Aanval van binnenuit

Een tijd geleden ontving ik een email van mensen, die ongerust waren geworden over nieuwe geluiden in de gemeente. Broeders en zusters in hun kerk, die zich waren gaan afvragen of het vieren van Kerst niet een heidens gebruik was. En of de dienst wel op zondag moet worden gehouden. Dit soort vragen. En daarmee wordt grote onzekerheid veroorzaakt en de onderlinge liefde wordt veranderd in onderling wantrouwen en beschuldigingen. De kerk wordt van binnenuit aangevallen.

eredienst

Ik merk dat ook op het internet. Op elk Christelijk weblog wordt de aanval vroeg of laat ingezet. Op internet zijn door zulke vraagstellingen zulke felle discussies ontstaan dat het uitmondde in ruzies. Bezoekers die weinig van het geloof afwisten, gingen snel weer weg. ‘die Christenen doen niets anders dan ruzieën!’ Ook dat is een aanval vanuit het rijk van de boze, hoewel sommigen dit anders zullen zien.

De afgelopen jaren heb ik reacties, brieven en emails gehad van diverse mensen die mij wilden wijzen op fouten in mijn geloof. Ik gebruik delen daaruit (blauwe tekst) om er vervolgens op te reageren.

Geboden

Wij voldoen niet aan het gebod van de Heer. 1 Johannes 2 “En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft”. De Heer Jezus hield Zich aan alle geboden, ook aan het vierde gebod. Hij hield de sabbat. Wij moeten de geboden bewaren en wandelen zoals Christus deed: wij moeten dus de sabbat houden!

Sabbat: verbond met Israël

De Sabbat is een door God aan Israël gegeven verbondsteken. Ex 31,16 “De Israëlieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond”. De Sabbat is een verbond wat God met Zijn volk Israël sloot. Nergens staat dat dit teken ook aan de Gemeente is gegeven. Overigens: je schrijft ‘De Heer Jezus hield Zich aan alle geboden, ook aan het vierde gebod.’: de Heer Jezus werd er door de Schriftgeleerden juist van beschuldigd dat Hij de Sabbat schond…. (Lucas 6,2 Joh. 5,16) “Sommige dan van de Farizeeën zeiden: Deze mens komt niet van God, want Hij houdt de sabbat niet.” Joh. 9 vers 16

Christenen niet onder de wet

Rom 6 vers 14 “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade”. Rom 7 vers 6 “maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat der letter”. Rom 8 vers 2 “Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods”. Wij leven niet meer onder de wet, zoals de Here God die gaf aan Zijn volk Israël. Wij leven in de genade. Maar er is wel degelijk een wet waar wij ons aan te houden hebben en door die wet vervullen wij de gehele wet:

Een nieuw gebod!

Johannes 13 vers 34-35 “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt”.
Johannes 15 vers 9-17 “Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt”.

Buiten staand

Als je de Sabbat negeert en een heidense (zon)dag viert waar sta je dan als Christen? Ben jij in Hem of buiten Hem? Heeft Hij niet gezegd, ‘dan zult gij al kloppende buiten beginnen te staan’?

Treurige vergelijking

Dit is een uitermate afkeuringswaardige poging om iemand’s geloof aan het wankelen te krijgen. De Heer Jezus zei dit (Lucas 13) sprekende over het moment, waarop het voor een zondaar te laat is. Dan zal de Heer zeggen: ‘ga weg, Ik ken u niet’. Als we dit bedenken dan overvalt vrees ons voor hen, die willens en wetens zonder de Heer leven en zonder Hem zullen sterven. Om dan dit Schriftgedeelte te gebruiken om de Heer Jezus woorden in de mond te leggen, namelijk dat dit gaat over de Sabbat is diep treurig.

Hoe worden wij behouden?

Wanneer zullen wij behouden worden? Hoe kunnen we voorkomen dat wij inderdaad buiten komen te staan; in de diepste duisternis? God zij dank: door de Heer Jezus Christus. Johannes 1 vers 12 “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven” Johannes 3 vers 16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”.

Dit zijn de voorwaarden om bij de Heer Jezus te horen. Voeg daar niets aan toe. Ik ben een kind van God. Dat is waar ik sta. In Hem, in mijn Heiland!

Leugenaars

Aangezien hen, die zich christenen noemen, niet de door God gegeven sabbat, maar de door Rome ingestelde zondag als de dag van de Heer onderhouden, zijn deze volgens het Woord leugenaars waarin in het geheel geen waarheid is.

Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? (Rom 14 vers 10)

We hebben zojuist gelezen dat het nieuwe (voor de Gemeente ingestelde) gebod de onderlinge liefde is. Broeders en zusters aanspreken met ‘hen, die zich Christen noemen’ is niet echt liefdevol. En nergens in Gods Woord staat dat wie de zondag in ere houdt, een leugenaar is. Er staat in 1 Johannes 2 “En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt”. Wat is het gebod wat de Heer Jezus ons geeft?(zie hierboven) Het is ‘dat wij elkaar liefhebben’. Als wij een mens zien lijden door honger of dorst en we doen helemaal niets, dan ontbreekt de liefde en bewaren we Zijn gebod niet: dan zijn we leugenaars.

Rom 13 vers 10 “De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet”.

Vreemdelingen (wij) houden de Sabbat

Jesaja 56: “En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de naam des HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond: hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken”. Volgens Jesaja 56 is de wil van de Vader dat wij zijn sabbatten niet ontheiligen.

Christenen die brandoffers brengen?

Lees goed wat er staat over brandoffers en slachtoffers: zijn die vreemdelingen Christenen die offers brengen? Was de Heer Jezus niet reeds het volmaakte Offer als Lam Gods? Christenen brengen geen offers, maar aanvaarden het offer van de Heer Jezus. Zijn offer bracht een beter verbond (hebr. 7 vers 22)

Hebr 7 vers 26-27 “Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven; die niet, gelijk de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden behoeft te brengen en daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht.”

Waar gaat Jesaja 56 dan wèl over?

Jesaja 56 schrijft over vreemdelingen die zich aansloten bij het volk Israel. Het is belangrijk om de onderscheiden groepen te herkennen. Je hebt het volk Israel, de 12 stammen. Daarbij hebben zich altijd al vreemdelingen aangesloten en zij moesten zich houden aan de Joodse (Israelische) wetten. De Vader God sloot met Zijn volk een eeuwigdurend verbond. Israel heeft een aardse belofte: het beloofde land als eeuwigdurend bezit. Israel zal de grootste zijn onder de volkeren en de volkeren de weg wijzen tot God.

Door het offer van de Heer Jezus Christus kwam het heil naar alle mensen. Zij, die Hem aanvaarden als Heer en Verlosser en vergeving ontvangen door Zijn bloed, behoren bij de Gemeente. De Gemeente heeft een hemelse roeping, onze plaats is het Vaderhuis met de vele woningen.

Oorsprong van de zondags- en Kerstviering

De zondag is, net als de Kerstviering, ons opgedrongen door de Rooms Katholieke kerk. Door keizerlijke edicten, algemene concilies en kerkelijke verordeningen die door de wereldlijke macht werden bekrachtigd, heeft het heidense feest zijn ereplaats in het christendom kunnen innemen. De eerste openbare maatregel om de zondagsviering verplicht te stellen, was de wet die door keizer Constantijn werd uitgevaardigd in 321 na Chr.

De eerste dag van de week

De Heiland stond op op de eerste dag van de week. De eerste dag van de week wordt verder ook wel degelijk genoemd in de Bijbel, het Nieuwe Testament en sprekend over de Gemeente: Joh 20 vers 19 “Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u!” En in Handelingen 20 vers 7 vinden we zelfs een heel duidelijke aanwijzing dat de samenkomst van de gemeente op zondag was: “En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken….”

Kerst en Sint Nicolaas

Als je pepernoten eet als een offerande aan de heilige sint Nicolaas, ja, dan is het zonde. En als je een kerstboom neerzet als eerbetoon aan Mithras, een heidense god, ja, dan bega je een zonde. Als je zondags naar de kerk gaat om een zonnegod te eren: ja, dat is zonde. Persoonlijk geloof ik niet dat je een zonde begaat als je pepernoten eet omdat je ze lekker vindt. En ook niet als je elkaar pakjes en surprises geeft op 5 december omdat je het zo gezellig vindt. En ook niet als je een kerstboom neerzet omdat je het mooi vindt met de Kerst. En al helemaal niet als je in verwonderde dankbaarheid erbij stilstaat dat onze Heiland de hemel verliet om op de donkere aarde als mensenkind geboren te worden.(volgende week uitgebreider over de Kerstviering)

Doe ik het wel goed?

Zodra je begint met jezelf beperkingen op te leggen is het einde al gauw zoek. Want op hoeveel producten in December staat een Sinterklaas of een Kerstman? En hoeveel producten worden aangeleverd door de Paashaas? Kinderen van God hebben de neiging angstig te zijn omtrent wat ze mogen of juist niet mogen. En er is er maar één die dit van harte toejuicht: de boze. Want zó kan hij kinderen van God angstig en onzeker krijgen. En angstige en onzekere kinderen van God zijn hun blijdschap kwijt en kunnen moeilijk een getuige zijn van God’s genade. Wat voor soort getuige ben je, als er allerlei ‘maren’ zijn en de zekerheid van je geloof wordt aangevallen?

Woordenstrijd

Helaas is mijn ervaring dat discussie met hen, die de Sabbatviering aanhangen, uitloopt op veel en ellenlange epistels, die veel tijd vergen om te beantwoorden. En een antwoord wordt weer gevolgd door nieuwe (of: anders gestelde) argumenten. Tit 3 vers 9 “maar dwaze vragen, geslachtsregisters, twist, en strijd over de wet moet gij ontwijken, want dat is nutteloos en doelloos”.

Geen discussie

Om die reden ga ik geen discussie aan. Ik heb hier mijn beweegredenen neergezet waarom ik geloof dat ik op zondag naar de kerk mag gaan, dat ik Kerst mag vieren en Pasen en dit alles zonder bang te zijn dat ik daardoor verloren zal gaan. Wij hebben “… niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader”. Rom 8 vers 15

Tot slot

Als jij de Sabbat wilt houden: prima. Maar weet dit: als je je aan het vierde gebod wilt houden omdat je de hele wet wilt houden, dan is er de valkuil dat niemand de gehele wet kan houden. En als je op één onderdeel van de Wet tekortschiet, breek je de hele Wet! “Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.” Jacobus 2:10

[warning]De dwaasheid van menselijke inzettingen

“Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is”. Kolossenzen 2 vers 16-17

[/warning]

“Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld”. Rom 13 vers 8

Geef een reactie