de poort wordt bij zonsondergang gesloten

toegangspoort

“Er kwamen mannelijke en vrouwelijke dieren, van alle levende wezens, zoals God had opgedragen. En de HEER deed de deur achter hem dicht.”

Genesis 7 vers 16.

“Zo spreekt de Heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent zonder dat iemand sluit, die sluit zonder dat iemand opent”

Openbaring 3 vers 7.

Deze twee teksten beschrijven beiden het sluiten van een deur. De eerste gebeurtenis geschiedde in “de dagen van Noach” toen de vloed van Gods oordeel over de mensheid kwam. De andere is een laatste profetische waarschuwing met het oog op een herhaling van “de dagen van Noach” zoals geprofeteerd voor deze “laatste dagen”, waarin we nu leven. Lukas 17:26-27.

Laatst reed ik langs een begraafplaats en mijn oog viel op het bord bij de ingang, waarop stond: ‘de poort wordt bij zonsondergang gesloten’. Natuurlijk begrijp ik dat deze maatregel bedoeld is om te voorkomen dat de begraafplaats ‘s nachts een hangplek voor jongeren wordt of een plek waar onheil wordt uitgehaald. Maar je zou aan de waarschuwing ook een spirituele betekenis kunnen toekennen. Want of het nu de ‘zonsondergang’ in je eigen leven is, danwel de “zonsondergang” van de eindtijd in het licht van de spoedige komst van de Heer Jezus: de spirituele kracht van de boodschap is nog steeds hetzelfde.

‘de poort wordt bij zonsondergang gesloten’

Als je sterft in je zonden en ongeloof, ongeacht je leeftijd bij overlijden, is het moment van jouw ‘zonsondergang’ gekomen en de Poort van verlossing van de Hemel zal voor altijd gesloten worden voor jou. Dit is de reden waarom de Heer Jezus Christus, onze geliefde Verlosser en God, smeekte: “Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen” Lukas 13 vers 24. Vergelijk dit Schriftgedeelte met de soortgelijke verklaring van de Heer in Matteüs 7 vers 13-14 “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”

Omdat het werkwoord “strijden” wordt gebruikt in Lukas 13:24, zijn er vandaag de dag mensen die “redding door werken” onderwijzen. Dat is niets minder dan regelrechte ketterij en lastering van het offer van Christus zelf op Golgotha. Het woord “strijden” is mogelijk door de Heer gebruikt in het evangelie van Lukas omdat de Joden bij Zijn eerste komst ernaar streefden om Gods zegen te verdienen door hun ‘moraal’ of hun ‘werken’. Lees wat de Heer hierover te zeggen had in Matteus 23 vers 13-33 en Marcus 12 vers 38-40. De Heer instrueert het Joodse volk (en ons) om hun energie te richten op het “vinden” [lokaliseren] van de ‘nauwe poort’ en de ‘smalle weg’ die ten leven leidt”. Niemand is ooit gered door hun werken! Efeziers 2:8-10 en Titus 3:5.

“Zo is dan het geloof uit het gehoor
en het gehoor door het Woord van God”.

Romeinen 10 vers 17

“Jezus zei tegen hem:
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader dan door Mij”.

Johannes 14 vers 6

‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’
Zij antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus;
dan zult u gered worden, u en al uw huisgenoten.’
En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem
en aan al zijn huisgenoten.”

Handelingen 16 vers 30-31

Als jij die dit leest niet zeker weet gered te zijn haast je dan om die smalle weg voor jouw redding te vinden. “Richt u op de HEER en zijn macht; zoek voortdurend zijn aanschijn.” 1 Kronieken 16 vers 11. Als je wacht tot de zonsondergang van je leven komt, zul je op een dag te lang hebben gewacht. “Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen. Nú is het die gunstige tijd, nú is het de dag van het heil.” 2 Korintiërs 6 vers 2

Jong mens, geniet van je jeugd
en neem het ervan zo lang je nog jong bent.
Doe wat je hart je ingeeft en naar je eigen visie.
Maar besef dat God je over alles rekenschap vraagt.
Zet alle zorgen van je af en houd alle kwalen van je lijf,
want jeugd en ochtendlicht zijn zo voorbij.

Prediker 11 vers 9-10

Zoek de Heer vandaag als je Verlosser. “Zoek de HEER, nu Hij te vinden is, roep Hem aan: Hij is dichtbij”. Jesaja 55 vers 6. Het zou verschrikkelijk zijn als je de eeuwigheid doorbrengt in de poel van vuur, en dit is ook absoluut niet Gods wens. Of het nu door een tragisch ongeval, een ziekte of aandoening komt, of door de onverwachte terugkeer van de Heer Jezus om de doden te laten opstaan en Zijn gemeente (de opgestane doden en de thans levende gelovigen in Jezus Christus) op te nemen in Zijn hemels licht: eens komt onverwacht snel het moment dat het licht van je leven ondergaat.

‘de poort wordt bij zonsondergang gesloten’

Net als degenen die weigerden aandacht te schenken aan de prediking van Noach in de vele jaren voorafgaand aan de zondvloed, toen de mensen begonnen te bonzen op de gesloten deur van de ark toen de zondvloed begon, en men naar Noach schreeuwde om de deur van de Ark te openen, net zó zullen velen roepen tot de Here God nadat ze eindelijk beseffen dat de opstanding en de opname heeft plaatsgevonden en de Heer Zijn eigen gelovige heiligen naar de hemel heeft genomen.

Hij zei tegen de mensen: ‘Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen, want Ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen, maar er niet in slagen. Vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven.” Lukas 13 vers 24-25.

Zoek de Heer Jezus vandaag. De poort zal bij zonsondergang gesloten worden. Op een dag die wij niet weten. Een dag, die sneller kan komen dan je denkt.

“Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is,
en uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,
zult u gered worden. Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid
en de belijdenis van uw mond brengt de redding.
Zo zegt de Schrift het: Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld.
Er bestaat geen verschil tussen Joden en Grieken.
Zij hebben allemaal dezelfde Heer, rijk aan gaven
voor allen die Hem aanroepen.
Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden”.

Romeinen 10 vers 9-13

Reacties zijn gesloten.