Ben jij het waard?

“Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.”Lucas 21 vers 36


HOE zullen wij ontkomen?

De grondtekst van de Bijbel is verschillende keren vertaald. Soms is het heel verstandig eens in een andere vertaling te kijken hoe het daar vertaald is. Dat heb ik gedaan met het onderstreepte gedeelte van de tekst hierboven.

dat je de kracht zult hebben groot nieuws Bijbel
dat u de kracht zult hebben Willibrord vertaling
dat gij in staat moogt wezen NBG 1951
bid onophoudelijk om te ontkomen Nieuwe Bijbelvertaling
dat gij moogt waardig geacht worden Statenvertaling
bid dat u waardig geacht zult worden herziene Statenvertaling
that ye may be accounted worthy King James Bible

Sterk genoeg?

Het gaat er niet om of wij ‘de kracht hebben’ of ‘in staat zullen zijn’ want dat suggereert dat we er zelf invloed op hebben. Dat hebben we wel, maar niet door onze eigen kracht of vaardigheden: als wij ‘waardig bevonden worden’ alleen dan zullen in staat zijn te ontkomen aan de zware aardbevingen, hongersnoden, epidemieën, razen van de zeeën, het schudden van de hemelen, de oorlogen, de vervolgingen, de verschrikkelijke problemen, vernietiging en dood: al wat Christus voorspelde aan zaken die over de aarde zullen komen tijdens de grote verdrukking. Matteüs 24-25, Markus 13 en Lukas 21.

Nergens op aarde is een schuilplaats voor de gemeente

Deze oordelen komen over de gehele aarde Zie Jesaja 13:9-11 (Jesaja 14 vers 26, Jeremia 10 vers 10, Jeremia 25 vers 31-33, Nahum 1 vers 5) Hoe kan een mens daar aan ontsnappen? Daar zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden voor: òf we sterven massaal òf we worden voordien van de aarde verwijderd. En aangezien de Bijbel ons nergens vertelt dat de ware gelovigen massaal gaan sterven blijft alleen de laatste mogelijkheid over. Er is geen andere redelijke en logische conclusie. Dit lezen we ook in 1 Tessalonicenzen 4:16-18 (1 Korintiers 15 vers 50-51 Filippenzen 3 vers 20-21) De opname van de gemeente vóór de grote verdrukking is een schriftuurlijk bevestigde waarheid. Openbaring 3:10 Dit wordt door de Heer Jezus Zelf gezegd. Hij is te vertrouwen; Hij is geen leugenaar.

Dit roept meteen een volgende vraag op:

Wie is waardig?

Deze vraag veroorzaakt tegenwoordig veel ophef in de Christelijke gelederen. Wie is ‘goed genoeg’? En wie is niet goed genoeg en zal achterblijven na de Opname van de Gemeente? Met uitzondering van de Heer Jezus Christus Zelf is er geen enkele uit het mensengeslacht die ooit heeft geleefd of die nu leeft die ‘waardig’ is om Gods genade, Gods heil, Gods zegeningen, Gods hemel of het ontsnappen van God toorn. Een ieder van ons, waaronder ik zelf, verdient niets beter dan de eeuwige verdoemenis. Openbaring 20:15 Waarom? Omdat wij allen hebben gezondigd en daardoor derven (= mislopen) we de heerlijkheid Gods. Romeinen 3:23 (Romeinen 3 vers 9-18 en Galaten 6 vers 3) Hier zien we de grootsheid van het offer van de Heer Jezus Christus: de Heer heeft vol liefde Zijn genade gegeven aan zondaars.

Hoe kan iemand dan ‘waardig’ zijn?

Aangezien geen enkel menselijk wezen, levend of dood, is ooit “waardig zal zijn”, hoe kan dan ooit iemand ‘waardig worden bevonden’ om aan ‘al deze dingen te ontsnappen en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen’? Het enige andere Bijbelgedeelte waar dit woord, wat vertaald is met ‘waardig’ voorkomt vinden we in Lucas 20 vers 35. Daar vragen de Sadduceeën de Heer Jezus naar het huwelijk en hoe dat in de hemel zal zijn:

Die vrouw dan, van wie van hen zal zij in de opstanding de vrouw zijn? Want alle zeven hebben haar tot vrouw gehad. En Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw huwen en worden ten huwelijk genomen, maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn.

Kinderen van God

Hier lezen we iets bijzonders. Want zij, die ‘waardig’ zijn, zijn ‘kinderen van God’ en ‘kinderen der opstanding’! Met andere woorden: zij zijn de ware gelovigen die zijn gered door de genade van God (Efeziers 2 vers 8-9), geboren uit de Geest van God (Johannes 3 vers 3), gewassen van de zonde door het kostbare bloed van onze Heer (1 Petrus 1 vers 18-19) en aan hen is de gerechtigheid van Christus Zelf “toegerekend”. (Romeinen 4 vers 24-25).

Heilig en onbesmet

De Vader in de hemel en de Heer Jezus Zelf zien de ware gelovige dus niet meer als een verloren zondaar die op weg is naar de eeuwige verdoemenis, maar onze hemelse Vader ziet ons als Zijn kinderen, schoon, zuiver, heilig, onbesmet, en klaar om te worden opgenomen tot heerlijkheid. (Romeinen 8 vers 17). De geestelijke positie van de ware gelovige in Christus maakt dus een duidelijk verschil tussen degenen die gered zijn, en degenen die nog steeds ongelovig zijn en verloren in zonde. Helaas vallen zelfs sommige “belijdende Christenen” vandaag in de laatste categorie.

Gelovig

Er is een groot verschil tussen hen die zeggen dat ze geloven en hen die hun geloof daadwerkelijk op Christus hebben gesteld. Geloven is niet lid zijn van een kerk, zondags naar de kerk gaan en de voorganger de hand schudden.

Kinderdoop

Er is ook een groot verschil tussen “uit de Geest geboren zijn” en als kind door besprenkeling gedoopt zijn. Velen vandaag die zeggen Christen te zijn kijken daarbij terug naar het moment dat ze werden gedoopt en wijzen dat moment aan als moment van opgenomen zijn in de Gemeente. Bekering echter is een persoonlijke zaak. Je ouders kunnen je laten dopen, zodat je wordt opgenomen in de plaatselijke gemeente, maar om bij de Gemeente van de Heer Jezus Christus te horen is jouw eigen besluit nodig, uitgesproken tot de Heer Jezus en tot getuigenis aan de mensen om je heen.

Lidmaatschap van een kerk

Er is een groot verschil tussen geschreven zijn in het “boek des levens van het Lam” in de hemel (Openbaring 21 vers 27), of met je naam op de lidmaatschapslijst van een plaatselijke kerk. Geloven dat God bestaat is niet genoeg. De duivel gelooft ook en hij siddert. Geloven en aannemen; die horen bij elkaar. Zorg dat je niet verschrikkelijk teleurgesteld voor de grote Witte Troon komt te staan, menende dat je ‘erbij hoorde’ maar in werkelijkheid je eigen verdoemenis constaterend. Openbaring 20:15 Lidmaatschap van een kerk zal geen mens redden. Maar laten we terugkeren naar het echte punt van deze studie: Wie zijn ‘waardig’?

Verschil tussen Christenen?

Soms hoor je het denkbeeld dat alleen de (Heer Jezus) verwachtende Christenen waardig zijn. Of dat alleen Christenen waardig zijn die vol zijn van de Heilige Geest. Zal er een scheuring zijn tussen de Christenen bij de opname? Eerder zagen we al, dat de kinderen van God ‘waardig’ zijn. Dat houdt in dat elke Christen ‘waardig’ is en dus deel heeft aan de opname van de gemeente?

“Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.”
Romeinen 10 vers 8-10.

Ja, iemand die “belijdt” een Christen te zijn kan nog steeds verloren gaan. In de bovenstaande verzen wordt ‘de weg’ voor een verloren zondaar om gered te worden heel duidelijk vermeld. Merk op dat het woord ‘hart’ drie keer voorkomt in deze verzen. De Bijbel leert ons herhaaldelijk dat de Here God op zoek is naar wat zich in het hart van de mens afspeelt. De Heer is helemaal niet onder de indruk van de uiterlijke schijn van mensen. Of mensen nu uiterlijk vroom zijn of zich als echte Christenen gedragen is niet bepalend, maar alleen wat zich in het hart bevindt. Zie ook 1 Samuel 16:7 (Jeremia 17 vers 9-10) In Matteus 15 vers 7-8, zegt de Heer in een toespraak tot de schriftgeleerden en Farizeeën (de “religieuze” mensen van die tijd): “Huichelaars, terecht heeft Jesaja van u, zeggende: Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met hun lippen; maar hun hart is verre van Mij “

Uiterlijke schijn

De Heer Jezus weigert af te gaan op het uiterlijke, omdat Hij weet wat er in ons hart is. We kunnen Hem niet misleiden door ons te hullen in religie of vrome woorden. Misschien kunnen we er andere mensen mee bedriegen, maar de Heer Jezus zeker niet! Lees nog eens aandachtig de brief aan de gemeente van Laodicea in Openbaring 3 vers 14-22 Deze gemeente typeert de kerkelijke gemeentes in het tijdperk waarin wij thans leven!

De gemeente van de belofte

Aan welke gemeente beloofde de Heer Jezus dat Hij hen zou bewaren voor de ‘ure der verzoeking’? Aan hen van de gemeente te Laodicea die lauw waren en die niet opmerkten dat de Heiland aan de deur van hun klopte, of aan de gemeente Filadelfia waarvan de mensen het Woord van God hebben bewaard en Hem hebben verwacht?

In Matteus 5 vers 8 zegt de Heer Jezus: “Zalig zijn de reinen van hart want zij zullen God zien”. Als we nu Openbaring 4 vers 4 lezen zien we hoe Johannes de 24 oudsten (type van de opgenomen gemeente Openbaring 5 vers 8-10) rondom de troon van God ziet zitten. Johannes en die oudsten waren in staat God te zien omdat hun hart gezuiverd is door het kostbare bloed van Jezus Christus. 1 Petrus 1 vers 18-23 Als je een kind van God bent richt dan je ogen en je hart naar de hemel en geef dankzegging en lof en eer aan God voor je redding!

Conclusie
Wat kunnen we concluderen uit de Schrift:

  • Wedergeboren door Jezus’bloed
  • Zuiver van hart
  • Filadelfia
  • ‘waardig’ bevonden
  • opgenomen in de hemel

  • geen of een dood geloof, (religieus)
  • nog steeds verloren in zonde
  • geestelijk blind
  • Laodicea
  • Achtergelaten onder de komende oordelen

Wat een geweldig voorrecht dat iedereen die dit leest niet achter hoeft te blijven bij de opname van de Gemeente. Onze Heer en Heiland wil jou ook bewaren voor de oordelen. Johannes 14 vers 6, Johannes 3 vers 36; Handelingen 16 vers 30-31 Je hebt van God een vrije wil gekregen. Gebruik die vrije wil dan om een bewuste keuze te maken bij Wie je wilt horen. Het gaat over de plaats waar jij je eeuwigheid zult doorbrengen! Handelingen 4:12

De opname gemist en toch behouden worden

Ja, er is een menigte aan mensen die achter blijven, maar toch nog behouden worden als zij zich alsnog bekeren tot de levende God. Maar als je nu het offer van de Heer Jezus bewust afwijst, ‘zendt God jou een dwaling’ waardoor je de leugen zult geloven en je verloren zult gaan. (2 Tessalonicenzen 2:11-12) Dat doet God dan omdat je willens en wetens het moment waarop God naar jou omzag (dit moment?) hebt genegeerd. Laat het niet gebeuren!

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid,
heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen;
omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft,
waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft
door Hem uit de doden op te wekken.

Handelingen 17 vers 30-31

Reacties zijn gesloten.