Het merkteken

Soms hoor je mensen zeggen: ‘de Bijbel… ach, een stokoud sprookjesboek…’ Maar hoe actueel is de Bijbel? De Bijbel is een boek van alle tijden. Ook in deze tijd spreekt de Bijbel tot ons en, ook al zien we dat niet meteen, het gebeurt in begrippen van onze tijd.

Televisie

Zo spreekt Openbaring 11 over de dood van de 2 getuigen en ‘de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halve’. Iets, wat generaties vóór ons onmogelijk was. Nu cirkelen satellieten rondom onze aarde en zenden televisiebeelden zodat ieder mens met een tv toestel live mee kan kijken wat ergens gebeurt.

satellieten rondom de aarde

De 4 dimensies?

Ruimte bestaat uit drie dimensies: hoogte, breedte en diepte. Albert Einstein bewees een wiskundige vierde dimentie wat hij noemde: tijdruimte. Efeziërs 3:18 zegt: ..zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is.’ Vier dimensies! (Officieel worden er nog steeds drie dimenties gehanteerd..)

Precisie computergestuurde wapensystemen

Matteüs 24:22 zegt: ‘En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden’ Dit vertelt iets over de technologie van de eindtijd, immers, pas nu, in onze tijd, zijn de kernwapens van de mensen zo talrijk en zo gevaarlijk dat ze de hele mensheid kunnen uitroeien.

Een wereld geldeenheid

De Bijbel profeteert één enkele wereld geld eenheid. We kennen vele nationale munten, en enkele gemeenschappelijke munten zoals de dollar en de euro. Er komt echter 1 geldeenheid voor de hele wereld.

Wij zien het komen, zeker nu, tijdens de crisis, maar de Bijbel voorzegde het reeds tweeduizend jaar geleden.

wereld munteenheid

Openb 13:11-18 de valse profeet

Het beest uit de aarde

En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

De Staten vertaling vertaalt vers 16 als volgt: ‘En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden’ en de King James vertaling vertaalt het als ‘And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads’. Vanuit de grondtekst is de beste vertaling die van de King James version, namelijk dat het merkteken ‘in’ de hand of het voorhoofd gegeven wordt. Latere vertalingen hebben dit veranderd in ‘op’ de hand of het voorhoofd. De vertalers konden zich namelijk niet voorstellen dat zo’n teken letterlijk ‘in’ de hand zou worden gegeven… De letterlijke Bijbeltekst blijkt exact overeen te komen met de huidige en beschikbare technieken!

Bedenk, dat dit geschreven is in een tijd waarin de steden eigen muntstelsels hadden, maar men op het platteland nog gewoon aan ruilhandel deed. Stel je voor wat Johannes´ tijdgenoten moeten hebben gedacht, toen ze lazen dat hij had geschreven dat er een tijd zou komen dat men alleen zou kunnen kopen en verkopen met een merkteken en -wat meer specifiek- een nummer.

Waarom God’s toorn over dit teken?

De implanteerbare chip wordt al jaren gezien als mogelijke kandidaat voor het merkteken uit dit Bijbelgedeelte. Maar hoe is dat in te passen? Waarom wekt dit systeem de toorn van God op? We betalen ook nu al met magneetstrips, nummers, pincodes en zelfs biometrie. Is dat dan verboden? In dit Bijbelgedeelte lezen we het antwoord: namelijk dat de mensen die niet buigen voor het beeld van de antichrist, ter dood gebracht zullen worden. Het aannemen van het merkteken waarmee men kan kopen en verkopen, wordt dus voorafgegaan door aanbidding van de satan! Het merkteken is dus niet zomaar iets vrijblijvends, gewoon een nieuwe methode om te kunnen betalen, nee, het is satansverering, aanbidding van de boze!

De vierde Man

De vrienden van Daniël, Sadrak, Mesak en Abednego, moesten ook buigen voor het standbeeld van Nebukadnezar, wat 60 el hoog en 6 el breed was. We zien hierin een generale repetitie van wat straks op grote schaal zal gaan gebeuren. De drie vrienden werden om hun weigering om het beeld te aanbidden in het vuur geworpen, waar tot verbijstering van de koning een vierde persoon bij hen kwam: iemand, die door de koning wordt herkend als de zoon van God. Vergelijk dat met Israël als zij in de grote verdrukking zien hoe het beeld van de antichrist wordt opgericht op de heilige plaats, en zij het vanuit hun kennis van de Heilige Schrift zullen kunnen begrijpen. Dan zullen zij vluchten naar de woestijn, waar zij bewaard zullen worden en waar de Heer Zich bij hen zal voegen en Zich aan hen zal openbaren. Dan zullen zij de Zoon van God, de Messias, pas herkennen.

het teken: de RFID chip(?)

De RFID chip wordt verhandeld door Verichip, die de afdeling van de RFID chip Xmark verkocht aan Digital Angel. Op dit moment is het door de crisis (voor zover ik weet) opnieuw in handen van de moedermaatschappij Verichip. Wie het dan ook zal leveren: de nieuwe wereldorde zal het willen gebruiken. De crisis noopt de regeringen en de banken om de koppen bij elkaar te steken om een oplossing te bedenken voor de enorme problemen waarmee de mensheid momenteel worstelt. (en die nog erger zullen gaan worden) De banken hebben een hekel aan contant geld: het kan gestolen worden, het moet geteld worden, het kan vervalst worden en ze moeten er meer personeel voor in dienst hebben. Electronisch geld is sneller, minder gevaarlijk en goedkoper. En aangezien ‘het grote geld’ bepaalt wat er gebeuren zal, zal het contant geld verdwijnen.

Bovendien zijn er echt goede redenen: contant geld kan zwart verhandeld worden en in de misdaad gebruikt worden; (denk aan drugs) terwijl electronische betalingen zijn na te volgen. Die geldloze maatschappij komt er, volgens de Bijbel. Een eeuw geleden nog ondenkbaar, twintig eeuwen geleden voorzegd. Een betaalsysteem, gebaseerd op nummers, zoals alle computertransacties met nummers worden verwerkt. De Bijbel is accuraat en betrouwbaar!

Hier is de wijsheid: wie het verstand heeft,
berekene het getal van het beest…

De streepjescode was gebaseerd op het getal 666. De rfid chip is niet alleen de opvolger van de streepjescode; het heeft dezelfde basis.

De mens wordt gezien als handelswaar…

Geef een reactie