de gruwel der verwoesting (deel 2)

De 3 vragen
Terug naar het antwoord van de Heer Jezus in Matteus 24:
In de verzen 1-3 vragen de discipelen Petrus, Jakobus, Johannes en Andréas:

  • Wanneer zal dit geschieden? (omtrent de verwoesting van de tempel) (vers 4-8)
  • Wat is het teken van Uw komst? (Israël gehaat door de volkeren, vers 9-14 Het is gedurende de eerste helft van de zeven jaar dat ‘vele valse profeten’ verschijnen, de wetsverachting toeneemt (verdorvenheid die we nu al in de wereld om ons heen zien) en de liefde zal verkillen. Maar wie volhardt tot het einde die zal behouden worden. We spreken hier met name over de Joden, die de verdrukking moeten door maken. Jeremia 31:33-34 en Hebreeën 8:10-12

  • Wat is het teken van de voleinding der wereld?Matteus 24 vers 14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Niet wij…

Vaak hoor je Christenen zeggen dat ‘het Evangelie’ eerst (door ons, Christenen) moet worden gebracht aan de hele wereld en men bedoelt het goed, maar het klopt niet. Want wij kinderen van God brengen niet het Evangelie van het Koninkrijk! Als wij trouw zijn aan onze opdracht geven wij het evangelie van de genade door God in Jezus Christus door. Maar in die tijd zal de gemeente van de Heer Jezus naar mijn vaste overtuiging niet meer op deze aarde zijn!

Nee, het zullen de twee getuigen zijn dit het nieuwe Evangelie van het Koninkrijk zullen brengen. Mogelijk spelen ook de 144.000 Joodse vrijgekochten een rol bij evangelisatie. (Openbaring 7:1-8) In Openbaring 14:1-5 zien we hoe de 144.000 bij de Heer Jezus zijn en hoe (vers 6) een engel vervolgens hun taak overneemt door het Evangelie te brengen.

De laatste 3½ jaar van de verdrukking.

Matteus 24 vers 14 ‘..en dan zal het einde gekomen zijn’. Dit ‘einde’ is de ‘voleinding der wereld’ waar de discipelen naar hadden gevraagd. ‘het einde’ begint met ‘de gruwel der verwoesting’ in het volgende vers (15), op het midden van de zevenjarige verdrukking. In Openbaring 11:1-2 wordt aan Johannes verteld om de tempel van God op te meten. Deze twee verzen maken duidelijk dat de voorhof door heidenen vertreden zal worden gedurende deze laatste helft van de verdrukking. Deze voorhof is precies de plaats waar de ‘gruwel’ staat. Wat zal dat zijn, wat daar dan staat in het midden van de verdrukking, dat het voor God tot zo’n gruwel maakt? We vinden het antwoord in Openbaring 13:11-18

De aanslag tegen het leven van de antichrist

Laten we teruggaan vlak vóór het moment dat deze ‘gruwel’ wordt opgericht. De antichrist laat zijn ware gezicht zien als hij in de tempel plaatsneemt en zichzelf uitroept als ‘god’. Velen zullen hem dan herkennen als de valse messias, die hij is. Religieuze Joden rebelleren dan tegen de antichrist, omdat zij hem hebben herkend als de ‘valse messias’ die hij is. Als gevolg hiervan zal een aanslag op zijn leven worden gepleegd.

Openbaring 13:3 ‘En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas’. De aanslag zal volgens Gods Woord worden gepleegd met een zwaard. Dat lijkt vreemd in onze tijd, maar laten we letterlijk nemen wat er staat. Per slot van rekening zijn er vele (moslim)landen waar de doodstraf met het zwaard door onthoofding wordt toegebract, ook nu, in onze tijd al. Zacharia 11 vers 17 vertelt hoe het precies zal gebeuren: ‘Wee de nietswaardige herder, die de schapen verlaat: het zwaard over zijn arm en zijn rechteroog! Verdorren zal zijn arm, verduisterd worden zijn rechteroog.’ De antichrist zal in een flits het zwaard op zich af zien komen en trachten de slag af te wenden met zijn arm. Uiteindelijk zal hij zijn arm nooit meer kunnen gebruiken en het licht in zijn rechteroog kwijt zijn.

Gedood of ‘dodelijk’ gewond?

Het Griekse woord wat in dit vers is vertaald met ‘verwond’ is het woord ‘sphazo.’ Dit woord kan ook vertaald worden als ‘vermoorden’, ‘afslachten’, ‘doden’, ‘door geweld ter dood brengen’; ‘dodelijk verwonden’. Wordt de antichrist werkelijk gedood? In Openbaring 13 vers 3 lezen we ‘En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond’ en hieruit kun je concluderen dat het niet echt dodelijk was. Maar daarna staat: ‘..en zijn dodelijke wond genas’. Daar wordt het dus een echte dodelijke wond genoemd. Hoe dan ook: het is een walgelijke nabootsing van Pasen.

De verloren mensen zijn vol verbazing en aanbidding

Hierna, als de antichrist voor de ogen van de wereld opstaat uit de dood zal hij macht ontvangen van de draak. Openbaring 13 vers 2-4 ‘En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?’

Een ander beest

In Openbaring 13 vers 11-14 staat dat er een ander beest op het wereldtoneel verschijnt: ‘En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.’

Een beeld? Waar?

Dit tweede beest zal dus een beeld laten oprichten van de antichrist. Waar zal dat beeld komen te staan? Ik twijfel er niet over: op de voorhof van de dan herbouwde tempel in Jeruzalem! Precies zoals de Heer Jezus voorzegde in de ‘rede over de laatste dingen’. En dit tweede beest zal maken dat het standbeeld kan spreken: (Openbaring 13 vers 15) ‘En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.’ We zien hier waarom dit beeld zo’n gruwel, zo’n stank is voor de Here God. (Deuteronomium 7:25) De antichrist, en door hem heen de satan, die aanbeden wordt in de tempel van God! Precies zoals hij altijd al wilde: zich aan de Allerhoogste gelijk stellen.

Het gevolg

In Jeremia 44:2-5 kunnen we lezen dat de Here God een verschrikkelijk oordeel zal brengen over mensen die zulke dingen doen. (aanbidden van beelden) De geschiedenis leert ons dat de Joden, nadat zij een zeventigjarige ballingschap in Babylonië meegemaakt hebben, nooit meer als volk zijn overgegaan tot aanbidding van (beelden van) andere ‘goden’. Ze hebben een waardevolle les geleerd. En dit is dan ook de reden dat ze op het moment, dat ‘de gruwel der verwoesting’ wordt opgericht, hun dorpen en steden zullen verlaten en zullen vluchten. En dan, als zij weigeren om dit beeld te aanbidden, zal God Zelf hen bewaren temidden van de oordelen die komen gaan. Prijst de Heer!

Het komt er aan!

Wij, levend in deze tijd, zijn aan het einde van ‘het begin der weeën’ aangeland. We zien hoe het Joodse volk meer en meer wordt gehaat en we horen van aardbevingen, tsunamies en hongersnoden. De verschrikkelijke ‘grote verdrukking’ voor de Joden en de wereld staat pal voor de deur. Ben jij, die dit leest, er klaar voor? Behoor jij tot de ongelukkigen die straks in de grote leugen zullen geloven en zal de toorn van God ook over jou heenkomen? Of behoor je tot de door genade vrijgekochten door Jezus Christus, die bewaard zullen worden voor de toorn van God? Nu is het nog tijd, een korte tijd. Kies nu voor de Heer Jezus; laat je verzoenen met God voor het te laat is!

Johannes 3 vers 36 ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.’

Johannes 5 vers 24 ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.’

Johannes 14 vers 6 ‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

Romeinen 10 vers 9 ‘Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.’

Reacties zijn gesloten.