Relax… Stop met piekeren, vertrouw op God!

Wij leven vandaag de dag in “de laatste dagen” en de komst van onze Heer Jezus om Zijn Gemeente uit de dood te doen opstaan / te veranderen en tot Zich te nemen (de opname van de Gemeente) is dichter bij dan ooit.

wachten op de chaos
Zorgen

Maar we horen ook vandaag over bankiers, die zelfmoord plegen, (Xandernieuws: 9 bankiers in enkele weken tijd) Rusland wat de Oekraïne wil vasthouden, Iran wat de wereld bedriegt en kernwapens ontwikkelt en de situatie in Syrië. Velen maken zich zorgen over de economie en de banken, zodanig zelfs dat zij in hun gedachten daar meer mee bezig zijn dan met de naderende komst van de Heer. Velen vragen zich af: gaat de economie instorten? Dreigt er oorlog? Moet ik nu mijn geld van de bank halen, of iets langer wachten? Moet ik een voorraad voedsel en water aanleggen ter voorbereiding op ‘de ineenstorting’? Het is frustrerend dat ook Christenen zich zo met deze vragen bezig houden. Vertrouwen wij op God of niet?

Maar we kunnen weten wanneer!

Wanneer komt die verwachte fatale ineenstorting? We kunnen het weten. In het verleden heeft God immers vaker ingegrepen met een oordeel en daarvan kunnen we leren.

“En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.” Lukas 17 vers 26-30.

Dit Bijbelgedeelte spreekt over het vreselijke oordeel van de zondvloed welke zich heeft voorgedaan in de dagen van Noach en het verschrikkelijke oordeel over de steden Sodom en Gomorra in de dagen van Lot. De Here God benadrukt hier dat er een herhaling zal zijn van exact dezelfde omstandigheden op de aarde zijn als ‘de Zoon des mensen wordt geopenbaard’.

Christus openbaard

Deze openbaring van Christus geschiedt in twee delen: de eerste maal voor de nietsvermoedende wereld onverwachte, snelle en overrompelende komst voor Zijn Gemeente (als een dief in de nacht) en vervolgens aan het einde van de grote verdrukking als Christus als de Koning der koningen wordt onthuld aan Israël en de wereld. Dan zal elk oog Hem zien. Het Griekse woord wat vertaald is als “geopenbaard” is het woord, ” apokalypto” wat letterlijk betekent “onthullen, ontdekken, zichtbaar maken of verschijnen”.

De zondvloed

Het oordeel van de vloed vernietigde alle levende wezens op de aarde, behalve zij die zich in de ark bevonden. Noach is een type van Israël tijdens de grote verdrukking: Israël maakt die grote verdrukking mee (Jacob’s benauwdheid) maar gaat niet met de wereld mee ten onder. God bewaart Zijn volk op een veilige plaats, zoals Noach en zijn gezin een veilige plaats kregen. Henoch (een type van de Gemeente) werd opgenomen voordat de wereldwijde zondvloed zou komen: “En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen”. Genesis 5 vers 24

De reden voor de zondvloed

De zondvloed was een oordeel over de gehele mensheid op aarde en -terugkijkend- kunnen wij met eigen ogen de gevolgen zien van rebellie en opstand tegen de Almachtige God. Ook de vernietiging van Sodom en Gomorra, ook al is dat beperkter in omvang, laat ons zien wat de gevolgen zijn van rebelleren tegen God. God maakte Sodom en Gomorra tot ‘een afschrikwekkend voorbeeld voor de goddelozen van latere tijden’. 2 Petrus 2 vers 6. Lot is overigens ook een mooi type van de Gemeente; Lot werd weggeleid van Sodom, vlak voor de Here God Zijn oordeel over Sodom voltrok. Evenzo wordt de Gemeente weggeleid voordat de Here God Zijn rechtvaardig oordeel over de aarde voltrekt.

Het leven in de tijd van Noach

De “kwaliteit” van het leven in Noach’s dagen wordt in detail beschreven in Genesis 6 vers 1-6 en 6 vers 11-13. De slechtheid van de mensen was groot op de aarde; de aarde was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. Er waren reuzen (Nephilim) op de aarde als gevolg van satanische inbraak in de menselijke voortplanting. Uit deze beschrijvingen zien we dat destijds de hele wereld in een staat van afvalligheid en opstand tegen de Almachtige God was, precies zoals we zien in de wereld van vandaag.

Overgegeven aan hun zonden

Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.

Romeinen 1 vers 25-27

Slecht-slechter-verdorven

En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

Romeinen 1 vers 28-32

Het verval van het Romeinse Rijk

De geschiedenis laat zien dat een ‘losse levensstijl’ altijd zal afdalen in losbandigheid en homoseksualiteit en de samenleving uiteindelijk zal vernietigen. Zodra normen en waarden worden losgelaten gaat het snel. “… een beetje zuurdesem verzuurt het gehele deeg” 1 Korintiërs 5 vers 6 We lezen het in de Bijbel over Sodom en Gomorra, maar ook over de stad Gibea. (Richteren de hoofdstukken 19-20) De zonde van Gibea besmette de hele natie van Israël. Ook het Romeinse Rijk ging ten onder aan moreel verval. De Romeinen kregen brood en spelen en gingen zich overgeven aan luxe en decadentie. De heersers gaven het voorbeeld met de keizers Nero en Caligula. Of de vrouw van de keizer, Messalina, die in het keizerlijk paleis een eigen bordeel had waar zij mannen ontving. Orgieën en verdorvenheid en in de betere kringen liet men zich zelfs er op voorstaan dat er homofiele relaties waren met bedienden en slaven. Het eens zo machtige Romeinse Rijk ging aan de morele neergang ten onder.

Onze samenleving

Wij horen tegenwoordig van genetische manipulatie. De aarde is ook nu gevuld met geweld: schietpartijen in de criminele sfeer, verkrachtingen, kindermisbruik en mishandeling, abortussen, zedeloosheid, (Homofilie wordt niet alleen getolereerd, maar zelfs aangemoedigd door ‘gay-parades’) ontvoeringen, overvallen, berovingen en ga zo maar door. De slechtheid is overvloedig op elk gebied van het leven. Dit was het normale leven van de mensen vóór de zondvloed en dit is het normale leven van de mens nu.

Zonde tegenhouden?

In de tijd dat Noach zijn ark bouwde ging het leven om hem heen gewoon door. De Here God heeft deze dagelijkse levensstijl van de mensen niet gestopt. Hij liet het doorgaan tot de zonde volledig was en tot het moment van het oordeel! Ook in onze tijd zal God de zonde niet stoppen; de wereld holt naar de grote verdrukking.

Wanneer komt dan die fatale ineenstorting?

Het ligt voor de hand dat de wereldwijde economie zal instorten en/of wereldwijde rampen de aarde zullen treffen en/of er een grote oorlog zal uitbreken op dezelfde dag dat de opstanding en opname van de Gemeente gebeurt, dat wil zeggen, dat op diezelfde dag de verschrikkelijke oordelen van de Verdrukking beginnen.

Dezelfde dag!

We kunnen leren van de geschiedenis: het oordeel van de zondvloed kwam op de dag dat Noach en zijn gezin veilig in de ark waren. Het oordeel van vuur uit de hemel kwam op de dag dat Lot werd weggehaald uit Sodom. De mensen negeerden alle waarschuwingen die zij kregen en zij verwachtten gewoon weer een nieuwe dag van hetzelfde. “Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.” 1 Thessalonicenzen 5 vers 3.

Zout en licht

Kinderen van God worden opgeroepen zich te houden de morele waarden uiteengezet in het Woord van God, hard te werken en hun best te doen, hun belastingen netjes op te geven en te betalen, de wetten te gehoorzamen en eerlijk te zijn tegenover anderen. Christenen zijn het ‘zout der aarde’ (Matteus 5 vers 13) en door hen houdt God het bederf nog enigszins tegen. Christenen zijn ‘tot licht der heidenen’ (Handelingen 13 vers 47) ‘een licht voor hen, die in duisternis zijn’. Romeinen 2 vers 19 ‘kinderen des lichts’ Efeze 5 vers 8

Smaakloos zout

Hoewel Christenen niet altijd zo’n ‘zoutend zout’ en ‘lichtend licht’ zijn mogen we toch hopen dat zij, die wederomgeboren zijn en dicht bij hun Heer en Heiland leven, toch nog als zodanig worden gebruikt. Wat zal er dus gebeuren op de dag dat het ‘licht’ van deze wereld wordt weggehaald? Er zal onmiddellijk een geestelijke duisternis komen. De duisternis zal dan compleet overwinnen en de mens van de eindtijd zal de diepste verdorvenheid meemaken.

De vrome is verdwenen uit het land en een oprechte is er onder de mensen niet. Allen loeren zij op bloed; ieder tracht zijn broeder in het net te vangen. Tot kwaad doen staan de handen goed; de vorst eist en de rechter laat zich betalen, en de grote, die spreekt naar eigen believen; en zo zetten zij de zaak in elkaar. De beste van hen is als een doornstruik en de meest oprechte erger dan een stekelheg. De dag uwer wachters, uw bezoeking, komt! Dan zal er voor hen ontzetting wezen. Micha 7 vers 2-4

De Doomsday Preppers

Er zijn mensen die zich voorbereiden op alles wat komen gaat, door het aanleggen van voorraden, schuilplaatsen en zelfs wapens. De zgn ‘doomsday preppers’. Als dit mensen zijn die niet wederomgeboren zijn, zijn zij dus niet gered en zullen zij na de opname met hun leven moeten verdedigen wat ze hebben opgeslagen. Er zal honger komen en hongerende mensen zullen niet aarzelen hen te doden om voedsel te verkrijgen voor zichzelf en hun hongerende gezinnen. Aan de andere kant, als sommige van zulke ‘doomsday preppers’ ware gelovigen zijn, zullen zij hun voorraden voedsel na de opname niet nodig hebben. Hoe moeten wij als kinderen van God hiermee omgaan? Het is gewoon verstandig om genoeg voedsel bij de hand te houden voor een aantal weken, voor het geval van een noodsituatie. Maar het opslaan van veel meer voedsel en andere survivalproducten onthult alleen een totaal gebrek aan vertrouwen in het vermogen van de Here God om voor Zijn kinderen te zorgen, zoals Hij heeft herhaaldelijk beloofd in Zijn Woord.

Onderzoek en toets uzelf: staat u in het geloof?
U kunt toch van uzelf getuigen dat Jezus Christus in u is?

2 Korintiërs 13 vers 5

Lijden voor Christus

We zien in de wereld hoe Christenen steeds meer vervolgd worden. In landen als Noord Korea, Indonesië en andere Moslimlanden lijden onze broeders en zusters. Dit kan ons angst aanjagen. Misschien wordt het moeilijker om financieel rond te komen. Wat moeten we dan doen? Zouden Paulus’ instructies aan de jonge Timotheüs ook niet gelden voor iedere man en vrouw die van Christus is? Paulus schreef aan Timotheüs: “Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangene, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God” 2 Timotheüs 1:8 “Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus.” 2 Timotheüs 2:3 “Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle”. 2 Timotheüs 4:5.

Weest niet bezorgd

Er wordt ons verteld in Gods Woord dat deze dingen in de laatste dagen over de wereld zouden komen, dus we moeten gewoon opzien naar de Heer, Hem vertrouwen en er het beste van te maken. Als je rust wilt in het midden van de stormen van dit leven, vindt het dan in het bidden en smeken tot onze Heiland en Heer!

“Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.” Filippenzen 4 vers 6-7

Reacties zijn gesloten.