van poort tot poort: het is van de Heere!

Eind december was er een VN resolutie over de twee-staten ‘oplossing’ waarin Israël schandalig werd verraden door Obama, die daarmee kans zag Netanyahu een messteek in de rug te geven. Daarvóór had de VN een andere resolutie aangenomen, namelijk een resolutie die onder andere de Tempelberg in Jeruzalem tot ‘Palestijns gebied’ verklaarde.

“Zijn stichting ligt op heilige bergen; De Here heeft Sions poorten lief boven alle woningen van Jakob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen, o gij stad Gods!”

Psalm 87:1-3

Het gebied van de heilige bergen in Jeruzalem; dit is precies de plek waarover in de VN resolutie wordt gesproken. Met deze plek moet je niet willen rommelen; deze plek behoort aan God Zelf! in vers 2 lezen we dat de Here God houdt van de poorten van Sion die de stad van David en de tempelberg omringen. De Here God heeft een speciale liefde en relatie met deze plek.

“In dit huis, hier in Jeruzalem, dat Ik verkoren heb uit al de stammen van Israel, zal Ik mijn naam vestigen tot in eeuwigheid” (2 Kon 21:7). Is Gods naam daadwerkelijk aanwezig in Jeruzalem? Jeruzalem ligt op een berg die wordt omgeven door hogere bergen. Er zijn drie valleien die samen komen aan de voet van de berg Moria. Dat zijn de Kidron vallei op de rechteroever, de Central Valley in het midden, en de Hinnom Vallei aan de linkerkant. Dit is de plaats waar God letterlijk ervoor koos om zijn Naam te schrijven! De valleien vormen hier de eerste letter van Shaddai … de Almachtige God! De letter ‘Shin’ is de eerste letter van de Naam van God. Van bovenaf gezien is de letter ‘Shin’ inderdaad zichtbaar tussen de bergen van Jeruzalem: het is Gods stad! (overigens is deze letter ook zichtbaar op ons hart; wij zijn onmiskenbaar Gods maaksel!)

shin

“Zo zegt de Here, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is Here der heerscharen”

Jeremia 31:35

De Here God spreekt over de zon, de maan en de sterren en in het volgende vers worden deze genoemd ‘de verordeningen’.

“Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heren, dan zal ook het nageslacht van Israel ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen.”

Als de zon, maan en sterren zullen verdwijnen, dan pas kan ook het volk Israël verdwijnen. Hiermee geeft de Here God aan Israël dezelfde status als aan de zon, maan en sterren. Door Hem gegrondvest.

“Zo zegt de Here: Als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal Ik heel het nageslacht van Israel verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt het woord des Heren.”

Ook hieraan zien we hoe belangrijk het volk Israël is voor de Here God. Er is een heel bijzonder verbond tussen God en Israël. Zijn schepping van deze wereld en het heelal is voor Hem net zo heilig als Zijn verbond met Israël.

“Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat de stad voor de Here opgebouwd wordt, van de Chananeltoren af tot aan de Hoekpoort; Dan gaat het meetsnoer verder rechtuit tot aan de heuvel Gareb en wendt zich naar Goa; En het gehele lijkendal met de as, en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de Paardenpoort oostwaarts, zal de Here heilig zijn; er zal niet weer vernield en verwoest worden in eeuwigheid.”

Jeremia 31:38-40

“van de Chananeltoren af tot aan de Hoekpoort”

Dit definiëert de noordelijke hoek van het Tempelplein, waarvan de VN zojuist heeft gezegd dat het voor Israël verboden gebied is en dat het toebehoort aan de Palestijnen.

“tot aan de heuvel Gareb en wendt zich naar Goa”

Dit is het Westen. De Here God beschrijft de hoekpoorten die het gehele tempelplein omringen.

“En het gehele lijkendal”

Dit is het zuidelijke deel.

“en al de velden tot aan de beek Kidron”

Dit is het Zuid-Oosten

“tot aan de hoek van de Paardenpoort oostwaarts”

Hiervandaan gaat het weer Noordwaarts.

Hier geeft de Here God het gebied aan wat Hij speciaal liefheeft. En de Here God, deze plaats speciaal benoemend, zweert bij deze plaats dat Hij het volk Israël nooit zal verlaten. “…zal de Here heilig zijn; er zal niet weer vernield en verwoest worden in eeuwigheid.” En juist dit gebied wat voor de Here God van zo grote waarde is, is voor het volk van God verboden terrein gemaakt en gegeven aan de Palestijnen.

Wie kunnen we geloven? De Verenigde Naties met hun haat tegen Israël, of de Here God? Hier komt het werkelijk op aan. Kijkend naar Gods sterren zien we hoe heel zwaar weer nadert. Volkeren die Gods geliefde volk overgeven aan de vijand en die Gods geliefde plaats op de wereld overnemen. Welke kant kies jij?

Bidt voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122) maar bidt ook voor verstand van de leiders van onze volkeren dat zij de wijsheid krijgen om de juiste keus te maken als zij met 70 landen op 15 januari samenkomen om verder over de verdeling van Israël te spreken.

bron: Prophecy Watchers