het Koninkrijk komt – zodra de Koning komt!

Laatst kreeg ik reacties van mensen die het gedachtengoed van ‘Koninkrijk-Nu’ (ook wel Dominion theologie genoemd) aanhangen. Deze stroming leert kortweg gezegd dat toen de Heer Jezus op aarde kwam, de ‘laatste dagen’ waren aangebroken. En dat de eindtijd plaats vond zo rond de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus.

Het bijbelboek Openbaring spreekt volgens deze leer niet over de tweede komst van Christus, maar over de vernietiging van Israël en de Christenvervolging in de eerste twee eeuwen. De mensen die deze leer aanhangen zien voor Isra�l geen enkele rol meer weggelegd. Nero zou volgens hun uitleg de antichrist zijn geweest. De satan is volgens deze leer al overwonnen en het is nu aan de gemeente om Gods Koninkrijk op aarde te stichten, zodat Christus uiteindelijk kan komen als het Koninkrijk ‘klaar’ is. De wereld, die Adam door zonde aan de satan verloor, zou door de kerk voor Christus en in Zijn Naam moeten worden geclaimd. Deze leer verwerpt de opname van de gemeente en zij verwachten een opwekking waardoor de aarde zal gelijken op het Messiaanse Vrederijk zoals dat in de Bijbel wordt beschreven.

Eerlijk gezegd kan ik me niet voorstellen dat er mensen zijn die oprecht geloven dat de satan al eeuwen geleden overwonnen is. De bron van het kwaad is uit de wereld verwijderd! (???) Daarnaast: als de gemeente de wereld voor Christus moet terugeisen uit satan’s macht en daar tweeduizend jaar lang niet in geslaagd is (getuige van wat wij op het Journaal zien) dan heb ik weinig hoop dat de Gemeente daar in de volgende tweeduizend jaar wèl in zal slagen..

De ‘laatste dagen’ waren er 2000 jaar geleden al

Bijbeltekst na Bijbeltekst kreeg ik om me te bewijzen dat de laatste dagen aangebroken zijn toen de Heer Jezus tweeduizend jaar geleden naar de aarde kwam. Is dat zo? Ja. Dat klopt. Er zijn inderdaad vele teksten die aangeven dat ‘de eindtijd’ of ‘de laatste dagen’ met de komst van de Heer zijn begonnen. (Bijvoorbeeld Kinderen, het is de laatste ure 1 Johannes 2 vers 18 Het einde aller dingen is nabijgekomen. 1 Petrus 4 vers 7) De Messias kwam om het beloofde Koninkrijk te vestigen. Johannes de Doper en de Heer Jezus Zelf predikten dat het Koninkrijk nabij gekomen was. En het was zelfs ‘midden onder hen’, in de Persoon van de Koning. (Lucas 17 vers 21)

[help]

Maar de feitelijke komst van dit Koninkrijk was afhankelijk van of Israël haar Messias aan zou willen nemen.

[/help]

De Bijbel voorzegde de komst van de Messias als zijnde de lijdende Dienstknecht, maar ook als Koning der koningen.

Twee beschrijvingen die niet met elkaar te rijmen zijn. Een Koning, dat klonk aanlokkelijk. Vooral voor een volk wat zuchtte onder de bezetting door de Romeinen. De zachtmoedige, nederige man, die ondanks de toejuichingen bij de intocht in Jeruzalem, geen koning wilde worden, (Handelingen 1:6,7) was niet de man die zij verwacht hadden. Er was een bedekking over hun ogen, die maakte dat zij hun Messias niet herkenden. Zij verwierpen hun Messias en Hij werd gekruisigd. Daardoor kwam de verlossing en genade naar de rest van de wereld!

uit liefde voor ons..

Het Koninkrijk, wat was aangekondigd door de Heer, werd niet onmiddellijk geopenbaard, zoals ook de discipelen dachten. De Heer Jezus vertelde een gelijkenis over een ‘man van hoge geboorte’ die naar een ‘ver land’ zou reizen waar hij koninklijke waardigheid zou ontvangen. De Heer Jezus sprak over Zichzelf. Hij ging naar de hemel en ontvangt daar het Koningschap (Openbaring) waarna Hij zal terugkeren. Op aarde zal dan het Koninkrijk van God gevestigd worden en de Heer Jezus is Koning der koningen. Dan zal het nu nog onzichtbare Koninkrijk der hemelen geopenbaard zijn.

Heeft Israël als volk afgedaan?

De Here God heeft Zijn volk vele beloften gedaan. Ook echter vele vloeken, die over het volk zouden komen als zij zich van hun God zouden afkeren. Het is opvallend dat de mensen die Israël weg-redeneren met de redenatie dat Israël heeft afgedaan en dat de kerk de plaats van Israël heeft overgenomen, alle zegeningen voor Israël voor zichzelf claimen maar alle vervloekingen beschouwen als zijnde voor Israël. God sloot een verbond met Zijn vrouw Israël. Een eeuwig verbond. Wel met consequenties bij ontrouw maar God blijft wèl trouw! De Here God zal Zijn verbond nooit verbreken. God heeft Zijn volk niet verstoten, ook al zijn zij ontrouw. Beslist niet! (Romeinen 11: ) De Here God heeft een plan voor Zijn ontrouwe volk.

Het koninkrijk werd van Israël weggenomen; Jeruzalem werd verlaten om verwoest te worden. De Heer Jezus zei: Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Want Ik zeg u: gij zult Mij van nu aan geenszins zien, totdat gij zult zeggen: ‘Gezegend Hij, die komt in de Naam des HEREN!’ (Matteus 21 vers 9; Matteus 23 vers 38-39). Dezelfde woorden die de Joden bij de intocht nog hadden geroepen. Wanneer zal het Joodse volk deze woorden roepen? Als de oordelen van de grote verdrukking, die ook wel genoemde worden ‘Jacobs benauwdheid’, het volk Israël (althans: een restant van het volk) in zulke grote nood brengen dat zij luid smekend om hun Messias gaan roepen. Dan zullen zij hun Messias zien komen, samen met de opgenomen heiligen. (Zach. 12:10, Openb. 1:7 en Openb. 19:14).

Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. (Zacharia 14 vers 3-4) Israël zal zich bekeren en rouwen om hun verwerping van de Messias. De Heer Jezus zal dan de vijanden van Zijn volk verslaan en het Messiaanse rijk zal worden opgericht. Dit rijk zal duizend jaar bestaan. De scheiding tussen de bokken en de schapen zal bepalen wie van de overlevenden van de grote verdrukking dit Vrederijk binnen mogen gaan. “En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige” (Zacharia 14 vers 9). De vloek is dan opgeheven en de Here God zal Zijn volk dan weer zegenen en het volk zal lichamelijk en geestelijk hersteld worden. Israël zal als hoofd van de volkeren worden gesteld; zij zullen het Woord van God over de hele aarde leren en de mensen zullen hen aanhouden om hen te vragen meer te vertellen over hun God. Zacharia 8:23

Totdat de volheid der heidenen binnengaat, worden er Messias belijdende Joden en niet Joden toegevoegd tot Christus Lichaam (Galaten 3 vers 26-29). En als het getal der heidenen vol is wordt de gemeente opgenomen (Romeinen 11:25

Er komt geen Opname van de Gemeente?

Mensen die de Koninkrijk-Nu gedachte aanhangen geloven meestal niet dat de Gemeente zal worden opgenomen. Toch geeft Gods Woord ons deze belofte: wij zullen de Heer Jezus in de wolken in de lucht tegemoet gaan. (1 Tess. 4:16-17) de Heer Jezus heeft ons immers ook beloofd dat Hij heen zou gaan om ons plaats te bereiden en eens terug te komen om ons tot Zich te nemen, zodat wij zullen zijn waar Hij is. (Johannes 14:2-3) De gemeente heeft een hemelse roeping; we zijn burgers van het Rijk in de hemelen. Als de Heer Jezus terugkeert naar de aarde zullen wij Hem vergezellen en we zullen een taak krijgen op aarde. Onze woonplaats echter zal blijven het Vaderhuis. We zullen dan, net als de Heer Jezus na Zijn opstanding uit de dood, in staat zijn het ene moment in de hemel te zijn en het volgende moment op de aarde.

is de antichrist al geweest?

In de Koninkrijk-Nu beweging gelooft men dat de antichrist, in de persoon van Nero of in de persoon van Epiphanes, al is geweest. Vele, vele mensen zijn al aangewezen als zijnde de antichrist. De Bijbel zegt dan ook dat er ‘vele antischristen’ zullen zijn. Maar dat de twee genoemde personen niet de ‘eindtijd antichrist’ waren mag duidelijk zijn: De Bijbel zegt ons dat de antichrist de tempel zal binnengaan en zal zeggen dat hij god is. (2 Tess. 2:3-4). Nero is nooit de tempel binnengegaan en hij heeft nooit geclaimd dat hij god was. De tempel in Jeruzalem is in 70 na Christus verwoest.

De vaak genoemde Antiochius Epiphanes regeerde van 175 tot 164 voor Christus, dus voordat de Heer Jezus naar de aarde kwam. Deze wrede koning liet duizenden Joden ombrengen en bracht baäl offerplaatsen naar de tempel en offerde daar zwijnen. Dat zou je een ‘gruwel’ kunnen noemen. De Heer Jezus voorzegde dat de antichrist de tempel in zal gaan en een gruwel der verwoesting zou oprichten; het moest toen nog gebeuren. Dus ook Epiphanes was niet de antichrist. (wel een voorloper, net zoals Nero, Hitler, Amin en nog vele anderen…) Als Israël haar derde tempel gebouwd heeft (en daar zijn vergevorderde plannen voor) dan pas kan die antichrist doen wat voorzegd is. De keizer Nero (noch uiteraard Epiphanus) is overigens ook niet door de Heer Jezus gedood en dat zal wel degelijk gebeuren met de antichrist. “hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt” (2 Tessalonicenzen 2 vers 8).

Uw Koninkrijk komt (oh nee, het is er al?)

De Koninkrijk-Nu beweging baseert haar stelling dat het Koninkrijk van God in de harten van de gelovigen bestaat veelal op de Bijbeltekst: “En ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u “ (Lucas 17 vers 21). Een betere vertaling zou zijn: “het koninkrijk Gods is (te midden van u)(onder)u.” De Farizeëers met wie de Heer Jezus sprak, geloofden absoluut niet in Hem als de Messias. Het Koninkrijk Gods stond in eigen persoon vlak voor hun neus maar ze zagen het niet of wilden het niet zien. Zij wilden een ander koninkrijk. Met een krachtige koning, die de gehate Romeinen zou verslaan. Deze zachtmoedige profeet verafschuwden en verwierpen ze.

Leven wij nu in het Koninkrijk Gods?

Nee. Want: “vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet kunnen beërven “ (1 Korintiers 15 vers 50) (Matteus 25:34) Het Koninkrijk is nog niet in het bezit is van de huidige gelovigen.

Gevraagd naar de tekenen van Zijn wederkomst zegt de Heer Jezus o.a. tot Zijn discipelen: “Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het Koninkrijk Gods nabij is.” (Lucas 21 vers 31) Dat ‘dit’ zijn de tekenen die de komende oordelen aanduiden. Pas als we deze dingen gezien hebben, zal het Koninkrijk kunnen komen. Hoe onlogisch zou het dan zijn, als de discipelen na de hemelvaart van de Heer Jezus zouden hebben gedacht dat op dat moment het Koninkrijk was begonnen. De discipelen wisten dat ze moesten wachten op de komst van de Koning, voordat Zijn koninkrijk op aarde een aanvang zou nemen. Matteus 6:10

De Heer Jezus vertelde zijn discipelen middels een gelijkenis over het Koninkrijk Gods.

Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Hij had zijn knechten achtergelaten met verschillende verantwoordelijkheden. En toen hij terugkwam, nadat Hij de koninklijke waardigheid verkregen had, riep hij die knechten, aan welke hij het geld gegeven had, bij zich en oordeelde hen. (Lucas 19 vers 11-27) Hier vertelt de Heer hoe Hij, immers van hoge geboorte, (de Zoon van God) naar een ver land zou reizen (dat gebeurde bij de hemelvaart) en dat Hij na lange tijd zou terugkeren nadat Hij het Koningschap had ontvangen. Het Koninkrijk komt als de Koning komt.

Hoewel de Heer Jezus van Zichzelf zegt “Ik ben een koning” (Johannes 18 vers 37) zegt Hij eveneens: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld” (Johannes 18 vers 36) Hoewel de Heer Jezus Koning IS, is Zijn Koninkrijk op aarde nog komende. De eerste gelovigen verwachtten dus (als het goed is net zoals wij) dat de Heer Jezus terug zou komen. (Marcus 15:43)

[tip]

De tegenwoordigheid van de Koning Zèlf bepaalt of het Koninkrijk er is, of dat het nog moet komen!

[/tip]

Is de eindtijd al geweest?

De Heer Jezus vertelt ons dat tot aan Zijn wederkomst, er oorlogen zullen zijn en vervolging. Als die talrijker en heviger worden is dat een teken dat Zijn komst nabij is. De Heer spreekt over afval van het geloof, vervolging, verkilling van liefde: zware tijden. Bepaald niet een beeld van een wereld die steeds toegroeit naar het Koninkrijk van God. Het geloof zal de wereld niet overwinnen, maar de wereld zal integendeel zorgen voor afval van het geloof. Een hemel op aarde? Integendeel. Lucas 21, Mattheus 24 en Openbaring, 2 Thessalonisenzen 2 en 3 De verdrukking die de Heer Jezus schetst zal uitlopen op Zijn terugkeer op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. Elk oog zal Hem zien en Zijn komst zal zo onverwacht zijn als de bliksem. (Matt. 24:27) Is dat reeds gebeurd? Nee.

Na Zijn wederkomst zal de Heer Jezus duizend jaren regeren over de gehele wereld. (vanuit Jeruzalem) Gedurende die duizend jaren zal de satan zijn gebonden, zodat hij de volkeren niet kan verleiden. Wanneer is dat gebeurd? En is de satan alweer losgelaten? Heeft de wereld een periode van duizend jaar van vrede meegemaakt met compleet ontbreken van oorlogen, mensen die weer zo oud worden als bomen: is dit alles gedurende duizend jaar al geweest? Wanneer dan?

De duizend jaar uit Openbaring 20:1-3 moeten we gewoon letterlijk te nemen en niet vergeestelijken. Gedurende die duizend jaren wordt de satan gebonden in de afgrond zodat hij de mens niet meer kan verleiden. Na die duizend jaren wordt de satan voor een korte tijd losgelaten om de volkeren opnieuw te verleiden en zelfs na duizend jaar Koningschap van de Heer Jezus zullen er dan mensen zijn, die de satan volgen. Die opstand zal de laatste rebellie tegen God zijn. Daarna zal de grote Witte troon zijn, en het oordeel. Is dit allemaal dan al geweest?

Is de Heer Jezus nu al Koning der koningen?

De Koninkrijk-Nu beweging stelt dat de Heer Jezus de Koning is van de kerk en dat Hij over de wereld regeert door de Heiligen. (gelovigen) Inderdaad is de Heer Jezus koning, de koning der Joden. Maar Hij is niet de Koning van de Gemeente, de kerk. De Heer Jezus is het Hoofd en de Gemeente is het Lichaam. En de Heer Jezus is de Hogepriester, die voor ons pleit Hebr. 4:14 Maar pas als de Heer Jezus het Koningschap op Zich neemt Openbaring 19:6 zal Zijn Koninkrijk komen. Als de Heer Jezus als de Koning der koningen wederkomt op de aarde.

Regeren wij, gelovigen van de Gemeente, nu met Christus?

Nee. Dat is wel onze belofte, maar het is nog toekomst. Thans moeten wij vechten tegen de machten in de geestelijke gewesten en leven wij op vijandig grondgebied. De aarde valt onder de heerschappij van de boze. Adam raakte de heerschappij kwijt aan satan en we zien dat satan de Heer Jezus de heerschappij over deze wereld aanbood op voorwaarde dat de Heer voor hem zou knielen. De Heer Jezus berispt satan niet omdat die het zou hebben gelogen; de Heer zegt niet: ‘jij hebt helemaal geen heerschappij weg te geven want het is niet van jou’. De Heer weigert te knielen voor satan omdat Hij wist dat Hij de heerschappij over de aarde zou terugwinnen door zijn lijden, sterven en overwinning op de dood. Als eerste verkreeg Hij de sleutels van het dodenrijk en nam Hij de overleden heiligen daarvandaan mee naar het Vaderhuis. En nadat Hij het Koningschap heeft aanvaard Dan. 7:13,14 en Openbaring zal Hij terugkeren naar de aarde als rechtmatige Heerser van deze wereld en dan zal Hij satan machteloos maken.

De taak van de Gemeente nu

Als Gemeente regeren wij nu dus niet in de boze vijandige wereld Ef. 6:12 die door satan is gekaapt. Wij hebben een andere opdracht meegekregen: “…om de grote daden te verkondigen van Hem (de Here Jezus), die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbare licht” (1 Petr. 2 vers 9).

Reacties zijn gesloten.