, die verontrustend genoeg samenviel met het feest Beltane , een belangrijk heidens festival voor het aanbidden van Baäl. De boog verscheen weer in New York City’s City Hall Park in september . (zie ook welkom antichrist ) En nustaat de poort dus in Dubai.

De poort van de tempel van Baäl in… Cern!

Op 25 maart 2017 wordt de poort overgebracht naar Cern Zwitserland. Er is geen groter of krachtiger apparaat in de wereld dan de Large Hadron Collider in Cern Zwitserland. De LHC is de meest krachtige deeltjesversneller met een lengte van 27 kilometer. Vele eminente geleerden zoals professor Stephen Hawking, die gezien wordt als de gelijke van Albert Einstein, menen dat wat de geleerden daar doen het potentieel heeft om de wereld te vernietigen, of zelfs het universum.

De geestelijke macht er achter

De Illuminati, de grote antichristelijke macht achter de nieuwe wereldorde, is religieus; zij vereren Lucifer en hebben symbolische en magische gebruiken waarmee zij een ‘poort’ willen openen via een Baal/Nimrod/Babylon ritueel. In 2004 heeft de Indiase regering een standbeeld van Shiva aan Cern kado gedaan. Shiva is als godin de vernietiger en herschepper. In 2015 werd er een film gemaakt genaamd ‘Dance of Destruction’. Een film over een natuurkundige die via een soort ‘geestencommunicatie’ (zoals Aleister Crowley) opdrachten krijgt van een godheid Claron (met alle kenmerken van Shiva). Zij draagt hem op wat hij moet. De godheid vraagt de wetenschapper of hij van het ene deeltje meer houdt dan hij van zichzelf houdt en of hij (als dat zou kunnen) één zou willen worden met dat deeltje. We zien hier een samensmelting van wetenschap en de satanische wereld. Zou het mogelijk zijn dat deze wetenschappers onbedoeld uiteindelijk het openen van een portal of een deur naar een andere dimensie, maar in de geestelijke wereld, misschien zelfs naar de bodemloze put of the Abyss zelf? Als je dit in gedachten neemt, waarom zou dan de poort van Baäl juist daarnaartoe gebracht worden?

Wie gaan door die poort?

Terug naar Dubai. De top is een internationale organisatie (the World Government Summit Organization) voor een wereldwijde dialoog met leiders van regeringen, de wereldbank, het International Monetair Fund, de United Nations, het World Economic Forum en hooggeplaatsen uit het bedrijfsleven. Zij bespreken hoe het beleid voor de nieuwe wereldorde moet worden gemaakt en zij zien zichzelf als de juiste personen om te bepalen hoe de toekomst voor meer dan 7½ miljard mensen er uit zal zien. De eerste top, gehouden in 2013, werd bijgewoond door de voormalige Amerikaanse president Barack Obama, voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon, en andere wereldleiders.

De oude en de nieuwe vijand

Hoewel een Romeins artefact herschapen in een moderne Arabische metropool onlogisch lijkt, ziet rabbijn Pinchas Winston een er diepere en ongelooflijk actuele betekenis in.Volgens de rabbi symboliseert de top en de poort de gevaarlijke mix van Ishmael en Edom tegen Israël. Hoewel het Romijnse rijk en de Arabische Emiraten in verschillende delen van de wereld en op verschillende momenten in de geschiedenis verschijnen, ziet Rabbi Winston ze als ideologisch en spiritueel gelijk. “De Joodse traditie vertelt over vier ballingschappen en de laatste was de Romeinse ballingschap. Israël wordt aangevallen door Arabieren, maar nergens horen we van een vijfde, Arabische of Ishmael ballingschap . De Romeinse boog in Dubai bindt ze symbolisch beide samen: Ishmael, de Arabieren, en Edom, die werd belichaamd door Rome.”

“Hij herbouwde de offerhoogten die zijn vader Hizkia verwoest had,
richtte altaren voor de Baal op, maakte gewijde palen,
zoals Achab, de koning van Israel, gedaan had,
en boog zich neer voor het gehele heer des hemels en diende het.”

2 Koningen 21:3

Bel: Baäl, Edom: Arabieren

De originele boog in Palmyra werd gebouwd door de Romeinse keizer Septimius Severus en stond voor een reeds bestaande tempel die door de Mesopotamiërs werd gebruikt voor aanbidding van de heidense god Bel, vaak genoemd in de Bijbel als Baäl. “Net als de Romeinen willen de Arabieren proberen om de wereld te beheersen” zei Rabbi Winston.” Hiermee vervolgen de Arabieren de missie van Edom om de wereld te veroveren. Deze verbinding tussen Dubai en Rome laat zien dat Edom nooit eindigde. Edom draagt gewoon een ander masker.” De eerste-eeuwse joodse schrijver Jonathan ben Uzziel schreef over hoe de Bijbelse alliantie tussen Ishmael en Esau (Edomieten: Rome) zou verschijnen op het einde der dagen.

Esau – Edom – Rome

Het boek der oprechten beschrijft hoe vanuit Esau de Edomieten ontstonden en ook dat vanuit hen Rome werd gesticht (door Romulus). Vanuit Esau ook kwam het Byzantijnse rijk met Rome als middelpunt. (De bijbel verwijst in Jozua 10:13 en Samuel 1:18 naar het boek der Oprechten.)

De groeiende alliantie

Een duidelijk bewijs van de spirituele verbinding tussen deze twee schijnbaar ongelijksoortige werelden: (Esau-Edom-Rome en de Ishmael-de Arabische wereld: de Islam) kan worden gevonden in de groeiende politieke samenwerking tussen het Vaticaan en de Islamitische / Arabische wereld. Dit uit zich in politieke banden van het Vaticaan met bijvoorbeeld Abbas en de regering van Iran, maar ook in religieuze banden: het samen bouwen aan een samengevoegde religie: Christlam. Het Vaticaan bij monde van de paus houdt zich bezig met de wereldregering (de paus spreekt daar vaak over) maar die wens is al zo oud als de toren van Babel, toen men zich een naam wilde maken en één zijn.

Het motief

“Het Arabische verlangen om de wereld te regeren is een onderdeel van hun religie (Islam betekent ‘onderwerping’) en is tegelijkertijd ook heel Romeins” vervolgde Rabbi Winston. “Een wereldregering is ook de religie van de rijken en machtigen. Het motief achter een wereld regering kan goed klinken, maar er zit een addertje onder het gras. De wens om de wereld tot een betere plaats te maken lijkt op een Messiaanse beweging. Maar als het al is gebaseerd op God, dan is het compleet verdraaid en destructief geworden, omdat het is gebaseerd op menselijk ego. Dat is altijd al de basis van de seculiere academische wereld, en de diepste wens is om het menselijk intellect te stellen tegenover dat van over de Ene die heerst over ons allemaal.”

De aap uit de mouw

En zo komen we terecht bij de grote wens van de boze, die de kinderen van deze wereld opzet om te komen tot wat hij wil: de Here God, de Schepper van hemel en aarde, overtreffen. In Zijn plaats komen. We weten echter gelukkig dat dat niet gaat lukken. “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.” Jesaja 14:12-14 Alle boze plannen van de wereldheersers zullen mislukken en de satan zal daarna gebonden worden door Hem, die hem de kop vermorzelde. Hoe lang nog zal deze wereld lijden onder de inspanningen van de boze? Hoe lang nog voordat de Heer Jezus Christus zal terugkeren als Overwinnende Koning der koningen? Laten wij, kinderen des lichts, in deze duistere tijd fungeren als lichten die het licht van het Evangelie van de Heer Jezus laten zien!

“..opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn,
onbesproken kinderen Gods te midden van een
ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij
schijnt als lichtende sterren in de wereld,
het woord des levens vasthoudende..”

Filip. 2:15-16


Bron: breakingisraelnews.com


Reacties zijn gesloten.