De Ottomanen: het 7e wereldrijk?

zeven wereldrijken

Er is een moeilijke profetische passage in Openbaring, sommigen zeggen zelfs de moeilijkste. Openbaring 17 vers 9-11 zegt- “Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.”


Moeilijk!

In de eerste zin staat: “Hier is het verstand, dat wijsheid heeft” Dat wil zeggen dat de interpretatie niet gemakkelijk zal zijn of voor de hand liggend. Het zal dieper onderzoek vergen, maar dat het zal worden onthuld aan degene die wijsheid zoekt.

“Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.” Jakobus 1 vers 5

Bergen

Vervolgens wordt gesproken over “bergen”. In bijbelse symboliek, vertegenwoordigen bergen koninkrijken of sterke, machtige regeringen. Wanneer er staat ‘de hoogste der bergen’, zoals in Jesaja 2 vers 2-4 , betekent dat Jezus’ regering. “De zeven” historische koninkrijken (keizerrijken) zijn algemeen aanvaard:

 1. Egypte,
 2. Assyrië,
 3. Babel,
 4. Perzië,
 5. Griekenland en
 6. het Romeinse rijk

Vaak wordt verondersteld dat het zevende rijk een wederopstanding is van het Romeinse rijk, of dat het Romeinse rijk bestaat uit twee delen: oost en west, maar het oosterlijk deel van het Romeinse rijk kan ook zijn uitgelopen in het Ottomaanse rijk. De “achtste” lijkt de antichrist te zijn, die deel uitmaakt van het zevende rijk.

Het standbeeld

Bij de interpretatie van het standbeeld uit Nebukadnezar’s droom over de rijken (Daniel 2 vers 31-35 ), was het goud op het hoofd, zilver op de borst en armen, koper torso en dijen, benen van ijzer en voeten van een mengsel van leem en ijzer.

Als je kijkt naar de metalen van het standbeeld vallen twee zaken op:

 1. De metalen worden, van boven naar beneden steeds goedkoper. Goud is het meest kostbare metaal en ijzer het minst kostbare. Leem is al helemaal de moeite niet waard.

 2. De metalen worden aan de andere kant steeds sterker. Goud is het zachtste metaal maar ijzer is het sterkst.

De benen van ijzer

Over het algemeen wordt gedacht dat dit de splitsing van de benen het Romeinse rijk is. De Romeinen splitsen hun rijk in het jaar 330 toen Constantinopel de tweede hoofdstad was geworden en het koninkrijk werd gesplitst in oost en west.

Constantinopel

Dus laten we eens kijken naar Constantinopel, thans bekend als Istanbul. De stad is gelegen in Turkije en is de grootste stad van het land. Wikipedia zegt dat Istanbul heeft gediend als de hoofdstad van het Romeinse Rijk (330-395), de hoofdstad van het Oost-Romeinse (Byzantijnse) Rijk (395-1204 en 1261-1453), de hoofdstad van het Latijnse Keizerrijk (1204-1261), en de hoofdstad van het Ottomaanse Rijk (1453 -1922). Dat zijn een hoop rijken!

Istanbul

Istanbul werd ook gekozen als een gezamenlijke Culturele Hoofdstad van Europa voor de periode 2010-2011, en organiseerde als zodanig ge culturele evenementen vanuit een sterk Europees uitgangspunt. Maar toch… Istanbul is niet Europees, en ondanks zijn lange wens om bij het westen te gaan horen is dat verlangen verijdeld. Hoewel Turkije één van de eerste landen was wat probeerde lid van de Raad van Europa (een voorloper van de EU) te worden in 1949 en nu een geassocieerd lid van de EU is, werd het een volledig lidmaatschap ontzegd.

Turkije

Het lijkt er dus op dat de twee benen van het Romeinse rijk nog steeds worden gesplitst. Hoewel deel van het lichaam van historische rijken en losjes verbonden met het westen, is het niet het westen. De Turken figureren in de eindtijd profetieën als de natie die uiteindelijk weer samengaat met het oosten. Ze komen samen met Armenië, Rusland, Iran en Noord-Afrika en anderen met het doel Israël aan te vallen. Hun definitieve status als een Israël-hater is zeker. Ezechiël 38 vers 6 zegt dat Gomer en het huis van Beth-Togarma toetreden tot de Gog-Magog aanval. Bijbelse onderzoekers interpreteren Gomer als Turkije en Beth-Togarma als Armenië. Turkije keert terug naar haar roots in de laatste dagen, ongeacht de westerse invloed zien we Turkije terugkeren tot het oosten. De reis is tumultueus geweest sinds Paulus’ zending in Klein-Azië, zoals Turkije nog steeds bekend staat.

Ottomaanse rijk

Het Ottomaanse rijk, geregeerd vanuit Constantinopel (Istanbl) bestond als een imperium gedurende 500 jaar en verdween in 1922 met de beëindiging van het ambt van kalief (Heerser van alle moslims).

Het zevende rijk

Als je nadenkt over de toekomst en wat er in de wereld gaat gebeuren, hebben we dan al niet een herleefd Romeins rijk in de huidige Europese Unie? Echter: op het moment van het Nieuwe Testament, bestond zestig procent van het Romeinse Rijk uit land dat nu onder islamitische controle valt … ten minste 60 procent. Het overgrote deel van het Romeinse Rijk in het Nieuwe Testament is vandaag onder Moslim-controle en de islam is zich aan het verspreiden zelfs in Europa. De coalitie die in Ezechiël 38 wordt genoemd bestaat geheel uit Moslim landen. Het is niet logisch dan alleen naar het westen (Europa) te kijken.

Terug naar het oorspronkelijke vers in Openbaring. Het vers zegt dat er 7 koninkrijken waren / zijn.

 • Het kan dus zijn dat het 7e rijk wordt gevormd door een hersteld Romeinse rijk (in de vorm van de Europese Unie).

 • Het kan ook zijn dat het zevende rijk bestaat uit een hersteld Ottomaans rijk.

 • En tot slot: het kan ook nog zijn dat het een combinatie wordt: twee benen, west en oost: Romeinse rijk en Ottomaanse rijk in 1 unie.

Kalifaat

Het Turkse Ottomaanse rijk was het laatste kalifaat. Turkije zocht na de val van het Ottomaanse rijk toenadering tot het westen, maar werd stelselmatig afgewezen. Vandaag de dag maakt de heerser in Turkije steeds meer duidelijk dat Turkije weer de kant van de Islam kiest. Turkije is van vriend van Israël een vijand van Israël geworden en Turkije wil graag de macht terug die ze eens bezaten. De Bijbel laat ons zien dat Turkije een machtige en invloedrijke natie zal zijn in de Gog -Magog strijd. We zagen de invloed van Turkije op de voorgrond treden in de beruchte Gaza Flotilla aanval, en we zien het nu in haar voortdurende woordvoerderschap voor moslims in Klein-Azië. Een artikel uit een Turks dagblad met de titel “Turkije is de vormgever van de Arabische Lente” zegt botweg, “de Ottomanen zijn terug”. Dat de Ottomanen het 7e koninkrijk zouden kunnen zijn is de moeite waard om over na te denken.

het beest, de achtste

Let op het laatste deel van de Openbaring vers, En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven.

 • Dit kan dus een heerser zijn uit het oostelijke been van het standbeeld, een Islamitisch rijk. (Istanbul oftewel Constantinopel is ook een stad op zeven heuvels.) In dat geval zal ‘het beest’ komen vanuit de Islam. We denken dan sterk aan de door de Islam verwachte Mahdi.

 • Het kan ook een heerser zijn uit zo’n combinatie-rijk en in dat geval ligt het zeer voor de hand dat dit de paus zal zijn, die beide benen (west en oost) bij elkaar brengt in een wereldreligie behorend bij het laatste wereldrijk. (Ook Rome is gebouwd op zeven heuvels).

Wie is de vrouw?

De tekst aan het begin van dit topic spreekt van een vrouw die op de zeven bergen gezeten is. Wie is zij? Een beschrijving van haar staat in hetzelfde hoofdstuk, enkele verzen eerder.

“En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.”

Openbaring 17 vers 3-6

De Roomse kerk

Deze vrouw staat symbool voor de opstand tegen God, in de vorm van wereldse onreinheid en afgoderij. Deze opstand tegen God begint al met Nimrod, de eerste vorst op aarde die in opstand is tegen God; zijn koninkrijk was Babel. Daar werd vervolgens de opstand tegen God zichtbaar in de toren van Babel. De vrouw op het beest is de religieuze en geestelijke erfgename van Babylon, het oude systeem van godsdienstige afval wat zichtbaar is geworden in de Roomse kerk, gekleed in purper en scharlaken, rijk versierd met goud en juwelen. De Roomse kerk heeft vele, vele oprechte kinderen van God gemarteld, vervolgd en vermoord.

Een combinatie

Echter: ook de Islam laat zich bepaald niet onbetuigd in de Christenvervolging, zoals we vandaag de dag kunnen zien. ISIS, nu ‘de Islamitische staat’ heeft het kalifaat al uitgeroepen en duizenden onschuldigen worden wreed vermoord. Beide systemen (Roomse kerk en Islam) zijn anti-Christelijk en tonen zich als religieus. Hoe verschrikkelijk zal de samenvoeging van beiden zijn in een wereldreligie? De Rooms paus tracht de Christelijke kerken ertoe te bewegen zich ’terug’ te keren naar ‘de moederkerk’. Andersdenkenden zijn welkom: de god van de Islam is volgens de paus dezelfde als de god van de Roomse kerk. Maar ook andere geloven die vele afgoden aanbidden zijn welkom: bekering is niet nodig. Zelfs de verstokte atheïst mag gerust zijn: als de mens maar ‘het positieve zoekt’ is het al goed. Wee de wereld waar deze wereldreligie straks over heerst.

een stad

In vers 18 lezen we: “En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde”. De vrouw is dus eveneens een stad. Indien het beest komt vanuit de Islam zal deze stad waarschijnlijk letterlijk Babylon zijn. (De Islamitische staat heeft het kalifaat juist in die omgeving uitgeroepen). Als de komende wereldreligie wordt aangestuurd door de paus kan die stad Rome zijn. Laten we niet te snel ‘een kant’ kiezen maar alle opties goed in de gaten houden, naast een geopende krant. De datum op die krant kan zómaar op een moment de datum zijn waarop de Bruidegom Zijn Bruid Thuishaalt!

Maranatha! Jezus komt!