Angst voor het sterven

Het leven kan je best opslokken. Je houdt je bezig met je studie, je werk, je sollicitatie, de aankoop of verkoop van je huis, de voorbereiding voor de vakantie: vul maar in. Je krijgt last van pijn en gaat naar de huisarts. Die vertrouwt het niet en stuurt je door naar een specialist. Onderzoeken volgen en uiteindelijk komt dat gesprek waarin de specialist je vertelt dat je ongeneeslijk ziek bent. En dan, zó maar plotseling, lijkt het alsof alles krakend tot stilstand komt.

Mid adult woman talking to doctor about her diagnosis

Een plotselinge stop
Want hoewel we weten dat ‘het de mens gegeven is eenmaal te leven en dan te sterven’ houden we er eigenlijk niet zo vaak rekening mee dat wij zelf echt sterfelijk zijn. En dan wordt je dus plotseling met de neus op de feiten gedrukt. De schrik is enorm.

Hoe gaat het verder?
Die schrik kan worden gevolgd door ongeloof (weten ze dat nou wel zeker) en ook door boosheid. Het hele scala van emoties moet je doorlopen. Je praat met je naaste familie en enkele goede vrienden. Er is medelijden, maar niemand die jouw diepste angsten kent: hoe zal het zijn? Hoe moet je sterven? En dan? Wat gebeurt er daarna?

Is er leven na de dood?
Misschien ben je aangesloten bij een kerk en misschien ga je er zelfs wel trouw naar toe. Of misschien ga je nooit naar de kerk maar beschouw je jezelf wel als gelovig. Maar op dit moment in je leven kan het gaan kriebelen: was het genoeg? Als er een hemel en een hel is, was mijn leven dan goed genoeg om in de hemel te komen? Zou God over Zijn hart strijken als ik ‘boven’ kom? Ik ben immers best een aardig mens ondanks mijn fouten?

God kan niets door de vingers zien
Vaak zeggen mensen: ‘God is almachtig, dus Hij kan alles’. Hoe logisch dat ook klinkt, het is niet waar. Want God is rechtvaardig en Hij kan dus niet onrechtvaardig zijn. Hij is heilig en kan niet onheilig zijn. Dit houdt in dat Hij als heilige en rechtvaardige Rechter niet anders kan, dan de zondige mens veroordelen. Wij staan als zondige mensen tegenover een heilig en rechtvaardig God en we zullen veroordeeld worden voor onze zonden. Tenzij..

God veroordeelde Zichzelf voor jou
God is, in Zijn liefde voor Zijn schepping, de mens, Zelf mens geworden en Hij betaalde de prijs, die Hij Zelf als rechtvaardig Rechter de mens moest opleggen. Als genadig God draagt Hij echter Zelf die veroordeling. Hij deed dat door als de mens Jezus naar de aarde te komen om dat oordeel te ondergaan. De Heer Jezus werd in onze plaats door God de Vader verlaten en Hij schreeuwde het uit. Hij stierf voor ons en ging na Zijn sterven in onze plaats naar de plaats, waar wij vanwege onze zonden en ongerechtigheid voor eeuwig zouden moeten zijn maar Hij overwon en ging daarvandaan naar de hemel. Ook op aarde overwon Hij de dood door lichamelijk uit de dood op te staan. Door Zijn offer mogen wij, als kinderen van God, nu rechtstreeks naar de hemel: geen hel, geen vagevuur, geen voorgeborchte en geen dodenrijk: onze plaats mag in Jezus Christus de hemel zijn! Door het offer van Jezus Christus mogen wij vrij tot God gaan en Hem om Zijn vergeving vragen.

Meer dan ‘ja, ik geloof het wel’
Misschien denk je dat ‘gelovig zijn’ voldoende is om behouden te worden; vergeving te ontvangen. Maar satan gelooft ook en hij siddert! Om een kind van God te kunnen worden is een bewuste keuze nodig. Een keuze vóór God, vóór Jezus Christus. Alleen mensen die hun knieën willen buigen en God’s genade door Jezus Christus willen aannemen, worden behouden. Mensen, die dit niet doen, maar wel vroom leven en regelmatige kerkgangers zijn: ze zullen worden veroordeeld door hun zonden als zij nooit het offer van Christus bewust hebben aangenomen.

Ons aandeel
Wat moeten wij doen om behouden te worden? Het geloven, onze zonden belijden en om vergeving vragen. De Heer Jezus danken voor Zijn offer en Hem zeggen dat je het aanneemt. Je wordt dan ‘wederom geboren’. Wederom geboren worden betekent dat je redding of behoudenis ontvangt door Jezus Christus als je Redder te ontvangen. Je stapt geen RELIGIE binnen, maar je gaat een RELATIE aan met Jezus Christus. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Johannes 14:23 Als je wedergeboren bent komt God Zelf in jou wonen. Je begint een relatie met God Zelf door Jezus Christus. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
2 Kor. 5:17

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
Romeinen 10:9-10

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
Romeinen 8:38-39

Te simpel?
Dit is zó simpel dat volwassenen het niet snappen. Het eerste wat zij zeggen is: ‘en wat kost dat? Wat moet ik daar tegenover stellen’?

  • Het kost niets.
    De Heer Jezus vraagt niet of jij als goed mens bij Hem wilt komen; Hij kent je diepste gedachten en weet dus wie jij bent. En tòch heeft Hij je onuitsprekelijk lief! Je mag komen zoals je bent. Sterker nog: verander in Godsnaam niet!! Althans: probeer niet zelf in eigen kracht te veranderen in iemand die jij eigenlijk niet bent.
  • Het kost alles.
    Kom zoals je bent, met al je beschadigingen en rotte plekken. Geef jezelf zonder voorbehoud aan de Heer Jezus. Dat is wat jij moet geven: alles. De Heer Jezus zal je veranderen. 2 Kor. 3:17 en 18 zegt: En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Een nieuw hart!
Het hart is het meest bedrieglijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is! (Jeremia 17:9) Ons oude hart of geest is onbetrouwbaar, bedrieglijk en listig. Wij hebben een nieuw hart nodig. God geneest ons oude hart niet, geen oplapwerk, nee, Hij geeft ons een nieuw rechtvaardig hart met nieuwe goede verlangens, een nieuwe geest van binnen. Als jij Jezus als jouw Heer aanneemt, onderga je een geestelijke harttransplantatie.

Nieuw uitzicht
Het is Gods Geest Zelf die in jouw ziel komt wonen. Dan heb je een Hulp, Die je troost in verdriet en Die je altijd nabij is. Zijn liefde en nabijheid is onvergelijkbaar! Dan heb je reden om bij de beëindiging van je aardse leven verlangend uit te zien naar wat je in de hemel wacht als je hier voor het laatst je ogen sluit en ze ‘boven’ opent! Daar zul je een leven leiden zonder ziekte, wanhoop en verdriet! 2 Korintiërs 5:1 Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen!

Maar zou mijn leven niet te slecht zijn geweest?
Misschien is er iemand die denkt dat zijn of haar zonden wellicht te groot zijn voor de Heer Jezus. Gelukkig is de Bijbel hier heel duidelijk over. Denk aan de man die naast de Heer Jezus aan het kruis stierf. Die kreeg vergeving terwijl hij zijn leven helemaal verprutst had en er geen tijd of mogelijkheid meer was om alsnog iets ‘goed’ te doen. Jezus’ offer is voldoende voor wat je ook gedaan mag hebben.

Ik heb ooit eens het Evangelie van Johannes doorgeplozen en ik heb alle teksten hieronder gezet, die spreken over het heil, de behoudenis voor een IEDER. Lees deze teksten eens met een biddend en open hart.

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.
Johannes 1:12-13

Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
Johannes 1:29

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
Johannes 3:3

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld
Johannes 3:16-18a

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven
Johannes 3 vers 36

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.
Johannes 5:24

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven
Johannes 6:47

(Jezus zei:) Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.
Johannes 6:51

Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.
Johannes 6:58

Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Johannes 7:37-38

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Johannes 8:12b

Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden
Johannes 10:9

Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.
Johannes 10:28

Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?
Johannes 11:25-26

Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.
Johannes 12:46

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij
Johannes 14:6

Vader, de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke, gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken.
Johannes 17:1-2

maar deze (dingen) zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.
Johannes 20:31

horizon-lijn

De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.
1 Cor. 15:51-57

Ik hoop dat dit ook jouw getuigenis zal zijn!