Menselijke wijsheid

De wet van De Heere is volmaakt!

Dat schrijft de Psalmist in 19:8 Maar wat doet de mens? Hij twijfelt en brengt het Woord van God in discrediet. Ja, het Woord heeft geleden door vriend en vijand. Het Woord heeft geleden van onverstandige verdediging en van vele aanvallen.

glas in lood

Wetenschap versus Gods Woord

We gaan eens kijken hoe het met de menselijke wetenschap zit. Is het niet dat men probeert Gods volmaakte Woord te onderwerpen aan de wetenschap? In plaats van de Bijbel overeen te laten stemmen met de wetenschap moet de wetenschap in overeenstemming zijn met de Schrift. Zolang de Bijbel niet het uitgangspunt is voor de wetenschap kunnen we ons afvragen wat de wetenschap dan waard is. In het Latijns word het woord kennis zo geschreven: Scientia, maar wat heden ten dage door moet gaan voor wetenschap, kennis zo u wil, heeft daar niets mee van doen. In veel gevallen spreken we van slechts Hypotheses, wat niets anders is dan een veronderstelling in goed Nederlands. Als u graag wetenschappelijke boeken leest zult u vast vaak termen als: “We denken” “we nemen aan” “we veronderstellen” of “we gaan ervan uit dat” tegenkomen. Best wel treurig omdat het eigenlijk zegt: We vermoeden, maar weten niet zeker.

Wetenschap veroudert

Als we denken aan wetenschappelijke uitgaven in geologie of medische wetenschap, en we gaan in boeken neuzen van een jaar of 40 terug, dan komen we tot de conclusie dat het flink verouderd is…toch? Dat is toch opmerkelijk, want waarheid veranderd nooit! Waarheid kan niet verouderen en veranderen. Wat we eenmaal ontdekt hebben als waarheid zal niet veranderen, dit opzich bewijst al dat het woord wetenschap verkeerd word gebruikt, zeker als deze term word toegepast op hypothesen die voornamelijk zijn uitgevonden om verschijnselen te verklaren. Dat is geen wetenschap! En voor dat soort van theorieën moeten we de Bijbelse feiten toch nooit opgeven? Voor vermoedens kunnen we de Bijbelse waarheden toch niet de rug toe keren?

Uitgaand van de Bijbel

Met de Bijbel hebben we een feitelijke en betrouwbare bron in handen gekregen van onze schepper. En elk feit dat ontdekt wordt zal alleen maar onderschrijven de volmaaktheid van de Schrift. Elk monument, elk manuscript is niets anders dan bewijs van Bijbelse waarheid! Alles wat gevonden word in rotsen en of kleitabletten, aardlagen of wat ook… het zal de Bijbel nooit tegenspreken. Het is de interpetatie van ons mensen die in tegenspraak is met het woord van God. Want het zijn de gedachten van de mens die Gods woord tegenstaan.

De wet van De Heere is volmaakt…

De mens en al zijn gedachten zijn dat niet, we zijn onvolmaakt, zo onvolmaakt dat we niet in staat waren Gods volmaakte Woord op een juiste wijze te bewaren.

Ter illustratie:

Het prachtige gebrandschilderde raam.

Perfect in vorm en voorzien van prachtige kleuren heeft de ontwerper dit raam vervaardigd met alle kennis en kunde die in hem was. Tot het moment van verwoesting.. ja het raam heeft te lijden gehad van de tand des tijds, vuur, vandalisme noem maar op. Gelukkig is getracht het te restaureren. We zien nog steeds hoe fantastisch het ooit was, zijn prachtige kleuren en patronen.
Maar hier en daar zien we ook dat er iets mist of verkeerd is gerestaureerd.
Dat betekent niet dat we de perfectie, de geometrie, het verfijnde van het originele ontwerp niet herkennen. Ja…het raam is ontsiert, er is veel werk geleverd om het te behouden maar ondanks de tekortkomingen in de reparaties zien we het oorspronkelijke ontwerp. En dat was perfect…..en daarom prijzen wij de ontwerper van dit prachtige raam.

De gelijkenis

Niemand kan de perfectie van het Woord zoals we die uitgestald zien in het ontwerp ontkennen. De mens is echter niet goed omgegaan met wat hem is toevertrouwd.
Hij heeft Gods Woord niet bewaard met de trouw die je van een rentmeester zou mogen verwachten. Voor de duidelijkheid, de ontrouw van de mens betekent niet ook de ontrouw van God. Omdat de mens niet juist gezorgd heeft voor deze kostbare gave van God, zetten we geen vraagtekens bij de perfectie van deze gave! En precies dat…heeft de mens wel gedaan, en nog steeds… Hij rekent God zijn eigen zonde en dwaasheid aan. God geeft de mens “het brood des levens” maar de mens bekritiseert het in plaats ervan te eten. Helaas is dit de wijsheid van de mens heden ten dage. (1 Kor 1 vers 21) zegt in de Statenvertaling:

Want daar de wereld in de wijsheid Gods
door haar wijsheid God niet gekend heeft,
heeft het Gode behaagd door de dwaasheid
der prediking te redden hen die geloven

slim = dom

Menselijke wijsheid leidt altijd af van God. En zo is het ook met de tegenwoordige wijsheid. Het lijkt allemaal zo slim, snel en vooruitstrevend, uitdagend en wijs voor de mens om Gods woord te bekritiseren….maar… Een waar woord staat geschreven in hetzelfde boek Korinthiers. (1 Kor 3 vers 19 ) wederom statenvertaling:

Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God.

Weg ermee!

Daarom WEG met menselijke wijsheden! Die willen we niet, we willen Gods getrouwe waarheid. En als de wetenschap niet overeen komt met het boek van God, dan is dat jammer voor de menselijke wetenschap! Wij….die willen vertrouwen op Gods woord mogen dan voor dwazen in de wereld uitgemaakt worden, omdat wij verlangen zalig te worden door wijsheid van God. Want deze woorden vinden we ook terug in de Bijbel en wel in 2 Timoteüs 3 vers 15 waar staat:

En dat gij van kindsbeen af de Heilige Schriften kent,
die u wijs kunnen maken tot zaligheid

Het zijn de woorden van Onze Heer en Heiland zelf als Hij zegt:
(Matt 22 vers 29)

Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods.

Laat de Schrift je tot nut zijn en onderwijzen in de wonderen en wijsheden die Onze Schepper voor de mens heeft gemaakt. Laten wij kennis nemen uit de bron en licht uitstralen naar degenen die deze kennis nog niet gevonden hebben tot eer en glorie van Onze God.

Amen.

Jean-Paul van Zonneveld