geesten & spoken

De meeste mensen kennen de occulte horrorfilm ‘de excorcist’ wel, al is het van naam. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek en de inspiratie voor dit boek was een waar gebeurd verhaal. De meeste mensen die de film bekeken verzuchtten: ‘wow, ik ben blij dat dit niet echt bestaat!’ Maar het bestaat dus wèl echt! Het boek werd immers geschreven met details als gerammel, geklop, verschuivende stoelen enzovoort als voorbeelden en die dingen waren wel degelijk echt gebeurd.


Waar zijn de doden?

In Lucas 16 vanaf vers 19 vertelt de Heer Jezus over de rijke man en de arme Lazarus. Let op dat dit geen gelijkenis is; de Heer Jezus zegt: ‘er was een rijk man’ en dan mogen we weten dat die rijke man er inderdaad w? s. De Heer noemt niet zijn naam; wèl die van de rechtvaardige: Lazarus. In de Statenvertaling staat: ‘Nu was er een zeker rijk mens’. Als de Heer dit op deze manier zegt, waren er toehoorders die elkaar aanstootten en zeiden: ‘ik weet over wie Hij het heeft!…’ Het is een waar gebeurd verhaal wat Jezus vertelt. Jezus spreekt vaker over de hel dan over de hemel. Waarom doet Hij dat? Omdat Hij wéét dat de hel een realiteit is! En omdat Hij weet hoe vreselijk het daar is, wil Hij voorkomen dat wie dan ook daar naartoe zal gaan. Jezus vertelt hoe het ‘hiernamaals’ er uit ziet.

De Joden kenden de sjeool. Een plaats, waar (de zielen van) de doden heengingen. (de lichamen werden begraven) De Heer Jezus vertelt over deze plaats. Deze plaats is in tweeën gedeeld: een deel wat de Heer ‘de boezem van Abraham’ noemt, waar de rechtvaardigen heengaan. Deze plaats wordt ook aangeduid als ‘het paradijs’. En een plaats wat hades of hel genoemd wordt, een plek van kwelling, waar de onrechtvaardigen heengaan.

Welke ‘rechtvaardige’ doden?

Als we praten over rechtvaardige mensen en onrechtvaardige mensen heb je al gauw een beeld van een tiran of terrorist, tegenover een heilige vrome mens. Klopt dat? Nee. De Bijbel zegt: niemand is rechtvaardig, zelfs niet één!’ (Romeinen 3 vers 10) Maar de Bijbel leert ons ook, hoe wij GErechtvaardigd kunnen worden. Er zijn dus onrechtvaardigen en GErechtvaardigden. Lazarus was straatarm, maar hij kende het Evangelie van de verlossing die komen zou en hij geloofde en vertrouwde op God. Dat werd hem tot gerechtigheid gerekend.

Het Evangelie kennen vóór Christus??

Hoe kan Lazarus het Evangelie gekend hebben? Al kort na de zondeval hoorden de mensen het Evangelie. Namelijk, dat God Zelf een Verlosser zou zenden, die de boze de kop zou vermorzelen en de mensen zou rechtvaardigen. Tot aan de komst van de Heer Jezus kenden de mensen dit Evangelie. Zij, die het geloofden en zich hielden aan de geboden Gods, wachtten na hun overlijden in de sheool op het moment dat zij door Christus’ lijden en sterven en Zijn overwinning op de dood, gerechtvaardigd zouden worden en in Gods nabijheid konden komen. Tot dat moment kon het immers niet, want God is zo heilig, dat Hij geen omgang kan hebben met onheilige zondige mensen. Daarom werden de zielen van de gelovigen tot dat moment bewaard in het glorierijke gedeelte van de sheool. Jezus spreekt hierover.

Jezus in het dodenrijk

Toen Jezus gestorven was, waar ging Hij heen? Efeziers 4 vers 8-10 vertelt het ons dat Jezus afdaalde naar de sheool. Daar vertelde hij de gelovigen dat Hij de vervulling van de profetieën over de Messias was, dat de prijs was betaald en dat zij gereinigd en geheiligd door het bloed van Christus, nu naar God zouden kunnen gaan. ‘Jullie hoeven hier niet langer te blijven; laten we gaan!!!’ En de Heer Jezus steeg vandaar op naar de hemel. En daarbij nam Hij ‘de gevangenis’ mee. zacharia 9:11 Ook laat Ik ter wille van uw eigen verbondsbloed de gevangenen onder u vrij uit de put, (sheool) waarin geen water is. De krijgsgevangenen van de sheool, de gelovigen die wachtten tot ze gerechtvaardigd naar God zouden mogen gaan; de hele ‘schoot van Abraham, oftewel het paradijs: Jezus nam het mee naar het hemelse paradijs. Niet langer gevangen, maar juichend voor Gods troon! En dit is de plaats waar ook vandaag de dag de gelovigen na hun sterven komen.

Hoe zien zielen er uit?

De Heer Jezus vertelt ons dat het leven na de dood zeer reëel is; de zielen kunnen pijn lijden, dorst hebben, vertroost worden, hun ogen opslaan, roepen, hun vingers in water dopen en water op hun lippen voelen… Het zijn geen ‘zwevende geesten’. Het zijn mensen! Jezus zegt ook, dat de hel vuur kent. de rijke man lijdt immers pijn door dat vuur. De rijke man smeekt of Lazarus naar zijn vader’s huis mag gaan om zijn broers te waarschuwen. DAN zal men hem geloven! Is dat zó? Jezus keerde terug uit de dood. Daarvoor zijn ontelbare getuigenissen, ooggetuigenverslagen en bewijzen. Wie gelooft vandaag de dag Jezus’ Woord? Abraham heeft gelijk: ze zullen Lazarus niet geloven. Ze willen immers Gods Woord niet geloven.

God spreekt. Luisteren wij?

Abraham antwoordt hem: ‘zij hebben Mozes en de profeten’. Wat bedoelt hij daarmee? Simpel dit: zij hebben het Woord van God! Zij hadden immers de Torah, de boeken van het Oude Testament? Zoals wij de Bijbel hebben? DAT is de manier waarop God spreekt tot de mens! De Bijbel Zelf is de ENIGE manier waarop God Zich openbaart. De rijke man realiseert zich te laat, dat Gods Woord de waarheid is, maar dat hij het negeerde. Zoals zovelen vandaag de dag zoeken naar van alles en nog wat, wat hen kan vertellen over de onzienlijke dingen. De mens van nu kijkt naar Char, naar … Mensen, die claimen met geesten van overledenen te spreken. Een schimmig gefluister. Iets, wat de Bijbel ons ronduit verbiedt!

[warning]

Net zoals het lied ‘what if God was One of us?’ de vraag stelt, waarop het antwoord tweeduizend jaar geleden al is gegeven, maar men wil het niet weten; net zó gelooft de mens van vandaag merendeels niet de woorden van Hem, Die dood was en nu leeft.

[/warning]

De zalige hoop

Als een ongelovig mens nu sterft, gaat zijn ziel naar het dodenrijk, de sheool, de hades. Deze ruimte is nu helemaal voor hen, die God afwezen. Als een gelovig mens sterft, dan is hij door Christus’ offer behouden, gereinigd en geheiligd en mag hij dus onmiddellijk in Gods nabijheid komen. De gelovige die sterft, sluit zijn ogen op aarde, om ze in het paradijs te openen! Wat een vooruitzicht! Voorlopig hebben deze zielen niet hun eigen lichaam. Wel, zoals we aan de rijke man en Lazarus kunnen zien, hebben ze een tijdelijk lichaam. Maar dat verandert voor de gelovigen op het moment van de opname van de Gemeente. Want in een oogwenk, als de bazuin klinkt, zullen de lichamen van hen, die als gelovige stierven, worden opgewekt en herenigt met de ziel. Vroeger moest je dat geloven; tegenwoordig weten we dat elke cel in ons lichaam het DNA heeft. De blauwdruk van ons lichaam. Onze Schepper weet precies hoe ons lichaam was en Hij zal het herstellen in een oogwenk! En wij, levende gelovigen, zullen op dat moment nieuwe, hemelse, verheerlijkte lichamen krijgen en opgaan naar Jezus, Die ons in de lucht al tegemoet komt! Onze kunstgebitten, brillen, hoorapparaten, kleding, kunstheupen enzovoort zullen achter ons op de grond vallen. Ons lichaam verandert in een oogwenk van een vergankelijk (verouderend, zie wordend) lichaam in een onvergankelijk lichaam. Gaaf en jeugdig, zonder vlek of rimpel! Geen blindheid en doofheid; de kreupele zal dansen!

En de ongelovigen die stierven?

De zielen van de ongelovigen moeten blijven wachten tot over hen het oordeel wordt uitgesproken. Openbaring 20 vers 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. Iedereen, elk mens, zal zijn gestorven lichaam terugkrijgen en voor eeuwig leven! Daar is Gods Woord duidelijk in. De vraag is: WAAR breng je die eeuwigheid door? Als je GErechtvaardigt bent, leef je bij God. Als je zondig bent leef je in de hel. In vers 15 lezen we wat er gebeurt met de ongelovige doden, die werden opgewekt om te worden veroordeeld: En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Wat nu met die spannende geestverschijningen?

Velen geloven in huizen waar het spookt, uit zichzelf bewegende en vliegende voorwerpen, klopgeesten, geesten van overledenen die ons omringen. Het is spannend; het zijn verhalen voor rond het kampvuur. En velen, zeer velen, geloven dat dit de geesten zijn van overleden mensen. Het kan troostend zijn, als geliefden, die gestorven zijn, ‘bij je’ kunnen zijn om je te leiden en te troosten; we zien dat in de tv uitzendingen van Char en Derek Ogilvie. Maar wat zegt de Bijbel hierover? Geloven we wat we willen geloven of geloven we God Zelf? De Bijbel leert ons dat de overledenen op een bepaalde plek zijn en daar blijven. De Heer Jezus vertelt ons in Lucas 16 dat je niet van de hel in de hemel kunt komen. Als een mens sterft, kan zijn ziel niet òf het dodenrijk, òf het paradijs verlaten.

Is het dan allemaal verbeelding?

Maar wat is het d? n, wat we zien? Wat we horen? Verbeelden we ons de klopgeluiden, de schuivende voorwerpen en allerlei andere ‘vreemde zaken’? Nee toch? Ze gebeuren namelijk wel degelijk! Veel mensen maken vreemde dingen mee. Occulte verschijnselen en verschijningen zijn absoluut waar. En hoe zit dat dan met Char en Derek Ogilvie? Krijgen zij dan in werkelijkheid geen antwoorden en spelen ze een spel? Ja zeker krijgen ze antwoorden! Wie zijn dit dan die antwoord geven, als het niet de overledenen kunnen zijn? Want het is niet tante Lonneke of ome Joop. Het is niet je overleden broer, vader of moeder. Want de antwoorden die Char en Derek Ogilvie krijgen en de verschijningen die men ziet en alles wat vanuit occulte kring gebeurt, zijn afkomstig van ‘de boze geesten in de hemelse gewesten’. Zij kunnen de geliefde overledenen zo goed nadoen. Zij kennen de overledenen zowel als de nabestaanden en ze kunnen dus daadwerkelijk juiste antwoorden geven. Hun leider, satan, kan zich voordoen als een engel des lichts. De demonen kunnen zich ook voordoen als vriendelijke helpers, behulpzame beschermengel of een goed advies gevende geest. Niet omdat zij je willen troosten in je verdriet! En ook niet omdat ze je echt willen helpen.

God waarschuwt ons daarvoor

Dat is één van de redenen dat God ons waarschuwt om niet met overleden mensen te praten. Jesaja 8 vers 19 ‘En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen – zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden (vragen)?’

Geestelijke strijd

Paulus naar de hemel

In 2 korintiers 12 vers 2-4 kunnen we lezen dat de apostel Paulus werd weggevoerd naar de 3e hemel. De eerste hemel is daar, waar de vogels vliegen. De tweede hemel is daar, waar de sterren staan. Paulus was in de derde hemel, de plaats waar God Zich bevindt. Hij zag onuitsprekelijke dingen en hoorde zaken, die hij niet mag doorgeven. Paulus heeft achter de schermen mogen kijken en hij mocht zien wat er gebeurt in de hemel en welke relatie dat heeft met de dingen die op aarde gebeuren. Het is hem te heilig om daar verder over te spreken. Maar op grond van wat hij daar zag, kwam hij met een waarschuwing:

De geestelijke wapenrusting.

Efezieers 6:11-17 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Wij hebben te maken met boze geesten!

Paulus had gezien dat er engelen zijn die aan God ongehoorzaam zijn geworden en die de eerste en grootste opstandige engel, satan zijn nagevolgd. Zij zijn de ‘overheden, de machten, de wereldbeheersers dezer duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten’. Wij, mensen, hier op aarde, hebben (zonder dat wij ze zien) te maken met geestelijke machten. En het is een strijd! Die strijd kan spelen in je persoonlijke leven en te maken hebben met je gezin, je kerk, je werk. Soms weet je het helemaal niet meer en ben je ten einde raad. Paulus zegt: “ik was ‘backstage’; jij worstelt niet met je echtgenote, met wie je ruzie hebt, met je collega of je buurman. Je hebt rechtstreeks te maken met een slechte geestelijke macht. Jouw echte strijd vindt plaats in de geestelijke wereld!”

Wie zijn die ‘wereldbeheersers’?

In de Bijbeltekst hierboven wordt gesproken over ‘wereldbeheersers’. Wie zijn dat? Machtige presidenten, keizers of koningen? Nee, het zijn engelenvorsten van de duisternis. De koning of keizer is een stroman in hun handen. Zij hebben de werkelijke macht. Onderschat deze wezens niet! Daniel 10 vers 13 hier spreekt een engel: ‘Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield’. Wie was die vorst van het koninkrijk der Perzen? Dat was niet iemand die je in de geschiedenisboekjes kunt vinden. De werkelijke vorst van Perzië is een machtige gevallen engel, die zo sterk is dat hij de boodschapper van God kon tegenhouden. Micheäl, één der voornaamste en machtigste engelen, moest eraan te pas komen om deze ‘vorst van Perzië’ te verslaan.

De mens is te zwak

Ben jij als mens opgewassen tegen dergelijke machten? Kun jij het risico nemen door je met hen in te laten? Zou je in een duur maatpak en met gouden sieraden en mooi Rolex horloge, met een dure laptop onder je arm een ghetto van New York durven binnengaan? Zou je het overleven? Het is hoogst onwaarschijnlijk dat je er vandaan komt met je mooie spullen nog bij je. Maar toch… ben je daar veiliger dan dat je je inlaat met boze machten, die je niet kan zien, en die het op jou hebben gemunt.

In het groot, over landen en steden, heerst de duisternis. Maar ook in het klein. Over de mens. Er zijn demonen, die vanuit de geestelijke wereld proberen de mens te verleiden. Door bedrog, (via goedbedoelende mensen zoals Char en Derek Ogilvie) door bedreiging (door bezetenheid waarbij mensen stemmen horen) en op elke mogelijke manier. WIJ LOPEN GEVAAR! Als we alleen staan tegenover de machten der duisternis, staan we in onze zwakte. En de boze is goed met zijn verleidingskunsten! Alleen als je bewust kiest voor God, kan je de wapenrusting dragen die God de mens biedt. Alleen dan, (en door waakzaam te zijn) kun je veilig zijn.

Angst voor demonen

Moeten we doodsbang zijn voor demonen? Bang, dat ze ons zullen overheersen en hun verblijfplaats bij ons zullen zoeken? Nee. Want demonen, hoewel machtig, kunnen alleen iemand in bezit nemen, die ze uitnodigt. Ze springen je niet plotseling op je nek zodat je bezeten bent. Maar nodig ze uit en ze zijn er sneller dan je kunt denken. God zegt dat we niet moeten spelen met een ouija bord,

glaasje draaien, astrologie, geesten oproepen en spiritistische seances bijwonen. Wat zijn dat; spiritistische seances? Nou, Char en Derek bijvoorbeeld….. Het ziet er zo onschuldig uit, maar je gaat lijnrecht in tegen Gods waarschuwing en gebod EN je zet een deur open… Je loopt gevaar!

geleidegeesten

Luister naar een ‘vriendelijke geleidegeest, die zich aan je voorstelt als je overleden grootvader of zo, die vriendelijke en bemoedigende dingen fluistert; dan open je de deur voor de demon die je opa nadoet. En zonder dat je het merkt, wordt je geketend. Boze geesten willen je in hun macht en ze doen daar alles voor. Ze kunnen je geheime kennis geven. (kennis die ten dode voert) Gods Woord geeft je kennis ten leven! Ook de aardige boedhhabeeldjes die je overal in de huizen ziet, zijn afgodsbeelden die een deur kunnen openen. Doe ze weg! Wij hebben te maken met geestelijke machten en wij kunnen niet zien welke machten dat zijn. Zelf kunnen we de strijd niet aan. Gods Woord waarschuwt ons EN wil ons de nodige wapenrusting geven. En ja, wij worden, als we kinderen van God zijn, beschermd. Maar niet als wij vrijwillig de deur open zetten.

Tot slot

Er is een geestelijke wereld die wij niet kunnen zien. Die wereld kun je onderverdelen in goed (wit, God, Jezus) en kwaad (zwart, satan, demonen) Er is geen grijs! Alleen zwart, wat zich voor kan doen als grijs. Als ‘witte magie’. Maak voor jezelf uit aan welke kant jij wilt staan. Deze wereld valt onder de heerschappij van de boze. Kijk om je heen, lees de krant en kijk naar het nieuws en je kunt dat zien. Als je geen keuze maakt tussen zwart en wit dan val je automatisch onder ‘zwart’. En zolang je geen keuze maakt zul je niet zo gauw last hebben van kwade geesten en demonen. Je zit immers al in hun kamp…. Als je tot je dood toe geen keuze maakt, is je bestemming duidelijk. Maar God houdt van jou! Hij wil niet dat wie dan ook verloren gaat! Hij wil jou redden en Hij kan jou redden door het offer dat God als mens, Jezus Christus, gebracht heeft. Als je dat offer aanneemt, sta je aan de kant van God. Als je dan sterft hoor je bij God. Maak alsjeblieft bewust een keuze. De tijd is nog maar kort dat dat kan! En maak jezelf niet wijs dat jij wèl opgewassen bent tegen ‘onschadelijke’ entiteiten, geesten en zo. Ze zijn niet onschadelijk; ze zijn (eeuwig)levensbedreigend. Neem nu Gods uitgestoken hand in Jezus aan en je zult behouden zijn!

Geef een reactie