De traan van een baby

“Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang van zijn ouders verborgen,
overmits zij zagen, dat het kindeken schoon was; en zij vreesden het gebod des konings niet”

(Heb 11:23)

Wat zegt dit vers ons?

Het zegt dat de ouders van Mozes van God een directe uitspraak moeten hebben gehad, die hen precies vertelde wat er zou gebeuren en wat ze moesten doen. Hun actie was niet het resultaat van de schoonheid van het kindje, want dan zou het voort gekomen zijn uit genegenheid en liefde voor de baby. Nee, er staat dat: wat zij deden “door geloof” was. Dat sluit alle andere en minder verhevene redenen direct uit!

Door geloof

Het was door geloof, en hoe meer zij geloofden, des te minder werd hun angst. Ze moesten van God een beschrijving van hun kindje hebben gehad, want zo zagen zij, toen zij hun eigen kindje bekeken, de waarheid van wat zij van God hadden gehoord, en geloofden zij dus God, net als Abraham dat destijds ook deed. Hij had gehoord van God….en geloofd. Het was door geloof dat zij het kind verborgen. Aan het hele verbergen van het kindje lag een zeer groots plan ten grondslag.

Farao

We kennen allemaal het decreet van de Farao om alle pasgeboren zonen van Israël te doden. Dit doden van de zonen van Israël kwam voort uit de angst van Farao, dat het volk te groot zou worden, want hij zag een enorme toename van het volk. Deze “nieuwe” Farao was niet zo goedgunstig gezind als zijn voorgangers. De nieuwe koning die Jozef niet had gekend gooide het roer radicaal om.

“Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had; die zeide tot zijn volk: Ziet, het volk der kinderen Israëls is veel, ja, machtiger dan wij. Komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelve handelen, opdat het niet vermenigvuldige, en het geschiede, als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoege tot onze vijanden, en tegen ons strijde, en uit het land optrekke.”

Exodus 1 vers 8,9,10

Wijselijk handelen

Deze “wijsheid” van de koning werd al gauw pijnlijk duidelijk voor Israël. Het wreed onderdrukken door de opzichters drukte zwaar op het volk. En dan ook nog het bevel om de pasgeborene te vermoorden bracht veel verdriet. Farao was dan wel degene die het decreet uitvaardigde, maar wie zat daar nu achter? De macht achter de troon zogezegd? Was het niet dezelfde macht die later Atalja gebruikte om “al het koninklijke zaad van het huis van Juda om te brengen? 2 Kron 22:10 Of dezelfde macht achter Haman om het hele volk om te brengen? zie Ester 3:6 en 8. Nee, dan Herodes, die zou er wel voor zorgen dat het zaad van de vrouw dat eindelijk in de wereld zou komen meteen al uitgeroeid zou worden. Farao had zijn plan, maar Satan ook, dat was om überhaupt te voorkomen dat het zaad van de vrouw in de wereld kon komen. Het was natuurlijk Jaweh zelf die dit al voorzien had en dus ook zelf in actie kwam. Het is zo mooi om te zien hoe God dat deed.

Een ark….

Wederom , ditmaal een arkje, met pek besmeerd om het kindje te doen drijven op de rivier ( des doods). De gelijkenis met Noach zijn ark is wat dat aangaat treffend. Het bevel van de Farao was helder: “…alle zonen Israël zult gij in de rivier werpen, maar alle dochters in het leven behouden.” Exodus 1.22 Jochebed en haar man vertrouwden op God en zij vertrouwden hun kindje toe aan dezelfde rivier waar ander baby’s in gedood werden, maar hij was veilig door een door God ontworpen en bevolen bescherming! Niets werd aan het toeval overgelaten; logisch: we praten over het plan van De Almachtige. De timing en het tijdstip van het te water laten van de kleine rieten ark was zorgvuldig door God berekend.

Een hart vol erbarmen

In dit verhaal, zoals we weten het hart van de dochter van Farao! Hij vulde haar hart met de traan van een baby. Ja, deze traan, zo klein en zwak, maar met een machtige uitwerking! Want er staat geschreven:

“Toen zij het open deed, zo zag zij dat knechtje; en ziet, het jongsken weende; en zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelve, en zij zeide: Dit is een van de knechtjes der Hebreeën!”

Exodus 2:6

de traan van een baby

Een kleine traan

In deze ene traan, lag de verlossing van Israël besloten en daarmee tegelijkertijd de nederlaag voor de satan! Ja het was de traan van dit kleine mannetje die de verlossing voor Israël bracht, ja zelfs de verlossing van Zijn Gemeente en volk door de geslachtslijn van het zaad van de vrouw te bewaren tot op de vastgestelde tijd waarop Hij (Jezus Christus) geboren werd in deze wereld om de wil van de vader te doen in de voltooiing van onze redding.

Door het geloof

En dit alles vinden we terug in de woorden : “Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang van zijn ouders verborgen..” ( Heb 11:23) Door het geloof….dat is het. Heer, dat wij een evenzo kostbaar geloof mogen hebben! We zouden geen angst moeten hebben voor wat de wereld, of zelfs zogenaamde ‘geloofsgenoten’ ons aandoen. We zouden niet beïnvloed moeten worden door wat zij denken of zeggen. We zouden niet bang moeten zijn voor de vijand door bedreigingen. We zouden geen angst moeten hebben voor een gemeente , ons zorgen maken voor hun vervolging en of afwijzing. Door geloof…….in wat God heeft geopenbaard, en wat sommigen weigeren te aanvaarden zullen we niet langer angst hebben voor de geboden en leringen der mensen (Kol 2:22) waardoor we misschien al zo lang gebonden zijn.

Een kind, een baby

De traan van een baby, een baby zo klein, waarin God de verlossing van Zijn volk legde. Onze God die in het kleinste de grootste werken verricht. Die begon te verlossen met de baby Mozes… om uiteindelijk via een andere kleine baby Zijn grootste werk te laten voltooien.

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst”
Jesaja 9:5

Onze Almachtige Heer en Koning Jezus Christus!

 

Amen

Jean-Paul van Zonneveld

Reacties zijn gesloten.