Uit de lucht gegrepen (deel 1)

Ik geloof dat de Gemeente (alle wedergeboren Christenen) wordt opgenomen vóór dat de laatste zeven jaren van de eind tijd aanbreken. Waarop baseer ik deze overtuiging? Ik heb puntsgewijs genoteerd op grond waarvan ik dat geloof.

Gemakshalve noem ik hierna de hele zeven jaar ‘de grote verdrukking’, om onderscheid te maken met de ‘normale’ verdrukking die er al eeuwen lang is, tot de dag van vandaag. Eigenlijk is dit niet juist, want ‘de grote verdrukking’ is uitsluitend de benaming van de 2e helft van de laatste laatste jaarweek, de ‘ure van Gods toorn’.

 • Christus beloofde aan de ware kerk van de eindtijd (Filadelfia) “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen”.Openbaring 3 vers 10

  De zeven gemeenten staan model voor de hele periode van de Gemeente. De zesde gemeente Filadelfia bestaat uit wedergeboren gelovigen in Jezus Christus. De Filadelfia gelovigen zijn kenmerkend voor gelovigen die leven vanuit hun geloof en het getuigenis van Christus, en die Zijn komst verwachten. Zij zijn degenen die worden opgenomen (weggerukt) voor de oordelen van God over de aarde komen. De zevende gemeente Laodicea bestaat uit mensen die zich ‘gelovigen’ noemen, bijvoorbeeld omdat ze lid zijn van een kerk. In elk geval kennen deze mensen de Heer Jezus niet als hun Heiland en Verlosser en staan hun namen niet geschreven in het Boek des levens van het Lam. Zij zijn degenen die na de opname verward achterblijven en die uiteindelijk zullen roepen: ‘Here, Here’. Tegen hen zal de Heer Jezus zeggen: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij”. Matteus 7 vers 22-23

  Opmerkelijk

  Het is opmerkelijk dat geen enkele van de Brieven in bijzonderheden treedt over de verdrukkingen van de 70ste jaarweek. Blijkbaar omdat de Gemeente daar niets mee te doen heeft. Als de Gemeente wel (bijv. gedeeltelijk) door de grote verdrukking zou gaan, dan zouden de brieven aan de Gemeente ons daarvoor waarschuwen.

  Voor wie is de brief bestemd?

  Laatst las ik: ‘in de zesde brief (de brief aan de engel van Filadelfia) zegt de Heer Jezus dat Hij het beheer heeft over Jeruzalem en de bewoners van Jeruzalem. Die brief is dus alleen bestemd voor de Joden, handelt over de Joden en het beheer van het aardse Jeruzalem.’

  Openbaring 1 vers 20 zegt: “De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten”. Het zijn zeven brieven, aan zeven gemeenten. De brief is niet gericht aan de engel van Filadelfia, maar aan de engel der gemeente van Filadelfia. Waaruit bestaat de Gemeente? Uit Jood en Griek (heiden) die één in Christus zijn. Romeinen 10 vers 12 Galaten 3 vers 28 Kolossenzen 3 vers 11 1 Korintiers 1 vers 24 1 Korintiers 12 vers 13 Nee, deze brief is bestemd voor de Gemeente!

  De ure der verzoeking.
  Wat is dit voor verzoeking en van wie is die afkomstig?

  Het Griekse woord voor verzoeking is peirasmos en dit kan ook worden vertaald met ’testen’. Moet de Gemeente dan worden getest? Nee. De Gemeente staat voor God als stralend en onberispelijk, schoon, zondeloos en rechtvaardig. GEheiligd, Gereinigd en onze zonden zijn weggedaan door het bloed van het Lam.

  De test die in de ure der verzoeking komt, is bedoeld voor hen, die achterblijven op deze wereld, als de opname geweest is. Doordat de Wederhouder is weggenomen, kan de satan komen met zijn wonderkind de antichrist. Die zal een vervolging beginnen van iedereen die zich Christen durft te noemen. Men zal MOETEN kiezen; dat is de test. En de antichrist die de gelovigen zal vervolgen, zal hen kunnen overwinnen. Zij zullen met hun leven betalen en (Openbaring 20 vers 4) na de grote verdrukking opgewekt worden en met Christus heersen als koningen.

  De nieuwe Christenen van die tijd (de schare die niemand tellen kan) zijn het machtige resultaat van de verzoeking, de test.

  Worden wij bewaard vóór, of uit de verzoeking?

  De grondtekst wordt vertaald met “zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking”. Er staat ‘bewaren uit‘, niet ‘bewaren temidden van’. (zoals Noach) maar ek = er uit, buiten, ver van, buiten bereik van. De Gemeente wordt weggehaald (en ver weggebracht) van de verzoeking die over de aarde komen zal. Dat gebeurt bliksemsnel: het ‘weggenomen worden’ of (St.vert) ‘opgenomen worden’ in 1 Tess.4 vers 16-17 is een vertaling van het Griekse woord ‘harpazo’ wat ook kan worden vertaald met ‘weggerukt’ of ‘gegrepen en weggenomen’.

 • Openbaring 4 vers 1-2 “en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet.” Het ‘klim hierheen op’ is een prachtig voorbeeld van wat de Gemeente zal meemaken bij de opname. De hemeldeur staat open; KLIM OP en KOM BINNEN!! In de hoofdsstukken 4 en 5 zien we de Gemeente in de hemel, voorgesteld door de vierentwintig oudsten. In de hoofdstukken 1 t/m 3 komt de benaming ‘Gemeente’ 19 x voor, maar na deze hoofdstukken wordt over de Gemeente niet meer gesproken. Wel over de gelovigen die komen uit de grote verdrukking.
 • De verschrikkelijke gebeurtenissen van de grote verdrukking worden ook “de toorn van het Lam “genoemd. Openbaring 6 vers 16 De Bruid van Christus, Zijn Gemeente, kan niet het doel van de toorn van het Lam zijn. Evenmin is het waarschijnlijk dat de Hij de Gemeente, die hij wil gaan trouwen, samen met de rest van de wereld zal veroordelen. Hoe kan de Heer Jezus Zijn Gemeente veroordelen vanwege hun ongeloof?

 • De Heer Jezus leerde Zijn discipelen om te bidden, om niet in de grote verdrukking terecht te komen. In Marcus 14 vers 38 zei Jezus: “Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” Het woord ‘verzoeking’ hier is in de grondtekst hetzelfde woord (‘peirasmou’) als in Openbaring 3 vers 10. Ook bijvoorbeeld in het ‘onze Vader’: “leidt ons niet in verzoeking” (peirasmou)

  Deze ‘verzoeking’ is niet hetzelfde als de verdrukking die wij tot nu toe kennen. Christenen zullen verdrukkingen (tuchtigingen) meemaken, zoals we vandaag de dag zien in Noord Korea en Islamitische landen. D? t is de verdrukking waar Paulus over spreekt in Romeinen 5 vers 3 “..wij roemen ook in de verdrukkingen, (Grieks: ’thlipsis’) daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt”. We zien het verschil tussen de twee goed in dit vers: 1Korintiers 11:32: “Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.”

  Maar de (ure der) verzoeking waarvoor de Christen moet waken en bidden: hoe moet je daarvoor waken als deze periode toch onherroepelijk over ons heen zal komen? Als de opname van de Gemeente komt vóór de ‘ure der verzoeking’ (het begin van de zeven jaren) ja, alleen dan kun je ervoor waken. Dan kun je wakker blijven en bidden zoals de Heer ons leert: “Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.” Lucas 21 vers 36

 • Zoals Lot en zijn gezin door engelen werd opgehaald om te ontsnappen aan het lot wat de verderfelijke stad Sodom zou treffen, zó zal de Gemeente door engelen worden opgehaald om aan het lot te ontkomen wat over een verderfelijke en onberouwelijke aarde zal komen.

  En net zoals Henoch naar het Hemelse Vaderhuis werd gehaald voordat de Here God Zijn oordeel middels de zondvloed over de aarde bracht, zo zal ook de Gemeente Thuis worden gehaald en niet in het oordeel worden verzwolgen.

  Noach werd tijdens de zondvloed beschermd en bewaard, maar Henoch werd vóór de zondvloed weggenomen. Henoch is een type van de Gemeente en Noach is een type van Israël. Een Joods overblijfsel zal de grote verdrukking meemaken, maar veilig en wel op een beschutte plaats, zoals Noach in zijn ark op de vloed dreef.

  Henoch wandelde met God, net zoals de ware Christen dag aan dag wandelt met God. De gelovige door Jezus Christus is verzegeld door de Heilige Geest, waarom zou deze gelovige, zelfs al was het slechts voor de helft, door de grote verdrukking moeten gaan? Dat is zinloos.

 • Titus 2 vers 13 “…verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.” De ‘zalige hoop’ die wij als Gods kinderen mogen hebben op Jezus ‘ komst in de wolken betekent dat de bevrijding van de bruid van Christus is gekomen. Deze zalige hoop is dan ook niet om de grote verdrukking misschien te mogen overleven, (dat kun je nauwelijks een ‘zalige hoop’ noemen) maar om daar aan te ontsnappen.

 • Een afgezant van een land of koning wordt een ambassadeur genoemd. Hij spreekt namens de koning. Ook wij als kinderen van God zijn “ambassadeurs van Christus”, volgens 2 Korintiërs 5 vers 20. Als een oorlog op uitbreken staat, dan roept de koning zijn ambassadeurs terug. Net zó zal de Heer Jezus Zijn ‘ambassadeurs’ terugroepen, voordat Hij de oorlog verklaart aan de wereld in zonde.

 • De grote verdrukking heeft twee doelen.

  1) om de mens wakker te laten schrikken als de eerste oordelen van God over de aarde komen. De twee getuigen in Jeruzalem en de 144.000 vrijgekochten uit Israël zullen de boodschap van bekering brengen. Velen zullen hier gelukkig gehoor aan geven. Zij betalen met hun leven maar ontvangen dan het eeuwig leven en zij zullen met Christus als koningen heersen.

  2) uiteindelijk blijven de mensen, die zich absoluut niet met God willen verzoenen over. Deze goddeloze mensen zullen in de tweede helft van de grote verdrukking te maken krijgen met de toorn van God.

  Als we kijken naar de twee doelen, welke van de twee is dan voor de Gemeente, inclusief de Messiasbelijdende Joden? Moet een wederomgeboren kind van God zich dan bekeren (doel 1) of moet een wederomgeboren (en met God verzoend) kind van God dan Zijn oordeel (doel 2) ondergaan? Nee. De hele grote verdrukking is niet bedoeld voor de ware Gemeente. En aangezien zelfs het eerste doel niet voor de ware Gemeente is, houdt dat in dat de Gemeente wordt weggehaald voordat de hele grote verdrukking begint.

 • Een ander argument dat de opname plaatsvindt vóór de gehele grote verdrukking is dat volgens Romeinen 11 vers 25 de gedeeltelijke verharding over Israël alleen volledig wordt weggedaan “totdat de volheid der heidenen binnengaat”; dus totdat het volledige aantal van hen, die in de Olijfboom zijn geënt, zijn weggenomen.

  De verharding die over Israël ligt is tijdens het optreden van de twee getuigen (Openbaring 11) verwijderd , want hoe kunnen de twee getuigen (die in de eerste 3½ jaar optreden en daarna, in het midden van de zeven jaren gedood worden) anders de Joden overtuigen, als die nog steeds de verharding over zich heen hebben? Als de Gemeente in het midden van de grote verdrukking zou worden weggenomen, dan zou de verharding over Israël pas dàn verdwijnen. Dus: op het moment dat de twee getuigen zojuist zijn vermoord. Alleen al om deze reden moet de Gemeente worden opgenomen voor of aan het begin van de zeven jaar, zodat het volk van Israël naar de twee getuigen zal kunnen luisteren. Daarna worden de twee getuigen gedood door de Antichrist, die vervolgens nog 3½ jaar de macht krijgt. Als de twee getuigen zijn gestorven en hun lijken voor het oog van de hele wereld worden opgewekt en in de hemel opgenomen, laten zij als laatste daad aan de wereld zien dat de opname van de Gemeente precies zó plaats heeft gevonden.

  Als de Gemeente pas in het midden van de grote verdrukking wordt opgenomen waarvoor komen dan de twee getuigen? Op dit moment is het de opdracht van de Gemeente om aan de volkeren het Evangelie te verkondigen. Als de Gemeente weg is, dan komen er onmiddellijk nieuwe verkondigers: de twee getuigen. De opdracht van de twee getuigen is: om de opname te verklaren, om aan Israël Jezus als hun Messias te boodschappen, om te waarschuwen tegen de valse verleidingen van de antichrist en om de 144 000 Messiaanse Joden te verzegelen. Deze 144 000 Messiaanse Joden zullen over de hele wereld getuigen van het evangelie.

 • Noch de antichrist, noch de valse profeet hebben een kans om de macht over de Wereld te krijgen en om een wereldreligie te vestigen zolang er wedergeboren kinderen van God op aarde zijn. Wij zouden ze namelijk onmiddellijk herkennen, de antichrist doorzien en de snode plannen aan het licht brengen en het bekend maken via internet. De antichrist en de valse profeet worden aanvaard door mensen die hen niet doorzien. En de mensen die ze wel doorzien? Die zijn dan weg.

 • We lezen in Matteus 24 vers 36: “Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.” (herziene Statenvertaling) Dit Schriftgedeelte wordt vaak gebruikt om ‘aan te tonen’ dat Christenen die de Heer actief verwachten, zinloos bezig zijn. Maar denk hier eens over na: als de opname zou plaatsvinden in het midden of einde van de grote verdrukking dan kan een ieder precies de dag en het uur uitrekenen. Immers: op de dag dat de antichrist met Israël het zevenjarig verdrag sluit begint de klok te lopen en de Bijbel vertelt ons precies na hoeveel dagen we op de helft c.q. op het einde van de grote verdrukking zijn aangekomen.

 • De komst van de Heer Jezus wordt als aanmoediging aan de gelovigen gegeven:

  1 Tessalonicenzen 4 vers 18
  “Zo dan, vertroost elkander met deze woorden!”

  Hoe kun je elkaar vertroosten als het zou betekenen dat we door de verschrikking van de grote verdrukking heen moeten gaan? Dan had er moeten staan ‘wees sterk en moedig; bereidt u voor’ of zoiets. Maar dat staat er niet. Het wordt gegeven als troost voor hen, die uitzien naar de komst des Heren.

 • Wij geloven niet alleen in de opname van de Gemeente, maar wij kunnen weten dat dat zal gebeuren: 1 Korintiërs 2, vers 12-13 “Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.”

  Vandaag houden alleen de zogenaamde “fundamentalische Christenen” zich nog vast aan de letterlijke tekst van de Bijbel, maar zij worden als ouderwetse gelovigen gezien, die niet met hun tijd mee gaan. Maar terwijl de wereld leeft in het donker, weten de kinderen van God precies wat ze mogen verwachten. Want de tekst, die over de Opname van de Gemeente handelt, begint met de woorden: “Want dit zeggen wij u met een woord des Heren”

  1 Tessalonicenzen 4, vers 15 Het is dus een directe openbaring van de Heer Jezus Christus Zelf!

 • Na de Opname van de Gemeente breekt op aarde in de ware zin van het woord de hel los. Openbaring 13, vers 7 “En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.” Als de bruid van Christus dan nog hier zou zijn zou de volgende verklaring van de Heer Jezus niet juist zijn: Matteus 16 vers 18 “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar (de Gemeente) niet overweldigen.”

  De heiligen die door de antichrist worden overwonnen zijn niet de heiligen van de Gemeente. Het zijn de heiligen van de grote schare, die niemand tellen kan. Zij betalen met hun leven voor hun geloof in Christus, maar zij zullen door Christus worden opgewekt en met Hem als koningen heersen! (Openbaring 20 vers 4)

 • In 2 Tessalonicenzen 2 lezen we, dat de volgelingen van Christus in het begin van de kerk bang waren dat zij de komst van de Heer Jezus Christus en de vereniging met Hem hadden gemist. Wat daarna volgt is voor veel mensen verwarrend: “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs..” Wat staat hier? Zal, vóórdat Christus komt en wij met Hem verenigd worden, eerst de antichrist geopenbaard worden???

  Neen. Want ertussen staat : “Geraak niet in onrust alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.” De Dag des Heren komt dus pas nadat de antichrist zich heeft geopenbaard! Maar de komst van de Heer Jezus en onze vereniging met Hem komt veel eerder!

 • De opname zal plaatsvinden in een oogwenk. De Bijbel zegt in 1 Korintiërs 15, vers 51-52: “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

  Dit alles is zal dus “bij de laatste bazuin” gebeuren. Velen denken hierbij aan de bazuinen die in Openbaring beschreven worden. Maar toen Paulus deze brief aan de Korinti?rs schreef, was het Bijbelboek Openbaring nog niet geschreven. De Korintiërs wisten dus niets van die zeven bazuinen en ook niet wat er bij de laatste van die zeven bazuinen zou gebeuren.

  Toch begrepen ze Paulus wel, want ze kenden immers de trompetten van het Oude Testament, in het bijzonder de trompetten bij de Joodse feestdagen. De ‘laatste bazuin’ heeft betrekking op de joodse traditie om na de korte trompetsignalen te eindigen met een langgerekt signaal. (Hebreeuws “Tekiah Gedolah”, de “grote trompet”). Dit is wat Paulus bedoelt met de laatste bazuin.

 • De Opname van de Gemeente verschilt sterk van de tweede komst van de Heer Jezus naar de aarde, als Zijn voeten op de Olijfberg zullen staan. (Zacharia 14) Als je die twee zaken toch zou willen samenvoegen en de opname zou plaats vinden na de grote verdrukking, dan zouden de heiligen (gelovigen) de Heer Jezus ontmoeten in de lucht, om meteen daarna mee terug te gaan naar de aarde. Dat is niet alleen onlogisch; het laat ook geen tijdspanne voor bijvoorbeeld de Rechterstoel van Christus en de bruiloft van het Lam. Nee, er zijn twee verschillende ‘komsten’: 1 ‘als een dief in de nacht’ en 1 als ‘elk oog Hem zal zien’. Bij de Opname wordt de Bruid opgenomen en na de grote verdrukking keert zij met Christus terug. “En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult u ook, samen met Hem, in luister verschijnen”. Kolossenzen 3 vers 4

 • 1 Tessalonicenzen 1 vers 10 “..en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn”

  1 Tessalonicenzen 5 vers 9 “Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus.”

  Over welk soort toorn gaat het hier? We vinden het in bijvoorbeeld Romeinen 2 vers 5 “Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods” of bijv. Openbaring 6 vers 16-17 “Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?”

  De toorn begint met het verbreken van de zegels die genoemd worden in Openbaring 6. De oordelen volgen elkaar dan op, steeds meer in kracht toenemend. Deze toorn duurt de volle zeven jaar, de zeventigste jaarweek, en openbaart zich ten volle in de 2e helft van de jaarwek, ‘de ure van Gods toorn’. • [help]

  Dit waren specifieke teksten en argumenten die pleiten voor de Opname van de Gemeente, v??rdat de zeven jaren waarin de grote verdrukking zijn samengevat, zullen aanvangen. Een volgende keer komen teksten en argumenten voor de Opname van de Gemeente op zichzelf. En teksten en argumenten die pleiten tegen een opname die zou samenvallen met de wederkomst van de Heer Jezus Christus op aarde als Hij komt als de Koning der koningen.

  [/help]

  ik heb gebruik gemaakt van de websites van
  Marc Verhoeven en
  Endzeitreporter