verworpen en verguisd — en toch teruggevonden

Laatst hebben we gezien hoe Joodse orthodoxe rabbijnen belangstelling bleken te hebben voor Jezus. Zij hebben Hem altijd afgewezen maar kwamen nu tot de conclusie dat dat mogelijk niet juist was omdat zij misschien teveel gelet hebben op de ‘heidense, Rooms Katholieke Jezus’. Het is fantastisch om te zien hoe de Heilige Geest aan het werk is in het volk van God. Het duurt niet lang meer voor zij hun Messias zullen zien en herkennen en zij Hem zullen aannemen als hun Messias. Hoe zal dat zijn? Als voorbeeld hiervoor kunnen we kijken naar het verhaal van Jozef, die zijn broers, die hem als slaaf hadden verkocht, vergeving gaf.

Jozef verraden en verkocht

Jacob had zijn zoon Jozef lief; meer lief dan hij zijn andere zoons had. Jozefs broers hadden door hun vaders voortrekkerij een hekel aan hun broer Jozef en op een kwade dag gooiden zij hem in een vlaag van jaloezie in een put. Dankzij het ingrijpen van de oudste broer Ruben stierf Jozef niet op de bodem van die put, maar werd hij er weer uitgehaald en als slaaf verkocht aan passerende Ismaëlieten. De broers vertelden hun vader dat Jozef was omgekomen.

De aanstelling van Jozef

Jozef werd door de slavenhandelaren doorverkocht en hij werd uiteindelijk onschuldig in de gevangenis gegooid. Omdat hij de dromen van een bakker en een schenker, die ook in de gevangenis zaten, had kunnen uitleggen werd hij naar de farao gebracht, die ook een droom had gehad. De Here God vertelde Jozef de betekenis van de droom. Egypte zou na zeven goede jaren met grote oogsten, zeven jaren misoogsten kennen. Het zou wijs zijn om in die eerste zeven jaren graan te verzamelen voor de tweede zeven jaren. De farao was zo onder de indruk van Jozefs wijsheid dat hij hem aanstelde op één na de hoogste positie in Egypte en hij werd verantwoordelijk voor de voedselvoorziening in Egypte.

De broers op reis naar Egypte

De broers woonden met hun gezinnen en hun oude vader in het land Kanaän. Vele jaren nadat zij hun broer hadden verkocht kwam er een grote hongersnood in het land, dezelfde hongersnood als die in Egypte: de zeven magere jaren waren begonnen. De broers werden door de hongersnood gedwongen om op reis te gaan naar Egypte, waar volgens de geruchten nog voedsel zou zijn.

Schrik en angst

Doodverklaard, maar toch wordt Jozef dan eindelijk onthuld – levend en verantwoordelijk voor heel Egypte. Wat zal dat een schok voor de broers geweest zijn! En onmiddellijk na die schok zal vast de angst gekomen zijn voor de wraak van Jozef voor wat zij hem hadden aangedaan. Ze vallen van de ene emotie in de andere, van schrik naar angst en vervolgens pure verbazing als Jozef huilde van vreugde om te worden herenigd met zijn broers en hij niet over wraak sprak, maar over vergeving. “Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden. Vreest dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart.” Genesis 50:20-21 Jozef, als een type van de toekomstige Messias, openbaarde zich aan zijn broeders en vergaf hen van ganser harte.

Gods wil

Jozef begreep dat God met dit alles een bedoeling had: “..God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is” En net zo verwierp het Joodse volk hun broeder Jezus, de Messias en Hij stierf aan het kruis. “Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.” Jesaja 53:8 Het was de wil van God dat de Heer Jezus zou lijden om verzoening te bewerken voor de zondaar: eerst voor de Joden aan wie het eerst werd gegeven, maar daarna ook voor de heidenen.

Schuilen onder het bloed

We zagen dus in het leven van Jozef al een vooruitzicht op de Heer Jezus en Zijn plaatsvervangend lijden en sterven. Eenzelfde voorbeeld zien we vierhonderd jaar later, toen het plaatsvervangend offer voor de zonden werd gedemonstreerd op de avond voor de uittocht uit Egypte. Mozes was het gekozen instrument voor Israëls bevrijding uit de slavernij maar de voorbode van de dood van het Lam van God was het bloed van het lam wat werd aangebracht op de deurposten van de Joodse huizen. De straf van de dood ging voorbij aan hen, die schuilden onder het bloed van het lam.

Het diepe verlangen van de Heer

Net zoals Jozef zijn broers nooit vergat maar verlangde naar hereniging met hen, net zo verlangt de Heer Jezus –uit de stam van Juda en in de Bijbel beschreven als de Leeuw van Juda- (Openbaring 5:5) naar Zijn lang verloren broeders in het vlees. En net zoals de broers van Jozef door een zware periode van hongersnood gingen, net zo zal het volk Israël nog een zware periode meemaken voor ze in hun nood naar Hem toegaan en Hij Zich opnieuw zal openbaren aan zijn volk.

Brood uit de hemel

En net zoals Jozef zijn broers voorzag van graan te midden van de hongersnood, zo komt de Heer Jezus voor Zijn volk als het manna uit de hemel: “Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.” Johannes 6:35

Israël hersteld

Dan komt de tijd dat, terug in het land van belofte en verlost van de slavernij om te leven temidden van een vijandige wereld, geheel Israël Yeshua zal erkennen als hun Messias. En net als de broers van Jozef zal de schrik en het berouw groot zijn: “Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.” Zacharia 12:10 Maar, ook net als Jozef, zal de Heer hen met ontferming aannemen en vergeving schenken: “…en aldus zal gans Israel behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.” Romeinen 11:26-27

Komt, laat ons wederkeren tot de HERE! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden.
Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.
Hosea 6:1-2

Wat een dag zal dat zijn en wat een uitzicht voor Israël!Reacties zijn gesloten.