de wanhoop van David

De afgelopen weken waren zwaar. Nadat mij was gebleken dat de hulpzoekende Nigeriaanse pastor in werkelijkheid een lid van een bende was, die inspeelt op de harten van mensen door in ‘de tale Kanaäns’ om hulp te vragen, heb ik geestelijk een flinke klap te verwerken gekregen.

In zo’n geval is de duivel er als de kippen bij. Want na zo’n slag ben je kwetsbaar. En dus werd de aanval ingezet. De bestelde Bijbels waren al naar ons onderweg. Ik had de bestelling echter al afgezegd en stuurde de Bijbels terug. Toen bleek dat die zending beschadigd was aangekomen. Dus kwam er een schadeclaim. Dat gaf, al met al, heel wat correspondentie en extra spanning. En toen had ik het even moeilijk op mijn werk. En ik werd ziek. Het werd me kortom allemaal te veel.


Nu volg ik elke dag via internet diverse mensen, die de Bijbelse boodschap brengen en mensen, die wachters op de muren zijn. Mensen, die uitzien naar de komst van de Heer Jezus voor Zijn Gemeente. En luisterend naar zo iemand, zag ik een ander filmpje van iemand die ik niet kende. Ik luisterde ook daar naar. Dit ging er over, dat niet iedereen die zich Christen noemt, dat ook is.

Christen zijn is wedergeboren worden; hernieuwd in je denken. De Heilige Geest ontvangen en Zijn leiding accepteren. Er zijn mensen, die zijn ingeschreven in de boeken van een kerk. Zij zeggen Christenen te zijn. Maar zonder die wedergeboorte, zonder het verlossende werk van de Heer Jezus Christus ben je geen Christen. Christen = navolger van Christus. In Hem en door Hem.

Ik deelde de mening van die persoon op You Tube dan ook. Ja, er zullen er zijn die achterblijven na de Opname van de Gemeente en die roepen: ‘Here Here!’ Maar de Heer zal tot hen zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend’. Die mensen zijn alleen christen in naam, geen wederom geboren kinderen van God. De persoon op You Tube ging echter verder dan dat. Hij stelde, dat alleen de kinderen van God die geheel rein leven, deel kunnen uitmaken van de Bruid van Christus.

De Bruid van Christus is volmaakt en rein. Dat ben ik niet. Zeker niet. De woorden van deze man sneden in mijn hart en ik begon te twijfelen: was ik wel rein? Was ik waardig? Normaal gesproken zou ik gezegd hebben “een kind van God is rein en heilig. Niet omdat een kind van God rein en heilig leeft, maar omdat een kind van God GEreinigd is en GEheiligd is door het bloed van Jezus Christus.”

Maar in de overspannen toestand waarin ik was terecht gekomen overheerste de twijfel. En ik bad, smeekte God, mij te laten weten of ik waardig zou zijn. Of er zaken zijn, die ik moet (laten) aanpakken. Veranderen. Heiliger leven, dichter bij de Heer.

Als ik overspannen ben, heb ik vaker gemerkt dat de Here God dan geen antwoord geeft. Alsof de hemel van koper is. Dat bevestigde mijn bang vermoeden: ik was niet heilig en rein genoeg! De duivel fluisterde me steeds vaker en steeds dwingender in dat ik zou worden afgewezen. God gaf me immers zelfs geen antwoord meer? Zijn liefdevolle nabijheid was weg; een kille angst kneep zich om mijn hart.

Ik weet dat God antwoordt en spreekt door Zijn Woord. En op een dag las ik mijn Bijbels dagboek per email. Het was Psalm 27. En deze verzen sprongen er voor mij uit:

Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep;
wees mij genadig en antwoord mij.
Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt:
Zoek Mijn aangezicht.
Ik zòek Uw aangezicht, HEERE,
verberg Uw aangezicht niet voor mij.

Wijs Uw dienaar niet af in toorn,
U bent mijn hulp geweest;
laat mij niet in de steek en verlaat mij niet,
o God van mijn heil.

JA! Ik zòcht de Here God! En Hij leek Zijn aangezicht voor mij te verbergen! En ik realiseerde mij, dat deze woorden geschreven zijn door David. David, de man naar Gods hart! Het is altijd mijn diepste wens geweest een ‘man naar Gods hart’ te zijn. En omdat de Here zweeg meende ik dat ik had afgedaan. Maar als zelfs David precies dezelfde gedachten en angsten had gehad, dan betekende dat, dat de Here God net zomin Zich had afgewend van mij, als dat Hij Zich zou hebben afgewend van David!

David eindigt deze Psalm met bemoedigende woorden:

“Wacht op de HEERE,
wees sterk
en Hij zal uw hart sterk maken;
ja, wacht op de HEERE.”

Dat is wat ik zal doen. Ik zal wachten op de Here, uitziend naar Zijn komst. Sterk zijnd, me ervan bewust dat de aanvallen die ik meemaakte uit het rijk der duisternis afkomstig waren. Vanmorgen in de kerk hoorde ik over Nehemia die de muren van Jeruzalem herbouwde. Nehemia kreeg het verzoek van tegenstanders van die herbouw om te komen praten. Nehemia stelt zijn opdracht van de Here God als eerste prioriteit en hij antwoordt dat hij belangrijker werk te doen heeft.

Dat was een goede preek. We moeten proberen, als twijfel ons hart binnenkomt, te zien wie de afzender van dergelijke gedachten is. Wie is er gebaat bij onzekere, zich schuldig voelende Christenen, die bang zijn ‘het’ niet goed te doen? We moeten de afzender van die gedachten ontmaskeren als zijnde de satan zelf. Zelfs als die gedachten ontstaan door een preek op YouTube , van iemand die blijkbaar een kind van God is en het waarschijnlijk goed bedoelt. Ook wij kunnen immers ongemerkt door de satan worden gebruikt. Zoals de Heer Jezus tegen Petrus zei “satan, ga weg achter Mij”, zo moeten we ideeën en gedachtes van andere Christenen, als ze ons angst brengen en van onze blijdschap beroven herkennen als aanvallen van de boze.

Moeten we dan niet rein en heilig leven?

Jazeker! Als kinderen van God moeten we zó leven dat mensen om ons heen Jezus Christus in ons kunnen herkennen. Maar als we falen (en dat zullen we) laten we dan gaan naar Hem, die ons kan reinigen en heiligen, zodat wij onbevlekt en vol blijdschap zullen zijn, als Hij komt. En Hij komt spoedig!

Reacties zijn gesloten.