Gelijkenissen van het Koninkrijk der hemelen (deel 7)

De gelijkenis van het sleepnet

Matteüs 13:47-50

Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

Dit is de zevende en laatste ‘Koninkrijks gelijkenis’. Deze gelijkenis gaat over de grote verdrukking die begint meteen nadat de Heer Zijn gemeente (de parel van grote waarde) heeft weggenomen bij de opname van de gemeente, het moment wat het huidige tijdperk van genade tot een einde brengt.

Sleepnet


[warning]

Profetieën uit het Oude Testament waarschuwen de mensheid herhaaldelijk dat verdorven mensen al eeuwenlang samenspannen om de mensheid in hun netten te vangen en slaven van hen te maken.

[/warning]

En dat is precies waar deze gelijkenis over gaat: het in slavernij brengen van de mensheid wat zal gebeuren na de opname van de gemeente. Hier wat voorbeelden van deze profetische waarschuwingen:

Prediker 9:12

‘Want ook de mens kent zijn tijd niet, evenmin als de vissen, die in het verraderlijke net gevangen worden, evenmin als de vogels, die in het klapnet gevangen worden. Evenals zij worden de mensenkinderen verstrikt ten tijde des kwaads, als dit hen plotseling overvalt.’

Micha 7:2 die ‘de grote ongerechtigheid’ beschrijft:

‘De vrome is verdwenen uit het land (opname gemeente) en een oprechte is er onder de mensen niet. Allen loeren zij op bloed; ieder tracht zijn broeder in het net te vangen.’

Habakuk 1:15-17

‘Hen allen trekt hij op met de haak, sleept ze in zijn net en vergadert ze in zijn zegen; daarom is hij verblijd en hij jubelt. Daarom slacht hij offers voor zijn net en ontsteekt ze voor zijn zegen; want door deze is zijn deel vet en zijn spijs overvloedig. Zal hij daarom zijn net ledigen, en voortdurend volkeren doden zonder mededogen?’

Deze Schriftplaatsen (en vele anderen) spreken expliciet over de gehele mensheid, die gevangen wordt in een net. Wat wordt met dat ‘net’ bedoeld? In de vorige eeuw werd de computer ontwikkeld en vandaag de dag staat in de meeste huiskamers een computer. Het doel van de computer was en is: wereldhandel, bankieren, economie en communicatie. Als computers zouden uitvallen zou de samenleving stoppen om pas weer verder te gaan als de storing verholpen is. Elk deel van het menselijk bestaan is gemonitored en geregeld door het wereldwijde computernetwerk. We noemen dat het World Wide Web. De hele wereld is aan elkaar verbonden door dit web!

Computers zijn in staat om mensen vanaf de geboorte tot aan het graf te registreren en constant de data actueel te houden, waar de autoriteiten dan gebruik van kunnen maken… De antichrist zal er dankbaar gebruik van maken en de mensheid in slavernij leiden (gevangen in het net) door het door de computer mogelijk gemaakte nummer, waarzonder niemand meer zal kunnen kopen of verkopen.

Deze gelijkenis is één van de drie gelijkenissen die door de Heer Zelf worden uitgelegd. Als het net vol is, zullen de goeden bewaard blijven en de verdorvenen gaan naar de plek waar het geween is en het tandengeknars. Dit zal plaatsvinden als de Heer Jezus terug komt naar de aarde. Als de grote verdrukking is afgelopen zal slechts een overblijfsel van Joden en heidenen het duizendjarig Vrederijk mogen binnengaan. Matteüs 25:31-46

Conclusie

De behandelde gelijkenissen zijn vervuld uitgezonderd de laatste twee.

[warning]Dit zijn dus profetieën![/warning]

Spoedig komt de Heer Jezus om Zijn gemeente, Zijn parel van grote waarde, op te nemen. Daarna zal de gelijkenis van het sleepnet vervuld worden, door de gijzeling van de mensheid door de verdorven leider van de wereld, de komende antichrist. Als de Heer Jezus terugkomt en de antichrist en zijn legers verslagen heeft, zal de gelijkenis ook nog uitkomen door het scheiden van de bokken en de schapen: zij die wel- en zij die niet het Vrederijk binnen mogen gaan.

de nieuwe wereld orde

We schrijven hier niet over zaken die ver in de toekomst liggen. Op dit moment staart de komende grote verdrukking de mensheid in het gezicht. De opname van de gemeente kan nu heel snel plaats vinden. Ben jij daar klaar voor? Het is meer dan de hoogste tijd om de Heer Jezus te zoeken, als jij Hem nog niet kent! Verlossing door het offer van Jezus Christus is de ENIGE manier om te ontsnappen aan de komende grote verdrukking, de tijd van oordelen en slavernij.

Lucas 21:36

‘Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.’

Johannes 14:6

‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

[important]

Als jij ook maar enigszins twijfelt of je behouden dan wel verloren bent,
neem dan alsjeblieft contact met me op.
Ik wil je helpen om verlossing te vinden
in de Heer Jezus Christus
en ik wil met – of voor je bidden.
[/important]

Reacties zijn gesloten.