De Opname beschreven in Slow Motion (deel 2)

We gaan verder waar we vorige week gebleven waren, namelijk de bespreking van 1 Thessalonicenzen 4:16 “want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan”

De bazuin Gods

De Bijbeltekst zegt ook dat wanneer de Heer komt, er een bazuin Gods zal klinken. Op grond hiervan zeggen velen dat de Heer niet kan terugkomen op een andere dag dan op Rosh HaShanah, omdat het het Joodse Heilige Feest is wat bekend staat als ‘het feest der Trompetten’. Dit is echter niet noodzakelijk. In Numeri 10:10 staat vermeld: “Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers”. Het klinken van bazuinen is derhalve niet beperkt tot Rosh HaShanah. En hoewel de eerste vier feesten door de Heer Jezus zijn vervuld en het voor de hand zou liggen dat het volgende feest der bazuinen met de Opname vervuld wordt, zegt Gods Woord aan de andere kant dat de Heer Jezus zal komen op een moment dat velen Hem niet zullen verwachten: “Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, op welk uur de dief zou komen, hij zou in zijn huis niet hebben laten inbreken. Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.” Lucas 12:39-40

het sein ‘verzamelen!’

Eén van de geluiden van de bazuinen/trompetten was om alle Israëlieten naar de deur van de Tabernakel te laten komen. Numeri 10:3 “Geeft men op beide (zilveren trompetten) een stoot, dan zal de gehele vergadering zich tot u verzamelen bij de ingang van de tent der samenkomst.” Zodra onze Heer komt en de bazuin Gods zal klinken zullen alle ware gelovigen zich bij Hem, bij de openstaande deur van de Hemel verzamelen. “in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.” 1 Korintiërs 15:52

Gaan de doden in Christus ons vooruit in de Opname?

Terug naar 1 Thessalonicenzen 4:16 “…en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan”. Het is niet zo, dat de doden in Christus als eerste zullen worden opgenomen. Het woord ‘opstaan’ is de vertaling van het Griekse woord ‘anistemi’. Dit Griekse woord betekent letterlijk: “opstaan, terugkomen in het leven.” Dit Griekse woord is niet hetzelfde Griekse woord dat wordt gebruikt om de opname in het volgende vers te beschrijven en het heeft niet dezelfde betekenis. Het betekent dat de in Christus gestorven heiligen opstaan uit de dood en daarna: “…daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.” 1 Thessalonicenzen 4:17

De Opname, geen nieuw idee!

Helaas komen soms Christenen met het argument dat het woord ‘opname’ niet eens in de Bijbel voor komt en dit argument gebruiken ze dan om aan te tonen dat ‘de opname’ een nieuw idee is. Het woord wat Paulus hier door de Heilige Geest opschrijft om de Opname te beschrijven is het Griekse woord ‘harpazo’. De betekenis van dit woord luidt: (met geweld) stelen, roven of grijpen, wegrukken en/of wegvoeren. We komen het op dertien plaatsen in de Bijbel tegen:

geweldenaars grijpen ernaar Matteüs 11:12
dan komt de boze en rooft Matteüs 13:19
met geweld meevoeren Johannes 6:15
de wolf rooft ze Johannes 10:12
niemand zal ze uit mijn hand roven Johannes 10:28-29
dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel 2 Korintiërs 12:2
dat hij weggevoerd werd naar het paradijs 2 Korintiërs 12:4
op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden 1 Tessalonicenzen 4:17
redt hen door hen uit het vuur te rukken Judas 1:23
en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon Openbaring 12:5

Het woord ‘opname’ duidt dus op het plotseling wegrukken van de Gemeente van de aarde en hen in het hemelse Vaderhuis te brengen. Het vereist niet veel intelligentie en gezond verstand om te begrijpen dat de woorden “opname”, “wegrukking” en het woord “wegvoeren” precies hetzelfde betekenen, zeker dus als je de oorspronkelijke betekenis kent. Wij gelovigen zullen plotseling en onmiddellijk in de wolken boven de aarde worden opgeheven, precies zoals onze Heer ongeveer 2000 jaar geleden in de wolken is opgestegen. Handelingen 1: 9-10.

Na de Opname van de Gemeente tot bekering komen

Vermoedelijk zullen meteen na de verdwijning van vele Christenen enorm veel mensen (“..een grote schare, die niemand tellen kon”. Openbaring 7:9) over de hele wereld zich haasten om alsnog de Heer Jezus te zoeken, wanneer ze merken dat hun Christelijke vrienden, buren en collega’s plotseling zijn verdwenen. Maar een woord van waarschuwing: als je wacht tot de Opname plaatsvindt om de Heer Jezus als je Verlosser te zoeken, heeft je huidige gebrek aan vertrouwen ertoe geleid dat je te lang wacht. Ja, de Heer Jezus zal nog steeds elke persoon die in die tijd van verdrukking in een ware geloofsbelijdenis zich tot Hem wendt, redden. Maar dan word je gered tijdens de verdrukking; niet uit de verdrukking. De Bijbel is er duidelijk over, dat elke persoon die tijdens de Verdrukking wordt gered, een martelaar voor Christus zal worden. De antichrist en zijn volgelingen zullen proberen om de aarde te ontdoen van iedereen die zich nog Christen durft te noemen. In Openbaring 7:14 staat uitdrukkelijk: “…Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.” Over deze mensen staat dat zij niet meer zullen hongeren en niet meer zullen dorsten en dat God de tranen uit hun ogen zal wissen. Christen zijn tijdens de tijd van de grote verdrukking zal heel zwaar zijn! Zie ook Openbaring 20:4 “en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden”.

Een nog belangrijker waarschuwing

Een nog belangrijker waarschuwing staat in 2 Tessalonicenzen 2:9-12 “Daarentegen is diens komst (de antichrist) naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.” Er komt dus een leugen, een zeer verlokkelijke leugen. Wie zullen deze leugen geloven?

Lees het goed!

Dat zijn “…hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben”. Zij, die het Evangelie gehoord en begrepen hebben maar die het niet aanvaard hebben! Denk dus niet dat je gewoon kunt wachten en dan na het bewijs van de opname je hart alsnog aan de Heer Jezus kunt geven, want je zult het dan niet meer kunnen! Bovendien: als je nu niet bereid om voor de Heer te leven, zul je straks dan wel bereid zijn om voor Hem te sterven? Het zullen alleen de mensen zijn die het Evangelie nog nooit bewust gehoord hebben, die alsnog die kans krijgen!

Een apart gezette groep eindtijd-gelovigen

“Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israels.” Openbaring 7: 3-4 Vanuit de twaalf stammen van Israël zullen minstens 144.000 mensen tot bekering komen en hun hart aan de Heer Jezus geven. Deze mensen worden gered en (in tegenstelling tot de andere eindtijd-Christenen) verzegeld. Openbaring 7: 1-8. De verzegeling heeft een doel: het zegel beschermt deze gelovigen. Daarom mag er geen schade aan de aarde worden toegebracht voordat deze mensen zijn verzegeld. Wat zullen deze mensen geweldige getuigen zijn! Toegerust met hun kennis vanuit de Thora zullen zij leren hoe het Nieuwe Testament het Oude Testament bevestigt en hoe het Oude Testament spreekt van de Christus, die kwam als lijdende Knecht, maar terug zal keren als de overwinnende Koning der koningen!

Doel van de Opname

Zo zullen wij “…in een oogwenk weggevoerd (opgenomen, weggerukt) worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.” 1 Thessalonicenzen 4:17b Hier wordt ook het doel voor de Opname verklaard: ‘De Heer in de lucht ontmoeten’. Laten we even hierbij stil staan, want deze ontmoeting is zeer belangrijk voor iedere ware gelovige in het licht van de bijbelse profetie. In 1 Korintiërs 15:49 schreef Paulus: “En zoals wij het beeld van de aardse dragen, zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen.” Zoals een kind lijkt op vader, moeder of een grootouder, zo zullen wij met onze hemelse lichamen lijken op de Heer Jezus, die ons tot geestelijke geboorte bracht. Wanneer zullen wij gaan lijken op Hem? In 1 Korintiërs 15:51 werd de apostel geïnspireerd om te schrijven: “Zie, ik laat u een verborgenheid zien, wij zullen niet allemaal slapen, maar wij zullen allemaal veranderd worden.” ‘Wij zullen niet allemaal slapen’: er zal een klein deel van de mensheid zijn die de dood niet zal smaken maar die levend wordt opgenomen. Maar… wij zullen wèl allemaal veranderd worden!

Verandering in een oogwenk

Deze ‘verandering’ is gerelateerd aan de opstanding uit de dood en de wegrukking/opname. Hoe weet ik dat? Dat lezen we in de erop volgende verzen: “…in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.” 1 Korintiërs 15:52-53 Lees ook Filippenzen 3:20-21 “Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.”

Smetteloos!

Onze ‘verandering’ zal zich voordoen wanneer we onze Heer in de lucht ontmoeten op het moment van de Opname. We zullen Hem zien en onmiddellijk worden omgezet in Zijn gelijkenis. Hoe zal ons verheerlijkt lichaam er uit zien? We lezen in Job: “Zijn lichaam wordt frisser dan in zijn jeugd, hij keert terug tot de dagen zijner jonkheid. Hij bidt tot God, en Deze neemt hem in welgevallen aan, zodat hij zijn aangezicht met gejubel aanschouwt en Hij de sterveling zijn gerechtigheid hergeeft.” Job 33:25-26 Er zijn geen oude en gehandicapte mensen in de hemel!

”Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden”.

Romeinen 10:9

”En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.”

Handelingen 4:12

Geloof wat het Woord van God tot je hart spreekt over de weg van verlossing,
buig je hoofd en je hart voor God en vraag de Heer Jezus Christus in je hart en ziel;
om je zonden te vergeven en je van de straf voor de zonde te redden.
Doe het en je zult zijn reddende genade voor jezelf ervaren!