De ‘zevens’ in God’s klok

De 70 ‘zevens’, geprofeteerd in Daniël 8 vers 24 kent twee vervullingen.? Ten eerste, de 70 ‘zevens’ zijn 70 sabbat jaren = 490 jaar. Deze 70 zevens verwijzen naar de eerste komst van Jezus, die kwam als verlosser van onze zonde.? Ten tweede, de 70 ‘zevens’ zijn 70 jubeljaren, 3430 jaar, en wijzen naar de tweede komst van Jezus, wanneer Zijn mensen voor eeuwig bevrijden zullen zijn van de zonde. Aan het einde van het jaar 2015 zal aan de 6000 jaar van zonde een einde komen, zal een eeuwigdurende rechtvaardigheid aanvangen en Jezus zal opnieuw komen.

Toen God de aarde creëerde bepaalde hij de weektijden. Hij werkte zes dagen en rustte op de zevende dag. God noemde de zevende dag de Sabbatsdag. Sinds de schepping bestaat deze ordening van zes dagen werk gevolgd door één dag rust.? God paste deze zelfde ordening van de weektijd toe op een periode van zeven jaar. Hij vertelde de kinderen van Israël dat zij zes jaar lang mochten planten en oogsten maar dan het land het zevende jaar moesten laten rusten. God riep dit zevende jaar uit tot Sabbatjaar. (Dit wordt ook wel het sabbatsverlof genoemd.)? Een derde keer dat we deze ordening terug vinden is in 7000 jaar. De mensen overtreden de tien Geboden, Gods wetten nu bijna 6000 jaar. Nog maar een paar jaar en de aarde zal voor een periode van 1000 jaar rusten wanneer de mensen van de aarde zullen worden verwijderd.

Ordening van rust

Het totaal van zeven sabbatjaren (7×7 jaren) bracht het volk van God bij het 50e jaar: het jubeljaar. Dit jubeljaar is een herstelperiode van één jaar voor het volk van God en voor hun land. Het jubeljaar is een cyclus van 49 jaar dat zich steeds herhaald, het bestaat uit 7 sabatsjaren gevolgd door het 50e jaar dat het jubeljaar genoemd werd. Het jubeljaar is dus een één jaar lang durende sabbat voor het land. Tijdens het jubeljaar krijgt het land rust, werden schulden kwijtgescholden en land terug gegeven aan de oorspronkelijke eigenaar.

God’s Sabbat jaren zijn van groot belang

De kinderen van Israël gehoorzaamden God niet. 430 jaar hebben zij geweigerd om hun land tijdens de sabbatsverloven en jubeljaren te laten rusten. Zeventig jaar kreeg het land niet de door God bepaalde sabbatsrust. God stond het toe, dat de kinderen van Israël 70 jaar in ballingschap werden genomen in Babylon, vanwege deze ongehoorzaamheid. Terwijl het volk in ballingschap kreeg het land in Kanaän de 70 jaren van sabbatsrust.

Daniël

Daniël is, als teenager, in het jaar 605 voor Chr. naar Babylon gebracht. Ondanks zijn gevangenschap bleef hij gehoorzaam aan God. Toen Daniël zich realiseerde dat de 70 jaar van ballingschap bijna over waren, richtte Daniël zich tot God, vol verdriet en berouw. Hij realiseerde zich dat de zonden van het volk de oorzaak was van de ballingschap. Daniël is zeer bezorgd omdat God’s volk zich beladen had met zonde. Hij belijdt deze zonden en smeekt God om hen te genezen van deze zonden. Terwijl Daniël nog in gebed is, komt Gabriël vanuit de hemel om het gebed van Daniël te beantwoorden. Gabriël zegt:

‘Zodra u begon te bidden en te smeken, werd een antwoord gegeven. Ik ben gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer bemind. Luister daarom goed en overdenk de boodschap en begrijp het visioen:? Zeventig weken zijn bepaald over

  1. uw volk en uw heilige stad,
  2. om de overtreding te voleindigen,
  3. de zonde af te sluiten,
  4. de ongerechtigheid te verzoenen,
  5. en om eeuwige gerechtigheid te brengen,
  6. gezicht en profeet te bezegelen

Daniel 9:24 (NBG51).

Met een simpele, compacte en elegante profetie beantwoordt Gabriël het gebed van Daniël. God heeft een plan om Zijn mensen van zonde en verdorvenheid te verlossen. God heeft een plan om eeuwige oprechtheid in hun leven te brengen.

Eén profetie, twee vervullingen

Deze profetie heeft twee verschillende en essentiële vervullingen. Bedenk dat Daniël bidt vanwege het dodelijke probleem van de zonde van zijn eigen mensen. Gabriël brengt hem een tweezijdig antwoord dat een volledige oplossing verstrekt:

  1. Zeventig ‘zevens’- een cyclus van 70 sabbatjaren – 70 x 7 = 490 jaar. Zeventig ‘zevens’ worden verordend voor uw mensen om de verdorvenheid te herstellen. Jezus was de boetedoening en het offer voor onze verdorvenheid. Hij leefde het perfecte leven op de wereld en stierf toen voor onze zonden om het voor ons mogelijk te maken om van de zonde te worden verlost en het eeuwige leven te ontvangen. De eerste vervulling wijst naar de komst van de Messias. De 70 sabbatjaren voorspelden de eerste komst van Christus. De 70 sabbatjaren begonnen in 457 v. Chr en eindigden 490 jaar later in het jaar 34 na Chr. Jezus stierf en is opgestaan in het jaar 31 na Chr. in het midden van de cyclus van het 70e sabbatjaar. De eerste komst van Christus is precies vervuld op het, in de profetie van Daniël, nauwkeurig voorspelde moment.
  2. Zeventig ‘zevens’- een cyclus van 70 jubeljaren – 70 x 7 x 7 = 3430 jaar. Zeventig ‘zevens’ zijn bepaald over uw volk om een eind te brengen aan de zonde en om eeuwigdurende gerechtigheid te brengen. De tweede vervulling wijst naar de tijd dat Gods volk niet langer Zijn wet zal overtreden. Zij zullen eeuwige gerechtheid ontvangen en nooit meer zondigen. Dan zal Jezus komen om hen mee te nemen naar de hemel.

Het 70e Jubeljaar wijst op de tweede komst van Christus.

De 70 jubeljaren begonnen in 1416 v.Chr. toen Gods volk het land Kanaän binnentrok. De 70 jubeljaren zullen 3430 jaar later eindigen in het jaar 2015 n Chr wanneer Gods kinderen het Hemelse Kanaän zullen binnentrekken. Gods mensen zullen volledig en voor eeuwig bevrijd zijn van de zonde en Jezus zal opnieuw komen. De tweede komst van Christus zal precies uitkomen op het in de profetie van Daniël voorspelde moment.? In deze 2 stappen vernietigd God de zonde van Zijn mensen. Zij zullen voor altijd bevrijd zijn van de zonde.

5voor12

De zeven klokken van God.

Het onderstaande schema toont de zeven tijden (klokken) die door God speciaal zijn ontworpen. De klokken zijn alleen gebaseerd op Gods Woord. De eerste klok ging lopen toen de wereld werd geschapen en de zevende klok zal aflopen als de wereld is herschapen. Deze grafiek gebruikt de formule: Eenheid van Tijd x Patroon = Totaal.

Conclusie

De 70 ‘zevens’ geprofeteerd in Daniël 9 vers 24 kent 2 vervullingen. Ten eerste zijn de 70 zevens de cyclus van 70 sabbatjaren = 490 jaren, die direct wijzen naar (en vervuld zijn in) de eerste komst van Jezus als Verlosser van de zonde.

Ten tweede zijn de 70 ‘zevens’ de cyclus van 70 jubelbjaren = 3430 jaar, die direct wijzen op de tweede komst van Jezus wanneer Hij zijn mensen voor eeuwig en altijd zal bevrijden van de zonde. Aan het einde van het jaar 2015 zal er aan de 6000 jaar van zonde op de aarde een einde komen, en eeuwigdurende gerechtigheid zal gebracht worden en Jezus zal opnieuw komen om zijn mensen mee te nemen naar de hemel. Dan begint voor de aarde de 1000 jaar van vrede. God geeft aan elk van ons een tijd op de aarde als proef. Deze proefperiode is onze kans om tot inkeer te komen en om geloof in Christus te hebben. Mijn proeftijd en jouw proeftijd zal eindigen ergens tussen nu en het eind van 2015 en het is misschien eerder vroeger dan later. Dan is het meest belangrijke ding dat we kunnen doen ons nu volledig aan God over te geven in nederigheid en berouw Jezus Christus als onze persoonlijke Verlosser te ontvangen.

Nu is het de tijd om God te zoeken, terwijl Hij gevonden kan worden. Nu is de tijd om tot inkeer te komen, om berouw te hebben. Kies er vandaag voor om Christus te ontvangen en om in Hem te blijven om Hem gehoorzaam te zijn. Als je alle huidige gebeurtenissen in de wereld ziet en dat overdenkt samen met de hiervoor geschreven informatie, dan heeft het er alle kans van dat de tijd van de kerk en de overgang naar de tijd van het Koningschap dichtbij is. De studie hierboven is nauwelijks een speculatie en zou wel eens verrassend nauwkeurig kunnen zijn. In ieder geval is het zeer opmerkelijk. We zullen het snel genoeg uitvinden. Ik vraag me af of 2015 soms het 120 jubeljaar is? Zou het dan niet nog meer steek houdend zijn en dan kun je niet nauwelijks nog spreken van toeval. Let op!

En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. Genesis 6:3 (NBG ’51)Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die. Ex2:11 (NBG ’51) Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag. 2 Petrus 3:8 (NBG ’51)

Verlossing

De Bijbel spreekt over het woord verlossing en redding, het gaat om de verlossing van gevaar of lijden. Ook over bewaard wordt gesproken, het gaat om sparen, behouden, uitredden of beschermen. Dit woord geeft het beeld van overwinning, gezondheid, of behoud. Soms, worden in de Bijbel, de woorden ‘bewaard’ of ‘redding’ gebruikt wanneer het gaat om de tijdelijke, lichamelijke verlossing, zoals de verlossing van Paulus uit de gevangenis (Filipenzen 1:19) te verwijzen. Jezus vergeleek het gered zijn met het binnen gaan in het Koninkrijk van God (Matth. 19:24-25) Waar zijn we van gered? In de Christelijke leer worden we gered van de ‘toorn’, namelijk gered van Gods oordeel over de zonde. (Romeinen 5:9; 1 Tess.5:9) Onze zonden hebben ons afgescheiden van God en de consequentie van de zonde is de dood. (Romeinen 6:23). De Bijbelse redding verwijst naar onze verlossing van het gevolg van de zonde en dat omvat daarom de verwijdering van zonde. Wie redt er? Alleen God kan onze zonde verwijderen en ons bevrijden van de gevolgen van de zonden.(2 Tim. 1:9; Titus 3:5). Hoe zorgt God voor redding? In de christelijke leer van verlossing, heeft God ons gered door Christus. (Johannes 3:17).

Om precies te zijn: het is Jezus’ sterven aan het kruis en Zijn opstanding dat ons redding brengt. (Romeinen 5:10, Efeze1 :7). De Bijbel is er duidelijk over dat de redding een geweldige, onverdiende gift van God is (Efeze 2:5,8) en dat dit alleen beschikbaar is door geloof in Jezus Christus. (Handelingen 4:12) Hoe ontvangen wij redding? Wij worden gered door geloof. Ten eerste, moeten we luisteren naar het evangelie, het goede nieuws over Jezus dood en opstanding (Efeze 1:13). Dan moeten we geloven, volledig vertrouwen in de Heer Jezus Christus, (Romeinen 1 :16). Dit maakt dat je berouw hebt en je bekeert – je van gedachten verandert over de zonde en over Christus – (Handelingen 3:19) en de naam van de Heer aanroept. (Romeinen 10:9-10,13)

Een definitie van de Christelijke leer van de redding kan zijn:

‘De geestelijke, eeuwige verlossing, die God direct schenkt aan diegene die Zijn voorwaarden van berouw en geloof in de Heer Jezus accepteren.’ Deze verlossing is alleen mogelijk door en in Jezus Christus (Johannes 14:6, handelingen 4:12) en is alleen mogelijk dankzij Gods voorziening, Zijn verzekering en veiligheid.

De weg tot verlossing

Dit is de route naar verlossing. Ik roep je op om deze eenvoudige stappen gericht op het in orde maken met God te zetten voordat het te laat is. Je zult de eeuwigheid ergens doorbrengen, wat kan er belangrijker zijn in ons leven dan te bepalen wat er gebeurt na dit leven? Wat kan er belangrijker zijn dan te besluiten om de relatie met God te accepteren, de God die jou gemaakt heeft en van jou houd? Je kunt besluiten om de eeuwigheid in de hemel door te brengen met Hem, maar alleen als je de volgende stappen zet, berouw hebt over je zonde en je tot de Heer Jezus bekeert….

We hebben allemaal gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God!

Romeinen 3 vers 21-26 (TelosNT)

Maar nu is, buiten de wet om, gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten getuigenis gegeven wordt, namelijk gerechtigheid van God door geloof in Jezus Christus tot allen, en over allen die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door het geloof, in zijn bloed, tot betoning van zijn gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God; tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat Hij rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is.

Romeinen 3 vers 21-26 (uit de NBG ’51 vertaling)

Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden; om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.

Hoe wij weten dat Jezus de enige weg is? God houdt het simpel met één boodschap en één weg tot God.

Johannes 14:6

‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij’. (NBG ’51)

De zonde scheidt ons van God af, maar Christus is de brug die deze scheiding te niet doet: wij gaan de mist in met onze eigen wijze/wegen, maar de weg van God is perfect.

Romeinen 6:23 (NBG ’51)

‘Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here’.

Johannes 3:3-8 en vers 16-20 Je moet opnieuw geboren worden!

‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is’.

Joh. 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.

Romeinen 10:9-13 De weg van God is simpel

‘Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden’.

Roep de naam van Heer aan en je ZULT voor eeuwig gered zijn, door het offer dat je om niets ontvangt van Jezus Christus. Belijd je zonden en bekeer je tot Jezus Christus en je zult een eeuwige relatie hebben met God. Het negeren van het kloppen door God op jouw hart, en het gevolg van jouw besluit is voor de eeuwigheid, je zult voor eeuwig gescheiden zijn van God en zonder zijn afwezigheid zijn in de hel. God houdt van je en wil een relatie met jou. Uiteindelijk is het niet God die iemand naar de hemel of hel stuurt, dat doen wij zelf, door onze eigen keuze.

Als we nu niet voor een kleine periode op aarde kunnen kiezen voor een relatie met God, waarom zouden we dan een relatie voor de eeuwigheid aan gaan met Hem? Het is nu jouw besluit, en ik noemde het eerder, de tijd is zeer waarschijnlijk erg kort. We moeten beknopt alles weergeven, maar er is zo veel informatie beschikbaar over dit onderwerp. Het genoemde is de basis en door het zetten van de stappen maak je het voor je zelf mogelijk om het in orde te maken met God. Maar er zijn nog veel meer geweldige, opwindende dingen die God met het oog op de eeuwigheid jou aanbiedt. De wereld biedt uitzicht op zaken die jou alleen maar van God afbrengen en je bewust leiden tot wanhoop en teleurstelling. Ik bid dat deze boodschap goed wordt ontvangen en jou behouden zal voor de gebeurtenissen, die waarschijnlijk aan het einde van dit jaar in 2008 zullen plaatsvinden. Wanneer je Christus in uw hart hebt toegelaten, kijk ik uit naar dag dat wij zullen kennismaken in de hemel! Misschien komt die dag eerder snel dan dat deze langer op zich laat wachten, zeker als de eerder beschreven uitleg over Gods tijden juist is. Als het mogelijk is zoek dan andere christenen op om samen te komen en probeer een Bijbel te krijgen, bestudeer het Woord en zoek naar de Waarheid.

Geef een reactie