pré trib in Openbaring 12?

…en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.
1 Tess 1:10

God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus
1 Tess 5:9

Pré of Mid-trib?

Bovenstaande passages beloven redding van de toorn, die vooraf gaat aan de komst van Jezus Christus. Ze vertellen echter niet over de timing van die redding. Zowel zij die geloven dat de Opname van de Gemeente vóór de laatste jaarweek zal plaatsvinden, als zij die geloven dat dat op de helft van de laatste jaarweek zal zijn, kunnen argumenteren dat de kinderen van God worden gered van de toorn, als we ervan uitgaat dat de toorn van God in elk geval in de tweede helft van de jaarweek plaatsvindt. Maar in de onderstaande vers vinden we een ander verschil:

”Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Openb 3:10

De belofte

Hier wordt gesproken over ‘de ure der verzoeking’. De Gemeente wordt –blijkens de belofte van de Heer Jezus Zelf- daarvoor bewaard. Heel veel Christenen beginnen dan meteen te sputteren: ‘hohoho… ook Christenen zullen verzoeking (of verdrukking) kennen!’ De Heer Jezus heeft gezegd: “Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen”. (Johannes 15:20) Dat is waar. (Uiteraard; het staat in Gods Woord!)

Verwarring over een woord

Maar hoe zit dat dan met die tegenstelling? Wij kennen in de Nederlandse taal het werkwoord ‘lopen’. Je denkt dan meteen aan een mens of dier die loopt. Maar een neus kan ook lopen! En een kraan ook… Om te begrijpen wat het verschil veroorzaakt moeten we gaan kijken welke woorden in de brontekst zijn gebruikt. De Heer Jezus leerde ons bidden in het ‘onze Vader’gebed: “leid ons niet in verzoeking” (Matth.6:13, Lucas 11:4) Hier is het woord ‘Peirasmos’ gebruikt. En de Heer raadde Zijn discipelen meermaals aan: “Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking (‘Peirasmos’) komt” (Matth 26:41, Marcus 14:38, Lucas 22:40, Lucas 22:46) En de belofte uit 2 Petrus 2:9 is “dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking (‘Peirasmos’) te verlossen..” Ook in Openbaring 3:10 is hetzelfde woord ‘Peirasmos’ gebruikt. Kortweg: de Heer raadt ons aan te bidden en waken, zodat wij niet in ‘de ure der verzoeking’ (Peirasmos) komen en Hij belooft ons dan ook daarvoor te bewaren.

De test: niet voor de Gemeente, maar voor de (rest van de) wereld

Wat is dit voor verzoeking en van wie is die afkomstig? Het Griekse woord voor verzoeking is peirasmos en dit kan ook worden vertaald met ‘testen’. Moet de Gemeente dan worden getest? Nee. De Gemeente staat voor God als stralend en onberispelijk, schoon, zondeloos en rechtvaardig. Geheiligd, gereinigd en onze zonden zijn weggedaan door het bloed van het Lam. De test die in de ure der verzoeking komt, is bedoeld voor hen, die achterblijven op deze wereld, als de opname geweest is. Doordat de Wederhouder is weggenomen, kan de satan komen met zijn wonderkind de antichrist. Die zal een vervolging beginnen van iedereen die zich Christen durft te noemen. Men zal MOETEN kiezen; dat is de test. En de antichrist die de gelovigen zal vervolgen, zal hen kunnen overwinnen. Zij zullen met hun leven betalen en (Openbaring 20 vers 4) na de grote verdrukking opgewekt worden en met Christus heersen als koningen. Deze nieuwe Christenen van die tijd (de schare die niemand tellen kan) zijn het machtige resultaat van de verzoeking, de test.

Een ander woord met dezelfde vertaling

Wat is dan de verzoeking die Christenen wèl zullen kennen? De Christenen in de kampen in Noord Korea of de moordpartijen op Christenen door Islamitische Staat bijvoorbeeld? Daar wordt over gesproken in de volgende tekst: “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd” 1 Petrus 1:6 Hier wordt NIET het woord ‘Peirasmor’ gebruikt maar ‘Lupêthentes’. “Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking”. Jacobus 1:13 En hier staat in de grondtekst ‘Peirazomai’. Dit is dus niet hetzelfde als ‘de ure der verzoeking’; met deze teksten wordt geschreven over de verdrukking die Christenen door de eeuwen heen al hebben ervaren.

Worden wij bewaard vóór, of temidden van de verzoeking?

De grondtekst wordt vertaald met “zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking”. Er staat ‘bewaren uit‘, niet ‘bewaren temidden van’. (zoals Noach) maar ek = er uit, buiten, ver van, buiten bereik van. De Gemeente wordt weggehaald (en ver weggebracht) van de verzoeking die over de aarde komen zal. Dat gebeurt bliksemsnel: het ‘weggenomen worden’ of (St.vert) ‘opgenomen worden’ in 1 Tess.4 vers 16-17 is een vertaling van het Griekse woord ‘harpazo’ wat ook kan worden vertaald met ‘weggerukt’ of ‘gegrepen en weggenomen’.

Klim hierheen op!

Openbaring 4 vers 1-2 “en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet.” Het ‘klim hierheen op’ is een prachtig voorbeeld van wat de Gemeente zal meemaken bij de opname. De hemeldeur staat open; KLIM OP en KOM BINNEN!! In de hoofdsstukken 4 en 5 zien we de Gemeente in de hemel, voorgesteld door de vierentwintig oudsten. In de hoofdstukken 1 t/m 3 komt de benaming ‘Gemeente’ 19 x voor, maar na deze hoofdstukken wordt over de Gemeente niet meer gesproken. Wel over de gelovigen die komen uit de grote verdrukking.

“En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeen en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.”

Openbaring 12:1-5

Nieuwe verwijzing naar pré-trib?

In Openbaring 12 vinden we het teken aan de hemel zoals hierboven beschreven en deze exacte constellatie zal plaatsvinden op 23 september 2017. En in deze gebeurtenis zou wel eens een nieuwe verwijzing naar een pré-tribulationistische Opname van de Gemeente! Laten we beginnen met de hoofdpersonen uit dit teken: De vrouw wordt door Bijbeluitleggers gedefinieerd als Israël. De draak is satan. Maar wie is het kind? Door de toevoeging ‘dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf’ hebben wij altijd meteen aangenomen dat dit de Heer Jezus Christus is. En de Heer Jezus is immers ook weggevoerd naar God en Zijn troon bij de hemelvaart?

Het kind: de Gemeente

Het zou echter zomaar kunnen zijn dat het kind hier het best kan worden geïdentificeerd als het lichaam van Christus, dus de Gemeente, die plotseling zal worden weggevoerd naar God en zijn troon! “want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.” 1 Tessalonicenzen 4:16-17

Argumenten

Consistentie in symbolisme.

  • De vrouw is een collectief, namelijk het volk Israël; Jesaja 66: 7-8 “Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeën haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op een dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen.”

  • De draak is een collectief (het wereld-systeem bestuurd door Satan, (zie de in totaal zeven koppen en tien horens in de reeks van monsters in Daniël 7: 1-7)

  • Het mannelijke kind als het lichaam van Christus zou ook een collectief vertegenwoordigen in Christus als Hoofd en de Gemeente als Zijn lichaam, samengebracht bij de Opname. (Efez. 1:22-23) Laten we lezen over de heerschappij van de Heer Jezus. “Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots” Psalm 2:9 en “En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf” Openbaring 19:15. Deze Schriftgedeelten lijken erop te wijzen dat de Heer Jezus Zelf het mannelijke kind is. Echter, we lezen in Openbaring 2:26-27: “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb”. Hier zien we dat de Gemeente met de Heer Jezus samen zal regeren en eveneens met een ijzeren staf. (zie ook Daniël 7:18 en 27)

Geen hemelvaart maar ‘weggerukt’ vanwege dreiging

Het woord “weggevoerd” in Openbaring 12:5 is het woord ‘harpazo’ , en dit betekent altijd een plotselinge verwijdering, een wegrukking. De hemelvaart van de Heer Jezus was dat niet: “En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, (‘epairo’: opgetild) terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.” Handelingen 1:9 of “Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren (‘anabaino’: stijgen) naar de Vader” Johannes 20:17 Het beeld in Openbaring 12 is echter heel anders: de draak dreigt het kind te verslinden en het kind wordt voor zijn muil weggerukt. Het gebruik van het woord ‘harpazo’ in de contaxt van een redding is volkomen op zijn plaats als het de Gemeente betreft. De Heer Jezus werd niet weggerukt maar voer rustig op naar de Vader. Dat is in tegenspraak met de fundamentele betekenis van ‘harpazo’ in Openbaring 12 De Heer Jezus steeg niet vluchtend op naar de hemel omdat de satan Hem kwaad wilde doen, maar omdat Hij de overwinning ging proclameren in de hemel!

“..want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.”

1 Tessalonicenzen 4:16-17

Wanneer?

Na het identificeren van het mannelijke kind als het lichaam van Christus wat wordt weggerukt tijdens de Opname, is de volgende vraag die we moeten beantwoorden of deze visie overeenkomt met een Opname vóór de laatste jaarweek. Nadat het kind is weggerukt wordt de draak, die het kind wilde verslinden, aangevallen door Michael en zijn engelen. Het is juist ook de aartsengel (Gabriël?) die betrokken is bij de opstanding der doden, zoals beschreven in de tekst hierboven. Meteen dus na die wegrukking (Opname) bindt hij de strijd aan met de draak:

“En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.”

Openbaring 12:7-12

Wie daarin wonen

Kun je je het voorstellen? De Gemeente, alle gelovigen in Jezus Christus door de eeuwen heen, is opgewekt uit de dood en de levenden zijn veranderd en zij hebben elkaar in de hemel in vreugde begroet en vooral: de Heer Jezus ontmoet. Dan zien zij (wij!) dat de satan wordt overwonnen! Kun je je de vreugde voorstellen die er in de hemel zal zijn? “Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen.” Wie zijn dat, zij ‘die daarin wonen’? Dat is de Gemeente; dat zijn wij!

De vrouw aangevallen

Nadat de Draak op de aarde is neergeworpen, wendt hij zich in grote haast tot de vrouw, het trouwe overblijfsel van Israël, aan te vallen. De draak, werkend in de wereldmachten, lanceert een militaire aanval op Israël. “En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.” Openbaring 12:13 Het beeld van de overstromingen in de oudtestamentische profetie is die van een invasie (zie bijvoorbeeld Ezechiël 1:24 “…het gebruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen: een dreunend geluid als van een leger”. Dus de draak probeert de vrouw met een invasie van Israël (gedurende de eerste helft van de verdrukking) te vernietigen, maar het leger wordt verslagen. Vervolgens vlucht de vrouw (Israël) in de wildernis om voor 1260 dagen (tweede helft van de verdrukking) daar door God te worden beschermd: “En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd. En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom, die de draak uit zijn bek had geworpen.” Openbaring 12:14-16

Als de vrouw ook niet kan worden vernietigd dan…

Als ook deze aanval op het volk van Israël is mislukt keert de draak zich volkomen gefrustreerd naar de “rest van het nageslacht van de vrouw”, degenen die gered zijn tijdens de verdrukking: de ‘grote schare, die niemand tellen kon” van Openbaring 7:9 De draak gebruikt nu een ander middel om hen te bestrijden en doet dit door de antichrist. Het is dan het midden van de verdrukking, en het beest krijgt zijn gezag gedurende 42 maanden zoals in Openbaring 13:5 beschreven.

Hoe gaat het verder

Nadat Satan op aarde is geworpen probeert hij door een aardse invasie van Israël proberen dit volk te vernietigen. Zijn leger wordt echter verslagen en Satan probeert het opnieuw door zijn pion: de antichrist. Israël herkent dan bij ‘de gruwel der verwoesting’, als de antichrist zichzelf uitroept tot god, zittend in de dan herbouwde tempel de man die zij eerder onbewust als messias hadden verwelkomd en zij vluchten naar de woestijn. Dit vindt plaats in het midden van de zeven jaar. De regering van het beest vindt plaats in de tweede helft van de verdrukking: de grote verdrukking.

Pré-trib Opname

Het wegrukken van het mannelijke kind (de Opname) en de daaruit voortvloeiende oorlog in de hemel vinden beide plaats aan het begin van de zevenjarige verdrukking. (de zeventigste week van Daniël 9:27) Derhalve lijkt Openbaring 12 aan te tonen dat de Opname zal plaatsvinden voorafgaand aan de zeven jaren van de verdrukking: de zgn. ‘pré-trib’. En hoe dicht bij dat moment zijn wij al genaderd?


Maranatha!

Ja, kom Heer Jezus!