er komen donkere dagen

“En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.”

2 Petrus 1 vers 19

Op het internet zijn meer dan genoeg toekomstvisies te vinden. De mens wil nu eenmaal graag weten wat de toekomst brengt. Het blijven echter gedachten, want alleen de Here God weet wat elke dag zal brengen. Desalniettemin: door het bestuderen van de Bijbelse profetieën kunnen we wel weten waar we ongeveer zijn aanbeland in Gods grote plan der eeuwen en daardoor kunnen we wel weten welke wereldschokkende gebeur-tenissen in onze nabije toekomst zullen gebeuren.


Om mee te beginnen

De huidige tijd van genade zal eindigen met een grote aardbeving. En dit is ook precies de manier waarop deze tijd van genade is begonnen. Lees Matteus 27 vers 45-53 “En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt.” en Matteus 28 vers 2 “En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop.”

En om mee te eindigen

Net zoals het tijdperk van de genade begon met een grote aardbeving zal hij ook eindigen met een grote aardbeving bij de wederopstanding van alle gestorven gelovigen in Christus. De oorzaak van deze komende aardbeving zal waarschijnlijk samenhangen met hemellichamen die de aarde passeren. Matteus 24 vers 35 “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.” Het Griekse woord ‘parerchomai’ wat vertaald werd met ‘voorbijgaan’ betekent letterlijk: ‘voorbij gaan, langskomen, weggaan’. Het is de Heer Jezus Zelf Die aangeeft dat ‘iets’ ( een hemellichaam) langs de aarde zal vliegen. De laatste jaren heb ik af en toe geschreven over planeet X. Hoe het zij; er zal ‘iets’ langs onze aarde komen wat een grote impact zal hebben.

Bevestiging

De apostel Petrus gebruikte exact hetzelfde woord als hij in 2 Petrus 3 vers 10 schrijft: “Maar de dag van de Heer zal komen, als een dief. Dan zullen de hemelruimten met een dof gedreun vergaan” (Statenvert: “in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan”) “en de elementen vlam vatten en verdwijnen, en de aarde met al haar werken zal zich voor God moeten verantwoorden.”

Een kortere tijd

Waarom is dit ‘voorbijvliegen’ zo belangrijk? Omdat het niet alleen zal leiden tot grote verwoestingen op aarde, maar het zal mogelijk ook de baan waarin de aarde zit en de positie van de aarde zelf wijzigen. Jesaja 13:13 Eerder (701 voor Christus) is dit ook gebeurd. Voor die tijd duurde een jaar 360 dagen en vanaf 701 voor Christus is dat veranderd (zie blz 26) in 365,2422 dagen per jaar. Na de vernietiging van de legers van Sanherib liet de Here God de schaduw teruggaan als een teken voor koning Hizkia, (701 vóór Christus) waardoor de aarde langzamer ging draaien en een jaar geen 360 dagen meer duurde, maar 365 (,2422) dagen. 2 Koningen 20:11 Mogelijk komt door de verwachte aardbevingen de aarde weer terug in de oorspronkelijke positie waarin een jaar weer 360 dagen zal duren. Hoe ik daar bij kom? Omdat de periodes van ‘een tijd, twee tijden en een halve tijd’, oftewel 3½ jaar, per periode van 3½ jaar 1260 dagen zal duren, oftewel 2.520 dagen gedurende de hele zeven jaar. Er wordt dan dus weer gerekend met de oorspronkelijke duur van een jaar! Vele gelovigen spreken wel over zeven jaar, maar zeggen er dan bij: ‘profetische jaren van 360 dagen’ . Maar de Here vergist zich niet: het zullen zeven jaren zijn.

Vulkanen

Jesaja 24 vers 19 “De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; 20 de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.” Als de aarde zo geschud wordt en zelfs gaat ‘wankelen’ en er zoveel aardbevingen zijn, dan zullen ook de vulkanen uitbarsten. Wereldwijd zijn er ongeveer anderhalf duizend. Denk ondermeer aan die in het Yellowstone park; als die uitbarst dan loopt heel Noord Amerika gevaar. Dan begrijpen we ook wat we zojuist in 2 Petrus 3 vers 10 lazen: ‘dat de elementen vlam vatten en verdwijnen’.

Dag wordt nacht

Als we terugdenken aan de vulkaanuitbarsting op IJsland in april 2010 die de atmosfeer dusdanig vulde met as en roetdeeltjes dat de vliegvelden in een groot deel van Europa dagen lang gesloten bleven, kunnen we on een voorstelling maken wat er gebeurt als alle vulkanen wereldwijd op het zelfde moment actief worden. De atmosfeer zal zodanig worden vervuild dat het zonlicht geblokkeerd zal worden. De maan zal slechts wazig en rood te zien zijn. Dagen van duisternis komen dan over de aarde.

[important]Sefanja 1 vers 15
De Dag des Heren
“Een dag van toorn is die dag,
een dag van nood en tegenslag,
een dag van vernieling en vernietiging,
een dag van donker en van duisternis,
een dag van wolken en van dichte mist”

[/important]
Een dag van donker en duisternis.

Let wel: hier in Sefanja wordt gesproken over ‘de dag des Heren’. De ‘dag des Heren’ duurt niet 1 dag; de mensen die achterblijven na de opname van de Gemeente zullen vele dagen, weken of zelfs maanden in duisternis zijn. Joel 2 vers 30-31 “En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.” Deze gebeurtenissen zijn die welke zij, die Christus niet hebben aangenomen, zullen moeten ondergaan. Ik voel mee met deze mensen. Mijn hoop en gebed is dat velen hun hart nog aan de Heer Jezus willen geven.

De opname midden in de chaos

Het is zeer waarschijnlijk dat de opname van de Gemeente zal plaatsvinden op het moment dat de aarde beven zal en grote rampen zullen gebeuren. 1 Tessalonicenzen 4 vers 16: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan”. De opstanding van de Heer Jezus gebeurde tijdens een zware aardbeving en ook de aardbeving tijdens het sterven van de Heer Jezus veroorzaakte een openscheurende aarde, die haar doden prijs gaf: “de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend” (Matteus 27 vers 51-52)

Graven geopend

Zal ook bij de opstanding van hen, die reeds in Christus gestorven zijn, de aarde open scheuren? Zal elk graf van de gestorven Christen worden geopend? Niet zozeer om de beenderen die er liggen, maar meer als getuigenis tegenover de ongelovige wereld wat er zojuist is gebeurd. Stel je de paniek voor bij zulke zware aardbevingen en aardverschuivingen. Stel je voor dat mensen merken dat Christenen verdwenen zijn en dat ook de graven van Christenen open liggen. Wat zal dat een diepe indruk maken!

De Here roept

Het ‘geroep’ uit 1 Tess.4 vers 16 (zie hierboven) kan ook vertaald worden met ‘bevel’. (de Friese vertaling vertaalt het correct) Een commando wat gegeven wordt. Op die grote dag zal de Heer Jezus elke gelovige bij naam roepen. Elke gelovige zal onmiddellijk de stem van de Heer herkennen als Hij roept en Hem met een vreugderoep antwoorden. “U zou roepen, en ik zou U antwoorden” zoals Job zegt. (hoofdstuk 14 vers 15)

De stem van de aartsengel

We lezen dat ook de stem van de aartsengel zal klinken. Deze aartsengel is Michael. En de reden dat hij zal spreken is omdat aan hem de taak is toevertrouwd voor de zorg voor de lichamen van de ware gelovigen. (Judas 1:9 en Daniel 12:1-2) De stem van de aartsengel zal de aarde bevelen haar doden prijs te geven aan de Heer, Die de Opstanding en het Leven Zelf is en de gestorven gelovigen zullen opstaan uit de dood.

“Ik ben de opstanding en het leven”, zei Jezus. “Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven; 26 en iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.” Geloof je dat?

Johannes 11 :25-26

[note]

“En nu vertel ik u een geheim: wij zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal van gedaante veranderen, opeens, in een oogwenk, bij de laatste trompet; want de trompet zal weerklinken en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en wij zullen van gedaante veranderen. Want dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid worden bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid.”

1 Korintiers 15 vers 51-53[/note]

De bazuin Gods

We lazen ook over een bazuin of trompet. Dit zal de dezelfde trompet zijn als die klonk op de berg Sinaï toen de Here God Zijn tien geboden gaf aan het volk Israël en het tijdperk van de Wet startte. Waarom zou de Heer deze trompet juist nu opnieuw gebruiken? Omdat het volk Israël, nog in ongeloof, opnieuw onder die wet zal komen voor de komende zeven jaar. Het resterende deel van de 70 jaarweken uit Daniël 9. Deze profetie werd aan Daniël gegeven toen Israël onder de Wet stond. Zij vervulden de 69 jaarweken tot op het moment dat Christus werd gekruisigd en het tijdperk van genade er tussen kwam. Die laatste zeven jaren zijn nog niet vervuld en als de bazuin van God zal klinken zal deze jaarweek aanbreken en het tijdperk van de Wet weer gelden. Het zal het moment zijn van de beëindiging van het tijdperk van genade, door de opname van de Gemeente.

De twee getuigen

Als de duisternis die is veroorzaakt door de aardbevingen en vulkaan-uitbarstingen, wat afneemt dan zullen zij die achterbleven zien dat in Jeruzalem twee vreemd uitziende mannen zijn verschenen. Zij zullen het evangelie van de Heer Jezus Christus en Zijn Koninkrijk prediken en aandringen op bekering. Dit zijn Gods ‘twee getuigen’ die zullen prediken tegenover de Joden en de rest van de wereld. Dit zullen zij gedurende de eerste 3½ jaar doen. Openbaring 11:3-6 Zij krijgen de macht om “de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren” en zij kunnen de overgebleven wateren laten veranderen in bloed.

Haat

De laatste jaren komt er een steeds sterkere tegenstand tegenover het Christelijk geloof en alles wat te maken heeft met de Joods-Christelijke geschiedenis. Dit zal alleen maar erger worden de komende tijd. Je kunt je dan ook voorstellen dat de boodschap die de twee getuigen brengen, plus het feit dat zij de hemel voor regen hebben afgesloten, hen niet bepaald populair zal maken. Er is geen twijfel over mogelijk dat de autoriteiten er alles aan zullen doen om hen het spreken te beletten. Maar de Bijbel vertelt ons dat een ieder die iets onderneemt tegen deze twee getuigen, zal verkoold door vuur wat uit hun mond komt. Onmogelijk? Er zullen in die tijd wel meer ‘onmogelijke’ en ‘bovennatuurlijke’ dingen gebeuren.

Bekeerlingen

 

De eerste bekeerlingen door deze twee getuigen zullen het begin vormen van het Joodse ‘overblijfsel’ wat uiteindelijk zal bestaan uit 144.000 mensen, van elke stam van Israël 12.000 man. Openbaring 7 vers 1-8; 14 vers 1-5 Deze mensen zullen worden verzegeld en zij zullen de taak van de Gemeente, die dan is weggenomen, voortzetten en het Evangelie in de gehele wereld prediken. (Matteus 24 vers 14) Gedurende de eerste helft van de zeven jaar zullen enorm veel mensen tot bekering komen, een ‘schare die niemand tellen kan’. (Openbaring 7 vers 1-8)

 

[note]

“En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.”

Joël 2 vers 32[/note]

De mens der zonde

Ongeveer op deze zelfde tijd zal de ‘mens der zonde’, de geprofeteerde antichrist zijn opwachting maken in de wereld. Dan echter komt hij nog als een ‘man van vrede’ die een vredesplan heeft waarmee hij vrede in de wereld kan bewerkstellingen. Gezien het feit dat de wereld hem juichend zal binnenhalen ga ik er van uit dat op dat moment ook een vreselijke oorlog zal woeden. (de zgn Psalm 83 oorlog?) De wereld, geschokt door de aardbevingen en vulkaanuitbarstingen en misschien nog wel meer door het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten (kernwapens?) zal deze man in de armen sluiten als de wereldheerser. Zij zullen bedrogen worden.

[important]

“Door zijn listigheid slaagt hij in elk bedrog. Hij zal hoogmoedig zijn en velen onverhoeds in het verderf storten”.

Daniël 8 vers 25

“De komst van de wetteloze zal steunen op de kracht van de satan, en vergezeld gaan van allerlei machtsvertoon, van misleidende tekenen en wonderen, 10 en van alle mogelijke misdadige verleiding, bestemd voor hen die verloren gaan, omdat zij zich hebben afgesloten voor de liefde tot de waarheid, die hen had kunnen redden.”

2 Tessalonicenzen 2 vers 9-10[/important]

Zijn bedrog bestaat uit vrede!

De King James vertaling zegt: “..by peace he shall destroy many”. De macht die deze man krijgt van satan zal pas openbaar worden in het midden van de zeven jaren, als hij, geheel bezeten door satan, zichzelf zal uitroepen tot god. “Toen opende hij zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn woontent en … hen die in de hemel wonen.” Openbaring 13 vers 6

Hen, die in de hemel wonen?

Wie zijn dat en waarom is de antichrist zo kwaad op hen? We vinden meer daarover in Psalm 83. Een Psalm waarvan velen verwachten dat de profetie ervan spoedig in vervulling zal gaan. We lezen in vers van deze Psalm: “Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op. Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen (1) Uw volk, en beraadslagen zich tegen (2) Uw verborgenen.”

Uw volk

 

De wereld haat God. Daarom ook haat de wereld de Joden, Gods volk. Daarom is ook de Christenvervolging de laatste jaren zo enorm groot, groter zelfs dan aan het begin van de Christelijke kerk. We kunnen in Psalm 83 lezen hoe de haters een plan beraadslagen tegen Israël. “Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israëls niet meer gedacht worde.” (vers 5) In deze Psalm kunnen we lezen hoe God het voor Israël zal opnemen.

Kan het zijn?

 

Kan het zijn dat de Psalm 83 oorlog in volle hevigheid is, als de Opname van de Gemeente plaatsvindt? Dat de antichrist met zijn vredesplan komt omdat het hele Midden Oosten in vuur en vlam staat? En dat de antichrist een vurige haat heeft voor ‘de verborgenen’, zij, die bij God wonen: de kinderen van God? Omdat zij plotseling verdwenen waren en omdat zij nu niet langer bereikbaar zijn voor satans vingers?

Bidt voor Israël

Israël zal in ‘de ure van Jacob’s benauwdheid’ worden geleid in de woestijn, waar God hen zal behoeden en waar zij weer onder de shekinah, de wolkkolom zullen zijn inde woestijn, totdat hun Messias komt en Zich openbaart. Ja, de tijd die komen gaat is afschuwelijk. Niemand ziet daar naar uit. Maar Gods Woord zegt ons wat er gebeuren gaat. En we kennen de afloop: Israël weer Gods geliefde volk, met een hart wat geheel gereinigd zal zijn! Een duizendjarig vrederijk waarin de wereld kan merken hoe het is, te leven zoals God het wil.

Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

____________

[note]

“Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.”

Johannes 14 vers 1-4[/note]

 

Als jij die weg niet weet;
hier is de Weg, de Waarheid en het Leven:

 

[note]

“Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden.”

Romeinen 10 vers 9

“..daarop ging hij met hen naar buiten en zei: ‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ Zij antwoordden: Geloof in de Heer Jezus; dan zult u gered worden, u en al uw huisgenoten.”

Handelingen 16 vers 30-31

“Door niemand anders komt de redding, want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven waardoor wij ons kunnen laten redden.”

Handelingen 4 vers 12
[/note]

 

Mail me als je hierover vragen hebt!

Hieronder Bijbelteksten die handelen
over de verwachte grote aardbevingen

 

 

 

 

Psalm 46 vers 3Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.
Jesaja 2 vers 19Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des HEREN
Jesaja 13 vers 5Zij komen uit een ver land, van het einde des hemels, (dat is letterlijk waar planeet X vandaan komt..) de HERE en de werktuigen zijner gramschap, om de gehele aarde te verderven.
Jesaja 13 vers 9Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken
Jesaja 13 vers 13Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken
Jesaja 24 vers 1Zie, de HERE ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners.
Jesaja 24 vers 19De aarde kraakt en barst open, de aarde schokt en schudt heen en weer, de aarde kantelt en wankelt vervaarlijk.
Jesaja 40 vers 4Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.
Micha 1 vers 3-4Want zie, de HERE gaat uit van zijn woning, en Hij daalt neder en treedt op de hoogten der aarde. De bergen versmelten onder Hem en de dalen splijten, als was voor het vuur, als water dat afgutst van een helling.
Nahum 1 vers 5De bergen beven voor Hem en de heuvelen versmelten; de aarde rijst voor Hem op, ja, de wereld en al haar bewoners.
Haggai 2 vers 7Want zo zegt de HERE der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven.
Haggai 2 vers 23Ik zal de hemel en de aarde doen beven
Hebreeen 12 vers 26Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.
Openbaring 6 vers 12-14En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.

Reacties zijn gesloten.