Na de opname tot bekering komen?

Vanavond kreeg ik een vraag, of eigenlijk: een aantal vragen. Bij deze vragen stond de verzuchting:

‘het is soms zo moeilijk om de Bijbel te begrijpen, soms lijkt het wel alsof er meerdere uitleggingen kunnen bestaan.’

Laat ik deze verzuchting als vraag opvatten. Ja, de Bijbel is soms moeilijk voor een mensenkind. Maar we hebben een geweldig voorrecht: de Heilige Geest wil ons onderrichten, uitleggen wat we lezen en ons in het lezen leiden.

bijbelstudie


Begrijpen van de Bijbel

De Bijbel is een wonderlijk Boek. Al studeer je er jaren achtereen in, een volkomen bekend en ‘doorgekauwd’ stuk kan plotseling weer een totaal nieuw begrip opleveren; een nieuwe ontdekking die je doen mag. Een verborgen schat in de akker. Dat betekent ook, dat niet iedereen dezelfde boodschap krijgt van het lezen van een Bijbelgedeelte. Dat is in de kerk ook zó: de één zegt na afloop: ‘dat was een mooie preek’ terwijl bij een ander de tranen over de wangen biggelen omdat men aangeraakt werd door dat Bijbeldeel.

Ook als we de Bijbel met een biddend hart lezen, moeten we nog proberen de zaken in het perspectief te zien. En dat is moeilijk. Niet alleen voor ons, maar ook voor Godsmannen zoals bijvoorbeeld Daniël. Hij zag profetische vergezichten (bergtoppen; de dalen ertussen zag hij niet) die moeilijk te begrijpen waren en hem wordt verteld dat deze dingen verzegeld moeten blijven tot de eindtijd. In de eindtijd zullen velen onderzoek doen en dan zal ook de kennis toenemen. (Dan.12:4) Niet zozeer omdat wij zoveel slimmer zijn dan onze voorvaderen, maar omdat we langzaam maar zeker de profetieën in vervulling zien gaan! En dan vallen de puzzlestukjes op hun plaats!

Voortschrijdend inzicht

Dit geeft al gelijk aan hoe moeilijk het soms is. Dingen, die nog in de toekomst liggen, kunnen we op grond van Bijbelse profetieën vaag, als door mist, zien. We spreken er over en speculeren hoe het zijn zal. Het is heel belangrijk dat we ons blijven beseffen dat we het nog steeds niet helder kunnen zien! 1Kor 13:12 zegt: ‘wij zien nu nog door een spiegel, in raadselen…’ Hier past dus bescheidenheid!! Op grond van wat de Bijbel zegt en wat wij zien gebeuren om ons heen, ontvouwen we onze theorieën. Laten het geen stellige leringen zijn! Pas achteraf, als we over onze schouder kunnen kijken, zullen we zien hoe het werkelijk ging. Slechts zeer weinigen zullen het vooraf zien en dan nog zeker niet alles in 1 keer 100% correct kunnen uitleggen.

De vragensteller heeft dus gelijk: er zijn meerdere uitleggingen. Hoe daar mee om te gaan? De Bijbel zegt: ‘toets alles en behoudt het goede’ (1 Tess 5:21) Luister naar wat mensen denken, bidt en lees je Bijbel en kies voor jezelf de uitleg die ook past bij wat de Heilige Geest je ingeeft. En blijf open staan: God’s Geest is de Grote Leraar en wie vraagt, zal ontvangen!

De andere vragen

Uit de video ‘Rapture 4’ begreep ik dat de opname zal plaatsvinden als Jezus op de wolken verschijnt – iedereen zal Hem kunnen zien dan. Daarna komen Gods oordelen en er is geen kans die te ontlopen als je geen kind van God bent, de rest van de mensen die dan hier achter blijven, kunnen niet meer gered worden.

Wat vinden jullie hiervan?
De Bijbel beschrijft het zó:

1 Tess4: 15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

Kenmerken van de komst

Als de Heer Jezus naar de aarde komt, zal Hij komen op de wolken des hemels, bij het roepen van een aartsengel en bij het klinken van de bazuin. (1 Tess4:17, 5:13-18 en 1 Kor.15:52) Er staat ‘de laatste bazuin’ en dit doet veel mensen denken dat dit ‘dus’ helemaal aan het einde zal zijn. Dat hoeft echter niet: Kor 15:51 zegt dat er op de bazuin geblazen zal worden en dan, bij de laatste stoot van de bazuin… Als we afspreken dat de conducteur drie maal zal fluiten en dat bij de laatste keer de trein zal gaan rijden, dan kijkt niemand vreemd op dat er elke keer dat de trein wegrijdt er een ‘laatste keer’ is.

We lezen dat de Heer op de wolken komt en daarna zullen wij, samen met de opgestane overledenen ‘in Christus’ op de wolken weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht. Je ziet hier, dat de Heer Jezus niet verder dan de wolken gaat: Hij komt om Zijn gemeente op te halen! Bovendien lezen we, dat Zijn komst ‘als een dief in de nacht’ zal zijn: volkomen onverwacht voor de rest van de wereld. (hopelijk niet voor de kinderen vanGod…)(Lucas 12:39 en 1 Tess 5:2)

Elk oog zal Hem zien?

Hoe lang zal de rest van de wereld van dit schouwspel kunnen genieten? Ze waren al niet voorbereid (immers: Hij komt als een dief in de nacht) en hoe lang duurt deze opname? Dat gaat in een oogwenk! Een fractie van een seconde!! Het ‘iedereen zal Hem kunnen zien’ gaat hier dus niet op! Als de Heer Jezus dus bij deze komst op de wolken des hemels verschijnt blijft er een verblufte wereld achter, die niet begrijpt wat er gebeurd is en waar vele (dan verdwenen) mensen heen zijn…

Daarna beginnen de oordelen

Ja, dat is zo, maar niet noodzakelijkerwijs meteen. De gemeente wordt weggenomen, omdat de boze een zeer grote macht krijgt op dat moment. Als de boze niet zou worden tegengehouden zou de wereld al in de eerste eeuw na Christus uitgeroeid zijn. In het boek Job lees je, dat de macht van satan wordt beperkt: tot zó ver en niet verder! Op aarde wordt de boze en worden zijn trawanten tegengehouden door een sterke Geestelijke macht. Wie anders dan God Zelf is in staat satan tegen te houden? En God woont door de Heilige geest in de harten van hen, die vrijgekocht zijn door het offer van de Heer Jezus Christus! En daarom wordt de gemeente (en daarmee de Heilige Geest) weggenomen van de wereld, zodat satan de hem toegemeten tijd krijgt om zijn boze werk te doen.

De boze, lichamelijk vertegenwoordigd door de komende antichrist, zal in het begin komen als DE oplossing voor de kredietcrisis, DE oplossing voor het Midden-Oosten vraagstuk en DE oplossing voor de honger in de wereld. Bovendien zal hij komen met een opzienbarende mededeling: hij heeft er voor gezorgd dat de mensheid in haar evolutie niet langer wordt tegengehouden! Want de mensen, die fundamentalistisch waren in hun geloofsovertuigingen (Christenen) en die niet mee wilden veranderen ten gunste van hun mede-aarde bewoners, zijn naar een andere dimensie overgebracht! (mogelijk zal hij zeggen dat daarvoor ufo’s gebruikt zijn)

De ure der beproeving (1e helft)

Er komt een tijd van vrede, vrede en geen gevaar. De wereld zal opgelucht en blij zijn en roepen: wie kan er tegen onze werelleider op? Maar dan komen van Godswege oordelen. (Beproeving) Die zijn bedoeld om de mensheid ervan te doordringen dat hun gedachten slecht en zondig zijn en dat zij zich moeten bekeren van hun werken.

Dus toch? Bekeren is mogelijk?

2 Tess 2: Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Als we dit lezen kunnen we kortweg zeggen: nee. Als je NU de genade God’s afwijst die Hij ons in Jezus Christus aanbiedt, dan ben je straks verloren. Je zult niet langer de waarheid kunnen begrijpen.

Openb.7:9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen..’ en Openb 7:13b Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.

Nu wordt het verwarrend lijkt het wel! Toch niet. Want niet iedereen op aarde heeft het aanbod van de genade door de Heer Jezus Chistus gehoord (en begrepen), nog niet iedereen heeft de kans gekregen. Denk eraan, dat de Here God onze harten aanziet. Ik ben ervan overtuigd dat mensen, die NU begrijpen wat deze genade inhoudt, en het willens en wetens toch afwijzen, straks die ‘dwaling’ zullen krijgen. De rest van de achtergeblevenen zal die ‘grote schare’ van gelovigen leveren. Halleluja!

De ure van God’s wraak (2e helft)

Na de ‘ure der beproeving’ die diende om die ‘grote schare’ martelaren binnen te halen, (de mensen die dan voor de Heer Jezus kiezen zullen om hun getuigenis worden onthoofd) komt het tweede deel van de grote verdrukking: de ure van God’s wraak. Als mensen het hebben over de grote verdrukking is dit de tijd die dat het beste zal weergeven. God’s oordelen zullen de aarde geselen.

de Heer Jezus komt terug op de wolken...

Nòg een komst van de Heer Jezus?

Lucas 21:27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Er was sprake van dat ‘elk oog Hem zal zien’ en dat is nog niet gebeurd! Aan het einde van de grote verdrukking, als satan bezig is de aarde geheel en al uit te roeien, (de resterende stervelingen zullen dan zeldzamer zijn dan gelouterd goud!!! Jesaja 13:12) dan zal de Heer Jezus terugkomen. Dan gaat Hij verder dan de wolken: dan zullen Zijn voeten de aarde raken. Dan komt Hij voor Zijn volk Israël! Het kleine restantje van Zijn volk, wat dwars door de eindtijd heen door de Here bewaard werd in de woestijn, dreigt dan ook te worden afgeslacht. (tegen hèn wordt dan ook gezegd: wanneer deze dingen beginnen te geschieden… Ze zullen letterlijk in doodsnood zijn!) Maar dan komt de Here Jezus om te strijden voor Zijn volk! (het ‘wormpje Jacobs’)

Zach 14:4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts ;5 en gij (Israël) zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen (wij!!) met Hem.

Waarschuwing aan een ieder die dit leest

We leven in de genadetijd. Ieder, die het hoort, mag komen. De Heer Jezus klopt aan het hart van elk mens die het horen wil. God wil niet dat iemand verloren gaat!! Als je dit Evangelie, deze blijde boodschap nu hoort, bedenkt dan dat als je het afwijst, het van het ene op het andere moment (in een oogwenk, een fractie van een seconde!) te laat kan zijn voor jou. Neem die beslissing alsjeblieft niet lichtzinnig!

Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Reacties zijn gesloten.