“Come Up Here!” (deel 1)

een vertaling (in 4 delen) door Judith van? ‘Uitzicht op de Opname’ van Steve Hadley

Openbaring 4 Kom, laten we naar de hemel gaan! (deel 1)

Iemand die het boek van de Evangelist Johannes bestudeerde zei eens: Openbaring is geen moeilijk te begrijpen boek. Het komt namelijk met zijn eigen duidelijke handleiding/verklaring. Om openbaring 4 te kunnen bestuderen moet je beginnen met de sleuteltekst. Deze tekst staat in openbaring 1 vers 19. Johannes beschrijft daar de opdracht die hij ontving van Jezus Christus zelf. Er zijn mensen die verward raken door het boek openbaring, maar dat hoeft helemaal niet! Heel veel van de teksten in Openbaring, namelijk meer dan 800 teksten in het boek Openbaringen, hebben overlappingen of overeenkomsten met teksten in het nieuwe en oude Testament. Dus de Bijbel is altijd het beste zijn eigen uitlegger! Wanneer de opgestane Heer Jezus verschijnt aan Johannes is het rond het jaar 100 na Christus. Johannes is de apostel die ook de schrijver is van het evangelie van Johannes en het boek Openbaring en het evangelie. De apostel Johannes is op het eiland Patmos waar hij naar toe verbannen is.

Pathmos

NBV ’51 Openbaring 1 vers 19 (Johannes,)

Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal.

Dit sleutelvers geeft 3 belangrijke punten aan.

Schrijf op wat je gezien hebt…

Wat Johannes ziet staat in de verzen 9-18 beschreven. Het is de beschrijving van de wonderbaarlijke verschijning van de kandelaren en van de opgestane en Jezus Christus! Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, zeggende: Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten: naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamum, en naar Tyatira, en naar Sardes, en naar Filadelfia en naar Laodicea. En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.

En schrijf op wat is…

Johannes moest beschrijven wat is: ‘is’ in de tijd van Johannes!

De zeven kerken waren 7 bestaande gemeenten in de tijd van Johannes. Hij moet aan elke gemeente een brief schrijven. Maar er is ook een profetische toepassing van deze brieven. De zeven gemeenten vertegenwoordigen elk een bepaalde periode in de geschiedenis van de (belijdende) kerk. De laatste brief was gericht aan de gemeente van Laodicea.

Schrijf op wat er hierna zal gebeuren…

Johannes krijgt de opdracht te beschrijven wat er hierna zou komen. Na wat? Na de laatste periode van de zeven gemeenten! Na hoofdstuk 2 en 3. Het woord ‘hierna’ (SVV: na dezen) is het Griekse woord ‘meta touta’. Waarom is dit belangrijk? Omdat het betekent na dezen, na wat beschreven staat in hoofdstuk 2 en 3, als er een einde gekomen is aan de tijd van de gemeente, als er een einde is aan de laatste profetische periode van de gemeente Laodicea. In de hoofdstukken 4 en 5 zijn wij, de gelovige gemeente, naar de hemel!

We zullen in deze hoofdstukken enkele interessante tekenen vinden, we zullen zien wie en wat er is. In hoofdstuk 6 gebeurt er iets opmerkelijks. De zegels worden geopend en het oordeel vindt plaats over de mensen op de aarde.? Maar waar is de gemeente op dat moment?? Waar is de gemeente vanaf hoofdstuk 4?? Ik geloof dat het heel, heel erg helder en duidelijk is dat de gemeente er niet meer is op aarde!

hoofdstuk 1 Johannes, schrijf op wat je gezien hebt….

hoofdstuk 2-3 Schrijf op wat is… De periode van de gemeente, de zeven brieven aan de gemeente. En dan, na de laatste gemeente, Laodicea, na de periode van de gemeente, ‘meta touta’ na dezen, komt hoofdstukken 4 tot en met het einde van het boek Openbaring! Dus, openbaring 4 vers 1 Na deze dingen zag ik…, Na welke dingen? Meta touta! Na de periode van de gemeente van Laodicea!

De tijd nadat de gemeente verdwenen is! Weet u dat het woord gemeente (kerk) of gemeenten circa 19 keer wordt gebruikt in de eerste 6 hoofdstukken? Hoe vaak wordt het woord daarna nog genoemd denkt u? Geen één keer! En waarom niet? Ik geloof dat dit zo is omdat de gemeente er dan niet meer is op aarde! Als u daar meer over wilt weten, er is een studie over de opname van de gemeente.

Hoofdstuk 4-22 Schrijf 0p wat hierna zal gebeuren…

In hoofdstuk 19 zien we de Heer Jezus terug komen op aarde, en wij met Hem op aarde! Dan, in hoofdstuk 20 zien we de 1000 jarige regeringsperiode van Jezus Christus op aarde. Een geweldige tijd zal dat zijn! In hoofdstuk 21 en 22 lees je over het laatste oordeel.

De oordeelsdag zal plaats vinden, waarna er een Nieuwe Jeruzalem zal zijn. Wat God voor ons daarna in petto heeft? Dat antwoord moet ik schuldig blijven, want ik heb geen idee. Maar het zal daar zeker geweldig zijn! Ik meen dat het Keith Green is die zei: het kostte Hem 6 dagen om de aarde te scheppen, en Hij werkt ca. 2000 jaar aan de hemel!

Openbaring 4 vers 1 (NBG ’51)

Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet.

De stem die klinkt, is een bazuin, een luide roepstem!

ramshoorn

Vergelijk dit eens 1 Tessalonicenzen 4 vers 16 en 17 (Staten Vertaling) ‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn.? (archangel= aarstengel)

De Heer zelf zal met een roepen. Wat denk je dat er geroepen wordt? Ik denk ‘Kom hier op!’ Herinner jij je, dat toen Jezus bij het graf van zijn vriend Lazarus stond, ze de steen wegrolden en de Heer Jezus zei: ‘Lazarus, Kom!’ ? Ik vraag me af of het straks zo zal zijn dat ik mijn naam zal horen, en jij jouw naam! Zal iedereen gelijktijdig zijn eigen naam zal horen? Zullen wij,gelovigen, straks bij onze eigen namen geroepen worden als de gemeente weggerukt wordt van de aarde?

1 Tess. 4 vers 16 ‘Want de Heere Zelf zal met een geroep,? met de stem des archangels en met de bazuin Gods..’

De bazuin van God!

Engelen blazen in het boek Openbaring op een bazuin. Veel mensen raken hierdoor misschien in verwarring, maar let goed op! De bazuin Gods is niet dezelfde bazuin die door engelen wordt geblazen. Het is Gods stem zelf die klinkt, die klinkt als bazuingeschal! Er zijn maar 2 plaatsen in de bijbel waar de bazuin Gods klinkt. In Exodus 19 vers 16 wordt voor het eerst gesproken over Gods bazuingeschal. Mozes wordt geroepen door de bazuin Gods om op te klimmen tot de berg Sinaï. De 2e plaats waar gesproken wordt over (Gods) bazuingeschal is hier in 1 Tessalonicenzen!

Er zijn mensen die de plotselinge opname van de gelovigen willen plaatsen in het midden van de zevenjarige periode van verdrukking, dus na de eerste 3 ½ jaar. Zij kijken uit naar engelen die de bazuin zullen blazen, maar het zijn niet engelen die zullen blazen, het gaat om de stem van de Here God zelf, het bazuingeschal de Heer God! Wij, levenden die overblijven zullen worden opgenomen. Wat wij vertalen met het woord ‘opgenomen’ is in het Grieks harpazo. Dit kan het beste vertaald worden met snel weggrijpen, of wegrukken. De Rooms Katholieke kerk vertaalde dit echter destijds naar het Latijn en dat werd in het Nederlands ‘opname/opgenomen’. Daarom spreken we nu nog steeds over de opname van de gemeente, als we het hebben over dit plotseling wegrukken van de gelovigen in Christus. In een oogwenk zal de hele gemeente van Jezus Christus van de aarde worden weggenomen. Wat een dag zal dat straks zijn!

Als ik naar de hemel kijk dan kan mij de volgende gedachte en het geweldige gevoel mij overvallen: de dag zal komen dat ik geroepen wordt en mijn verdorven lichaam vervangen wordt voor een rein lichaam. Mijn sterfelijke lichaam zal onsterfelijk zijn! (1 Korinthiërs 15:54) Ik zal, dan bij de opname, in een oogwenk, een nieuw lichaam krijgen dat nooit meer kan sterven! Die dag komt!

Bedenk dat God ons nu nog maar een heel klein stukje kan laten zien van wie Hij is! Denk aan Mozes die zei ‘God ik verlang er naar Uw heerlijkheid te zien, Uw gezicht te zien!’ De Heer antwoordde Mozes. Hij zei: ‘Er is een probleem, want Ik ben heilig en puur en jij niet. Maar ik zal je verbergen in de spelonk van de Rots. Die Rots… Jezus Christus is onze Rots!

Ik zal voorbij gaan en je zult de gloed zien die Ik achterlaat, want mijn Gezicht kan geen mens zien zonder te sterven.’ (Exodus 33 vers 20-23) Weet je wat gebeurde toen Mozes dit gezien had? Mozes had zo’n glans om zich heen dat de mensen er van schrokken en hem vroegen of hij zijn hoofd wilde afdekken. Hij straalde!

Mozes' gezicht straalde toen hij van de berg kwam

Nu is het nog zo dat God zich niet aan ons kan vertonen, maar straks niet meer! We krijgen een nieuw lichaam en mogen in Gods volle heerlijkheid zijn en deze waarnemen! We zijn gereinigd en geheiligd in Jezus Christus! We mogen uitzien naar de dag dat onze naam zal klinken en we geroepen worden om bij onze verlosser, de Heer Jezus, te komen.

Reacties zijn gesloten.