Durf te getuigen!

Eens bad ik tot God met de vraag of Hij mij wilde gebruiken om mijn twee directe collega’s het Evangelie te brengen. Ze wisten dat ik gelovig was, maar er werd gewoon nooit over gepraat. De volgende dag gingen we in de kantine even biljarten. Ik pakte mijn keu en toen ik me omdraaide vroeg één van hen beiden plotseling: ‘Jij gelooft hè? Wat geloof je dan precies?’

getuigen

Me niet voor Hem schamen

Ik wist even niet wat ik hoorde. En met een klap drong het tot me door dat God mijn gebed aan het verhoren was. Toch vond ik het moeilijk om zómaar te beginnen, want wat vertel je en hoeveel in 1 keer? Een Bijbeltekst die me na aan het hart ligt is Lucas 9 vers 26: “Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen.” Stel je voor, dat de Heer Jezus Zich voor mij zou moeten schamen… ik drukte elk spoortje schaamte opzij en begon.

God, de Schepper

Ik geloof dat God de aarde geschapen heeft met alles wat daarop leeft, in zes dagen tijd. Dat lijkt absurd, dat geef ik toe, maar anders zou ik moeten geloven dat er niets was, dat dat ‘niets’ vervolgens explodeerde en dat daaruit ons heelal ontstond wat als een Zwitsers uurwerk loopt. Ik zou moeten geloven dat leven bij toeval ontstaan is en ‘vanzelf’ evolueerde. Ik geloof in een superieure God; een creatieve God, die alles maakte. Zelfs het kleinste diertje in de oceaan is ingewikkelder dan een spaceshuttle! En kijkend naar de natuur zie ik de wonderbare scheppingskracht van God, Zijn aandacht voor het detail en de ongelooflijke wijsheid in de natuur.

De mens

God schiep ook de mens en God heeft de mens lief. Liefde moet van twee kanten komen. Nou, dat was dan geen probleem, want de mens kende geen zonde, alleen die fantastische en liefdevolle grote God. Dat lijkt een beetje op een kanariepietje in een kooitje. Het diertje blijft altijd zo trouw bij je..… Zó wilde God het niet. Hij wilde een liefdevolle relatie met de mens, waarbij de mens vrijwillig voor Hem zou kiezen. Dat vergt een keuzemogelijkheid; een alternatief. Dat alternatief zou leiden tot zonde en tot de dood. Hoewel de mens dit wist, heeft de mens ervoor gekozen om zonder God verder te gaan. ‘Gaat U maar, wij hebben U niet nodig; wij kunnen wel zonder U!’…

Gescheiden van God

Op dat moment gebeurde iets vreselijks: de mens verloor de mogelijkheid om bij God te zijn. God is Heilig, Liefde en erbarmen, het Licht der wereld. Als mensen sterven (en dat deden ze vanaf dat moment) dan komen ze op een plaats waar God niet is: een plaats zonder Liefde, Heiligheid, Blijdschap, Erbarmen en Licht. De duisternis van de hel. Gelukkig gaf God de mens een uitweg: de mens die beleed dat hij/zij zondig was en de nabijheid van God had verloren door zijn/haar eigen schuld, kon, tegelijk met die schuldbelijdenis, een onschuldig lam offeren en vragen of God hun schuld ‘op dat lam’ wilde leggen. Zo woonde de zonde nog wel in de mensen, maar ze hoefden niet eeuwig zonder God te zijn.

We hebben er een zooitje van gemaakt

We zien vandaag de dag (duidelijker dan ooit tevoren) de consequenties van de keuze van de mens om zonder God verder te gaan. De tegenstander van God, satan, is de baas over deze wereld. Met als gevolg oorlogen, hongersnoden, concentratiekampen, martelingen, seksueel misbruik (ook van kinderen en zelfs van baby’s) hoogmoedige rijke mensen die hun rijkdom verdienen over de ruggen van verhongerende mensen en ga zo maar door.

Waarom dóet God niets?

En nu zeggen de mensen: ‘als God bestaat, waarom doet Hij er dan niks aan?’ Die vraag klopt natuurlijk niet; de mens wilde God immers zelf niet als ‘baas’? We hebben zelfs een zeer onwaarschijnlijke theorie bedacht (de evolutietheorie) om te ‘bewijzen’ dat Hij zelfs niet eens bestaat! Wij, de mensheid: wij ‘moeten’God niet. En toch: God gaat ingrijpen in deze wereld. Dat doet Hij in twee etappes.


Gods eerste ingreep

God komt naar de wereld

God Zelf kwam als een mensenkind in deze wereld, ongewenst, geboren in een stal. Hij (Jezus) deed niets dan goed; genas zieken, blinden, doven, melaatsen en wees de mensen op God. De reactie van de mensen: ze martelden Hem dood, Hem vals beschuldigend, terwijl Hij onschuldig was. Zelfs Zijn aardse rechter kon niets in Hem vinden wat verkeerd was. De Heer Jezus stierf de kruisdood: de meest pijnlijke en sadistische martelmethode die men kon hanteren. Terwijl Hij hing aan de spijkers die zijn handen en voeten doorboorden, bad Hij nog tot God, Zijn Vader om vergeving voor Zijn folteraars!

De satan won (?)

Toen Jezus stierf moet de tegenstander van God, satan, zich wel heel vreemd hebben gevoeld. Het ging allemaal wel héél makkelijk: hij had de mensen opgezet tegen God Zelf en ze hadden Hem omgebracht! De Zoon van God stierf en geen engelenlegers kwamen Hem te hulp. Het moet een vreemde overwinning voor de boze geweest zijn. Hij moet er niets van gesnapt hebben, want satan kent het begrip ‘liefde’ niet. Dat de Zoon van God Zelf het Volmaakte Offer is en dat Hij na drie dagen zou opstaan uit de dood en dat de mens, door Zijn offer te aanvaarden door dat offer gerechtvaardigd wordt: satan had het niet zien aankomen.

Het volmaakte offer

De mens hoeft geen onschuldig lam meer te offeren: God Zelf is het Lam ‘dat de zonden der wereld wegneemt’. Hij droeg de schuld van de mensheid, terwijl Hij stierf. Hij stierf – zonder God de Vader. Daarom riep Hij het ook uit: ‘mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Afschuwelijk! Zoveel liefde heeft God (de Vader, de Zoon) voor ons. Wij hoeven niet een offer te brengen; dat is al gebracht. Als we geloven en belijden dat dit offer ook voor ons geldt, zijn wij vrijgekocht en eigendom van God. Zó zeer zelfs, dat we ons vanaf dat moment kinderen van God mogen noemen. Ons blij vooruitzicht is dat we eeuwig met Hem mogen zijn!

De dood

Sinds de zondeval sterft de mens. Toen de Heer Jezus opstond uit de dood, na drie dagen in het graf, overwon hij de macht van de dood. Wij sterven nog steeds, ook als we kinderen van God zijn. Maar het is alleen ons lichaam wat sterft. Een mens is meer dan het lichaam waar hij/zij in woont. Dat lichaam is een tent, een tijdelijk verblijf. Het veroudert, gaat gaten en scheuren vertonen en is op een gegeven moment niet langer bruikbaar. Maar onze ziel, die in ons lichaam woont, leeft eeuwig.

Waar gaan we naartoe?

De vraag is: waar leeft onze ziel dan verder na de dood? Dat hangt af van de keuze die wij tijdens ons leven hebben gemaakt. Hebben wij ons beseft dat wij zondaars zijn terwijl God heilig is en hebben wij gevraagd of onze zonden ook door het volmaakte offer, het Lam van God, Jezus Christus, mag worden gedragen? In dat geval zijn wij voor eeuwig behouden en mag onze ziel naar God de Vader toe gaan. We zijn dan immers gereinigd en geheiligd en kunnen daardoor bij de Heilige God zijn. En er komt een dag waarop zelfs onze gestorven en ontbonden lichamen weer zullen herrijzen!

Of niet…

Of kun je het niet geloven en blijf je zelf de gevolgen van ‘alles wat verkeerd ging in jouuw leven’ dragen? Dan leeft je ziel verder, verwijderd van de Heilige God, in het duister en het verdriet. God houdt van je en Hij wil niet dat jij daar terecht komt. Maar zoals je nu bent, zondig en onheilig, kan het niet anders![warning] Maar zo’n slecht mens ben ik toch niet?

Laat ik over mezelf praten. God gaf tien geboden. Eén van die tien geboden is: gij zult niet liegen. Dat heb ik wel gedaan; ik ben dus een leugenaar! Een ander van die tien geboden is: gij zult niet stelen. Oei! Dat heb ik ook wel eens gedaan! Ik ben een leugenachtige dief! Weer een ander van die tien geboden is: gij zult niet echtbreken. Dat houdt ook in: niet met seksueel verlangen naar een andere vrouw kijken. … dat heb ik ook wel gedaan…. Ik durf niet verder te gaan: tot zover ben ik, op grond van drie van de tien geboden een overspelige, leugenachtige dief.

[/warning]

Het is onze eigen vrije keuze!

Zó kom ik dan tegenover mijn Schepper te staan! Als wij niet vrijgekocht worden, zakken we genadeloos door het ijs met alles in ons leven wat we gedaan en gedacht hebben. Maar de Bijbel zegt nadrukkelijk: God wil niet dat iemand verloren gaat! Wie de Zoon heeft (als losprijs voor de zonde) heeft het Leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het Leven niet..


Gods tweede ingreep

Israël

De tweede etappe van God’s plan met ons wordt op dit moment voltrokken. De Bijbel voorzegt dat het hele volk Israël over de hele wereld zal worden verstrooid, zodanig dat men niet langer aan hen zal denken als een volk. Maar ook dat er een tijd zal komen waarin zij (een deel van hen, de Joden) terug zullen komen in het land Israël. Ze zullen komen vanuit alle landen ter wereld. De Joden zullen leven in angst en beven, beducht voor hun talrijke vijanden die er op uit zijn hen te vermoorden. De wereld zal Israël willen verdelen en een deel van het land geven aan hun vijanden (de twee-staten ‘oplossing’) en Jeruzalem zal een groot probleem voor de wereld worden. (zowel Israël als de Palestijnen eisen Jeruzalem op als hoofdstad) We hebben dit allemaal in de afgelopen decennia zien gebeuren.

de mensheid

De mens zal zeer geleerd worden en zelfs tussen de sterren gaan om te zoeken naar God. De mens zal slecht zijn, zelfzuchtig, zoekend naar genot, losbandig, het huwelijk wordt niet langer in ere gehouden en homofiele relaties worden ‘normaal’. Het kwaad zal over de wereld heersen in oorlogen en natuurrampen. Het aantal en de zwaarte van aardbevingen zal toenemen, evenals hongersnoden, tsunami’s, stormen, tornado’s en orkanen.

Tekenen van deze tijd

De economische recessie die we sinds 2008 meemaken zal uitlopen op een catastrofe. De Bijbel zegt dat de de superrijken handenwringend en wanhopig toe zullen zien hoe hun rijkdom in 1 uur ten gronde wordt gericht’. Er zal een sterke economische macht ontstaan in het gebied van het oude Romeinse Rijk. Of dit een wederoprichting is van het Romeinse Rijk in de vorm van de Europese Unie, of dat het Ottomaanse rijk wordt her-opgericht (denk aan de Islamitische staat) dat moeten we afwachten; ik weet het niet. We zien zowel de een als de ander zich momenteel steeds verder ontwikkelen. Verder voorzegt de Bijbel voor deze tijd een wereld-religie. De paus is daar al druk mee bezig.

Vijanden

Als vijanden van Israël worden genoemd Iran, Irak, Syrië, Jordanië, Libanon, Egypte en nog veel meer. Landen, die nu Israël haten vanuit het diepst van hun hart en het zijn allemaal Islamitsiche landen. De haat die zij voelen blijkt uit de talrijke pogingen om Israël te vernietigen, maar ook uit de onthoofdingen van onschuldigen, zelfs kleine kinderen. Satan vormt zijn rijk!

De schaakstukken

Wij zien in onze tijd hoe de schaakstukken voor het eindspel klaar zijn gezet. Alles wat Jezus voorzegde over ‘die tijd’ is vervuld en deze tijd is er klaar voor: God gaat ingrijpen in deze wereld! De Bijbel vertelt ons, dat er een zeer zware tijd komt. Een (wereld)oorlog zal uitbreken en aan de beschrijvingen ervan te zien zullen er kernwapens worden gebruikt. De mensheid zal sidderen en beven en verlangen naar rust en vrede. Die komt er.

De antichrist

Een wereldleider zal opstaan en hij zal oplossingen aandragen voor alle problemen op deze wereld. De mensheid zal hem massaal volgen. Niet wetend dat deze charismatische en vriendelijke persoon geïnspireerd is en geleid wordt door satan zelf. Deze man zal uiteindelijk de mensheid verleiden en een rampspoed over de wereld brengen. Het zal er op uit draaien dat een ieder hem moet volgen (en aanbidden!) en wie dat niet doet, krijgt niet ‘het teken op de rechterhand of het voorhoofd’. Zonder dat teken zal de mens niet kunnen betalen of geld ontvangen. Dwaas? Nee hoor; het is net zoals de chip op je bankpasje: als je die niet hebt (en er is geen contant geld, want dat zal verdwijnen) kun je niets betalen. De technische voorbereiding voor dit ‘teken’ is al jaren aan de gang en alles ligt ervoor klaar.

Waarom zal God dit in hemelsnaam toelaten???

Omdat er mensen zijn, die Zijn aanbod van liefde en genade niet hebben aanvaard omdat ze er domweg nooit over na hebben gedacht. En ‘nood leert bidden’. Juist door de verschrikkelijke oordelen die over de aarde gaan komen, zal een ‘schare van mensen, zó groot, dat ze niet geteld kunnen worden’, God’s genade alsnog aannemen. Maar dat zal voor die mensen een hele zware tijd zijn: als zij standvastig blijven zullen zij behouden zijn, maar zij zullen zwaar vervolgd worden en uiteindelijk op hun getuigenis worden onthoofd. (zie I.S.I.S nu)

De grote verdrukking

Er komt dus een periode waarin Gods rechtvaardige oordelen deze wereld hard zullen treffen. Vergis je niet: God is liefdevol en vol genade, maar eveneens is Hij een Rechtvaardig en streng God die de opstandige mens uiteindelijk zal oordelen. De mensen zullen zich in doodsangst verbergen in grotten en holen en zoeken naar de dood. Deze periode van Gods wraak noemen we de grote verdrukking. Aan het eind van die periode zal de Heer Jezus als Koning der koningen terugkeren en de satan en zijn trawanten verslaan.

Vrede op aarde!

Dan komt er een tijd die vergelijkbaar is met hoe het in het begin was in het hof van Eden: een schitterende, onaangetaste natuur, geen hongersnoden, maar voedsel, gerechtigheid, liefde tussen God en de mensen, liefde tussen de mensen onderling. Zelfs de dieren zullen elkaar niet meer aanvallen; de leeuw zal gras eten als het rund en een zuigeling zal zijn handje kunnen steken in het nest van een adder.

God laat de mens niet los, nooit!

Dit is wat ik met mijn hele hart geloof. Mijn basis in mijn bestaan. God is liefde. Hij zegt, dat wij onze naasten lief moeten hebben als onszelf. Die liefde voor mijn ‘naasten’ heb ik aan God gevraagd te mogen ontvangen en Hij heeft het mij gegeven. Het is die liefde die mij dringt dit Evangelie van God’s genade door te geven.

Hoe lang heb je de keuze nog?

Ik weet niet wanneer het moment komt dat je te laat bent om op Gods aanbod van genade in te gaan. Nu is de tijd waarin God genade geeft; die tijd zal plotseling afgebroken worden en dan ben je te laat. Als we kijken naar hoe onze wereld precies voldoet aan de beschrijving die de Bijbel geeft van ‘de eindtijd’ dan kun je weten dat het niet slim is om je keuze uit te stellen. Je kunt zómaar te laat zijn! Wij leven nu (nog) in de tijd van genade. Nu mag je je nog omkeren naar God, Die jouw Vader wil zijn, Die jouw hart wil vullen met Zijn onuitsprekelijke vreugde en vrede.

[note] Gebed

Machtige God, Schepper van hemel en aarde, ik weet dat ik niet voldoe aan Uw heilige normen. Zonder Uw offer zou ik nooit bij U kunnen komen. Daarom wil ik U vragen mij mijn schuld tegenover U te vergeven door het offer van Jezus Christus. Dank U voor dit offer Heer Jezus. Dank U Here God, dat ik Uw kind mag zijn!

[/note]

En dan…

Als je zo’n gebed bidt (dat mag ook in je eigen woorden) dan ben je een kind van God. Je zult Zijn Heilige Geest ontvangen, Die je zal helpen en leiden. De Heilige Geest zal je wijzen op die dingen, die nog niet in orde zijn in jouw leven en je helpen ze weg te doen. Zonden en verslavingen: breng ze bij de Heer Jezus. Hij is een machtige trouwe Vriend.

Lees zijn brief aan jou, de Bijbel. Als je het moeilijk vindt, bidt dan of de Here God jou door Zijn Geest wil laten begrijpen wat je leest.

Reacties zijn gesloten.