ontsnappen door de opname

Sinds 11 September, de tragedie van 2001, is de angst voor terroristische aanslagen er altijd geweest. En niet ten onrechte: denk aan de bomaanslagen in de Londense metro en op de Spaanse trein. Recent nog de Nigeriaanse man die probeerde zichzelf (en het hele vliegtuig met hem) boven Detroit op te blazen. De angst neemt toe en bijgevolg worden de beveiligingen verscherpt. Er circuleren geruchten dat terroristen kernwapens zullen inzetten boven Amerikaanse (en Europese?) steden. Terroristen zouden reeds atoombommen in de steden hebben geplaatst.

En het kaartspel van de Illuminatie uit 1995 maakt melding van zowel de 9/11 aanslag, als de ineenstorting van de economiën en geplande pandemiën, maar ook van kernwapens op grote steden. Door middel van deze kaarten zou de Illuminatie laten weten wat ze van plan zijn, iets wat in de vrijmetselarij gebruik zou zijn. Berust dit op waarheid? Ik weet het niet. Schept het angst? Ja!

Iran

In Iran is een dictator aan de macht die niet democratisch is verkozen en die zijn rivalen gevangen laat zetten of vermoorden. Deze bezeten man heeft het in zijn hoofd dat hij de aangewezen persoon is om de 3e wereldoorlog in gang te zetten door Israël te vernietigen en dat hij zo de komst van de moslim-messias de Mahdi kan bespoedigen. Israël ziet hoe Iran bezig is kernwapens te ontwikkelen terwijl de hele wereld toekijkt en ‘foei’ roept, iets waar Iran’s leiders maling aan hebben. Het kan (naar de mens gesproken) bijna niet anders dan dat Israël uit zelfverdediging de nucleaire installaties aanvalt. En als dat gebeurt ontstaat er een oorlog waar meerdere landen aan mee zullen doen en wat hoogstwaarschijnlijk een kernoorlog zal worden.

Waarschuwingen

Bekende evangelische voorgangers zoals David Wilkerson en Hall Lindsey waarschuwen de mensheid zich te bekeren omdat er zeer zware tijden aankomen. Veel mensen leven in angst, die nog wordt verergerd door de kredietcrisis, die uitliep op een mondiale economische crisis. Het zijn roerige tijden. Als kinderen van God kunnen we weten dat ‘de eindtijd’ nadert en dat die tijd gepaard gaat met oordelen. Niet iets om naar uit te kijken. Wel mogen we weten (we hebben immers het einde van Het Boek, de Bijbel, gelezen en weten hoe het afloopt) dat de Heer Jezus als Koning der koningen zal komen met macht en majesteit.

Geen angst maar hoop

Velen, dus ook vele Christenen, raken beangstigd. Onder ons, kinderen van God, is echter ook een groep gelovigen, die dit alles zonder al te veel angst aanziet. Niet, omdat ze denken dat het wel mee zal vallen, maar omdat ze ervan overtuigd zijn dat de gemeente van Jezus Christus vóór de eindtijd zal worden weggerukt van de aarde. (de zgn pré trib) Hierin schuilt een gevaar.

Er zijn oorlogen, aanslagen en bombardementen overal ter wereld. In? Israël, Irak, Egypte, Libanon, Turkije, Spanje, India, Pakistan, Afghanistan, Engeland, Amerika, Rusland en Indonesië zijn aanslagen geweest en raketbeschietingen. Daarbij zijn veel mensen, ook Christenen, om het leven gekomen. Door de eeuwen heen werden Christenen voor de leeuwen gegooid, vermoord, op de brandstapel gezet, gemarteld of gevangengezet. Misschien hoopten ook zij op de opname van de gemeente. Maar voor hen goldt niet, dat de opname van de gemeente uitkomst bracht; voor hen werd de verdrukking werkelijkheid.

Corrie ten Boom

Corrie ten Boom, de Haarlemse horlogemaakster die na de 2e wereldoorlog, waarin ze ternauwernood het concentratiekamp overleefde, de wereld rond ging om het Evangelie van genade en verlossing te vertellen geloofde in de pré-trib. Toen ze naar China was geweest, kwam ze geschokt terug. Er zijn sommigen die leren dat er geen vervolging zal zijn, dat Christenen in staat zullen zijn hier allemaal onderuit te komen. Dat zijn de dwaalleraren waar Jezus ons voor waarschuwt dat we die in de laatste dagen kunnen verwachten. De meesten van hen hebben weinig kennis van wat er allemaal wereldwijd al gaande is.

Ik ben in landen geweest waar heiligen al een vreselijke vervolging te verduren hebben. In China werd de Christenen verteld “Maak je geen zorgen, voordat de vervolging komt zal je worden veranderd – opgenomen”. Toen brak er een vreselijke vervolging uit. Miljoenen Christenen werden doodgemarteld. Later hoorde ik een Bisschop van China droevig zeggen: “We hebben gefaald. We hadden deze mensen sterk moeten maken, voorbereid op vervolging inplaats van hen te vertellen dat Jezus eerst zou komen. Vertel de mensen hoe ze sterk moeten zijn in tijden van vervolging, hoe standvastig te blijven wanneer verdrukking komt – stand te houden en niet te bezwijken.”

Corrie Ten Boom-1974

Een slaaf staat niet boven zijn meester

Corrie was zo geshockeerd dat ze het boek ‘Marsorders voor de eindtijd’ schreef. Ze w? s zo ontdaan, omdat de Chinese Christenen niet waren voorbereid op strijd en verdrukking, maar verwachtten vóór die tijd te worden weggenomen. En precies d? t is het risico wat wij, Christenen uit de welvaartslanden, ook lopen. Het is dwaas om te beweren dat kinderen van God geen vervolging zullen meemaken. De Heer Jezus zei: (Johannes 15 vers 18-20a) ‘Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.? Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.? Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen’

Romeinen 8 vers 36 ‘Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.’

Het verleden

Vanaf het begin van de kerk van de Heer Jezus Christus zijn de kinderen van God gehaat, vervolgd, gebrutaliseerd en gedood. Eerst waren het de Joden die de Heer hadden verworpen, die de nieuwe gemeente achtervolgden. Onder andere onder leiding van Saulus doodden ze Lazarus en vele andere Christenen, die zij bitter haatten. Daarna waren het de Romeinen, die het zwaard tegen de Christenen opnamen. De vervolgingen in die tijd waren zwaar. Hierna was het vreemd genoeg de kerk zelf: de Rooms katholieke kerk ging de ‘ketters’ vervolgen, mensen die niet ‘Rome’ wilden volgen met de missen in het Latijn, maar zelf rechtstreeks vanuit het Woord van God wilden geloven. En zo zijn door de hele geschiedenis van ‘de kerk’ ware gelovigen vervolgd, gemarteld en vermoord. De volledige geschiedenis van het Evangelie is geschreven in het zweet en het bloed van gelovigen vóór ons die leden en stierven zodat wij vandaag het evangelie van Jezus Christus kunnnen hebben en de Heer Jezus hebben kunnen leren kennen.

Filippenzen 1:29 ‘Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden’. Is Christus voor jou het lijden waard? Hoeveel betekent de Heer Jezus voor jou? Hoeveel is jouw redding in Christus je waard?

Van mijn geloof gevallen?

Misschien heb je uit eerdere topics opgemaakt dat ik geloof in de wegrukking van de gemeente (de opname) vóór de grote verdrukking zal aanvangen en denk je nu dat ik hierin ‘van mijn geloof ben afgevallen’. Niets is minder waar. Ik geloof nog steeds dat ‘God ons niet heeft gesteld tot toorn’ (1 Tessalonicenzen 5:9) en dat wij daarom die eindtijd niet mee zullen maken. Ik neem ook Openbaring 3:10 serieus waarin de Heer Jezus de gemeente Filadelfia vertelt dat zij bewaard zullen worden voor de ‘ure der verzoeking die over de gehele wereld komen zal’ (vooropgesteld dat ‘wij het bevel bewaard hebben om Zijn komst te verwachten). Om die reden geloof ik in de ‘pre-trib’ Opname. (dus vóór de Grote Verdrukking)

Claimen dat kinderen van God geen lijden, ontberingen, kwellingen, tragedies, armoede of vervolging zullen kennen nu, in deze periode, dus vóór de grote verdrukking verdraait echter de uitleg van de Schrift. Zo’n claim doet geweld aan de Bijbel en aan de historie.


Of hoop op de opname, òf rekening houden met verdrukking?

Persoonlijk vind ik dat je het ene kunt doen, zonder het andere te laten. We mogen (moeten en behoren) de Heer Jezus verwachten en we mogen vol blijdschap uitzien naar dat moment waarop de bazuin zal klinken en de Heer Jezus ons komt halen. Maar tegelijkertijd moeten we ons erop voorbereiden dat verdrukking ook òns deel kan worden. Zoals velen op deze wereld (miljoenen Christenen!) verdrukking meemaken, kan het ons ook overkomen. Dan helpt het niet om bang te schuilen; beter is het om je voor te bereiden op wat komen kan.

Droevig genoeg hebben veel kinderen van God geen idee van wat er overal ter wereld aan hun broeders en zusters in Christus gebeurt. In de 20e en de 21e eeuw zijn meer Christenen om hun geloof vervolgd dan in alle eeuwen daarvoor. De brute vervolging van Christenen vindt in vele landen plaats. De stichting ‘stem van de martelaren’ rapporteerde dat bijvoorbeeld in 2004 in totaal zo’n 160.000 Christenen vanwege hun geloof zijn gedood. Christenen worden vervolgd door mensen van andere geloven en door atheïstische dictators.

Ander soort verdrukking

Ook Christenen lijden vandaag de dag onder de gevolgen van orkanen, aardbevingen, vulkanen, tsunamies, modderlawines etc. In de 20e en de 21e eeuw stierven velen in de loopgraven, voor vuurpelotons of in concentratiekampen. Mensen lijden onder aanslagen, ziekten, druggebruik, ongevallen etc. Geen van de mensen die hieronder lijden of geleden hebben had de uitkomst van de opname van de gemeente.

In ons land en de andere ‘Westerse landen’ leven de mensen het ‘goede leven’. Er is een overvloed aan kleding, voedsel, auto’s, goede banen, goede inkomens, verwarming en noem maar op. We hebben meer dan ons hartje begeert. Dit zijn zegeningen waar de mensen in andere landen slechts van kunnen dromen. Kan het zijn dat wij zo verslapt zijn door het goede leven dat we onszelf wijs hebben gemaakt dat er niets slechts of kwaads zal gebeuren? Als je dat denkt, bewust of onbewust, is je kans op teleurstelling enorm. Bovendien is het strijdig met Gods Woord. Wat zegt de Bijbel hierover?

Matteüs 10 vers 34Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
Lukas 12 vers 51Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid.
Johannes 15 vers 19-20Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.
Johannes 16 vers 1-2Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt.? Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen.
Johannes 16 vers 33Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Johannes 17 vers 14Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben.
Handelingen 14 vers 22b…dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan
Romeinen 5 vers 3-4En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt,? 4? en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop
Romeinen 8 vers 18Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
Romeinen 8 vers 36Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,wij zijn gerekend als slachtschapen.
2 Korinthiërs 1 vers 4…Die (de Here God) ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.
2 Tessalon. 1 vers 4…zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen, die gij doorstaat: een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor hetwelk gij ook lijdt
Filippenzen 1 vers 29Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden
1 Petrus 2 vers 19Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt.
1 Petrus 2 vers 21Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden
1 Petrus 4 vers 13Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.
1 Petrus 5 vers 10Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.

Wees eens eerlijk…

Onderwijst de Bijbel ons dat kinderen van God van lijden worden vrijgesteld? Of… onderwijst de Bijbel duidelijk dat gelovigen in Christus geroepen worden tot een leven van opoffering en lijden, zodat zij groeien in geloof en voor de eer en glorie van Christus?

Het verschil tussen verdrukking en verdrukking

Er is een verschil tussen verdrukking door mensen en verdrukking door de toorn van God. Gedurende de hele geschiedenis van de mens is verdrukking (op de zondvloed na) gekomen door de mens zelf. De grote verdrukking echter is de tijd waarin de volheid van Gods toorn op allen wordt uitgegoten die het offer van de Heer Jezus hebben versmaad. God zal ook wraak nemen op allen die zijn volk (Israël) of zijn kinderen (Christenen) hebben vervolgd. Openbaring 16:6

In deze tijd wordt de gunst van God uitgebreid naar de hele mensheid. God laat de „toorn van de mens“ nog steeds toe zonder in te grijpen, omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat, doch dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:9. Wij zien de haat van de ongelovige wereld rondom ons tegenover Christus en Zijn volgelingen intenser worden en steeds meer toenemen. Het wordt openlijker en duidelijker. De nacht vordert. We kunnen in de media steeds vaker horen en lezen dat Christenen fundamentalisten zijn, extremisten en dat zij aanzetten tot haat, omdat zij geloven in de waarheid van de Bijbel, die leert dat homofilie, abortus, pedofilie e.d. zonden zijn. Christenen worden gezien als onverdraagzaam. Men probeert Christelijke scholen te dwingen onderwijzers aan te nemen die niet leven volgens de normen van Gods Woord. Kruisjes mogen niet meer zichtbaar worden gedragen en bidden is ouderwets. Nederland conformeert zich aan elke religie die ons land is binnengekomen, maar het Christelijk geloof valt buiten die tolerantie. Langzaam maar zeker wordt ons van oorsprong Christelijke Nederland veranderd in een heidens land met heidense wetten en gebruiken. Daarin is uiteindelijk geen plaats voor hen, die Gods wil willen doen en willen leven naar Zijn Woord. De stichting Open Doors meldt dat er wereldwijd zo’n honderd miljoen Christenen worden vervolgd. Zal ook in ons land vervolging komen zoals die er is in de moslimlanden, waar kerken worden omgebouwd tot moskeeën en Christenen worden gediscrimineerd, vervolg of vermoord? Zal ons land ooit afglijden naar een situatie zoals in Noord Korea, waar Christenen hun kinderen wordt afgenomen vanwege hun vreselijke misdaad dat zij houden van de Heer Jezus en Hem willen volgen en waar de kinderen van God enorm lijden? Ik weet het niet.

De zalige hoop

Titus 2:11-14 spreekt over ‘de zalige hoop’ en de verschijning van Christus. Is het een ‘zalige hoop’ omdat de Heer weet dat aan het einde der tijden het een vreselijke tijd zou zijn en dat de kinderen van God worden gehaat? Kan het zijn dat lijden in ons de hoop op de spoedige wederkomst van onze Heer aanwakkert? (waarom zouden we de Heer verwachten als alles goed gaat en de vakantie geboekt is; dan mag het toch nog wel even duren…) Zal verlies van je baan, je inkomen, je huis, maken dat je wakker wordt en uit gaat zien naar de komst van de Heer Jezus? Zal ‘de zalige hoop’ datgene zijn waar je je op gaat richten, omdat al het andere is weggenomen? Zou kunnen..? Verdrukte Christenen destijds, in de Sovjet Une, ten tijde van het ijzeren gordijn, baden voor… ons. Voor de rijke Christenen uit het vrije westen. ‘Want’ zeiden ze ‘zij hebben zoveel om voor te leven. Hoe kan de Heer hen bereiken? Wij, wij hebben niets anders dan de Heer. Wat een rijkdom!’

Tenslotte

Ik wil dit stuk niet besluiten in mineur. Wees niet ontmoedigd. Want als verdrukking komt, geeft God ons de kracht om het te dragen. Denk in het hier en nu na over de keuze als die komen zou: wil je Jezus volgen – of de wereld als het er op aan komt? Denk erover na en maak die keuze NU. Wat is de redding in Christus je echt waard?

De druk der tijden zal ons leven richten in de juiste richting: het smalle pad naar de Heer Jezus. Bereid je voor op de komende tijd door de Bijbel te bestuderen, door veel contact met je Heiland. Je mag bidden waar en zo vaak als je wilt. Je kunt constant in verbinding staan met de Heer Jezus! Je staat er niet alleen voor! Als Israël verdrukt werd en het volk ging bidden, dan luisterde God en gaf hen hulp en verlossing. Als God dat voor Zijn volk deed, wat leefde onder de Wet, zal Hij het niet voor Zijn kinderen doen, die leven vanuit de Genade? Bidt, dat de Heer spoedig komen zal, maar ook dat verloren zielen in de tijd dat het nog duurt, bereikt kunnen worden.

Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Amen, kom, Here Jezus!

Reacties zijn gesloten.