Geest, ziel en lichaam… Wat ging kapot door de zonde en hoe is het hersteld?

[help]

De vorige keer hebben we het onderscheid tussen geest, ziel en lichaam behandeld. Deze keer wil ik daar op doorgaan en zien, welke gevolgen de zondeval voor geest, ziel en lichaam had. En gelukkig bleef het daar niet bij. We gaan dus ook kijken hoe de ontstane schade is hersteld voor elk kind van God.

[/help]

Op Wie lijken? wij?

“Ten dage als God de mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods”. Genesis 5 vers 1 Je hoort wel eens dat mensen zeggen dat wij, mensen, naar de gelijkenis van God geschapen zijn. Maar dat is niet waar. Alleen Adam werd naar de gelijkenis van God geschapen. Want wat lezen we daarna: “En Adam leefde honderddertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld.” Iedere mens na Adam is dus niet geboren naar Gods beeld, maar naar het beeld van Adam. Adam werd geschapen met een levend lichaam, een levende ziel en een levende geest, naar het beeld van God.

Zijn zoon werd echter geboren, naar het beeld van Adam na de zondeval, met een sterfelijk lichaam, een door zonde besmeurde ziel en met een dode geest. Hierbij bleef het gelukkig niet, want als een mens wederom geboren wordt zegt de Schrift dat hij “vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Hem, Die hem geschapen heeft Kolossenzen 3 vers 10

Wie doet wat

C.I. Scofield verklaart dat de geest ons bewustzijn van God geeft, (de geest doet ons God kennen) de ziel bewustzijn van onszelf (zelfbewustzijn) en het lichaam bewustzijn van de wereld. (ons lichaam laat ons de wereld om ons heen kennen en kan die beïnvloeden of er door beïnvloed worden.) Door middel van de geest staat de mens in verbinding met de geestelijke wereld en de Geest van God, vanwaar hij zijn oorsprong had; en kan hij het leven en de kracht daarvan ontvangen en uitdelen. Omdat de ziel op deze manier tussen twee werelden staat en tot beiden behoort, heeft hij de kracht zelf te beslissen (keuzevrijheid) en de onderwerpen te kiezen of af te wijzen, waardoor hij omringd wordt en waarmee hij in verbinding staat.

Volgorde in belangrijkheid

In 1 Tessalonicenzen 5 vers 23 lezen we de volgorde die God toepast: “…geheel uw (1) geest, (2) ziel en (3) lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn”. De geest is belangrijker dan de ziel en de ziel is belangrijker dan het lichaam. De Geest van God woont namelijk in onze geest, niet in onze ziel. “…die zich aan de Here hecht, is één Geest (met Hem)”. 1 Korintiers 6 vers 17 “Die Geest getuigt met onze geest…” Romeinen 8 vers 16. Die Geest getuigt niet met onze ziel.

Wat ging er mis tijdens de zondeval?

  • De Geest, Die aan de mens was gegeven, was de Geest van God. Na de zondeval blijkt dat de mens een menselijke geest heeft gekregen, een geest die opstandig is tegen God.

  • De eveneens opstandige ziel neemt de controle en neemt vanaf dat moment de beslissingen; stuurt het lichaam aan; regeert.

  • Het lichaam valt nu onder de vloek van de zonde en is sterfelijk geworden. De mens krijgt de mogelijkheid om kinderen te krijgen; de geest echter die hun kinderen krijgen is de geest die dood is door de zonde.

Hier kunnen we zien wat een grote schade er is veroorzaakt doordat de mens verkoos zijn eigen weg te gaan. Als God niet had ingegrepen was de mens verloren!

Het conflict

Aangezien dus de geest ons bewustzijn geeft van God, wil God dat de geest en niet de ziel controle zal hebben. Vóór de zondeval was dat inderdaad ook zó. Maar nadat de mens ongehoorzaam werd, veranderde er veel. Eén van die veranderingen was dus, dat de geest ondergeschikt werd aan de ziel. En hier vinden we het conflict: het is de ziel waar de wil van de mens is, en het is dus de ziel die beslist of de geest zal regeren of dat de ziel, de vrije wil zelf, zal regeren. Zal de ziel luisteren naar de stem van God, die door de geest wordt gehoord of zal de ziel zich daartegen verzetten?

Veranderingen
door de bekering
tot de Heer Jezus Christus

Eerder lazen we al dat bij onze bekering de Heilige Geest onze geest opnieuw geboren laat worden. Dat is het herstel van de geest. De ziel is gereinigd van alle kwaad en vergeven voor alle zonden. Hebr. 4 vers 12 “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten” De Heilige Geest snijdt het vlees van die mens los van zijn ziel! De ziel van die mens is dus niet langer verbonden met zijn vlees. Kolossenzen 2 Vers 11 (Willibrordvertaling) zegt: “In Hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden maar door het afleggen van het lichaam van de zonde, door de besnijdenis van Christus.”

De ziel is niet langer verbonden met het lichaam

Eerder was de ziel van die mens wel degelijk verbonden met zijn vlees. Dat weten we vanuit het Oude Testament. Wanneer iemand iets aanraakte, dan raakte zijn ziel dat aan! Kijk maar in Leviticus 7 vers 21 (Statenvert), waar staat: “En wanneer een ziel iets onreins zal aangeroerd hebben, als de onreinheid van de mens…” In het Oude Testament was het dus zo dat wanneer een persoon iets aanraakte, dat ook zijn ziel daardoor aangeraakt werd. Daarom moest hij zich continue reinigen. Daarom was men onder het Oude Verbond ook nooit verzekerd van redding. (je lichaam verontreinigde je ziel immers continue) Maar in deze tijd: Mijn ziel in mij, raakt niets aan. Mijn lichaam echter wel. Hoe komt dat? Omdat mijn ziel losgesneden is van mijn vlees! Dat is de geestelijke besnijdenis waar wij het eerder over hadden. Realiseer je je de vrijheid die wij hebben als kinderen van God in deze genade-tijd? Onze ziel ondervindt dus geen gevolgen van de fouten van ons vlees!

Die vrijheid geeft ook verantwoordelijkheid!

Galaten 5 vers 13 geeft dat aan: “Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees.” De Bijbel leert namelijk dat wij onze werken, met het lichaam verricht, zullen moeten wegdragen voor de Rechterstoel van Christus! Daar kunnen wij loon en kroon ontvangen! Echter we kunnen ook schade lijden, maar wijzelf (onze ziel!) zijn dan behouden (1 Korintiers 3 vers 15 en 2 Korintiers 5:10). De werken van het lichaam (vlees!) gaan door het vuur, wijzelf niet!

Ook het lichaam wordt hersteld; totaal herstel van de mens!

Uiteindelijk zullen wij dan in een punt van de tijd veranderd worden zegt 1 Korinthe 15:52. Dan leeft onze ziel, dan leeft onze geest, en dan hebben we opnieuw een levend, maar dan ook een zondeloos, verheerlijkt opstandingslichaam! 2 Korintiers 5 vers 17 “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”

Voor deze studie maakte ik gebruik van informatie van de websites van Watchman Nee en Werner Stauder.

Reacties zijn gesloten.