Hetzelfde: Islam en Christendom?

De Islam en het Christelijk geloof hebben grote overeenkomsten, maar ook grote verschillen. De benaming Allah (Arabisch voor ‘God’) lijkt er op te duiden dat Allah en de God van het Christendom eigenlijk Eén en Dezelfde is. Dat is echter niet zó.

Christendom of Islam

Wat zijn de verschillen tussen beide geloven:


Islamitische leer

Allah bepaalt of mensen in het paradijs komen. Moslims krijgen de opdracht goed te leven, minstens eenmaal op bedevaart naar Mekka te gaan en als de Moslim goed leeft (of zijn leven geeft in de strijd voor de Islam) kan hij hopen eenmaal in het paradijs te komen.

Christelijke leer

God weet dat de mens van zichzelf zondig is en dus niet in het paradijs kan komen. Daarom werd God mens in de gedaante van Jezus en Hij droeg de straf voor elke mens die dat wil aannemen. God strekt Zich in liefde uit naar alle mensen en nodigt een ieder uit bij Hem te komen en vergeving te ontvangen. Als we geloven in het offer wat God door Jezus Christus bracht ZIJN we behouden en KOMEN we in het paradijs.

Eindtijd

Verschillen tussen de Islam en het Christelijk geloof vinden we ook in de leer van de eindtijd.

De Islam gelooft op grond van de Koran en de Soenna (Hadith):

  1. In de komst van de Mahdi (‘de beloofde’, ‘de brenger van vrede’ oftewel ‘de twaalfde imam’ oftewel ‘de verborgen imam’.)
  2. In de komst van Isa (Isa is Arabisch voor ‘Jezus’.)
  3. In de komst van de Dajjal. ‘de grote verleider, die komen zal op een muilezel’.

Christenen geloven op grond van de Bijbel:

  1. In de komst van de antichrist
  2. In de komst van ‘de valse profeet’
  3. In de komst van Jezus Christus, die een nieuw wereldrijk stichten zal.

Islamitische leer van de eindtijd: Mahdi

Wat komt de Mahdi doen? Dat kunnen we lezen in Soera 8:12: hij komt om allen, die Allah niet aanbidden en zich te bekeren tot de Islam, te slachten; te onthoofden. Een ‘heilige oorlog’: òf je bekeert je, òf je wordt omgebracht. (Koran 8:39) Als de Mahdi dat heeft gedaan, zal hij een wereldomvattend kalifaat oprichten. (een Nieuwe Wereld Orde, maar dan streng Islamitisch) De Mahdi zal zijn heerschappij vestigen met als centrum Jeruzalem, de Tempelberg. (Matteus 24, Daniel de hoofdstukken 7, 9 en 12) De Mahdi zal regen brengen, groei, welvaart en geluk en elk mens zal met bewondering over hem spreken. (Openbaring 13) De Mahdi zal een vredesverdrag sluiten met de Joden voor een duur van zeven jaren. De regeringsperiode van de Mahdi zal ook zeven jaren duren. De Mahdi zal komen, rijdend op een wit paard en er staat zelfs bij: ‘zoals beschreven in Openbaring 6 vers 1 en 2’.

Christelijke leer van de eindtijd: de antichrist

De antichrist komt temidden van een grote oorlog. Hij zal regeren vanuit Jeruzalem (Daniël de hoofdstukken 7, 9 en 12) en een overeenkomst sluiten met Israël voor zeven jaren en na de helft (3½ jaar dus) zal hij dat verbond verbreken en zullen de Joden vervolgd en vermoord worden. De hele wereld zal moeten kiezen: aanbidding van ‘het beest’ (de antichrist) of onthoofd worden. ‘de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen. Johannes 16 vers 2-3 (zie verder Openbaring 20:4) In Openbaring 6 vers 1 en 2 wordt geschreven over iemand, die rijdt op een wit paard en uit de navolgende hoofdstukken blijkt, dat dat de antichrist zal zijn.

Islamitische leer van de eindtijd: Isa

Isa zal komen en knielen voor de Mahdi en hij zal de Mahdi erkennen als zijn heer, hij zal een pelgrimsreis naar Mekka maken en Allah aanbidden en hij zal alle Christenen, die hem dan zullen volgen, helpen om in te zien dat hun beeld van Jezus en van het Evangelie onjuist was en dat zij zich moeten bekeren tot de Islam.

Christelijke leer van de eindtijd: de valse profeet
Er zal een valse profeet komen. Hij zal een helper zijn van de antichrist.

Islamitische leer van de eindtijd: Dajjal

De Dajjal is een ongelovige (dus een niet-Moslim) en hij verricht valse wonderen. Deze Dajjal zal claimen Jezus, de Zoon van God te zijn. Hij zal de Mahdi en Isa tegenwerken, maar zal uiteindelijk door Isa gedood worden.

Christelijke leer van de eindtijd: Jezus, als Koning der koningen

Jezus maakte Zich 2.000 jaar geleden bekend als de Zoon van God en Hij reed op een muilezel Jeruzalem binnen. Aan het einde van de eindtijd zal Jezus terugkomen, opnieuw bekendmakend dat Hij de Zoon van God en de Koning der koningen is. Hij zal Zich ontfermen over het kleine restant van de Joden, die de eindtijd hebben overleefd. Hij zal de antichrist en de valse profeet werpen in het vuur en onder Zijn regering zal een rechtvaardig vrederijk ontstaan. Die verschrikkelijke Dajjal waar Moslims huiverig voor zijn is dus niemand anders dan Jezus Christus!

Conclusie

de god van de Islam is een god die absolute gehoorzaamheid eist en dan kom je misschien in het paradijs. Het is een god die op verschillende plaatsen in de Koran oproept tot moord op Joden en Christenen. Een god ook die hen, die sneuvelen in de gewapende strijd een onmiddellijke plek in het paradijs belooft. En die gewapende strijd is tegenwoordig terreur en het vermoorden van onschuldigen en ongewapenden.

De God van de Bijbel verlangt ernaar dat de mens voor Hem kiest en Hij maakte Zelf die weg vrij. (De Heer Jezus zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij’. (Joh. 14:6) De God van de Bijbel leert als het grootste gebod: ‘heb de Here Uw God lief’ en als tweede gebod ‘hebt elkander lief’. Jezus leerde: ‘heb uw vijanden lief’. Zij, die in geloof tot Jezus Christus naderen ontvangen het eeuwige leven bij God.

Kies en onthoud dan ‘geen keuze’ ook een keuze is…

Reacties zijn gesloten.