twijfel: doe ik het goed?

Soms komen er naar aanleiding van een topic vragen per email. En als dat vragen zijn die waarschijnlijk bij meerdere mensen leven zet ik vraag en antwoord graag op dit weblog. Uiteraard zonder enige verwijzing naar de vragensteller.

schrijven

Vraag van een man: heb ik het nu verknoeid?

Ik heb steeds het gevoel maar ook de gedachte, dat ik gefaald heb; ik heb het verknoeid in Gods ogen. Wat er verkeerd gegaan is kan en wil ik niet terugdraaien. Ik zal je uitleggen: ik ben in het verleden gescheiden. Maar ik heb steeds het gevoel of de gedachte, dat God mij dat kwalijk neemt. Blijkbaar ben ik niet geslaagd voor Zijn test, om op Hem te vertrouwen. In plaats daarvan ben ik mijn eigen weg gegaan. Nu ben ik opnieuw getrouwd, met een ongelovige, maar perfecte vrouw. Ik bid dikwijls ‘God wijs me Uw weg’ maar hoor of zie niets. Ik getuig wel tegen andere mensen, zeker, dat is een opdracht, maar mijn vrouw wil er niets van weten, dus leef ik verder zoals de dag komt, maar leef ik in Zijn plan? Ik mag bidden (en dat doe ik dagelijks) tot ik er bij neerval, maar iets horen of Zijn plan zien: nee dat doe ik nooit, vandaar dat ik denk, Hij heeft mij getest: NIET GESLAAGD! en vandaar dat ik niets meer zie of lees. Heeft God mijn daad (zonde) van te scheiden dan niet vergeven? Moet ik hiermee tot mijn dood rondlopen? Ik twijfel soms ook: zal ik er niet bij zijn, als de opname komt?

Zijn wij alleen vergeven voor bepaalde zonden?

Hoe volledig is de vergeving die wij door het offer van de Heer Jezus hebben ontvangen? Zijn wij 100% vergeven? Of grotendeels? Als wij grotendeels vergeven zouden zijn, dan is elk mens verloren en bestemd voor de hel. Want in de mens is veel kwaad. De Bijbel zegt dat er geen enkel mens is die goed is. De enige manier waarop wij kinderen Gods kunnen worden is als onze zondeschuld voor 100% is weggedaan door het bloed van het Lam Gods. Mee eens?

Vergeven zonden zijn weg

Als onze zonden zijn weggedaan, ziet God ze ook niet meer. Ze zijn weg, alsof ze in de diepste oceaan liggen: onbereikbaar voor het oog, vergeten, vergeven. Hoe kun je dan denken dat de Here God jou dingen kwalijk neemt? Dan zou Hij alsnog de vergeven zonden in gedachten houden! Als Hij jou ziet, ziet Hij jou door Zijn innig geliefde Zoon. Vlekkeloos, schuldloos.

Berouw moet leiden tot belijden. Niet tot zelfvernietigende zelfverwijten.

God geeft berouw opdat wij schuld belijden en -daar waar we kunnen- onze fouten ongedaan kunnen maken. De boze gebruikt het berouw als een eeuwig verwijt; als een beschuldiging waar je nooit meer van af komt. Heb je fouten gemaakt? Zeker. Heb ik fouten gemaakt? Zeker!! Maar we mogen verder gaan; met een gereinigd en geheiligd hart.

God laat niet met Zich spotten

Natuurlijk geeft ons dat geen vrijbrief om te zondigen. Lees de worsteling van Paulus die daarover schreef: “Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” (Romeinen 7 vers 19,24) .

Test God de mens?

Je schrijft dat je gefaald heb in Gods test. Niet geslaagd. Het klopt dat de Here God mensen soms test. Denk aan Job. Maar dat doet Hij niet om te zien hoe wij falen; Hij stimuleert ons en daagt ons uit het goede te doen. Als wij daarin falen hebben we een kans gemist. De Here God zoekt steeds het goede voor ons. In al onze omstandigheden en in alles wat ons overkomt zoekt Hij het goede. “Wij weten nu, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn” . . . (Rom.8:28) Als we slagen in de mogelijkheden die God ons geeft dan kan Hij Zijn wil door ons doen. Als we falen is dat jammer, vooral voor onszelf; dan missen we bijvoorbeeld een mogelijkheid om te getuigen.

Een ongelijk span

Je bent getrouwd met een ongelovige vrouw. Een ‘ongelijk span’ noemt de Bijbel dat. Dat is ook iets wat de Here God ons aanraadt: ‘vorm geen ongelijk span’. Waarom? Omdat Hij weet welke problemen er kunnen ontstaan in zo’n huwelijk. Je hebt het jezelf daarmee moeilijk gemaakt. Aan de andere kant: het is en blijft een mogelijkheid om je vrouw te vertellen van de liefde van God door Zijn Zoon Jezus Christus. Luistert zij niet naar je woorden,, getuig dan door je daden. En bidt vooral voor haar en blijf daarin trouw!

Here God waar bent U?

Je schrijft: “ik mag bidden tot ik er bij neerval, maar horen of Zijn plan zien, nee dat doe ik nooit” en je trekt dan de conclusie dat –omdat jij ‘gefaald hebt’ en zelfs dat God jouw zonde niet vergeeft. Gods genade en vergeving is onuitsprekelijk! Als jij gelooft dat de Heer Jezus ook voor jou is gestorven dan ZIJN jouw zonden vergeven. En dat je niets hoort of iets van Zijn plan ziet: welkom bij de club! Lees eens in de Psalmen hoe vaak David (een man naar Gods hart) hetzelfde verzuchtte: ‘Here God waar bent U? Mijn zonden staan steeds voor mij; vergeef mij Heer en laat Uw aanwezigheid mij weer bemoedigen’. Als zelfs David opmerkt dat hij Gods stem maar niet hoort en het gevoel heeft alleen te staan, dan mogen wij daarvan leren en gewoon vertrouwen dat God er is, dat Hij ons door Zijn Zoon Jezus Christus heeft vergeven en dat wij – ook al zien we dat niet – toch in Zijn licht mogen wandelen.

Ben ik erbij, bij de Opname van de Gemeente?

Die vraag hangt niet af van de mate van jouw zonden, maar van de vraag of jouw zonden zijn kwijtgescholden. Of je waardig wordt bevonden als de Heer Jezus komt voor Zijn Gemeente. Hoe kun je waardig worden bevonden? Door gereinigd en geheiligd te zijn door het offer van de Heer Jezus. Onbevlekt en rein.


Vraag van een vrouw: wat is een Christen toegestaan?

Is het voor een christen toegestaan om te bridgen?

Wat is zonde?

Wat zonde is, is niet voor iedereen gelijk. Er is geen lijst van zonden. De Heer Jezus zei dat wij ons moeten houden aan het grote gebod (gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart en geheel uw verstand) en het gebod wat daaraan gelijk is. (heb je naaste lief als jezelf) Als je je aan die geboden houdt zul je niemand benadelen, over niemand roddelen, niemand bestelen, vermoorden of anderszins kwaad doen. Verder zijn er zonden die tussen ons en de Here God in staan. En die zijn niet specifiek.

Voetbal is zonde (?)

Ik wil je een voorbeeld geven. Er was eens een man die elke zondag op het voetbalveld doorbracht. Al zijn vrije tijd ging ook op aan voetbal. Toen die man tot geloof kwam maakte de Heilige Geest hem duidelijk dat voetbal zijn ‘afgod’ was. Hij had door de voetbal geen tijd meer over voor God. Het zou logisch klinken als die man tegen andere mannen zou zeggen dat voetbal een zonde is. Want voor hem was het dat. Maar voor degene die soms eens naar voetbal kijkt is het geen zonde. Zonde is dus echt datgene wat jou bij God vandaan houdt.

Is bridge voor jou zonde?

Als jouw bridge-avonden in de weg staan van Bijbelstudies dan kan ik me voorstellen dat de Heilige Geest in jou je daar op wijst. Een goede manier om na te gaan of bridge in jouw geval tussen jou en God in staat is je voor te stellen dat de Heer Jezus juist komt om ons op te halen terwijl jij bridgt: zou je je dan schamen? Ben je in staat te bidden terwijl je bridgt?

Geen geest van slavernij waardoor wij opnieuw vrezen

Bidt er maar voor; de Heilige Geest laat het je zien. Wees aan de andere kant niet te bang; wij zijn vergeven door het bloed van het Lam en we hoeven niet vreesachtig te leven. Vanuit onszelf kunnen wij niet goed genoeg zijn.

Reacties zijn gesloten.