Wat wordt onze taak?

“God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus.”


Efeziërs 2 vers 4-7

Onze taak in de toekomst

De mensen die geloven in de Heer Jezus Christus en door Zijn offer zijn gered, mogen genieten van “de rijkdom van Zijn genade,” Efeziërs 1 vers 7 Maar zo heerlijk als de genade van God is over Zijn Gemeente in dit huidige leven, bovenstaande tekst maakt duidelijk dat er een “overweldigende rijkdom” komt. Deze “overweldigende rijkdom” zal in de komende eeuwen komen.

De opdracht van de mens

Toen de Here God de mens had geschapen, gaf Hij de mens de verantwoordelijkheid om te heersen en te regeren over de hele aarde. Genesis 1 vers 26-28. De aarde en ‘elk levend ding dat beweegt op de aarde’ werd geplaatst onder de heerschappij van de mensheid. Adam en Eva, zoals ze waren geschapen, waren letterlijk de koning en de koningin over de hele aarde. Het is duidelijk dat Gods bedoeling is dat de mens moet heersen over de hele aarde, en dat ieder “levend wezen” op de aarde zou worden onderworpen aan de mensheid. Wat een prachtig geschenk van God! Maar het was een geschenk dat moest worden bewaard (Genesis 2:15), want zelfs in die tijd waren er vijanden die begeerden wat God had geschonken aan de mensheid en waren zij waren extreem jaloers en vol haat voor de mens.We weten wat er gebeurde.

De mens geeft zijn heerschappij prijs

Door middel van misleiding van satan van Eva werd de zonde geïntroduceerd. Adam, de eerste mens, door God aangesteld, is God ongehoorzaam en brengt de zonde en de dood op de mensheid. Romeinen 5:12. Helaas verloor hij, na het verlies van zijn oorspronkelijke staat van onschuld, het “koninkrijk” die de Heer had gegeven aan de mens. Daarmee ging, wat ooit toebehoorde aan de mens, over in het bezit van Satan. 2 Petrus 2:19; Lucas 4:5-6.

Jubeljaar en de losser

Toen het land werd verdeeld onder de stammen van Israël kreeg elke man in Israël een stuk land in bezit. De wet van God bepaalde, dat land nooit mocht worden verkocht en dus nooit uit het bezit van de man of zijn erfgenamen zou gaan. Maar in het geval van armoede of calamiteit of om welke reden dan ook, kon het land worden “verhuurd” van dat jaar tot aan het Jubeljaar. Het land kon worden teruggekocht vóór het Jubeljaar, maar alleen door de oorspronkelijke eigenaar of een van zijn erfgenamen, of door een familielid die dan als ‘losser’ optrad.

De nieuwe beheerder

Nou, dit is precies wat er gebeurde helemaal aan het begin van de menselijke geschiedenis! Toen Adam de Heer ongehoorzaam werd, verloor de mens heerschappij over “de aarde” en “de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.” Genesis 1 vers 28. Alles wat de Here God oorspronkelijk had gegeven aan de mens in Gods verbond met Adam is toen overgegaan in het bezit van Satan. Die goddeloze gevallen engel heeft de scepter gezwaaid over het de afgelopen 6.000 jaar.

Het terugkopen

Maar omstreeks 2000 jaar geleden verliet onze dierbare Heiland de Hemel en werd als mens geboren in Bethlehem. Hij werd geboren zonder een “zondige aard”, omdat Zijn Vader de Heilige Geest van God was, maar Hij was ook werkelijk mens omdat hij uit de vrouw, Maria, was geboren. De “zondige natuur” wordt door het bloed van de vader doorgegeven. Romeinen 5:12. De Heer Jezus Christus kwam in de wereld als mens en als “de tweede Adam” (1 Korintiers 15 vers 45-47) om alles wat de eerste Adam door zijn ongehoorzaamheid verloren had, te “verlossen” en om de zonde schuld van de hele mensheid te betalen. Jesaja 53:5. We noemen de Heer Jezus onze Verlosser omdat Hij als Losser optrad.

Dank U Heer Jezus!

Laten we gaan naar het moment van de arrestatie van onze Heer en de daaropvolgende kruisiging. Kijk met me mee als onze dierbare “Heiland Verlosser” lijdt onder de beledigingen, slagen en mishandeling die Hij moest ondergaan voordat Hij aan het kruis werd genageld. Kijk naar de Romeinse soldaten als ze een kroon van doornen vlechten en die op Zijn hoofd drukken. Deze doornen vallen onder de doornen en distels, die de aarde begon voort te brengen nadat Adam ongehoorzaam geweest was en de vloek van de zonde als doornen en distels zichtbaar werd op de gehele aarde.

Kijk nu als onze dierbare Heere Jezus is uitgekleed en Hem een scharlaken mantel (een mantel gedragen door een koning) wordt aangedaan. Kijk hoe de Romeinse soldaten buigen voor Hem en Hem bespotten zeggende: “Gegroet, koning van de Joden”. Kijk als ze het riet (de scepter) uit Zijn hand pakken en Hem ermee op het hoofd slaan. Oh, voel de vreselijke pijn als door die slagen de doornenkroon diep in zijn vlees wordt gedrukt. Heb je het gezien? Neem je de hele verschrikkelijke scene in je op? Zie je het? De Heer Jezus Christus draagt nog steeds de doornenkroon als Hij aan het kruis is genageld en lijdt en sterft. Waarom? Omdat Hij met Zijn sterven niet alleen betaalt voor de zonden van de mensheid, maar Hij betaalt eveneens de losprijs voor het land; de vervloekte aarde, zodat die op een dag niet langer doornen en distels zal voortbrengen.

Het eigendomsbewijs

In Openbaring 5 lezen we over een boek, wat is verzegeld met zeven zegels. Johannes weent bitter omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. Eén van de oudsten vertelt Johannes “Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen (is gekwalificeerd) om de boekrol en haar zeven zegels te openen”. Waarom huilt Johannes zo bitter? Wat is dit voor een boek? Het is het eigendomsbewijs van de aarde! Johannes kende de wet op het loskopen van land. Hij wist dat, tenzij er een man, een verwant, gekwalificeerd was om op te treden namens de gehele mensheid, werd gevonden om het boek te openen, de aarde en alles wat er op is voor altijd in het bezit van Satan en onder de vloek van zonde zou blijven. Zie hoe de Heer Jezus voor de troon van de Vader komt en het boek uit de rechterhand van de Vader aanneemt en hoe dan meteen de ‘vier dieren’ (Israël voorstellend) en de oudsten (namens de dan opgenomen Gemeente) zich voor de troon neerwerpen en het Lam aanbidden. Zij weten dat door het offer van Christus mensen ‘uit elke stam en taal en volk en natie’ zijn verlost en dat ook de aarde is verlost. Immers: de verlosten zullen ‘als koningen heersen op de aarde’. Dat onze geliefde Verlosser dit doet ter verlossing van de aarde is duidelijk te zien in Openbaring 10 als Johannes de Heer Jezus ziet, in het midden van de grote verdrukking met het boekje open in Zijn hand. (Openbaring 10 vers 1-2) Elke termijn en voorwaarde voor aflossing van de aarde, vastgelegd in de koopakte is voldaan, en de aarde en ‘elk levend ding dat beweegt op de aarde is teruggekeerd als het legale bezit van de Heer Jezus, de Koning der koningen. (Openbaring 11 vers 15)

[warning]

Door het lijden en sterven van de Heer Jezus heeft Hij de mens van de zonde vrijgekocht en de aarde teruggewonnen. Dus… Waarom nam de Heer Jezus niet onmiddellijk de aarde terug?

[/warning]

Het oordeel over satan, de gevallen engelen, en de demonen

In de eerste plaats was dat omdat de Heer Zich eerst een ‘volk uit de heidenen’ ging verwerven: de Gemeente. In de tweede plaats: aan satan was gezegd dat hij zijn oordeel zou ontvangen op de vastgestelde tijd. Die vastgestelde tijd is na het duizendjarig Vrederijk. Zelfs satan weet Wie de Opperste Heerser in het heelal is. In alle goddeloosheid die in de menselijke geschiedenis door satan is gepleegd, is satan altijd heel voorzichtig geweest om nooit verder te gaan dan waarvan hij weet dat de Almachtige God het zal tolereren. Satan wil immers niet vóór zijn tijd al worden gebracht voor het oordeel van God. Matteus 8:29 Het is duidelijk dat satan zelfs de toestemming van de Almachtige God moet vragen, voordat hij direct zijn boze handen kan uitsteken naar één van Gods volk, of zelfs maar hun bezittingen. (zie Job)

Satan laat zijn voorzichtigheid varen

Laten we nu eens naar de wereldsituatie kijken in het midden van de Verdrukking zoals het is uiteengezet in het Woord van God. Goddeloze mannen die zich bezig hielden met het bevorderen van de Nieuwe Wereld Orde zullen er in slagen en hun lang gekoesterde anti-God, antichrist, anti-Bijbel en hun wereldregering op het wereldtoneel te brengen. Satan’s man, (Zacharia 11:17) de antichrist, zal zijn verheven tot wereldmacht. Satan zelf zal, door middel van “het beest” (antichrist) wie hij zelf de macht heeft gegeven, dan eindelijk de aanbidding en verering krijgen die hij al lang heeft gewenst. Openbaring 13:4; 13:8. Nu hij eindelijk heeft bereikt wat hij wil, zal hij dan nu gewoon gedwee al die heerlijkheid en de kracht die hij heeft gekregen en al zo lang begeerde, opgeven? Dat doet hij niet!

[warning]

Voor het eerst sinds zijn oorspronkelijke val, zal Satan openlijk de wet van de Almachtige God tarten en weigeren om de juridische claim van de Heer Jezus Christus op deze aarde en alles wat daarop is te erkennen.

[/warning]

De ure van God’s toorn

Daardoor zullen satan en al zijn boosaardige volgelingen illegale “krakers” worden op de aarde, die weigeren om ook maar een vierkante centimeter ervan terug geven aan de Heer. Wow… Dan zal het echte “vuurwerk” beginnen!
Het is halverwege de grote verdrukking dat God de Vader Zelf letterlijk zal ontsteken in toorn en zal zeggen tot Zijn Zoon: “Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.” (Psalm 110 vers 1; Matteus 22 vers 44, Markus 12 vers 36, Lukas 20 vers 42-43, Handelingen 2 vers 34-35, Hebreeen 1 vers 13; 10 vers 12-13) Nu gaan we ook meer begrijpen van die tweede helft van de grote verdrukking, die ‘de ure van Gods toorn’ wordt genoemd.

Onthulling van de zonen van God

De enige levende wezens in het hele Woord van God die ooit als zonen van God zijn aangeduid zijn de engelen en Nieuwe Verbond gelovigen. Dit komt omdat zowel de engelen en de Nieuwe Verbond gelovigen geschapen wezens zijn. De man of vrouw “geboren uit de natuur” is geen geschapen wezen, maar is geboren in de wereld door de daad van de voortplanting van de kant van hun ouders die afstammen van Adam en Eva. Als een echte berouwvolle zondaar tijdens deze huidige “periode van de genade” gelooft en doet een beroep op de Heer Jezus Christus voor zijn heil, is hij/zij wederomgeboren door de Geest van God (Johannes 3 vers 6-8) en “een nieuwe schepping in Christus Jezus”, waardoor hij/zij een “zoon van God” is. Romeinen 8 vers 14-17.

Een nieuwe mens

Nieuwe Verbond gelovigen zijn dus “nieuwe schepselen” in Christus Jezus, en zijn zonen van God. Houdt echter in gedachten dat de verloren wereld ons niet op deze manier ziet, want onze ware geestelijke toestand is momenteel niet zichtbaar, noch voor ons, noch voor de ongelovige wereld om ons heen. Net zoals de Here Jezus woonde in een lichaam van vlees voor Zijn opstanding, hebben de ware gelovigen vandaag de dag ook hun woning in een lichaam van vlees. Het Woord van God vertelt ons dat de hele schepping wacht op de onthulling van de zonen van God. Deze onthulling zal plaatsvinden op het moment van de opstanding en opname van alle ware Nieuwe Verbond gelovigen. Dan zijn wij niet meer een mens met een menselijke natuur, maar een hemelburger met een Goddelijke (dus zondeloze) natuur. Aan Zijn volk Israël beloofde de Here God een eeuwigdurende bezitting op aarde: het land Israël. Zij zullen het duizendjarige vrederijk ingaan met een rein en vernieuwd hart; maar hun bestemming is de aarde. Waarom creëerde de Here de hemelburger? Om dat te begrijpen moeten we weten wat de Bijbel zegt over wat wij in de eeuwigheid zullen mogen doen.

Het beheer over de aarde nu

Het Woord van God zegt dat de toekomstige wereld niet is onderworpen aan de engelen, Hebreeen 2 vers 5. De engelen zijn de huidige toezichthouders (beheerders) van het hele wereld-systeem. Zie Genesis 3 vers 24 Net als de engelen van God op dit moment Gods koninkrijk op aarde overzien en beheren, doen ook satan’s engelen dit met satans koninkrijk op aarde. Dit is de reden waarom de Verbond gelovigen uitdrukkelijk is gezegd: “Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” Efeziërs 6 vers 12. Er is een geestelijke oorlog aan de gang, en het slagveld is de harten en geesten en zielen van de mensheid.

Het beheer over de toekomstige aarde

Omdat het een engel was die de zonde geïntroduceerde in Gods rechtvaardige koninkrijk, zal de Here God het beheer van de aarde wegnemen uit de handen van engelen en het beheer plaatsen in de handen van “wedergeboren” Nieuwe Verbond gelovigen. Dit garandeert dat er nooit meer een herhaling komt van de opstand van de zonde, want het Koninkrijk van God zal worden toegezien en beheerd door de “zonen van God”, Romeinen 8:14-17. Het zal voor ons namelijk onmogelijk zijn om te bedriegen, liegen, lust najagen, haten, moorden, of het plegen van een andere vorm van zonde.

Waarom? Omdat wij uit God zijn geboren hebben we ontvangen “de geest van Christus en zijn we een deelgenoot van de goddelijke natuur van de Almachtige God Zelf! 1 Korintiërs 2 vers 16; 2 Petrus 1 vers 2-4. Na een mooie zeven jaren ‘witte-broodsweken’ zullen wij, de hemelburgers naar deze aarde terug keren met onze dierbare hemelse Bruidegom om de aarde te onderwerpen en deze hele aarde terug te winnen voor onze Heer en voor de mensheid. Daarbij zal de aarde weer in het bezit komen van de verloste mensheid, precies zoals het was vóór de zondeval van Adam. Dit is niet het einde van Gods grote plan voor de mensheid, maar het begin!

de overweldigende rijkdom zijner genade

Nu kunnen wij begrijpen waarom het boek Hebreeën herhaaldelijk stelt dat degenen die Christus hebben ontvangen als hun persoonlijke Verlosser onder het Nieuwe Verbond een “betere hoop” (Hebreeen 7 vers 19), een “beter verbond” hebben ( Hebreeën 7 vers 22), “een verhevener dienst” (Hebreeën 8 vers 06), “betere offeranden” (Hebreeën 9 vers 23), “een beter en blijvend bezit” (Hebreeën 10 vers 34), een “beter land” (Hebreeën 11 vers 16 ), een “betere opstanding” (Hebreeën 11 vers 35), “iets beters” (Hebreeën 11 vers 40)!

Reacties zijn gesloten.