spirituele oorlogsvoering

geestelijke oorlog

Als kinderen van God hebben we te maken met de boze en zijn trawanten, of we dat nu willen of niet. We leven immers in een wereld die geregeerd wordt door de boze. (Johannes 12:31, Johannes 16:11) Als we verstandig zijn, blijven we ver uit zijn buurt. Daarvoor waarschuwt het Woord van God ons dan ook. Wij zullen het verliezen want deze macht is te groot voor mensen! Daarom waarschuwt God ons hier zo voor.


geeft de duivel geen voet (Efeze 4:27)

Hoe zouden wij dan in zijn buurt kunnen komen? We weten uit onszelf immers al wel dat we niet naar een satanskerk moeten gaan….? Deuteronomium 18 waarschuwt de mens tegen waarzeggerij, tovenarij, spiritisme etc. De boze openbaart zich net zo goed in ‘onschuldige’ zaken als horoscopen. In de meeste week en dagbladen staat er wel eentje. Horoscopen etc zijn niet alleen een zonde; ze vormen eveneens een groot gevaar!

Ach kom, gevaarlijk….?

Een voorganger wilde eens aan de gemeente bewijzen dat al die horoscopen onbetrouwbare rommel waren. Hij las dus een horoscoop voor en nodigde de gemeente uit om -met hem- te zien wat er van uit zou komen. Tot zijn grote schrik kwam de horoscoop precies uit. En de daarop volgende ook. De voorganger heeft gelukkig ingezien dat hij fout gedaan had; hij beleed zijn zonde voor God en openlijk in de kerk. Je bezig houden met horoscopen, spiritisme (het zgn spreken met de doden) en alles wat occult is, is hetzelfde als je begeven op zeer gevaarlijk terrein.

horoscoop

Je kunt als kind van God denken ‘mij overkomt niets, want ik sta onder de bescherming van God’ maar dat geeft je geen vrijbrief om op de snelweg te gaan liggen. Dan wordt je namelijk gewoon overreden. Net zó geldt het voor wat betreft alles wat occult is: jezelf bewust daarin begeven is vragen om problemen.

Nog een voorbeeld

Een collega (bart) van mij (Christen) wilde naar een magnetiseur. In een gesprek wat ik met hem had kwam hij met die opmerking op de proppen: ‘God beschermt mij daar wel tegen’. Toen hij terugkwam (want hij liet zich niet waarschuwen) was hij erg van streek. De magnetiseur had hem alleen maar aangekeken en vervolgens had hij het hele leven van Bart nauwkeurig beschreven. Alles klopte. Bart had de man gevraagd om een toekomstvoorspelling. Die kreeg hij. Tot zijn dertigste zou alles goed gaan met hem. Over wat er daarna zou gebeuren hield de magnetiseur zich in stilzwijgen gehuld. Bart werd erg angstig en is tot zijn sterven (kort na zijn dertigste verjaardag) angstig gebleven. Angst berooft je van blijdschap; angst kan een mens van God weghouden.

Een gezonde angst

Angst kan dus ons leven negatief beïnvloeden. Als je angst hebt omdat je met occulte zaken bezig bent geweest, belijdt dat dan en vraag de Heer Jezus om vergeving. Hij zal dat doen en Hij is de Enige die je van dergelijke angst kan bevrijden. Maar een beetje angst of ontzag voor de duivel is niet verkeerd. Hoewel hij is verslagen, kan hij nog wel degelijk mensen met zich meeslepen in het verderf. Satan is de verleider van den beginne. Bedenk dit: het lukt satan om een/derde deel van de engelen te overtuigen en hen mee te nemen in het verderf. (Openbaring 12:4) Deze engelen waren dicht bij God, hoorden Zijn stem, zagen Zijn almacht, jubelden toen Hij de aarde grondvestte. Als een derde van de engelen hem gelooft, zou de mens dan staande blijven tegenover zijn verschijning en overtuigingskracht? Zelfs Michaël, de aartsengel (een zeer hoge en machtige engel!) durfde, toen hij met de duivel twistte geen oordeel aan te zeggen, maar hij zei slechts ‘de Here bestraffe u!’ (Judas 1:9)

Hoe bang moeten we zijn?

Satan is geschapen als machtige (ste?) engel. In de Bijbel wordt hij ook genoemd: morgenster, zoon des dageraads. Voor de zondeval was hij de lichtdrager, vandaar zijn naam lucifer. De satan is dus nog steeds zeer machtig. Toch hoeven we niet doodsbang voor hem te zijn, alleen maar zo bang dat we voorzichtig zijn en uit zijn buurt blijven. Want satan kan ons namelijk geen kwaad doen als we ons kleden met de wapenrusting des geloofs:

Efeze 6:10-18

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

De werken van satan gebeuren in het verborgene, maar voor ons als kinderen van God zijn ze niet onbekend.

(2 Korinthiërs 2:11)

We kunnen zien of iets van God is of van Zijn tegenstander. En als wij weerstand aan hem bieden (denk aan de wapenrusting des geloofs) dan zal (moet) hij van ons vlieden. (Jacobus 4:7)

Ach… zo’n duiveltje…

wie gelooft daar nou in...

Veel mensen (A) ontkennen het bestaan van de satan of (B) ze kennen hem een kleine en soms wat belachelijke rol toe, als zou hij klein, gehoornd, met geschubte huid zijn, met rode ogen, horentjes dragend en bokkepoten en een staart. Beide gedachtes (A en B) zijn voor satan even welkom. Want mensen die zó over hem denken nemen hem niet serieus en staan derhalve open voor zijn verleidingskunsten.

Zie hier rechts de gedaante van satan, niet als duivel met hoorns, maar zoals hij geschapen is (als morgenster) en kan verschijnen: overdekt met allerhande edelgesteente: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. (hij was gekleed in alle kleuren van het licht: deze stenen hebben elk een eigen kleur bij de lichtbreking) Dit is de beschrijving van een lichtwezen van de hemel! (Ezechiël 28:1-9)

Dit is de oorspronkelijke verschijning van satan. Maar zó verschijnt hij nu toch niet meer? Ja, wel zeker!


2 Korinthiërs 11:13-15

lucifer, de lichtdrager

Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Je ziet hier, dat zowel satan als zijn helpers, de demonen, zich kunnen voordoen als engel des lichts. Tegenwoordig hoor je mensen zeggen: ‘er komen lichtwezens van een andere planeet (Anunaki of Niburu) en deze oudere, wijze broeders (bijv. maitreya) komen om de mensheid te helpen’.

Zie je hoe gevaarlijk het is?

Als je geen kind van God bent EN niet bekleed bent met ‘het pantser der gerechtigheid’ dan sta je open voor zulke valse leringen en volg je –volkomen ter goeder trouw- ‘meesters’ of ‘gidsen’ die in werkelijkheid uit het rijk der boze komen. Je kunt dit voorkomen door te bidden of God je wil beschermen, in de naam van Jezus de Christus, de Zoon van de levende God.

Waar zijn satan en zijn demonen nu?

Soms in de hemel

Satan heeft tot nu toe toegang tot de hemel. Weliswaar niet meer tot de hoge plaats die hij eerder had als beschuttende cherub (Ezech.28) maar toch komt hij nog als onze aanklager in de hemel Openbaring 12:10b zegt: want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God… Job 1:6 Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de HERE te stellen, en onder hen kwam ook de satan.

Ook op aarde

Mensen, die hun hart niet aan de Heer Jezus Christus hebben gegeven, staan onder controle van satan Efeze 2:1-3 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns.

Sommige demonen zijn gevangen in de put des afgronds

De zonen Gods (gevallen engelen, zie ook Job 1:6) hebben gemeenschap met de dochters van mensen en hier kwamen de reuzen uit voort. Satan wist dat de Here God beloofd had (Genesis 3) dat de Messias zou komen uit de bloedlijn van Eva en Adam. Satan verstoorde die bloedlijn met occult bloed. Uiteindelijk was alleen Noach ’s familie onbesmet:

Genesis 6:9 Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten
(engelse vertaling: Noah was a just man and perfect in his generations)

Deze gevallen engelen, die dit gedaan hebben, zijn in de afgrond geworpen waar zij moeten blijven tot (het midden van) de eindtijd.

2 Petrus 2:4-5

Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht.

Judas 1:6

En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.

De put des afgronds gaat open

Openbaring 9:1-2

En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, (Lucifer) gevallen uit den hemel op de aarde, en haar (engelse vertaling ‘hem’) werd gegeven de sleutel van den put des afgronds. (de Heer Jezus geeft hem die sleutels Zelf, zie Openbaring 1:18) En hij heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put, als rook eens groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van den rook des puts.

Wie zitten er ook al weer in deze put des afgronds? De meest zondige gevallen engelen ooit! Duizenden jaren lang hebben zij daar geketend verbleven en nu (midden grote verdrukking) komen ze vrij, vastbesloten om de mensheid te vernietigen. Wraak! De put wordt door satan geopend en de eindstrijd kan beginnen. Satan zelf is de hemel uitgegooid en heeft niet langer de toegang en hij is woedend. Zijn plaats zal uitsluitend de aarde zijn. Demonen die nu ook het luchtruim bezetten, zullen op de aarde geworpen worden: (de 1/3e die op de aarde gegooid worden) dus demonen op de aarde, demonen uit de put die duizenden jaren vastzaten op aarde en satan op aarde…

Waarom laat God dit toe?

Nood leert bidden. Dit is een gezegde wat veel waarheid bevat. Een zeer grote nood zal over de wereld komen. In die nood zullen de mensen kiezen: óf zij zullen zich bekeren (en gelukkig zal er een schare zijn, de niemand tellen kan!) óf zij zullen God vervloeken. Nu, op dit moment, kunnen de mensen nog neutraal zijn. Maar in die grote verdrukking zullen de tegenstellingen enorm groot zijn. Openbaring 22:11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. De mensen zullen een keuze moeten maken.

Ja, er zullen vele mensen omkomen en God laat dit toe. Want als zij zich bekeren zullen zij hun menselijke leven weliswaar verliezen, maar zullen zij zelf behouden zijn en leven in eeuwigheid!

Ezechiël 33: 11

Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen.

2Petrus 3: 9

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Waarom zwijgt God in deze tijd?

Lucas 16:19-31 De rijke man, die in de hel gekomen is, smeekt Abraham om iemand te sturen naar zijn broers, zodat zij gewaarschuwd kunnen worden. Abraham zegt: ‘zij hebben Mozes (de Torah, de Schriften, voor ons de Bijbel) Hierop vroeg de rijke man om Lazarus dan naar zijn broers te sturen: ‘…indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen’.

Wat is dit een treurige waarheid voor de wereld.
De mensen, die God’s levenbrengende Woord afwijzen,
zullen ook niet luisteren naar Hem, die uit de doden opstond.

Reacties zijn gesloten.