de wederkomst van de Heer Jezus Christus

De vorige keer hebben we hoofdstuk 19 tot en met vers 9 besproken. We hebben gelezen hoe Johannes de 24 oudsten en de 4 wezens ziet voor de Troon van God en we lazen hoe de Heer Jezus het koningschap op dat moment op Zich neemt. We lazen verder over de bruiloft van het Lam en Zijn bruid, die zich kleedt in zuiver stralend linnen. En er werd bij vermeld dat dit witte linnen bestaat uit de goede werken van de heiligen (de Gemeente). Want die Bruid is de Gemeente!

Zeker weten!

Vers 9 wordt op een plechtige manier besloten. Er staat nadrukkelijk ‘Dit zijn de waarachtige woorden van God’. Als er zoiets bij wordt vermeld is het nodig dat wij weten dat alles wat er beschreven staat, ook daadwerkelijk zó zal gebeuren. Hoewel de boze probeert de gelovigen in verwarring te brengen (zie alle discussies over de opname, de sabbat, de duur van de grote verdrukking e.d. waar gelovigen elkaar in de haren vliegen) mogen wij ons vast blijven houden aan Gods Woord. En hoewel de boze ook alles doet wat in zijn vermogen ligt om te voorkomen dat God Zijn doel zal bereiken; het zal hem niet lukken! We mogen zeker weten dat de Here God alles in Zijn macht heeft en houdt!

Aanbidding

Johannes is zeer onder de indruk van wat hij ziet gebeuren:

 “Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.”

Openbaring 19:10

 

Johannes knielt aan de voeten van de engel, maar die waarschuwt hem meteen om dat niet te doen. De engel weet hoe het zit: God komt toe alle eer en aanbidding. Hoe vaak worden beroemde sprekers en bekende voorgangers niet met lovende woorden onthaald! Hoe vaak denken wij ‘zondag moet ik de dienst niet missen, want die-en-die spreekt’. Daarbij vergetend dat het niet de spreker is, maar de Heilige Geest Die tot de harten spreekt.

Getuigen is profeteren

De engel sluit af met “Want getuigen van Jezus is profeteren”. In de Staten Vertaling staat: “Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie”. Dat klinkt wat raadselachtig. Johannes en de engel staan beiden in de dienst van de Heer en zijn in die zin aan elkaar gelijk. Welke bediening de engel precies had weten we niet, maar Johannes heeft de gave van profetie. Maar ook een profeet, zoals Johannes dus, zal nooit zichzelf op de voorgrond zetten maar altijd de Heer Jezus centraal zetten. De Schepper boven het schepsel! Hij, Die de gave van profeteren geeft staat boven die gave!

 

“Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’. De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’.”

 

Openbaring 19:11-16

de duivel wordt verslagen
De Wederkomst van Christus als Koning der koningen

We zien opnieuw een wit paard met een ruiter. Maar dit paard en deze ruiter is geheel anders dan het witte paard en diens ruiter uit Openbaring 6. Die ruiter was bepaald niet ‘trouw en betrouwbaar’. Dat wordt wel van déze Ruiter gezegd. Een rechtvaardig Rechter Die een rechtvaardige strijd zal voeren. We zien hier de beschrijving van de Heer Jezus, als de Koning der koningen. Hij rijdt op een wit paard want Hij komt als de Overwinnaar der gerechtigheid. We zullen een aantal zaken over Hem specifiek behandelen.

Zijn namen

Er worden in deze verzen verschillende namen genoemd: Trouw en betrouwbaar, Woord van God, hoogste Heer en Koning en dan is er ook nog een ‘naam die niemand kent’. We kennen het oude lied “er is geen Vriend Die zo trouw is als Jezus, neen, niet één!” Hij was trouw tot in de dood! Er is niemand anders dan Hij die de namen Trouw en betrouwbaar zó ten volle verdient. We hebben gelezen dat de Heer Jezus het Koningschap over de aarde heeft aanvaard, (Openbaring 11:15) dus ja: Hij is de hoogste Heer en Koning! Maar dan: ‘de naam die niemand kent’. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? In Openbaring 2:17 lezen we “…en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.” Wij, als vrijgekochte en wedergeboren kinderen van God, ontvangen als we in de hemel komen, een witte steen met daarop onze nieuwe naam. Een naam, die alles vertelt over wie wij als kind God op aarde zijn geworden en wat onze persoonlijke relatie met de Heer Jezus inhield op aarde. Alleen al die nieuwe naam vertelt alles over ons! Net zó vertelt de ‘naam die niemand kent’ alles over de diepste verbondenheid die de Heer Jezus heeft met Zijn hemelse Vader.

Zijn ogen

Zijn ogen zijn als een vlammend vuur. Hij komt in onbegrensde macht naar de aarde, niet meer als de Zaligmaker, maar als de Rechter Die komt met zijn rechtvaardig oordeel. Zijn ogen doorzien elke leugen en elk hart.

Kronen

De kronen op Zijn hoofd vertellen dat Hij de Koning der koningen is en zij geven de macht en autoriteit weer die Hij als zodanig heeft.

Zijn met bloed doordrenkte kleren

Zijn kleding is rood, want het is met bloed doordrenkt. Soms wordt de fout gemaakt om de Heer Jezus alleen als de liefdevolle Heiland te zien. Dat is één kant van Hem, maar Hij zal ook ‘de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden’. Hij gaat de strijd aan met de boze machten en de onberouwelijke mensen. En Hij zal overwinnen! “Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die in de wijnpers treedt? 3 Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld. 4 Want de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen.” (Jes. 63:2-4)

De vrijgekochte Gemeente

In Openbaring 4:1 lezen we over een geopende deur in de hemel en Johannes krijgt dan de oproep ‘kom op hierheen’. Dat is het moment van de opname van de Gemeente. Deze keer lezen we dat de hele hemel geopend is. Dat gebeurde ook bij de hemelvaart van de Heer Jezus en ook de martelaar Stefanus heenging. De deur in de hemel werd gesloten voor de bruiloft plaats vond. Maar de hele hemel opent zich nu! En dat is begrijpelijk als je leest dat de grote Koning uit de hemel komt, gevolgd door de hemelse legerscharen. Wie zijn dat? Engelen? Het feit dat erbij staat dat zij gekleed zijn in zuiver wit linnen geeft aan dat het hier om de verloste Gemeente gaat, die de Heer volgen op witte paarden. De Heer Jezus heeft beloofd dat wij altijd bij Hem zullen mogen zijn dus het is logisch dat wij Hem volgen! De apostel Paulus spreekt van de wederkomst des Heren “met al Zijn heiligen” (zie 1 Thess. 3:13), en hij zegt dan: “Wanneer [nu] Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” (Kol. 3:4)

Uit Zijn mond komt een scherp zwaard

Dit “zwaard” is het symbool van het Woord van God. “En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Efeze 6:17. Het is het Woord van God wat de onbekeerde mens zal veroordelen. “Wie Mij verwerpt, en Mijn Woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt; namelijk het Woord dat Ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste dag.” Johannes 12 vers 48

 

“Toen zag ik een engel midden in de zon staan. Luid riep hij tegen de vogels die hoog in de lucht vlogen: ‘Kom naar Gods grote maaltijd. Dan krijg je het vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en machthebbers, het vlees van paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen, het vlees van jong en oud.’ Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid. De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich vol aan hun vlees”

 

Openbaring 19:17-21

Toch nog tegenstand…

Ondanks de indrukwekkende verschijning van de Heer Jezus, waarbij elke ongelovige en weerspannige zondaar zal sidderen zien we toch dat zij desalniettemin de strijd met Hem willen aanbinden! “De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar zal Ik zitten, om te richten alle heidenen van rondom.” Joël 3:12 Het beest en de koningen der aarde doen een laatste wanhoopspoging, maar het is duidelijk dat de overwinning aan de Koning der koningen is. Er worden geen woorden aan besteed: het beest en de valse profeet worden in de vuurpoel gegooid en zij, die de strijd nog aangingen worden gedood. Reeds voor de strijd losbarst is duidelijk dat de Heer Jezus Overwinnaar is. De vogels worden uitgenodigd, nog voordat op aarde de legers optrekken, om het vlees van de gevallenen te eten.

Einde aan het kwaad

De wereld, die tijdens de grote verdrukking in diepe ellende en duisternis is gestort, is een volkomen wanhopige plaats geworden. De boze lijkt het op de wereld gewonnen te hebben. Wat een wanhoop moet dat zijn voor de mensen die dan nog leven! Maar dan, als de hemel geopend is, ziet de wereld de Koning der koningen komen, Die de boze binden zal. Die de oorlogen op aarde beëindigen zal en Die als Vredevorst zal regeren. Een einde aan het kwaad wat onder de regering van de boze, in de persoon van de antichrist, de aarde is aangedaan. Een nieuw tijdperk van vrede komt! Daarna zal het kwaad nog eenmaal terugkeren, maar slechts voor een korte tijd. Houdt moed, want net zoals we nu reeds zeker mogen weten dat de Heer Jezus Christus de Triomfator is, mogen wij nu reeds weten dat ook dan Zijn overwinning vast staat.

“Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid,
gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.”

Habakuk 2:14

 

Geef een reactie