Profetische Aftellen

Judah Ben Samuel

Zo’n 800 jaar geleden leefde in Regensburg, Duitsland Rabbi Judah Ben Samuel. Deze Rabbi voorspelde dat de stad Jeruzalem gedurende 8 jubeljaren (400 jaar) bezet zou worden, waarna de stad één jubeljaar ‘niemandsland’ zou zijn en vervolgens eindelijk weer in het bezit van de Joden zou komen. Vanaf dat moment zou het nog eens één jubeljaar duren tot de komst van de Messias.

Judah Ben Samuel
Voorspelling komt uit

Rabbi Samuels profetie bleek tot nu toe verbazingwekkend nauwkeurig. In 1517, precies 300 jaar na zijn overlijden, veroverden de Ottomaanse Turken Jeruzalem, waar ze precies 400 jaar later door de Britten weer uit verdreven werden. Tussen 1917 en 1967 was de status van de stad onduidelijk, opnieuw precies één jubeljaar. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 bevrijdde Israël het Oostelijke deel van de Joodse hoofdstad, en gingen de laatste 50 jaar in. Volgens de profetie eindigt deze periode in 2017 met de komst van de Messias of het begin van het Messiaanse tijdperk.

Verkeerde conclusie

In 2010 heb ik hier reeds over geschreven en ik sprak toen de hoop uit, dat, als de Messias in 2017 zou komen, destijds in 2010 mogelijk de laatse jaarweek aan zou breken. Dat gebeurde niet zoals we weten.

Mystiek, occult

Deze rabbijn was bezig met de Joodse mystiek en een alternatieve vorm van Kabbalisme genaamd Chassidei Ashkenaz. De rabbijn zou afstammen van een lange lijn van beroemde Joodse Kabbalistische bloedlijnen. Het Kabbalisme is een esoterisch (occult, geheim) systeem om de Schriftteksten te interpreteren. Als deze man dan occult bezig was, zouden we dan sowieso mogen luisteren naar zijn verklaringen?

Bewijs in de Bijbel

Vanuit de Bijbel zien we dat God inderdaad ook heidenen en zelfs occultisten gebruikte om te profeteren wat zou geschieden. Een voorbeeld van hen is Nebukadnezar, de heidense koning, wiens dromen inderdaad afkomstig bleken te zijn van de Here God. En er was ook de duistere tovenaar Balaam, die correct de komst van de Messias voorspelde. “Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israel, en verbrijzelt Moabs slapen, en verplettert alle zonen van Set”. Numeri 24:17 Ook noemenswaardig zijn de hogepriesters die van Godswege zeiden: “Gij weet niets, en gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat een mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat.” Hoewel deze hogepriesters de Zoon van God wilden kruisigen, profeteerden ze (zelf onwetend) de waarheid. Gezien deze voorbeelden mogen we ook de argumenten van deze rabbijn bestuderen.

Terug naar de rabbijn

Laten we dus nog eens goed kijken naar de voorspelling van de 13e eeuwse rabbijn. Sprak hij de waarheid? Tot dusver wel. Zijn voorspelling dat Jeruzalem 400 jaren bezet zou zijn en daarna 1 jubeljaar ‘niemandsland’ waarna het terug zou komen in Joodse handen: dit alles is uitgekomen. Blijft dus het laatste deel: één jubeljaar nadat de Joden Jeruzalem terug zouden hebben gekregen, zou de Messias komen. Dat zou dan dus in 2017 zijn. Als we echter in gedachten houden dat dit vanuit de occulte wijsheid komt kan het wel eens zijn dat niet de Messias, maar de valse messias dan komt.

Voordat de ware Messias komt, komt de valse

We weten immers dat vóórdat de Heer Jezus Zich aan Israël openbaart als hun Messias (en aan de wereld als de Koning der koningen) er eerst een verleider zal komen, de mens der zonde. Hij, die in zijn eigen naam zal komen en aanvaard zal worden. En dit tterwijl de Heer Jezus in de Naam Zijns Vaders was gekomen en werd afgewezen. Lees Zijn bittere klacht: “Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.” Johannes 5:43 De ‘Messias’ die dan in 2017 zal worden onthuld zal dan niet Jezus zijn, maar het zal de antichrist zijn. Israël zal deze valse messias accepteren, zoals de 13e eeuwse rabbijn hem al als messias aanduidde.

1917 Jeruzalem

In 1917 (gedurende de eerste wereldoorlog) werd het Ottomaanse rijk na vierhonderd jaren verslagen. De verovering van Jeruzalem ging zonder geweld, overigens precies zoals de rabbijn Judah Ben Samuel had voorspeld. Om burgerslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen liet de Britse generaal Allenby namelijk door de Royal Air Force pamfletten uitstrooien in het Arabisch. Onderaan stond zijn ondertekening ‘Allenby’ wat de Moslims aanzagen voor de naam van hun god Allah. Er kwam meteen een onvoorwaardelijke overgave tot stand.

1917 Israël

Er gebeurde nog iets anders in dit jaar, namelijk de zgn. ‘Balfour declaration’. Een document van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour aan Walter Rothschild, 2de Baron Rothschild, een leider van de Brits-Joodse gemeenschap. In dit mandaat werd het streven erkend van zowel de Joden als de Islamitische Arabieren om te komen tot een eigen vaderland. In eerste instantie hadden de Britten het gedeelte ten oosten van de rivier de Jordaan aangewezen als thuisland voor de Islamitische Arabieren. Het gebied westelijk van de Jordaan tot aan de Middellandse zee zou aan de Joden worden toegewezen want dat was het oude land van Samaria en Juda. Groot Brittanië bedroog echter beide partijen door het koninkrijk Jordanië op te richten, waarna het gebied westelijk van de Jordaan door beiden, Islamitische Arabieren zowel als de Joden, moest worden gedeeld. Het verbond van de Balfour Declaration werd hiermee verbroken.

Het verbond hersteld

Mogelijk gebeurt er iets (zoals een oorlog) waarna de wereldleider als ‘de grote man van vrede’ vrede zal stichten en mogelijk zal Israël als een soort schadevergoeding alsnog het gehele land krijgen zoals in 1917 was beloofd. De antichrist zal een verbond bekrachtigen met Israël voor één week. (Daniel 9:27) Dat over het verbond vertaald kan worden dat dit ‘bekrachtigd’ of ‘bevestigd’ wordt geeft aan dat er een eerder verbond is. Hebben we het hier over de Balfour Declaration van een eeuw eerder; beloofd aan Israël maar niet gegeven?

De tempel en het verbond verbroken

Ook zal de tempel herbouwd mogen worden. Waarom? Omdat de Heer Jezus sprak van een toekomstige gruwel der verwoesting als de antichrist in de tempel zichzelf tot god verklaart. Omdat de tempel in het jaar 70 is verwoest, zal er een herbouwde tempel zijn. De antichrist belooft met dit verbond vrede aan Israël gedurende zeven jaar, maar hij zal ‘het verbond voor velen zwaar maken, een week lang’. Bepaald niet erg vredelievend en in de helft van die zeven jaren zal hij het verbond ook nog eens verbreken. “En wanneer men met hem een verbond heeft aangegaan, zal hij bedrog plegen.” Daniël 11:23a

“Daarom, hoor het woord van de HEERE, u, spotters, u, heersers over dit volk dat in Jeruzalem is! Omdat u zegt: Wij hebben een verbond gesloten met de dood, en met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan, wanneer de alles wegspoelende gesel voorbijtrekt, komt hij niet bij ons, want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen, daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Dan zal uw verbond met de dood tenietgedaan worden, uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Trekt de alles wegspoelende gesel voorbij, dan zult u door hem afgeranseld worden.”

(Jesaja 28:14-16, 18)

Tien

De voorspelling van de rabbijn ging over tien jubeljaren. Het nummer 10 in bijbelse termen spreekt van de wet: de 10 Geboden. Als het tiende jubeljaar is geweest (2017) zal dus mogelijk een nieuwe tempeldienst wordt gewijd en zal een theocratie terugkeren naar Israël, terugkerend onder de Mozaïsche wet, maar onder een valse profeet of ‘hogepriester’ en de valse Messias, de Bijbelse AntiChrist.

Ook in 2017

2017 zal ook de 50ste verjaardag zijn van de bevrijding van het oude Jeruzalem (1967) voor het eerst sinds 70 na Christus toen de stad werd verwoest en het volk verdreven. In september van het jaar 2017 zal het grote teken in de Hemel verschijnen: de maagd (Virgo) constellatie van Openbaring 12.


Wat gaat er gebeuren in 2017? Zeker weten we niets. Behalve dat het teken aan de lucht uit Openbaring 12 zal verschijnen. Dat teken vertelt iets, maar zal datgene wat het vertelt dan ook meteen gebeuren? De rabbijn verwachtte de Messias in 2017. De echte Messias kan het niet zijn, daar de Heer Jezus terugkomt voor Zijn volk aan het einde van de grote verdrukking. Zou de antichrist dan mogelijk worden aangezien voor de messias? Laten we blijven opletten, want zoveel weten we wel: we leven in de weeën, voorafgaande aan de Opname van de Gemeente, de komende grote verdrukking en de komst van de Heer Jezus als de Koning der koningen.

In die volgorde!

Reacties zijn gesloten.