een atheïst ziet Pasen

De schrijver Lee Strobel vertelt zijn verhaal over Pasen.

Het was de slechtste nieuws dat ik, als atheïst, kon krijgen: mijn agnostische vrouw had besloten om Christen te worden. Twee woorden schoten door mijn hoofd: de eerste was een vloek, de tweede was “scheiding”. Ik ging er eigenlijk vanuit dat ze nu zou veranderen in een zelfingenomen heilige kerkgangster. Maar in de loop van de volgende maanden raakte ik geïntrigeerd door de positieve veranderingen in haar karakter en normen en waarden. Aangezien ik niets negatiefs kon zeggen over haar nieuwe levenshouding (eerder dus het tegenovergestelde) besloot ik om mijn journalistieke en juridische ervaring (ik was juridisch redacteur van de Chicago Tribune) te gebruiken en systematisch te gaan onderzoeken of er enige geloofwaardigheid in het Christelijk geloof te vinden was. ‘Misschien’, dacht ik, ‘kan ik haar bevrijden uit deze cultus’.

De sleutel: de opstanding van Jezus

Al snel merkte ik dat die vermeende opstanding van Jezus uit de dood de sleutel was. Iedereen kan beweren goddelijk te zijn, maar als Jezus die bewering bewees door terug te keren uit de dood, dan zou dat een hartstikke goed bewijs zijn dat hij de waarheid sprak was. Andersom: als Jezus niet was opgestaan uit de dood, wat zouden dan zijn uitspraken nog waard zijn? Gedurende bijna twee jaar verkende ik minutieus de historische gegevens over het opstandings- of Paas verhaal: mythe of werkelijkheid! Ik wilde niet het Nieuwe Testament accepteren zoals ik het las en ik was vastbesloten alleen maar feiten in overweging te nemen als die historisch goed onderbouwd waren. Echter naarmate mijn onderzoek zich ontwikkelde begon mijn atheïsme te knikken.

Stierf Jezus werkelijk aan het kruis?

De eerste vraag die ik mezelf stelde was ‘is Jezus werkelijk geëxecuteerd?’ In mijn mening is het bewijs daarvoor zo sterk dat zelfs de atheïstische historicus Gerd Lüdemann zei dat zijn dood door kruisiging “buiten kijf was.” De volgende vraag ging over de opstanding, te beginnen met de vraag: ‘was Jezus’ graf leeg?’ De geleerde William Lane Craig wijst erop dat de plaats van het graf bekend was bij christenen zowel als niet-christenen. Het zou onmogelijk zijn geweest voor de volgelingen van Jezus om te beweren dat Jezus was opgestaan uit de dood en dat het graf leeg was als dat niet zo was, omdat iedereen in die zelfde stad waar Jezus slechts dagen daarvoor publiekelijk was terechtgesteld dan met eigen ogen kon zien dat zij een leugen verkondigden. Trouwens: zelfs Jezus’ tegenstanders hebben impliciet toegegeven dat het graf leeg was door te zeggen dat zijn lichaam gestolen was. Maar niemand had een motief voor het wegnemen van het lichaam en zeker de discipelen niet. Ze zouden niet bereid zijn geweest om zelf ook zo’n brute martelaarsdood te sterven als ze wisten dat dit allemaal een leugen was geweest.

Kan die opstanding een visioen geweest zijn?

Heeft men Jezus daadwerkelijk in leven gezien, nadat hij publiekelijk gekruisigd was? Ik heb ten minste acht oude bronnen, zowel binnen als buiten het Nieuwe Testament, die in mijn ogen de overtuiging van de apostelen bevestigen dat zij de opgestane Christus hebben ontmoet. Kunnen deze ontmoetingen dan misschien hallucinaties zijn geweest? ‘No way!’, vertelden deskundigen me. Hallucinaties treden op in individuele hersenen, net als dromen, maar toch, volgens de Bijbel, verscheen Jezus aan groepen mensen op drie verschillende gelegenheden – waaronder 500 in een keer! Kan het zijn dat het verdriet van de apostelen over de moord op hun leider hen een visioen gegeven heeft over de opstanding? Dat zou echter geen verklaring zijn voor de dramatische bekering van Saulus, een tegenstander van de christenen, of Thomas, de sceptische discipel. De schare mensen die Jezus na Zijn opstanding zag, werd niet ‘klaargemaakt voor een visioen’, maar ieder zag de verrezen Jezus met eigen ogen. Trouwens, als dit allemaal visioenen waren dan zou het lichaam nog in het graf zijn geweest.

Conclusie gebaseerd op feiten

Eén voor één verdampten mijn bezwaren. Ik las boeken van sceptici, maar hun tegenargumenten verkruimelden onder het gewicht van de historische gegevens. Uiteindelijk, nadat ik de zaak grondig had onderzocht, kwam ik tot een onverwachte conclusie: het zou eigenlijk meer geloof vergen om atheïst te blijven dan om een volgeling van Jezus te worden. En dat is waarom ik ben nu Pasen vier als christen. Niet vanwege wishful thinking, de angst voor de dood, of de behoefte aan een psychologische kruk, maar vanwege de feiten.

de Heer is waarlijk opgestaan!

Tot zover het verhaal van Lee Strobel, auteur van meer dan 20 boeken. Hij ondervroeg dertien top-wetenschappers met kennis van zaken over de Bijbel. Hij schreef onder andere Bewijs genoeg en Feiten genoeg. Hij gaf veel intervieuws, sprak in radioprogramma’s en schreef vele artikelen in kranten. Hij was bijbelleraar in de Willow Creek Church, en later voorganger van de Saddleback Valley Community Church.

ik vond dit getuigenis te mooi om het niet te plaatsen. Maar voor de echte die-hards die meer bewijzen willen: dat is er in ruime mate. De Heer Jezus vervulde in zijn leven en sterven oud-Testamentische profetieën. Natuurlijk had Hij als kenner van de Schriften die profetieën kunnen laten uitkomen, maar op veel ervan kon Hij zelf helemaal geen invloed uitoefenen. Denk aan zijn geboorteplaats, dat Hij voor de prijs van een slaaf (30 zilverlingen) verkocht zou worden en al helemaal niet wat er precies daarna met dat bloedgeld gebeurde. Evenzo dat Zijn kleding werd verloot, dat Hem geen bot gebroken zou worden (dat gebeurde altijd wel met gekruisigden) en waar Hij begraven zou worden. Hieronder een opsomming.

  De Heer Jezus is: O.T. N.T.  
  geboren in Bethlehem Micha 5:1 Matteus 2:1  
  geboren uit een maagd Jes. 7:14 Matteus 1:18  
  blinden zien, doven horen, lammen springen, stommen juichen Jes. 35:5-6 alle evangeliën  
  verworpen door de Joden Jes. 53:3 Joh. 1:11  
  verraden door een vriend Psalm 41:10 Marcus 14:10  
  verkocht voor 30 zilverstukken Zacharia 11:12 Matteus 26:14-16  
  de zilverstukken in de tempel geworpen en land van de pottenbakker ervoor gekocht Zacharia 11:13 Matteus 27:3-10  
  Hij deed zijn mond niet open tijdens de ‘ondervraging’ Jesaja 53:7 Matteus 26:63 Marcus 14:61  
  gekruisigd met zondaren Jesaja 53:12 Matteus 27:38 Marcus 15:27-28  
  zijn handen en voeten doorboord Psalm 22:17 Johannes 20:24-27  
  dorst aan het kruis Psalm 22: 15-19 Johannes 19:28  
  onze zonden gedragen Jesaja 53:6 1 Petrus 2:24  
  Gebeden voor overtreders Jesaja 53:12 Lucas 23:34  
  van God verlaten Psalm 22:19 Marcus 15:24  
  geen van zijn beenderen gebroken Psalm 34:21 Johannes 19:33  
  Zijn graf was bij de rijken Jesaja 53:9 Matteus 27:57-60  
  Opgestaan uit de doden Psalm 16:10 Matteus 28:5-6  
  Zijn evangelie is voor ‘vele volkeren’ Jesaja 52:15 Habakuk 1:5 Lucas 2:32 Handelingen 11:18  

bron Lee Strobel

Meer lezen over goede vrijdag?

Lees het verhaal over

de centurion die erbij was

Meer lezen over Pasen?

Lees het vervolg over

de centurion op de Paasmorgen(het derde deel over de centurion gaat over de bekering van Cornelius, één van de eerste heidenen die tot geloof kwam.)

Reacties zijn gesloten.