Christenvervolging door de eeuwen heen

Christenvervolging Romeinen

Vanaf het ontstaan van de kerk, d.w.z. de wedergeboren en Bijbelgetrouwe Christenen, heeft satan alles in het werk gesteld hen meteen uit te roeien. De boze haat de kinderen van God zozeer dat hij tot alles bereid is om hen te vernietigen. Zo gebruikte hij in het begin van onze jaartelling het Romeinse rijk om het Christelijk geloof, nog voor het zich kon verspreiden, uit de weg te ruimen. Talloze Christenen stierven door verbranding, ophanging of (als vermaak voor de Romeinen) in een niet te winnen gevecht tegen gladiatoren of wilde dieren. Wat satan daarbij over het hoofd zag was dat hij het lichaam kon vernietigen, maar niet de Geest die in hen woont.


De eerste martelaren

Hoe meer gelovigen werden vervolgd, hoe meer ze bepaald werden bij hun trouw aan de Heer. Velen van hen verzegelden hun getuigenis voor Christus met hun eigen bloed. De mensen zagen dit en de gelederen van het christendom groeide letterlijk tegen de verdrukking in. Steeds meer en meer verloren zielen wendden zich tot Christus voor redding en traden toe tot de gelederen van de vervolgde gelovigen.

If you van’t beat them, join them

Satan, ziende dat hij het Christelijk geloof niet kon vernietigen door bittere vervolging, besloot de kerk zelf te gaan gebruiken voor zijn streven. In 313 gebruikte satan de Romeinse keizer Constantijn bij het opzetten van een Roomse hiërarchische religie. Natuurlijk noemde deze nieuwe hiërarchie zich “christelijk” want ze pretendeerde ‘de kerk’ te zijn. Het was de start van de Rooms Katholieke kerk. Een kerk met zowel wereldlijke als geestelijke macht.

Wereldlijke macht

De zogenaamde Heilige Rooms Katholieke kerk is de valse kerk die door de geest van satan werd gesticht voor het uitdrukkelijke doel van het uitroeien en vernietigen van echte Bijbelgetrouwe christenen. Het ‘heilige Roomse rijk was een politiek verband van wereldlijke en kerkelijke gebieden die direct of indirect onderworpen waren aan de soevereiniteit van de keizer die op zijn beurt werd gekroond door de Roomse paus.

Strijd tegen de ketterij: strijd tegen Christenen

Vanaf 1419 werd veel energie gestoken in het bevechten van de “ketterij” van andersdenkenden. Het middeleeuwse idee van een verenigd Corpus christianum, waarvan de paus en het Rijk de leiding in handen hadden, kwam onder druk te staan. Voor de volgende honderden jaren tot de tijd van de Reformatie, heeft de Romeinse religieuze hoer de ware bijbelgetrouwe christenen verbrand, geplunderd, verkracht, gemarteld en vermoord en ware kerken van de Heer Jezus bestreden en vernietigd om zich te kunnen blijven profileren als het ene ware wereld religieuze systeem wat wil heersen over de gehele mensheid. Openbaring 17 vers 6 vertelt ons dat de vrouw (dit religieuze overspelige systeem) dronken is van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. Het Rooms Katholicisme heeft enorm veel bloed aan haar handen.

“En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.”

Rooms Katholieke gelovigen zijn niet verkeerd; het RK instituut wèl

Het is beslist niet mijn bedoeling om Katholieke mensen te beledigen, (er zijn ook echte gelovigen onder hen) maar het rooms katholicisme als instituut heeft niet meer dan een ‘Christelijk sausje’. De gelovigen werd het Woord van God onthouden en van het begin af aan sloop afgodenverering binnen. De diensten werden in het Latijn gebracht, zodat voor de gelovigen niet meer dan een uiterlijke vrome eredienst overbleef. Het behoud van de ziel was niet een onderwerp van bestudering voor de gelovige zelf, (die daardoor op zoek zou gaan naar Christus), maar het was de zaak van meneer pastoor.

De nieuwe bestrijders van de Christenen

Het te vuur en te zwaard bestrijden van de ware gelovigen zien we vandaag de dag niet meer door het Rooms Katholieke instituut gebeuren. In hun plaats zijn het nu moslims die overal ter wereld Christenen martelen en vermoorden. Maar als het Vaticaan de eerder verloren wereldlijke macht weer helemaal terug krijgt dan zullen ook in de toekomst, tijdens de periode van de grote verdrukking vanuit het Vaticaan weer de moorden op Christenen gelast zien worden.

Wereldgodsdienst

Misschien zal de Islam worden ingelijfd bij die ene nieuwe wereldgodsdienst waarvoor de paus pleit en waarvan hij graag de leider wil worden en zal het alsnog de Islam zijn die de onthoofdingen uitvoert; maar het zal dit religieuze maar wereldlijke systeem zijn dat weer volledig opleeft. In de Nieuwe Wereld Orde is geen enkele ruimte voor God, Christus, de Bijbel, of bijbelgetrouwe Christenen en het oude Romeinse religieuze en overspelige systeem zal alles doen wat in haar macht ligt om elk spoor van Bijbelgetrouwe christendom aan het het begin van de grote verdrukking uit te roeien.

wereldgodsdiensten

Paus: de antichrist

Honderden jaren, vanaf de Middeleeuwen tot aan de late jaren 1800 en vroege jaren 1900 werd door onze christelijke voorouders onderwezen dat de voorspelde toekomstige antichrist een Romeinse paus zou zijn! Die gedachte verstilde wat toen de Roomse kerk niet langer de staatshoofden aanstelde en daarmee haar wereldse macht verloor.

De RK kerk krabbelt weer op

De Roomse kerk kreeg iets van die macht terug toen het Vaticaan in 1929 door Benito Mussolini als staat werd aangemerkt en de paus dus zelf een staatshoofd werd. Heden ten dage buigen wereldleiders, presidenten en koningen diep voor de paus en hij wordt geroemd als geestelijk leider maar ook als staatsman wiens mening zeer wordt gewaarderd. De Rooms Katholieke kerk beschouwt zichzelf als de leider van de Christelijke kerk en benoemt zichzelf dan ook wel gewoon als ‘de kerk’. Het Griekse woord ‘katholikos’ heeft als betekenis ‘universeel’. De ‘universele’ kerk dus. Het begrip ‘rooms-katholiek’ is ontstaan aan het begin van de 16e eeuw, ten tijde van de Reformatie, om onderscheid te maken tussen hen die de paus trouw bleven en de protestanten. Het woord rooms duidt op de stad Rome. Met Rooms-katholieke Kerk wordt de organisatie aangeduid: de katholieke Kerken die verenigd zijn rond de bisschop van Rome.

Grond ‘bezit’ in Jeruzalem

In deze tijd zien we hoe het Vaticaan delen van Jeruzalem claimt als haar eigendom. Daniël 11 vers 45: “En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën aan den berg des heiligen sieraads” Het Vaticaan wil de berg Tabor, Kapernaüm en de berg der Zaligsprekingen aan de noordkust van het Meer van Galilea. Verder de kerk van Gethesemane in het Kidrondal (het dal van Josafat), de kerk van de Aankondiging in Nazareth en een kerk in Tamra. Over al deze plaatsen zou reeds overeenstemming zijn bereikt. Maar het Vaticaan wil ook dat Israël de controle over de oude stad van Jeruzalem aan hen overdraagt. Jeruzalem zou dan het spirituele centrum van de wereld worden, waarin alle drie de religies vertegenwoordigd zouden zijn, maar onder controle van de kerk van Rome. (Vrede, vrede en geen gevaar)

de ruiter op het witte paard?

Op 23 mei 2014 begon de paus aan een reis naar het Midden-Oosten, waarin hij Jordanië bezocht en Israël. Hij hield toespraken over “vrede” bij elke gelegenheid. Dit is precies wat wordt geprofeteerd over de komende antichrist. De antichrist, de man van vrede! “En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen” Een wit paard (vrede) en een boog zonder pijlen: overwinning door zijn vredesplan. Openbaring 6 vers 1-2

de reis van de paus

De paus kwam vorige week terug uit het Midden-Oosten na een bezoek aan de Jordaniërs, de Israëli’s en de Palestijnen en hij nodigde een delegatie uit van zowel Israël als de Palestijnen om hem te ontmoeten voor een ” topconferentie ” in het Vaticaan in Rome, Italië.

Vrede!

De paus’ uitgesproken wens is om een toestand van ‘vrede’ te bewerkstelligen tussen Israël en de Palestijnen door de Palestijnen een gedeelte van het land van Israël te geven. Land wat door de Here God door een eeuwigdurend verbond aan Israël is gegeven. De ontmoeting met de heren Peres en Abbas was gepland voor 6 juni a.s. maar is blijkbaar verschoven naar 8 juni a.s. De paus zegt hierover: “Ik spoor de Palestijnse en Israëlische bevolking aan, net als hun autoriteiten, om een gelukkige uittocht naar vrede te ondernemen met de moed en vastberadenheid die noodzakelijk is voor elke uittocht.”

Pinksteren: het begin van de kerk

8 juni is onze eerste Pinksterdag. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest en daarmeee het eerste openbare optreden van de Gemeente. Het tijdperk van de Gemeente begon. Kan het zijn dat het verbond waar Daniël 9 vers 27 over spreekt wordt bevestigd tijdens het bezoek van Peres en Abbas aan de paus? Kan het zijn dat het tijdperk van de Gemeente ophoudt op dezelfde dag als het begon, namelijk op het Pinksterfeest?

We moeten het afwachten

Op deze ‘kan het zijn?’ vragen moet ik zeggen: ik weet het niet. Het verleden bewijst hoe snel we als kinderen van God, de komst van de Heer Jezus verwachtende, er naast kunnen zitten. We zien brokstukken van bewijzen dat het ‘de tijd’ is maar we kunnen er nog geen sluitend verhaal van maken. Dat geeft niet. Laten we elkaar blijven wijzen op de tekenen die ons toch echt vertellen dat de Heer Jezus spoedig komen zal!

Geef een reactie