“Come Up Here!” (deel 3)

een vertaling (in 4 delen) door Judith van ’Uitzicht op de Opname’ van Steve Hadley

Openbaring 4? Kom, laten we naar de hemel gaan! (deel 3)

Openbaring 4 vers 2 en 3

Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk.

de hemeltroon

De regenboog

Het volgende dat Johannes opvalt is de regenboog, de regenboog rondom de troon. In een verschijning die Johannes vergelijkt met een smaragd. De eerste regenboog die verscheen op aarde was na de zondvloed, na het oordeel in de dagen van Noach. God stelde de regenboog als teken van het verbond tussen God en Noach. God beloofde Noach dat er nooit meer een watervloed die alle leven op aarde vernietigt zou komen. God tegen Noach en zijn zonen “Ik beloof u en uw kinderen en alle dieren, die bij u in het schip waren (de vogels, het vee en de wilde dieren) plechtig dat Ik de aarde nooit meer zal verwoesten met een grote watervloed. De regenboog zou God aan deze belofte herinneren. (genesis 9 :8-9) De Here God betoont ons genade! Er is een regenboog in de hemel! Een geweldige regenboog , een troon van genade. In het bijbelboek Hebreeën kun je daarover lezen.

Hebreeën 4:15

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Onze hogepriester is Jezus Christus! Wij mogen komen bij die troon van genade!

Openbaring 4 vers 4

En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.

De eerste aanduiding van deze tekst: in witte klederen gekleed. De tweede aanwijzing van deze tekst: gekroond met gouden kronen. De kroon waarover gesproken wordt, heet in het Grieks ‘stephanos’ . Het is de kroon, de kans die als prijs aan overwinnaars werd gegeven! Er is nog woord in het Grieks voor het woord kroon of diadeem, daarmee moet je het niet verwarren. Dat is de kroon die koningen dragen. Maar deze 24 oudsten dragen overwinnaarkronen.

Over deze zelfde kronen wordt gesproken in 2 Timotheüs 4 vers 7-8: Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

Ten dien dage… welke dag wordt bedoeld? De dag van de opname van de gelovige gemeente! Christenen komen niet voor Gods witte oordeelstroon! Waarom niet? Omdat Christenen al geoordeeld zijn, op het moment dat ze hun hoofden bogen en hun leven overgaven aan Jezus Christus. Joh 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Er is wel een soort oordeel over christenen, Paulus zegt dat het werk van christenen wordt beoordeeld! 1 Kor 4:3-6 Nu raakt het mij zeer weinig, of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt is de Here. Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Straks zal in de hemel alles wat je op aarde hebt gedaan worden beoordeeld. Je geeft je werk in de hemel aan de Heer Jezus en het wordt geoordeeld. De kwaliteit van jouw werken op de aarde zal blijken, je zult je loon ontvangen. Het zal worden geoordeeld en indien het niet gedaan is vanuit liefde, gehoorzaamheid en naar de wil van God zal het van weinig waarde zijn. Maar wat zullen we verbaasd staan, misschien herinnerd worden aan dingen die wij zelf vergeten zijn, maar die God niet vergat en Hem verheugden.

1 Kor 3:15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Paulus zei tegen Timotheüs: Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. Ook voor u ligt er straks een kroon gereed!

de kroon der rechtvaardigheid

1. De kroon van rechtvaardigheid

Ons werk zal geoordeeld en als loon zullen we een kroon ontvangen, een erekrans! Er worden 5 soorten kronen in de bijbel genoemd, als beloning voor de gelovigen. Eén daarvan hebben we genoemd, de kroon voor de rechtvaardigen. (2 tim 4:8) Deze kroon ligt klaar voor allen die zijn verschijning hebben liefgehad! Dat betekent dat ze leefden in de verwachting van Jezus Christus verschijning, elk moment en elke dag. En deze mensen zullen de kroon die ontvangen aan Hem teruggeven! Wellicht denk u leeft niet iedereen op deze manier? Helaas niet! Sommige mensen vragen God zelfs om nog even te wachten, want ze hebben het zo druk met zaken, of zijn met hun hart hier op aarde. Als u zijn verschijning lief hebt en de goede strijd gestreden hebt, ligt er een overwinningskrans klaar! Ook al weten we niet precies de dag waarop wij, de gelovigen, zullen worden weggenomen van de aarde, (en geen mens weet het uur en de dag!), maar als u leeft in deze verwachting zult u deze kroon van overwinning ontvangen!

de kroon des levens

2. De kroon des levens

Jakobus 1 vers 12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Openbaring 2 vers 10b Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.

Deze kroon des levens ligt gereed voor die mensen die in de Naam van Jezus Christus verzoeking hebben doorstaan, die mensen die lijden. Niet omdat we geleden hebben vanwege onze eigen stommiteiten, de gevolgen van onze eigen keuzes en gedrag, maar omdat we geleden hebben vanwege de Naam van Jezus Christus. Sommigen hebben zelfs hun leven gegeven vanwege hun geloof in Jezus Christus.

de kroon van glorie

3. De kroon van glorie, heerlijkheid

1 Petrus 5 vers 4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onver-welkelijke krans der heerlijkheid verwerven.

Zij die trouw zijn geweest in het dienen, leiden en voeden van de gemeente van Christus zullen straks deze kroon ontvangen. Mensen die bereid waren als dienaar van de Heer de gemeente te dienen. Misschien komt u straks mensen tegen die u in de kerk nooit zag, omdat zij les gaven aan de kinderen van de zondagschool, onderricht gaven aan de pubers van de gemeente. Voorgangers en oudsten die de gemeenten dienden. Deze mensen zullen straks als zij dit deden vanuit bereidwilligheid en gehoorzaamheid aan God, deze kroon ontvangen. U zag hen misschien niet, maar God wel!

De onvergankelijke kroon

4. De onvergankelijke kroon

1 kor 9:25 En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke.

Een krans die nooit meer zal vergaan, voor mensen die niet opgeven! Als je dienstbaar wilt zijn in dienst van de Heer, ervaar je dat je een strijd moet leveren. Je wordt aangevallen, teleurgesteld, ontmoedigd. Er zijn dingen die je gezin, je geliefden treffen, je wordt ziek… houd vol! Wie niet wandelt volgens Jezus Christus wil zal minder aangevallen worden, maar wie er voor kiest om te wandelen met Jezus Christus, zal ervaren dat het een wedloop, een wedstrijd is! Je hebt de keus, want er is verleiding, je kunt ook achterover leunen in je stoel en je niet inzetten voor Jezus Koninkrijk.

Weet je wat opvallend is? Elke kroon die genoemd wordt kun je alleen hier op aarde verdienen! In de hemel en in de eeuwigheid ontvang je de kroon als loon voor wat je gedaan hebt op aarde. Er ligt een kroon gereed voor de gezegende discipelen en gelovigen die elke dag de Heer willen volgen, die willen dienen, die hun wedloop willen lopen, ieder naar zijn of haar gaven en talenten. Er zijn mensen die de taak die de Heer aan hen gaf opzij hebben gelegd, denkend dat wat God van hen verwacht voor hen niet mogelijk was. Maar als het een taak is die de Heer je gaf, haal het dan van de plank waar je het op zij hebt gelegd, blaas het stof er af en verricht in gehoorzaamheid, vertrouwen en geloof je werk. Vraag het aan de Heer of het nu de tijd is om je werk op te pakken en het van God te verwachten! Je hoeft niet alleen te strijden! De Here Jezus beloofde ons de Heilige Geest en Hij zal je bijstaan! Wees moedig en gehoorzaam aan de taak die de Heer je geeft! Laat je weerstand los in gebed en in de Naam van de Here Jezus! De onvergankelijke kroon voor hen die de moed niet verliezen is nog bereikbaar voor je! Houd vol en strijd de goede strijd!

De kroon van vreugde

5. De kroon van vreugde

1 tessalonizensen 2 vers 19 Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? 20 Ja, gij zijt onze eer en blijdschap Zij die anderen tot de Heer brengen, ontvangen deze kroon, deze erekrans!

Ook als je er niet persoonlijk er op uit kan gaan om anderen tot geloof kan brengen, dan kun je bidden voor hen die dit wel kunnen. Bid dat anderen gered zullen worden.

Welke kroon zul jij straks ontvangen van de Heer?

Reacties zijn gesloten.