Het grote bedrog van planeet X

Het grote bedrog van planeet X: is dat zo???

“Maar de Dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.”
2 Petrus 3:10.
“de Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan”
Matteüs 24:35.

Introductie

De Engelse woorden “pass away” (voorbijgaan) in deze beide Schriftgedeelten zijn vertaald uit het Griekse woord “parecheusontai.” ? Dit Griekse woord (en alle variaties daarop) is 31 maal in het Nieuwe Testament te vinden. Het woord betekent letterlijk: “voorbij gaan”, “passeren”, “inhalen”, “verdwijnen”, “omkomen”, “er om langs ? worden geleid”, “om voorbij te worden gedragen”. (Thayer’s Greek Lexicon, blz 488, Strong’s No. 3928.)
Het gebruik van dit woord in het Nieuwe Testament verklaart de betekenis helder. Zie Matteüs 8:28, 14:15, Markus 6:48, ? Lukas 18:37, Handelingen 16:8, 27:9, 1 Petrus 4:3, en andere vergelijkbare passages.? De basisbetekenis is altijd “passeren”of “inhalen”. In elke van bovengenoemde verzen voorzegden zowel Christus als Petrus dat ergens in de toekomst “de hemelen” (één of meer objecten in het zonnestelsel) en “de aarde” elkaar zullen “passeren” in hun vlucht door de ruimte. De door de Heilige Geest geïnspireerde taal in 2 Petrus 3:10 maakt het duidelijk dat, wanneer dit zal plaatsvinden, het een “heel dichtbij passeren” zal zijn. De woorden die vertaald zijn als “met groot gedruis” betekenen letterlijk vertaald: het geluid van een machtige wind”. Met andere woorden: als de hemellichamen voorbij de aarde vliegen zullen zij zo dichtbij komen dat de mensen op de aarde een geluid zulen horen als van een machtig blazende wind. Deze hemellichamen zullen dichtbij genoeg komen om een massale vernietiging op aarde te bewerkstelligen. Het bewijs daarvoor vinden we in het gedeelte: “….en de elementen door vuur vergaan, (enorme hitte, veroorzaakt door enorme vulkaanuitbarstingen grote aantalen blikseminslagen) ? en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.” Deze ? verzen betekenen niet dat de hele planeet aarde vlam zal vatten en verbranden. Eerder betekent het dat delen van de aarde die brandbaar zijn (steden, huizen, gebouwen, auto’s, kolenvoorraden, oliebronnen, verveende gronden (turf), teerputten, bossen, prairiegras enzovoort zullen ontbranden en worden vernietigd. Dit is wat in bovenvermelde Bijbelteksten wordt voorzegd.
Zowel de Heer Jezus Christus Zelf als de door de Heilige Geest geïnspireerde apostel voorzegden dat “de hemelen”en “de aarde” elkaar zullen passeren in de toekomst. Beiden, zowel Christus als Petrus, hebben voorzegd dat ‘ergens in de toekomst’ “de hemelen”en “de aarde” elkaar zullen passeren, waarbij op de aarde grote verwoestingen zullen plaatsvinden. Is zo’n uitleg Bijbelgetrouw? Kunt u dit als een Bijbelse waarheid accepteren wat Christus en Petrus beiden hebben voorzegd? Raakt u hierdoor in verwarring? Dat zou niet hoeven! God’s kinderen kunnen God’s Woord geloven! Ongeacht tot welke Christelijke stroming u behoort: laat elk vooringenomen standpunt eens los en zorg ervoor niet hypocriet en star te zijn.

Planeet-X is geen bedrog!

Sommige Christenen die goed thuis zijn in de Bijbel willen ons vandaag de dag laten geloven dat er helemaal geen planeet-X is. Ze vertellen ons dat alle heisa over planeet-X alleen maar bedrog is en dat lichtgelovige mensen het verhaal doorgeven. Volgens hen is dit alles verzonnen door New Age ‘weirdo’s’. Is dat zo? Terwijl ik dit schrijf liggen er vóór mij op mijn bureau foto’s van de planeet-X. Twee ervan zijn zijn door een observatorium in Australië genomen op 4 juni 2003. Ik bezit eveneens foto’s van de zon, die gebombardeerd wordt met asteroïden, meteorieten, kometen en ruimteafval die door planeet-X voor zich uit geduwd wordt als hij het zonnestelsel nadert. Mensen, waarom hebben we er toch zo’n moeite mee om gewoon de waarheid te aanvaarden? Zij, die beweren dat planeet-X bedrog is, hebben vaak zelf geen serieus onderzoek gedaan omtrent de waarheid (wel of niet) van deze zaak. Hun argumenten zijn gestoeld op hun eigen vrome ‘mening’ en niets anders. Ze zijn òf te lui om de moeite te nemen om zo’n onderzoek te verrichten, òf ze willen er domweg niets van horen. In beide gevallen zouden deze mensen zich diep moeten schamen. Zulke gelovigen zijn een droevige schande voor de zaak van Christus.
Eerlijk gezegd baal ik van deze ‘belezen Christenen’ die niet in verwarring gebracht willen worden door feiten, maar die warmlopen voor de meningen van elke ‘Tom, Dik, Harrie en Jeanet’! Geen wonder dat de Heer zei dat de gemeente van Laodicea Hem ziek maakte en dat Hij ze ‘uit Zijn mond zou spuwen’. Openbaring3:15-16
paniek op de aarde

Maarre..… 2003 dan?

2003? Iemand schreef me laatst om me te helpen herinneren aan mijn voorspelling dat planeet-X in 2003 voorbij de aarde zou komen en aangezien er toen niets gebeurde is het hele geval inderdaad bedrog. Het maakt mij tevens ‘een valse profeet’. Is dat werkelijk zo? Echt?
Blijkbaar kan deze lezer niet zo goed lezen of haalt hij alleen uit dat wat hij leest datgene wat hem past en wat hij wil geloven. Ik heb nooit iets voorspeld over planeet-X. Ik stelde dat in mijn nieuwsbrieven over planeet-X ? juist erg duidelijk. Ik rapporteerde in elk van deze nieuwsbrieven (augustus 2002, januari 2003 en februari 2003) omtrent de informatie die ik had en de voorspellingen van astronomen, door astrofysici, kosmologen, meteorologen, geologen en andere geleerden die zich bezig hielden met het planeten stelsel. Ik rapporteerde hun voorspellingen omtrent planeet-X en wees er vervolgens op hoe deze voorspellingen harmoniseerden met datgene wat in God’s profetische Woord is voorzegd. Geen enkele eerlijke lezer kan mij ervan de schuld geven dat planeet-X in 2003 niet kwam; ik gaf slechts hun bevindingen door!
Laten we eens kijken naar wat er toen werkelijk gebeurde. ? In mijn nieuwsbrief van februari 2003 schreef ik over ‘’het grote bedrog’. Nu is bekend dat het jaar 2003 voor de komst van planeet-X desinformatie betrof die moedwillig werd verspreid door hen die de kennis over planeet-X wilden verbergen. (‘to cover-up’) De bedoeling van ‘de ingewijden’ is om planeet-X tot een grote ‘hoax’ te maken, zodat het publiek de belangstelling zou verliezen en zich zou richten op andere zaken, daardoor totaal onwetend blijvend omtrent het werkelijke gevaar van de nadering van planeet-X. Helaas geloofden veel goedgelovige mensen er in. ? (Spreuken 1:32)
Hierop zette het merendeel van de mensen het onderwerp ‘planeet-X’ naast de vuilnisbak en keerde terug naar de series en voetbaluitzendingen op de kijkbuis. Echter: niet iedereen liet zich voor de gek houden! Dr. James McCanney, een Astrofysicus, die goed bekend staat in de wetenschappelijke kringen stelde dat, toen het jaar 2003 op de proppen kwam op internet als het jaar van de komst van planeet-X, hij zich daar zeer onbehaaglijk bij voelde. Hij vroeg zich -toen al- af, of dit jaartal bewust was ‘neergezet’ door hen, die desinformatie verstrekken teneinde het onderwerp planeet-X in diskrediet te brengen. Hoe zeer had hij gelijk!

Wanneer komt planeet-X dan wèl?

Ik weet het niet!
Buiten dat lijkt het er op dat veel planetaire wetenschappers die de nadering van planeet-X bestuderen het ook niet weten. Alles wat ze daarover rapporteren is dat die komst ‘snel’ zal zijn. Dat kan betekenen ‘binnen enkele weken’, ‘enkele maanden’, en zelfs ‘enkele jaren’. Maar het meest waarschijnlijk is dat het binnen zeven of acht jaren van nu ? zal plaatsvinden. De reden waarom planetarische wetenschappers niet accuraat de aankomst van planeet-X kunnen berekenen ligt in het enorme electromagnetische veld ervan. Zodra planeet-X het zonestelsel nadert botst zijn electromagnetische veld met dat van andere hemellichamen.
Electromagnetische velden trekken elkaar aan en stoten elkaar af zoals magneten dat doen. Zodra planeet-X dicht genoeg in de buurt van een ander hemellichaam komt ‘trekt’ genoemde eigenschap aan planeet-X, hem daarmee afremmend. Zodra planeet-X zich onttrekken kan aan de invloed van dat andere hemellichaam, krijgt hij plotseling meer snelheid, de magnetische kracht werkt dan juist als een ‘slinger’ waarmee je iets wegschiet. Als je dit vreemd in de oren klinkt kijk je waarschijnlijk niet vaak naar ruimtevaartprogramma’s. Nasa en andere ruimtevaartorganisaties gebruiken dit “sling shot effect” al jaren om satellieten, ruimtesondes en de Shuttle precies dáár in de ruimte te krijgen waar zij het hebben willen. Doordat dit verschijnsel van afremmen en weggeslingerd worden effect heeft op planeet-X is het erg moeilijk om met enige accuraatheid te berekenen wanneer precies planeet-X zijn opwachting zal maken.

De effecten van planeet-X

Hoewel we dus niet precies weten wanneer planeet-X over de aarde zal vegen zien we de effecten van de nadering van planeet-X dagelijks toenemen.

De Zon…..

De grootste zonne-explosies [CMEs] sinds men dit bijhoudt worden nu gemeld. Deze explosies op de Zon verstrooien electromagnetische energiedeeltjes in de ruimte. Zulke deeltjes kunnen een verwoestend effect hebben op alles en iedereen die direct in het pad van zo’n zonne-explosie komt. Tot dusver is de aarde nog niet direct geraakt door de directe kracht van zo’n explosie. Hoe lang zal de aarde nog worden gespaard? Een directe ‘hit’ door één van deze enorme zonne-explosies zou het hele electriciteitsnet op de aarde alsmede satellieten, computers telefoons, tv’s en andere systemen ? buiten werking kunnen stellen. Zo’n directe ‘hit’ zou zelfs de ozonlaag kunnen beschadigen die rondom de aarde ligt en die de mensen, dieren, vogels en planten beschermt tegen de dodelijke ultraviolette straling van de Zon. Het zou zelfs enorme vuurhaarden over de hele wereld kunnen veroorzaken, die de verwoesting van steden zouden veroorzaken met vele doden tot gevolg. Als je dit nogal vergezocht vindt dan stel ik voor dat je Openbaring 6:12-17, 8:5-12, 16:1-11, en 18:8-19 eens leest. En vertel de Almachtige God dan hoe “vergezocht” het is wat daar staat!

De binnenkant van de aarde.

Door de zonne-explosies ontvangt de aarde vele malen de normale hoeveelheid electromagnetische energie dan wat het normaal ontvangt. Ook al heeft de aarde nog geen ‘directe hit’ gehad, het aardse electromagnetische veld begint te gloeien door de vele zonne-uitbarstingen. Dit overschot aan eletromagnetisme veroorzaakt ‘onverklaarbare’ electrische uitval en storingen op radio, tv, mobiele telefoons en computers. Het aards electromagnetisch veld wordt absorbeert door de gesmolten ijzeren kern van de aarde waardoor de aarde ver boven normale waarden opwarmt. Deze buitengewone hitte sijpelt omhoog naar het oppervlak van de aarde, waardoor de sletsjers en ijskappen smelten. Dit is dan ook de werkelijke oorzaak van de “global warming”. (zie het betreffende topic) De oceanen warmen op en de weerpatronen veranderen. ? Het veroorzaakt buitengewone droogte in het ene gebied en uitzonderlijke regenval in het andere gebied van de aarde, evenals kwaadaardige stormen, orkanen en overstromingen.

Het weer…

volgens recente nieuwsartikelen staan meteorologen en weerdeskundigen ? verstomd, ontmoedigd, en in wanorde toe te zien wat er gebeurt. Volgens de artikelen kunnen zij niet langer accurate langetermijn voorspellingen voor het weer maken, omdat de weerspatronen, waarop ze eens rekenden, niet langer stabiel zijn. Weerpatronen zijn zonder makkelijk aanwijsbare en duidelijke redenen plotseling aan het wijzigen.
Mijn vrouw en ik verhuisden van New Mexico naar Missouri en we arriveerden daar op 4 Mei 2003. In die week waren er 82 tornado’s in Missouri en meer dan 400 diezelfde week in vier andere staten. Dat is bijna de helft van het jaarlijkse aantal wat jaarlijks in heel Amerika voorkomt. Alle voorgaande records werden verpletterd!
Sinds die tijd hebben orkanen, tornado’s, extreem krachtige wind (160 km per uur en harder), hagel en stortbuien van regen voortdurend zich voorgedaan in de Verenigde Staten. Hagelstenen, zo groot als ? kleine meloenen zijn in verschillende plaatsen gevallen en sommigen daarvan gingen dwars door de daken van de huizen. Stormen hebben enorme hoeveelheden regen laten vallen en een weerrapport repte er zelfs over dat de regen aan de Oostkust viel met een hoeveelheid van 4 inches per uur! (Een inch is gelijk aan 25,4 mm, ofwel 2,54 cm en dat komt dus neer op 10 cm per uur) Vreemd weer is nu ‘ergens in de United States’ of elders in de wereld een dagelijks terugkerend verschijnsel. De voorzeggingen, door de Heer Zelf eeuwen geleden gedaan in God’s Woord komen nu voor onze ogen uit. Deze gebeurtenissen zijn God’s laatste waarschuwing voor het oordeel van de Grote Verdrukking. Zorg dat u met God in het reine komt, of huil en ween later dat u het niet hebt gedaan.

Aardbevingen…

Jesaja 2:19-21 en vele andere soortgelijke passages voorzeggen dat de Heer zal opstaan om de ? “aarde te verschrikken” aan het einde van deze tijd. Het gebeurt al! De aarde is begonnen te beven met een toenemend aantal aardbevingen zoals nooit eerder is vastgesteld sinds de mens ze registreert. Vreemd genoeg hult de media zich hierover in een oorverdovende stilte. Vroeger was het “groot nieuws” als een aardbeving van 6 op de schaal van Richter zich voordeed ergens in de wereld. Nu zulke omvangrijke aardbevingen (en zelfs nog grotere) praktisch elke dag plaatsvinden melden de media het nauwelijks nog, tenzij de aardbeving zich heeft voorgedaan in belangrijke steden waardoor het niet kan worden genegeerd. De lezers die deze bewering betwijfelen raad ik aan de ‘daily Seismic Server website in Albuquerque , New Mexico .’ eens te raadplegen. Deze website vernieuwt de informatie elke 30 minuten, 24 uur per dag. Kijk zelf eens wat de media ons niet vertellen. Wie kan de aardbeving in de Indische Oceaan vergeten die plaatsvond op 26 december 2004? Het was een aardbeving van een omvang zoals niet eerder in ‘de moderne tijd’ is vastgesteld. Volgens de wetenschappers die het zorgvuldig hebben bestudeerd stond de hele aarde zelfs voor 1¼ seconde stil. De hele aarde schokte. Een grote tsunami volgde de aardbeving, wat resulteerde in meer dan 250.000 doden. Geleerden vertellen dat meer van soortgelijke aardbevingen te verwachten zijn in de nabije toekomst. Normaal? Ja, als ezels vliegen!

Het grote bedrog

Wat ik eerder schreef over ‘het verstrekken van des-informatie en het onthouden van (echte) informatie’ gebeurt nog immer. Toen de tijd verstreek heb ik steeds meer en meer informatie verzameld over de nadering van de planeet-X en de pogingen om het ‘allemaal onder de hoed te houden’ voor de ogen van het grote publiek. Terwijl ik dit schrijf liggen er op mijn bureau foto’s van enkele van de enorme ondergrondse bunkers die de zogenaamde ‘elite’ al 20 jaar aan het bouwen is. Deze reusachtige ondergrondse bunkers, die gebouwd worden op verschillende (geheime) plaatsen in de wereld, dienen de overleving te garanderen van bepaalde extreem-rijke heersers, politici, internationale bankiers, managers van zeer grote bedrijven en wereldleiders alsmede hun door hen zelf uitgezochte ‘slaven’ gedurende de wereldcatostrofe die door de komst van planeet-X wordt veroorzaakt.
Deze ‘ingewijden’ weten dat dit gaat gebeuren en ze bereiden zich er op voor. Onlangs ontving ik een rapport dat er nu ongeveer 120 van deze giga-ondergrondse schuilplaatsen alleen al in de Verenigde Staten zijn en dat ze betaald worden met ons belastinggeld. Vertelt de Overheid ons alles dacht u?
Deze trieste schurken hebben in de afgelopen twintig stil en in het geniep deze ondergrondse schuilplaatsen gebouwd. Ze hebben ze voorzien van voedsel, water, luxe goederen: alles genoeg voor meerdere jaren. Ze vertrouwen er volledig op dat ze op het aangegeven moment die bunkers zullen binnengaan en daar in veiligheid en comfort te leven gedurende de holocaust die de aarde dan zal treffen, veroorzaakt door het langsscheren van planeet-X. De rest van de mensheid interresseert hen niet in het minst. Feitelijk verwachten ze zelfs dat verreweg de meesten van hen zullen omkomen, maar daar zitten ze echt niet mee. Hun plan is om uit hun schuilplaatsen vandaan te gaan als ‘het over is’ en in pracht en praal verder te kunnen leven, regerend over de arbeiders die er in geslaagd waren om te overleven. Zij zullen de ‘gekozenen’ zijn die een nieuwe wereldorde in zullen stellen, afgescheiden en onafhankeljk van ‘welke god dan ook’.

Man! Wat zullen zij zich rot schrikken!!!!

In 6.000 jaar menselijke geschiedenis is het niemand (geen engel of duivel) gelukt om de Almachtige God te slim af te zijn en dit menselijk afval zal hierop geen uitzondering vormen. Ze zullen een verschrikkelijke prijs moeten gaan betalen omdat ze de waarheid (omtrent de verwoestingen door de komst van planeet-X) verborgen hebben gehouden voor de mensheid. Zoals God eerder deed met het oude Israël, toen zij tegen Hem rebelleerden, zal de ongerechtigheid van deze eindtijd-rebellen op hun eigen hoofden neerkomen. En er is nog geen bunker ontworpen waar men veilig is voor Zijn machtige hand en het oordeel!
“zij zullen stof likken als een slang, als kruipende dieren ter aarde; zij zullen bevend uit hun burchten komen, sidderend zullen zij komen tot de Here, onze God? en zij zullen voor U vrezen.”
Micha 7:17
“Nabij is de grote Dag des Heren, nabij, en hij nadert haastig. Hoort, de Dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held”.
Sefanja 1:14
“Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen,? die u zullen overkomen.”
Jacobus 5:1

De hemelen zullen voorbij gaan…..

Ik wil benadrukken dat planeet-X niet alleen is. In Matteüs 24:35, Markus 13:31, Lukas 21:33 en 2 Petrus 3:10 is het Griekse woord wat wordt gebruikt en dat in het meervoud staat. Het is niet “hemel”, ? (enkelvoud) maar “hemelen” (meervoud). Alle verwoesting die de aarde te wachten staat wordt niet uitsluitend door planeet-X veroorzaakt. Het krachtige electromagnetische veld van planeet-X duwt enorme hoeveelheden van ruimteafval voor zich uit: kometen, asteroïden, rotsblokken, stof enzovoort. Een gedeelte van dit ruimteafval heeft de Zon al geraakt, de grote zonne-explosies veroorzakend die we tegenwoordig bijna dagelijks kunnen waarnemen.
Naarmate planeet-X dichterbij komt zal de hoeveelheid en de frequentie van het ruimteafval toenemen totdat het zelfs op de aarde zal terechtkomen.
Nadat planeet-X gepasseerd zal zijn, komt er een miljoenen kilometers lang spoor van ruimteafval achter aan. De mensheid zal zien hoe “de hemelen”gedurende een lange tijd de aarde zullen passeren, mogelijk de erop volgende zeven of acht jaar, allerlei soorten vernietiging op de aarde veroorzakend. Ben je hierop voorbereid? Mensen: de keuze is Christus of de chaos. En die keuze is aan jou!

Conclusie

God’s Woord wordt vandaag de dag vervuld, letterlijk en precies zoals het in dat Woord beschreven staat. En het gebeurt recht voor onze ogen. Jazeker: planeet-X bestaat! Het is absoluut geen “hoax”. Planeet-X is onderweg en elke voorbijgegane dag brengt hem dichterbij. Deze waarheid heb ik voor het eerst onderkend in de lente van 2002. Na behoorlijk serieus onderzoek schreef ik er voor het eerst over in de nieuwsbrief van Augustus 2002. Naarmate de tijd verstreek kwam meer en meer informatie beschikbaar en ik heb geprobeerd mijn lezers geïnformeerd te houden.
Mensen, we leven aan het einde der tijden en de lotsbestemming voor de eeuwigheid van miljarden mensen zal binnen korte tijd worden vastgesteld. Dat is de reden waarom ik weiger om het waarschuwen voor de komende planeet-X “uit de weg te gaan”. Als er ooit een reden was om de alarmbel te luiden en iedereen te waarschuwen dan is er zeker vandaag de dag zo’n noodzaak.
Het Woord des Heren kwam tot mij:
Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tot hen: wanneer Ik over een land het zwaard breng, en de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand gekozen en tot wachter aangesteld, en deze ziet het zwaard over dat land komen en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk – als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord, maar zich niet laten waarschuwen , zijn bloed kome over hemzelf;
Ezechiël 33:1-5 als hij zich had ? laten waarschuwen had hij zijn leven gered!
De zielen van mannen en vrouwen, en meisjes en jongens staan op het spel. Het maakt mij bepaald wel wat uit waar zij de eeuwigheid zullen doorbrengen! Jazeker, ik realiseer me wel dat ik niet velen kan bereiken. En velen van hen die deze waarschuwing lezen zullen er schouderophalend aan voorbij gaan. Veel mensen wille noch zien, noch horen. Totdat het te laat is! Maar met God’s genade kan ik misschien toch nog iemand op deze manier bereiken. Daarom zal ik doorgaan met deze waarschuwingen over planeet-X totdat iedereen zelf planeet-X zal kunnen zien, zodat zij zich kunnen overtuigen van de juistheid van dit verhaal. Of… tot de Opname van God’s Gemeente plaatsvindt! Of.. totdat de Heer mij weghaalt door het zenden van de doodsengel. Wat de Here God ook voor mij in petto heeft; ik bid voor de genade van een oogst. Maar niet mijn wil, maar God’s wil geschiedde!
Mensen, ik stel voor mijzelf vast dat de komende planeet-X een directe vervulling is van de Bijbelse passages, hierboven aangehaald en gesproken door de Heer Zelf en door de apostel Petrus. Veel andere profetische passages zullen nog vervuld worden door het komen van die hemellichamen. Daarom weiger ik te wijken. Het interesseert me geen biet wat de “wilens en wetens onwetenden” (2 Petrus 3:5) hiervan vinden. De eeuwigheid nadert de mensheid met een halsbrekende snelheid. Neem Christus aan of sterf! Toon spijt of kom om! De keuze is aan jou.
“Daarom verklaar ik u op de dag van heden, dat ik rein ben van aller bloed; want ik heb niet nagelaten u al de raad God’s te verkondigen.”
Handelingen 20:26-27.
Pastor F. M. Riley

Geef een reactie