De misleiding van de Opname ná de grote verdrukking.

Ter inleiding.

Ik heb het al een tijdje op mijn hart om nogmaals over de Opname van de Gemeente uitleg te mogen geven. Het gaat mij, de Heilige Geest in mij, aan het hart, dat men geen onderscheid kan maken tussen de Opname van de Gemeente en de Wederkomst van de Here Jezus. Dat is dan ook de reden, om met een zeer waarschuwende titel dit te onderstrepen.

zelfs het heelal is wonderschoon!

Laat niemand je misleiden, op welke wijze ook!

Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van (onze) Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 2 Thess. 2:1-2

Als eerste wordt in het eerste vers twee belangrijke dingen uiteen gezet.

  1. de komst van [onze] Here Jezus Christus
  2. en onze vereniging met Hem (de Opname van de Gemeente)

En ten tweede in vers twee: niet denken dat de dag des Here (al) aanbrak. Want de Wederkomst van de Here Jezus, vindt plaats op de dag des Heren. En bij die gelegenheid willen wij niet op aarde zijn, maar bij de Here Zijn! Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! Amos 5:18

Wat verlangen wij dan wel? Wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. 2 Kor 5:7 De Opname van de Gemeente! Dat is namelijk onze vereniging met Hem in de Hemel!!! Maar kennelijk zijn er mensen die denken dat het niet zo is en anders is. Daarom gaat het vers op een heel harde toon verder.

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 2 Thess. 3-5

Laat je niks wijsmaken! Laat je de waarheid niet afgenomen worden, op welke wijze dan ook. Want de Wederkomst van de Here Jezus op de dag des Heren, komt pas als de afval is gekomen en de antichrist is geopenbaard. Dat is de enige waarheid. En deze moet je vasthouden.

Ken je positie in Jezus!

En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 2 Thess. 6-7

Je weet toch wel waarom de antichrist zich niet kan openbaren, hij wordt daarin weerhouden, tegengehouden om zich te openbaren. Weet je dat dan niet meer? Het staat er gewoon: hij, die op het ogenblik nog weerhoudt.

Wie is die ‘hij’?

Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. Rom 12:5 Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt. 1 Kor 12:13

Die “hij” zijn wij, de Gemeente, namelijk één lichaam in Christus, één Geest! Want wat heeft de Here Jezus over ons gezegd?

Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Luc. 10:19-20

Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. Mat 10:8

Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Jak 4:7

Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. Mar. 11:23-24

Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. Mat. 17:20

Snap je dan nog steeds niet, dat wij in de Here Jezus Christus veel te sterk zijn voor satan? Wij houden hem niet actief tegen, maar in de Here Jezus hebben wij overmacht en kan satan nooit dat doen wat hij wil doen.

De leugen vs De Waarheid.

Dus als je zegt dat de Opname van de Gemeente, na de grote verdrukking komt, waar slaat het dan op dat wij in de Here Jezus, nu al delen in Zijn positie? Wat je dan zegt is

Òf: ik heb geen deel aan de Gemeente, want de Here Jezus woont niet in mij en daarom deel ik niet in Zijn positie die Hij ons gegeven heeft.

Òf: ik denk dat de antichrist sterker is dan de Here Jezus, omdat de satan, straks onze positie in de Here Jezus, zomaar kan afnemen.

Laat je niet misleiden! Wordt wakker!

Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 2 Thess. 2:7

Dat betekent dat wij weg moeten zijn, anders kan hij zich niet openbaren. En daarom kan de Here Jezus niet terugkomen, voordat eerst de Opname en de openbaring van de antichrist hebben plaatsgevonden. Maar als de Gemeente, die enorme geestelijke kracht van de Here God weg is…

Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 2 Thess. 2:8

Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. 2 Thess.2:13-14

Weet je nog, die van ‘de eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eerste’? Wij zijn die laatsten, wij horen namelijk na het volk Israël te komen. Zij wilden de Here echter niet als Koning en daarom zijn zij nu na ons aan de beurt, om ook tot behoudenis te komen. Behoudenis is het geloof in de Here Jezus, als Redder en Verlosser en de Christus en de Messias en de Koning der Koningen en Heer der Heren! Na ons vangt namelijk de 70ste week van Daniël aan. En na ons kan satan zich pas openbaren.

Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn. En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord. 2 Thess. 2:15-17

De Here Jezus nu verwachten.

Daarom is het zo belangrijk, dat je de Here Jezus NU verwacht en niet denkt dat Hij ons pas samenbrengt, vergadert, bij Zijn Wederkomst. Laat je niet misleiden en ken je positie in de Here Jezus. De duivel vlucht voor je, omdat de Here Jezus in je woont! Doden worden levend, stommen gaan spreken, blinden gaan zien, lammen gaan lopen, doven gaan horen, doordat de Here Jezus in ons, mensen geneest. Trouwens, heb je al eens een berg in zee gegooid? Ik ook niet, ook mijn geloof is kleiner dan een mosterdzaadje. Maar ik denk niet dat de Here Jezus hier een grapje over maakte. Als Hij het kan, dan kan Hij het nog steeds als Hij in ons is!!!

…en geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Luc 10:9

Niets is onmogelijk! Als de Here Jezus in je woont, is het de Here Jezus die deze dingen door ons heen doet. Maar het is de werking van de satan, die ontkent dat de Here Jezus, de Koning en de Here is. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken. Fil 2:9

Met absolute zekerheid!

Het is Zijn Heilige Geest die ons één maakt. zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.? Rom 12:5

Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt. 1 Kor 12:13

En die Heilige Geest, is een zegel, een garantie dat we bij de Here Jezus horen en daarmee deel hebben aan het Lichaam van Christus en daarom worden opgenomen.

..die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. 2 Kor 1:22

God is het, die ons juist dáártoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft. 2 Kor 5:5.

En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Ef. 4:30

In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte. Ef 1:13

Stel jezelf er zeker van dat je de Heilige Geest hebt ontvangen, als je het niet zeker weet, vraag de Vader dan om de Heilige Geest, je mag Hem dat altijd vragen.

Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? Luc 11:13

De Opname van de Gemeente, staat meer dan ooit voor de deur. Je gaat het zeer binnenkort meemaken. De Heilige Geest in ons, wakkert ons aan en opent onze ogen, zodat we niet zouden slapen, maar door hebben dat het donker is geworden. Daarom is het ook moeilijk om wakker te blijven. Maar de Heilige Geest werkt als een stevige kop koffie en houdt ons, net voor het vallen van de nacht, wakker en alert. Zodat de Here ons niet slapend zal vinden, maar Hem verwachtend. Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen.

En dan: als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.Joh.12:32.

Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen komen om hen te bedienen. Luc 12:37

Daarom moeten wij Zijn Komst in de wolken en onze vergadering met Hem in de wolken niet wegpoetsen. Want we zouden juist heel erg blij zijn, dat Hij ons naar zich toe trekt, voordat de ellende op aarde losbreekt.

…en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. 1 Thess. 1:10

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Opb 3:10

Ik wens je Gods Zegen toe en blijf waakzaam en ken je plekje in de Here Jezus.

Melle.

Reacties zijn gesloten.