Ariel Sharon en rabbi Kadura

Het afgelopen weekend overleed Ariel Sharon, Israëls voormalig premier. Sharon werd in het toenmalige Britse mandaatgebied Palestina geboren en hij was daarmee nog een ‘echte Palestijn’. Joden en Arabieren die tot de oprichting van Israël in 1948 in het mandaatgebied Palestina woonden werden namelijk ‘Palestijnen’ genoemd.

Ariel Sharon

De ‘Palestijnen’

In 1970 vermoordden terroristen onder leiding van de toen nog onbekende Jassar Arafat 11 Joodse atleten tijdens de Olympische Spelen in München. In 1974 werd Arafat verkozen tot enige vertegenwoordiger van de ‘palestijnen’. Arafat zelf was een Egyptenaar en hij creëerde een ‘Nationale eenheid’: het Palestijnse volk. Een ‘volk’ wat daarvoor niet bestond, maar tegenwoordig in de wereld sympathie krijgt als een onderdrukt en weggejaagd volk.

Ontruiming Gaza strook 2005

Dat het ‘palestijnse volk’ in werkelijkheid land kreeg in ruil voor vrede wordt door velen vergeten. Ariel Sharon was de premier die in augustus 2005 de ontruiming van de Joodse dorpen in de Gazastrook liet uitvoeren. Eerst na groot protest vanuit de bevolking, maar… er was ‘land voor vrede’ beloofd. Die hoop, eens in vrede te kunnen leven, rechtvaardigde de deportatie van vele Joden. Vele Joodse woningen en bedrijven werden onteigend en ontruimd en de Joodse gezinnen werden (desnoods hardhandig) uit hun woonomgeving weggehaald door Israëlische militairen en dit alles gebeurde dus ‘voor de vrede’.

Een verbroken verdrag

De Israëlische premier, de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush en de PLO-leider Mahmoud Abbas (leider palestijnse autoriteit, ook bekend onder zijn terroristennaam Abu Mazen) sloten een vredesakkoord waarvoor vanzelfsprekend Israël het gebaar van goede wil moest maken. Het verdrag tussen Amerika, de palestijnen en Israël, wat Israël zoveel had gekost, werd meteen al door de palestijnen en later ook door de Moslim-president Barak Hoessein Obama eenzijdig herroepen.

‘Land voor vrede’: een loze belofte

De palestijnen die Gaza helemaal in bezit kregen, toonden geen dankbaarheid. Het ‘gebaar van goede wil’ werd opgevat als zwakte van een bijna verslagen vijand. Met groot ‘overwinnigsgeschal’ trokken zij de streek in en de Gazastrook veranderde daarna snel in een terroristenregio. Het duurde niet lang voor de eerste raketaanvallen vanaf de Gazastrook geschiedden. Dit tot verbazing van de wereld, die bij Israël zwaar had aangedrongen op de ontruiming, die tot vrede had moeten leiden….

Pressie

Premier Netanyahu wordt door ‘het Kwartet’ (de Verenigde Staten, Rusland, de VN en de EU) momenteel geprest tot een “vredesakkoord” van nog verdergaande concessies, zodat nogmaals meer dan 600.000 Israëli’s uit hun woningen gezet moeten worden en de verdediging van Israël onmogelijk wordt. Als het “vredesakkoord” een feit is, moet een internationaal leger in Israël gestationeerd worden wat moet toezien op de naleving van het akkoord.

Palestijnen: geen onderhandelingen!

De Palestijnse vijand vertrouwt er helemaal op dat de pressie op Israël zal gaan lukken en daarom weigeren zij categorisch om te onderhandelen. De ‘palestijnen’ willen geen vrede. Abbas verklaarde dat de palestijnen niets toegeven en met Israël nooit vrede zullen sluiten. Een hoge zegsman van Hamas verklaarde op de Syrische tv dat het vredesverdrag wat nu door de wereld aan Israël wordt opgedrongen alleen maar een tussenstap is op weg naar het uiteindelijke hoofddoel: de complete vernietiging van Israël en daarbij zoveel mogelijk Joden vermoorden. En dat willen ze binnen 8 jaar realiseren. Dit toont de wens tot vrede van ‘de palestijnen’ duidelijk aan. Het land ‘Palestina’ waarop zij hopen, zal geheel en al ‘Judenrein’ zijn, met volledige instemming van de wereld. De wereld moet zich diep schamen.God straft hen, die Zijn land verdelen

In Joël 3 vers 2 lezen we dat Israël Gods land is, wat Hij (onder voorwaarden) ter beschikking stelt aan Zijn volk Israël, en dat Hij met hen, die Zijn land verdelen, in het gericht zal treden. Niemand kan straffeloos Israël verdelen; het is Gods land. Vele Israëlische premiers waren bereid Gods land in te ruilen voor vrede met de Palestijnen. ( Yitzchak Rabin met de Oslo-akkoorden, daarna Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, Ariel Sharon en Ehud Olmert) Enkele maanden nadat Ariel Sharon daadwerkelijk Joodse families van hun land liet verwijderen, geraakte hij in coma, vanwaaruit hij nooit meer bijkwam. Was dit een gevolg van zijn handelen?

Sharon gestorven

Ariel Sharon geraakte na enkele beroertes in januari 2006 in coma, kwam in een voortdurende vegetatieve status terecht en werd uit zijn premierschap ontheven. Hij stierf afgelopen zaterdag 11 januari 2014. Zijn overlijden veroorzaakte beroering onder veel Christenen vanwege een ‘profetie’ van een oude (113 jaar toen hij overleed) Joodse Rabbi.

Sharon en Kaduri

In juli 2012 heb ik hierover geschreven. Om het nog even kort in de herinnering te halen:

Kaduri

De orthodoxe Rabbijn Yitzhak Kaduri was heel popular en geliefd in Israël. De laatste jaren van zijn lange leven sprak hij er steeds vaker over, dat hij de Messias had ontmoet. Israël, wat haar Messias Jezus Christus verwierp, verwacht op grond van de Schriften nog steeds hun Messias, dus dit zorgde voor flink wat ophef. Vooral, toen de rabbi zei, dat de beloofde Messias heel snel zou komen en dat hij wist wie de Messias was… Aan een leerling, die aandrong, onthulde de rabbi op een gegeven moment dat de Messias zou komen na de dood van Ariel Sharon en in de maand Av 5.772 (juli-augustus 2012) Op dat moment was Sharon nog niet in een coma terecht gekomen.

Het briefje

Rabbi Kaduri noemde niet de naam van de Messias. In plaats daarvan vertelde hij zijn zoon David, dat hij de naam had opgeschreven en het briefje in een envelop had gedaan. Die envelop mocht pas een jaar na zijn dood worden geopend. Precies een jaar na zijn overlijden, dus op 21 januari 2007, werd de enveloppe geopend door David en in aanwezigheid van vele andere rabbijnen.

De Naam van de Messias

Er stond een tekst op: ‘Hij zal het volk verheffen en bewijzen dat zijn woord en wet geldig zijn.’ Uiteraard stond dit in het Hebreeuws: ‘Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim’. De beginletters vormden de naam Yehoshua oftewel Yeshua (Jezus)!

Hoe kan dat??

Destijds vroeg ik mij af hoe het kon, dat de Heer Jezus Zich dus spoedig zou openbaren aan Zijn Joodse volk, terwijl we toch echt niet aan het einde zijn gekomen van de grote verdrukking en dàt is het moment waarop de Heer Zich aan Zijn Joodse broeders openbaart. Wat de rabbi had gezegd kon dus niet letterlijk gaan gebeuren. Ik opperde voorzichtig de mogelijkheid dat misschien bedoeld werd dat Israël open zou gaan staan voor het Evangelie door de prediking van de twee getuigen en de 144.000 evangelisten?

Zijn we nu dan al aan het eind van de eindtijd?

Nu Ariel Sharon is overleden, komen op vele weblogs en websites de verhalen los over ‘het briefje van de rabbi’. Op Youtube verschijnen filmpjes erover. Ik verbaas me er over dat zo weinig mensen zich ook afvragen hoe dat dan nu kan? We zijn immers nog niet zo ver? Er lijkt eigenlijk maar 1 vraag te zijn: sprak rabbi Kaduri de waarheid (was hij tot bekering gekomen en geloofde hij in de Heer Jezus als de Messias?) of… kunnen we de voorspelling van Kadura negeren omdat hij de Kabbala beoefende? (iets wat ik overigens in juli 2012 niet wist)

Kabbala

Kabbala kent drie stromingen: mystiek, filosofie en magie. Mystiek is God zoeken door te mediteren, filosofie zoekt verklaringen via cijfers en verborgen codes en magie zoekt door middel van rituelen contact met de geestelijke wereld, bijvoorbeeld door het steeds herhalen van namen van God. De Kabbalist komt inderdaad in de geestelijke wereld, maar de vraag is in hoeverre dit contact met de Here God is. Vele bekende persoonlijkheden zijn kabbalisten, zoals bijvoorbeeld Madonna, Britney Spears en het echtpaar Beckham.

Wie verwachtte Kaduri eigenlijk?

In juli 2012 kwam de Messias niet; kunnen we de profetie dan wel vertrouwen? Was rabbi Kaduri een wedergeboren kind van God? Sommigen argumenteren dat bekering mogelijk is en dat we hem het voordeel van de twijfel kunnen gunnen. Maar de rabbi heeft tot zijn dood geen afstand gedaan van het Kabbalisme. En door zich open te stellen voor de geestelijke wereld (door Kabbala) is het heel goed mogelijk dat hij satan heeft gezien, die zich voordeed als Jezus, de Messias en die de rabbi vertelde dat hij spoedig zou komen. Wiens komst kunnen wij dus binnenkort, na de dood van Ariël Sharon, verwachten, ervan uitgaand dat de profetie uit zal komen? Volgens mij, sinds ik weet dat de rabbi Kabbala beoefende kan dat alleen de komst van de ‘in plaats van-Christus’ zijn: de antichrist.

Stel dat…

Stel dus dat, nu premier Sharon is overleden, de rabbi’s voorspelling uit komt en ‘de messias’ zich zal openbaren, dan zal dat dus waarschijnlijk de satanische naäper zijn, oftewel de antichrist. Dat zou betekenen dat we al zeer dicht zijn genaderd tot het begin van de laatste jaarweek uit Daniël: de zevenjarige grote verdrukking. En aangezien dan ‘de ure der verdrukking’ begint, zal de evacuatie van de Gemeente ook voor de deur staan! Belijd je zonden; laat je heiligen en reinigen, bereid je voor als een bruid die zich voorbereid voor de bruiloft, want onze Bruidegom komt!

Maranatha!

Reacties zijn gesloten.